Ewch i’r prif gynnwys

Effaith ymchwil Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Rydym yn falch o'n record o gael effaith ar ddadl gyhoeddus, datblygu polisi ac arloesiadau sydd yn seiliedig ar ymarfer.

Adlewyrchwyd hyn yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2021 gydag Addysg yn 3ydd yn y DU am effaith, gan danlinellu safonau ein cymuned ymchwil.

Mae'r llwyddiant rydym wedi ei fwynhau yn agweddau gwasanaeth cyhoeddus ein cenhadaeth yn adlewyrchu ein cysylltiadau hirsefydlog gyda Llywodraeth Cymru ac asiantaethau cyhoeddus eraill ledled y wlad.

Uchafbwyntiau

getty stock

Beth yw camfanteisio’n rhywiol ar blant

Mae ymchwil arloesol Dr Sophie Hallett wedi gwneud barn pobl ifanc yn rhan annatod o benderfyniadau ynghylch eu gofal.

Trawsnewid perthnasoedd ac addysg rhyw yng Nghymru, Lloegr, ac yn rhyngwladol

Mae gwaith yr Athro EJ Renold wedi sicrhau bod barn pobl ifanc yn ganolog i ddeddfwriaeth a pholisïau newydd.

HateLab: Atal nifer cynyddol y troseddau a’r sarhadau casineb

HateLab: Atal nifer cynyddol y troseddau a’r sarhadau casineb

Dylanwadu ar bolisïau a phlismona trwy fesur casineb ar y we ynghyd â throseddau casineb, a chymryd camau yn eu herbyn.

Gwerthuso cwricwlwm y Cyfnod Sylfaen

Gwerthuso cwricwlwm y Cyfnod Sylfaen

Ail-lunio'r gwaith o gyflwyno addysg blynyddoedd cynnar a chynradd yn effeithiol yng Nghymru.

Diogelu iechyd plant drwy ddylanwadu ar bolisi tybaco

Diogelu iechyd plant drwy ddylanwadu ar bolisi tybaco

Roedd ein hymchwil yn hyrwyddo barn a phrofiadau pobl ifanc yng Nghymru er mwyn llywio deddfwriaeth yn y DU, Ewrop a Seland Newydd.

Gwella ymateb yr heddlu i drais a cham-drin domestig yn y DU a'r UE

Gwella ymateb yr heddlu i drais a cham-drin domestig yn y DU a'r UE

Gwnaeth ein hymchwil helpu i dorri cylchoedd cam-drin drwy greu offer ar gyfer plismona rheng flaen mwy effeithiol.

Gwella profiadau addysgol plant mewn gofal

Gwella profiadau addysgol plant mewn gofal

Mae ein hymchwil yn gwella profiadau addysgol plant a phobl ifanc yng Nghymru sydd â phrofiad o fod mewn gofal.

Past highlights

Dentist examining patient

Supporting dental practices to make best use of the whole dental team

Developing self-evaluation tools to review skill-mix in dental teams.

Students in a science class

School Health Research Network

Improving young people’s health and wellbeing in schools.

Developing measures of poverty

Developing measures of poverty

Helping governments monitor progress towards the global Sustainable Development Goals for poverty and nutrition.

Smiling children

Lace Project

LACE: Improving educational experiences and attainment of looked after children.

Vulnerable woman sitting alone

Gwella'r ymateb i ddioddefwyr trais

Mae ein gwaith ymchwil wedi cyfrannu at weddnewid y gwasanaethau a gynigir i ddioddefwyr trais domestig a rhywiol.

Teenager smoking

ASSIST: Arbrawf rhoi'r gorau i ysmygu mewn ysgolion

Nod cyffredinol ein rhaglen DECIPHer ASSIST yw mynd i'r afael â'r nifer sy'n dechrau ysmygu yn ysgolion y DU.

Policewoman in the community

Gwella plismona cymunedol

Mae gwaith ymchwil arloesol gan Sefydliad y Prifysgolion ar Wyddorau'r Heddlu wedi gwneud i'r heddlu ddeall ac ymateb i droseddau ac anhrefn yn fwy effeithiol.

Photo taken by Flickr user epsos.

Gwella rheolaeth dros lifau arian anghyfreithlon ac adennill elw troseddau

Mae gwaith ymchwil gan yr Athro Mike Levi, ymhlith y cyntaf i ddarparu un o’r dadansoddiadau mwyaf trwyadl ac empirig o raddfa trosedd ariannol.