Ewch i’r prif gynnwys

Doethur mewn Gwaith Cymdeithasol

Mae’r ddoethuriaeth broffesiynol wedi’i hanelu at reolwyr ac amrywiaeth eang o ymarferwyr sydd yn brofiadol ac sydd yn gweithio ar lefelau uwch a chanolig yn eu proffesiynau a’u sefydliadau. Mae'n cynnig y cyfle i archwilio damcaniaethau cyfoes blaenllaw a thystiolaeth ymchwil, ac i ddefnyddio'r rhain o fewn y cyd-destun proffesiynol.

Mae’r Ddoethuriaeth Broffesiynol yn radd ymchwil doethur rhan-amser. Mae'n gwbl gyfwerth â PhD, ond yn dra gwahanol iddi oherwydd ei fod yn ymwneud yn gryf â’r byd proffesiynol, gan ganolbwyntio ar 'gymhwyso' ymchwil yn hytrach nag ymchwil 'pur'.

Er bod y PhD yn gyffredinol yn paratoi ymgeiswyr ar gyfer gyrfa yn seiliedig ar ymchwil, mae’r ddoethuriaeth broffesiynol yn radd sy’n ymwneud mwy â’r gwasanaeth, gan roi sylw i anghenion gyrfa gweithwyr proffesiynol, yn enwedig y rhai hynny sy’n anelu at swyddi uwch yn eu proffesiynau. Mae cysylltiadau rhwng gwybodaeth seiliedig ar ymchwil a’i ddefnydd mewn amrywiaeth eang o leoliadau proffesiynol yn ganolog i’r doethuriaeth hwn.

Rydym yn cynnig cynllun doethuriaeth broffesiynol integredig lle mae gweithwyr addysg, iechyd, gofal cymdeithasol, a pholisi cymdeithasol yn ymgysylltu gyda’i gilydd mewn dysgu integredig ar gyfer rhai modiwlau a addysgir. Mae’r dysgu rhyng-broffesiynol unigryw yn eich galluogi i fyfyrio ar yr hyn a rennir ar draws ffiniau proffesiynol a’r hyn sy’n benodol ar gyfer eu traddodiadau galwedigaethol eu hun.

Yn anad dim, mae doethuriaeth broffesiynol yn cynnig y cyfle i archwilio damcaniaethau cyfoes blaenllaw a thystiolaeth ymchwil, ac i ddefnyddio'r rhain o fewn y cyd-destun proffesiynol.

Mae’r modiwlau gwaith cymdeithasol a addysgir yn hwyluso myfyrio ystyriol ar ymarfer gwaith cymdeithasol. Mae dadleuon arloesol am yr hyn a olygir gan arfer da, yn ogystal â strategaethau ar gyfer cynnal ymchwil mewn cyd-destunau gwaith cymdeithasol yn llywio’r modiwlau. Ymdrinnir â dadleuon cyfoes am wleidyddiaeth gwaith cymdeithasol; ymarfer gwrth-wahaniaethol; ymarfer myfyriol sy’n seiliedig ar dystiolaeth; theori gwaith cymdeithasol; moeseg a gwerthoedd gwaith cymdeithasol, a newid deddfwriaeth yng Nghymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon. Cydnabyddir y bydd llawer o ymgeiswyr yn rheolwyr neu’n athrawon ymarfer gwaith cymdeithasol, yn hytrach nag ymarferwyr, ac mae'r asesiad modiwl yn adlewyrchu hyn.

Y llwybrau nodedig eraill yn y cynllun doethuriaeth broffesiynol yw:

Ffeithiau allweddol

Math o astudiaeth Rhan amser
Cymhwyster DSW
Hyd rhan-amser DSW 5-7 mlynedd
Derbyniadau Hydref
Dyddiad(au) cau ceisiadau Croesewir ceisiadau tan mis Gorffennaf bob blwyddyn.

Mae eich astudiaethau gyda ni yn cynnwys dwy elfen:

 • Rhan un: cwblhau chwe modiwl a addysgir ar y penwythnos, pob un gydag aseiniad 5,000 gair neu dasg gyfatebol. Y marc llwyddo ar gyfer pob modiwl yw 50% a byddwch angen cyflawni marc cyffredinol o 60% o leiaf ar gyfer yr holl fodiwlau ar y cyd er mwyn symud ymlaen i gam traethawd y rhaglen.
 • Rhan dau: traethawd ymchwil o rhwng 35,000 a 50,000 gair mewn hyd. Bydd y traethawd ymchwil yn canolbwyntio ar unrhyw bwnc a gymeradwywyd ac mae’n cael ei oruchwylio’n unigol gan staff academaidd.

Mae dau fath gwahanol o fodiwlau a addysgir: pedwar craidd a dau arbenigol Bydd eich modiwlau arbenigol yn dibynnu ar eich llwybr o ddewis.

Modiwlau Craidd

 • Newid Dulliau Proffesiynoldeb
 • Dyluniad yr Ymchwil
 • Dulliau Ymchwil Arloesol
 • Dulliau Ymchwil Arloesol
 • Ymchwil Gwaith Cymdeithasol ar Waith
 • Gwaith Cymdeithasol Uwch: Ymgysylltu ac Ymarfer

Modiwlau arbenigol

 • Ymchwil Gwaith Cymdeithasol ar Waith
 • Gwaith Cymdeithasol Uwch: Ymgysylltu ac Ymarfer

Dulliau Addysgu

Mae pob modiwl a addysgir yn cael ei gyflwyno dros un penwythnos: mae’r dysgu’n dechrau ar nos Iau ac yn parhau drwy gydol dydd Gwener a dydd Sadwrn. Addysgir y ddoethuriaeth broffesiynol drwy gyfrwng darlithiau a hefyd mewn gweithdai a seminarau llai lle rhoir pwys ar drafod. Mae addysgu hefyd yn rhoi pwyslais ar gyfeirio astudiaeth annibynnol.

Sgiliau y byddwch yn eu meithrin

Erbyn diwedd y rhaglen, byddwch wedi meithrin sgiliau ymchwil, galluoedd damcaniaethol, a byddwch wedi cael profi o’u defnyddio mewn modd sy’n addas i’ch cyd-destun proffesiynol penodol. Mae'r sgiliau hyn yn cynnwys:

 • Y gallu i ddadansoddi arferion a pholisïau sy'n effeithio ar asiantaethau a grwpiau cleient yn eich maes proffesiynol;
 • Y gallu i reoli arloesi a newid dyfeisgar yn eich maes o ddewis;
 • Cyfathrebu a cydweithio’n effeithiol ac yn adeiladol gyda gweithwyr proffesiynol eraill mewn disgyblaethau eraill ar draws ffiniau sefydliadol a gwasanaeth;
 • Darparu arweiniad clir, goruchwyliaeth ac ymgynghori yn eich maes yn seiliedig ar eich gwybodaeth helaeth, sgiliau rhyngbersonol, gwerthoedd eglur a chydnabyddiaeth o'r cyfrifoldebau yn eich rôl;
 • Y gallu i weithio'n annibynnol a bod yn atebol a gwneud defnydd adeiladol ac arloesol o brosesau ymgynghori a rheoli.

Hyd

Cyfnod mwyaf ymgeisyddiaeth y cynllun yw saith mlynedd. Fodd bynnag, mae nifer o fyfyrwyr yn ei gwblhau mewn cyn lleied â phum mlynedd. Bydd hyn yn dibynnu ar hyblygrwydd y myfyriwr ac argaeledd ar gyfer yr astudiaeth.

Dyfarniadau ymadael amgen

Byddwch yn cael eich annog a’ch cefnogi i gwblhau eich gradd doethuriaeth llawn. Fodd bynnag, rydym yn cynnig dyfarniadau ymadael amgen ar gyfer myfyrwyr nad ydynt yn gallu cwblhau eu rhaglen astudio. Mae’r rhain fel a ganlyn:

 • Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Astudiaethau Ymarfer Proffesiynol ar ôl cwblhau tri modiwl a addysgir;
 • Diploma Ôl-raddedig mewn Astudiaethau Ymarfer Proffesiynol ar ôl cwblhau chwe modiwl a addysgir; neu
 • MSc mewn Astudiaethau Ymarfer Proffesiynol ar ôl gorffen chwe modiwl a addysgir a chyflwyno traethawd ymchwil 20,000 gair.

Cydnabyddir Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol yn genedlaethol ac yn rhyngwladol fel canolfan flaenllaw am ymchwil empirig, ddamcaniaethol wybodus, sy’n cyfuno gweithio rhyngddisgyblaethol, effaith ar bolisi ac arfer, a dulliau methodolegol arloesol, ansoddol a meintiol. Mae ein harbenigedd yn cwmpasu amrywiaeth eang o bynciau a themâu ac rydym yn annog ceisiadau yn y meysydd canlynol:

Yn yr ymarfer Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf (2014), daethom yn 3ydd ac yn 5ed yn y DU am ansawdd ein hymchwil mewn cymdeithaseg ac addysg yn y drefn honno. Mae gennym y record orau o ran sicrhau grantiau allanol per capita ar gyfer unrhyw ysgol neu adran gwyddorau cymdeithasol yn y wlad.

Ymhlith ein staff academaidd mae gennym enillydd Gwobr Cyflawniad Oes Cymdeithas Gymdeithasegol Prydain a Chymrawd Academi Amaethyddiaeth a Choedwigaeth Frenhinol Sweden.

Amgylchedd ymchwil

Rydym yn Ysgol fawr gyda dros 160 o staff academaidd a dros 1000 o fyfyrwyr yn astudio dros nifer o ddisgyblaethau, gan gynnwys cymdeithaseg, addysg, troseddeg, polisi cymdeithasol, iechyd a gofal cymdeithasol. Mae hyfforddiant ymchwil rhyngddisgyblaethol yn nodwedd gref iawn o’n rhaglen myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig ac mae ein addysgu’n cael ein lywio gan ein ymchwil. Byddwch yn cael eich amlygu i’r syniadau diweddaraf yn y gwyddorau cymdeithasol ac yn mwynhau cyswllt wyneb yn wyneb gydag ysgolheigion a gydnabyddir yn rhyngwladol yn llywio dyfodol eu darpar feysydd.

Ein cartref yw adeilad hanesyddol Adeilad Morgannwg yng Nghanolfan Ddinesig nodedig Caerdydd Mae cyfleusterau dysgu ac addysgu gwych yn yr adeilad gan gynnwys labordai cyfrifiaduron, darlithfeydd gyda’r dechnoleg clyweledol ddiweddaraf, cyfres o ystafelloedd tiwtorial yn ogystal â mannau cymdeithasol lle gallwch sgwrsio a chyfnewid syniadau.

Mae myfyrwyr doethuriaeth yn hollbwysig i broffil a diwylliant ymchwil cyffredinol yr Ysgol. Cynigir cyfleusterau o’r radd flaenaf ar gyfer astudiaeth ôl-raddedig annibynnol mewn awyrgylch cyfeillgar a chefnogol, gyda’r rhan fwyaf o staff academaidd yn ymwneud yn uniongyrchol â gweithio gyda myfyrwyr doethurol, a’u goruchwylio.

Anogir yr holl fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig i chwarae rhan lawn yn ein gweithgareddau academaidd ac ymchwil. Mae’r rhain yn cynnwys cyfres o ddarlithoedd cyhoeddus mawr gan siaradwyr uchel ei proffil, a ategir gan seminarau a drefnir drwy gydol y flwyddyn gan grwpiau ymchwil unigol a chanolfannau ymchwil. Mae ein Caffe’r Ôl-raddedigion – menter a arweinir gan fyfyrwyr – hefyd yn fforwm deallusol a rhwydwaith cymorth unigryw.

Gallwch ymweld â’n gwefan am ragor o wybodaeth ar ein grwpiau ymchwil, ein prosiectau ac effaith.

Fel arfer bydd ymgeiswyr doethuriaeth broffesiynol mewn cyflogaeth pan fyddan nhw’n astudio gyda ni, er nad yw cyflogaeth presennol yn un o’r amodau mynediad.

Mae graddedigion yn gallu datblygu eu gyrfaoedd yn eu lleoliadau cyflogaeth neu symud y tu hwnt i’r rhain i, er enghraifft, Addysg Uwch, polisi a chynllunio, a/neu ddatblygu a rheoli ymchwil.

Benthyciadau Llywodraeth y DG i ôl-raddedigion doethuriaeth

Gallai ymgeiswyr ar gyfer y rhaglen Doethuriaeth Broffesiynol fod yn gymwys i wneud cais am fenthyciad doethuriaeth ôl-raddedig gan Lywodraeth y DU..

Benthyciadau Llywodraeth y DG i ôl-raddedigion doethuriaeth

Arian

Edrychwch ar ein prosiectau a'n hysgoloriaethau PhD diweddaraf a chael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd ariannu eraill.

Ffioedd dysgu

Mae’r strwythur ffioedd ar gyfer y rhaglen doethuriaeth broffesiynol yn cynnwys un modiwl ar bymtheg i gyd: chwe modiwl a addysgir a’r hyn sy’n cyfateb i ddeg modiwlau ar gyfer y cam traethawd. Darperir cyllid ar gyfer ymgeiswyr doethuriaeth Bboffesiynol fel arfer gan gyflogwyr, er bod rhai myfyrwyr yn ariannu eu hunain.

Myfyrwyr o'r DU

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Rhaid i chi feddu ar radd gyntaf dda yn ogystal â gradd meistr, fel rheol. Dylai fod gennych hefyd o leiaf dwy flynedd o brofiad proffesiynol mewn maes sy’n gysylltiedig â’ch llwybr dewisol.

Mae llawer o'r gwaith dysgu yn y modiwl a’r aseiniadau cysylltiedig yn ceisio cefnogi datblygiad proffesiynol gymhwysol, a bydd disgwyl i chi fod â phrofiad o - neu mynediad cyfredol at - leoliadau proffesiynol mewn maes sy’n gysylltiedig â’ch doethuriaeth.

Gofynion Iaith Saesneg

Mae gofyn bod â sgôr o 600 ar TOEFL (250 ar farcio cyfrifiadurol) neu fand 7.0 ar IELTS os nad Saesneg yw iaith gyntaf yr ymgeiswyr neu os nad ydynt wedi cael rhan sylweddol o’u haddysg yn Saesneg.

Darllenwch ein Gofynion Iaith Saesneg am ragor o wybodaeth.

Mae’r gan y cynllun Doethuriaeth Broffesiynol dyddiad derbyn blynyddol ym mis Hydref a chroesawir ceisiadau tan 1 Mehefin. Fel rhan o’r broses ymgeisio, mae angen i ymgeiswyr ddarparu datganiad personol a hefyd cynnig ymchwil ynghylch y pwnc ymchwil maent yn bwriadu ei ddilyn ar gyfer y cam traethawd ymchwil o’u hastudiaethau.

Mae’r cam modiwl o’r rhaglen wedi’i ddylunio i roi dealltwriaeth lefel doethurol o ddylunio ymchwil a dulliau ymchwil, ac felly  cydnabyddir gall syniadau cychwynnol am y pwnc ymchwil newid yn sylweddol erbyn bydd myfyrwyr yn cyrraedd y cam traethawd ymchwil. Er hyn, mae cynnig amlinellol yn parhau’n rhan allweddol o’r cais, yn helpu’r Ysgol i sefydlu addasrwydd ymgeisydd ar gyfer astudiaethau lefel doethurol ac adnabod argaeledd tiwtor personol addas a darpar oruchwylwyr

Datganiad personol (tua 500-800 gair)

Wrth gynllunio strwythur eich datganiad personol, ystyriwch y canlynol:

 • Beth yw eich rhesymau a chymhelliant am wneud cais i wneud astudiaeth doethurol? Gall hyn gynnwys rhai sylwadau a disgwyliadau am astudiaeth doethurol;
 • Beth yw eich perthnasedd eich dysgu academaidd a phroffesiynol blaenorol a phrofiad am raglen astudio doethurol? Gall hyn gynnwys eich asesiad o gryfderau a sgiliau personol fyddwch yn dod i’ch astudiaeth;
 • Pam fyddai nawr yn mser da i chi gychwyn ar eich astudiaeth doethurol? Gall hyn gynnwys gwybodaeth ynglŷn â’ch gwaith a/neu amgylchiadau personol a sut gall y rhain hwyluso ymgysylltu gydag astudiaeth.

Cynnig ymchwil (tua 500-1500 gair)

Dylai disgrifiad amlinellol o’r cynnig ymchwil gynnwys:

 1. Teitl dangosol ar gyfer yr astudiaeth arfaethedig
 2. Crynodeb bras o’r ymchwil sydd wedi cael ei wneud yn y maes yn barod, yn mynd i’r afael â llenyddiaeth ac ymchwil perthnasol allweddol, ac arddangos ymgysylltu gydag amrywiaeth o ffynonellau.
 3. Datganiad o’r nodau o’r ymchwil arfaethedig o fewn cyd-destun y 2 uchod
 4. Cwestiynau ymchwil posib i fynd i’r afael â nhw yn yr astudiaeth, yn ddelfrydol dim mwy na 2 neu 3
 5. Amlinelliad o’r dyluniad a methodoleg ymchwil arfaethedig, gan gynnwys gwybodaeth am ddarpar fynediad ymchwil, samplu a dulliau o gasglu data – ceisiwch gynnwys cynllun ar gyfer amserlen tair blynedd
 6. Llyfryddiaeth ddangosol

Cyswllt

Cyswllt/Cysylltiadau Gweinyddol

Adriano Neri

Administrative contact

Gwneud cais

Gwneud cais nawr
Ewch i weld ein hamrediad o ysgoloriaethau a phrosiectau PhD sydd ar gael.

Cyrsiau cysylltiedig

Pynciau cysylltiedig