Ewch i’r prif gynnwys

Polisi Cymdeithasol a Chyhoeddus (MSc)

 • Hyd: 1 flwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Astudiwch sut mae polisi’n cael ei lunio ledled y byd i fodloni anghenion dynol a gwella lles.

people

Safbwyntiau byd-eang

Cewch archwilio polisïau cymdeithasol a chyhoeddus cyfoes mewn cyd-destunau cenedlaethol a rhyngwladol.

rosette

Arbenigwyr nodedig

Caiff yr addysgu ei lywio gan ein hymchwil a'n harbenigedd, sy’n cael eu cydnabod yn rhyngwladol.

building

Astudiaeth ryngddisgyblaethol

Cewch ddealltwriaeth o wahanol ddisgyblaethau yn y gwyddorau cymdeithasol.

book

Ymchwil annibynnol

Mae traethawd hir yn cynnwys darn annibynnol o ymchwil ar raddfa fechan, ar bwnc sydd o ddiddordeb i chi.

Astudiwch yr adnoddau damcaniaethol, cysyniadol a dadansoddol sydd eu hangen i archwilio polisïau cymdeithasol a chyhoeddus cyfoes mewn cyd-destunau cenedlaethol a rhyngwladol. Defnyddiwch ddamcaniaethau a chysyniadau a dehonglwch sawl math o dystiolaeth wrth ddadansoddi datblygiadau polisi a’u heffeithiau cymdeithasol.

Mae’r MSc Polisi Cymdeithasol a Chyhoeddus yn canolbwyntio ar ddeall achosion, ac atebion posibl i, ystod o faterion cymdeithasol pwysig. Mae’r rhain yn cynnwys heriau fel tlodi, anghydraddoldebau economaidd a chymdeithasol cynyddol, a chytundebau datblygu rhyngwladol.

Mae hwn yn gwrs perffaith os hoffech chi ddatblygu’ch gallu i ddadansoddi polisïau cymdeithasol a chyhoeddus yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Bydd yn eich galluogi i ddyfnhau eich dealltwriaeth o brif agweddau polisïau cymdeithasol a chyhoeddus, gan gynnwys: gwahanol gysyniadau o ddinasyddiaeth a sut maent yn llywio polisïau cymdeithasol, a sut y defnyddir damcaniaethau a thystiolaeth ymchwil i ddadansoddi, gwerthuso ac egluro newidiadau mewn polisïau cymdeithasol a chyhoeddus.

Mae’r cwrs yn addas ar gyfer y rhai hynny sydd wedi cwblhau cyrsiau astudio israddedig yn ddiweddar, yn ogystal â’r rhai hynny sy’n gweithio yn y sector gymunedol a gwirfoddol, melinau trafod, fel ymchwilwyr, neu ar wahanol lefelau llywodraeth. Mae wedi’i ddylunio i fod o fudd a pherthnasedd i fyfyrwyr o’r DU a thramor, felly anogir unigolion o bob cenedl sydd â diddordeb i ymgeisio.

Mae’r rhaglen hon wedi fy helpu i ddeall yn helaeth sut a pham y mae penderfyniadau’n cael eu gwneud gan lywodraethau a sefydliadau anllywodraethol a’r effaith y mae’r rhain yn ei chael. Roedd y modiwlau’n berthnasol i faterion o bryder cenedlaethol a rhyngwladol presennol, a mwynheais ddysgu a deall sut mae gwledydd gwahanol ag ideolegau gwahanol yn mynd i’r afael â materion tebyg, megis pensiynau, dirwasgiad economaidd, democratiaeth a dinasyddiaeth. Fe wnes i hefyd fwynhau y sesiynau rhyngweithiol, darlithoedd a seminarau gyda’r athrawon a chydfyfyrwyr, a oedd yn sbardun i feddwl yn feirniadol a dadansoddi pynciau gwahanol.
Agnes Mwangoka, MSc Polisi Cymdeithasol a Chyhoeddus

Ble byddwch yn astudio

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Cynhelir ein graddau gan arbenigwyr a gydnabyddir yn rhyngwladol, sydd ag enw da o ran dylanwadu ar bolisi ac ymarfer ar draws y byd.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 5179
 • MarkerRhodfa’r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3WA

Meini prawf derbyn

Er mwyn cael eich ystyried am gynnig ar gyfer y rhaglen hon bydd angen i chi fodloni'r holl ofynion mynediad. Ni fydd eich cais yn cael ei ddatblygu os na ddarperir yr wybodaeth a'r dystiolaeth a restrir.

Gyda'ch cais ar-lein, bydd angen i chi ddarparu:

 1. Copi o'ch tystysgrif gradd a'ch trawsgrifiadau sy'n dangos eich bod wedi cyflawni gradd anrhydedd 2:1 mewn maes pwnc perthnasol fel y dyniaethau neu'r gwyddorau cymdeithasol, neu radd ryngwladol gyfatebol. Os yw eich tystysgrif gradd neu ganlyniad yn yr arfaeth, llwythwch unrhyw drawsgrifiadau dros dro neu dystysgrifau dros dro.
 2. Copi o'ch tystysgrif IELTS gyda sgôr gyffredinol o 6.5 gyda 6.5 yn ysgrifenedig a 6.0 ym mhob is-sgil arall, neu dystiolaeth o gymhwyster cyfatebol derbyniol. Dylech gynnwys dyddiad eich prawf disgwyliedig os yw'r cymhwyster hwn yn yr arfaeth. Os oes gennych dystiolaeth dderbyniol amgen, fel gradd israddedig a astudir yn y DU, rhowch hyn yn lle IELTS.
 3. Datganiad personol sy'n amlinellu eich diddordeb yn y rhaglen. Yn eich datganiad, dylech gyfeirio'n benodol at gynnwys y cwrs a'r modiwl ac egluro'n glir agweddau penodol y cwrs hwn sydd o ddiddordeb mwyaf i chi, a pha bynciau neu themâu rydych chi'n gobeithio dysgu mwy amdanynt wrth ei gymryd.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau
Rydym yn dyrannu lleoedd ar sail y cyntaf i'r felin, felly rydym yn argymell eich bod yn gwneud cais cyn gynted â phosibl. Fel arfer, bydd ceisiadau'n cau ddiwedd mis Awst ond gallant gau'n gynt os llenwir pob lle.

Broses ddethol
Byddwn yn adolygu eich cais ac os ydych yn bodloni'r holl ofynion mynediad, byddwn yn gwneud cynnig i chi.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn.

Os ydych ar hyn o bryd yn destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau eich astudiaethau yn llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu eich cofnod troseddol. Mae amodau yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • mynediad i gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • defnydd o'r rhyngrwyd ac offer/dyfeisiau cyfathrebu
 • cyrffyw
 • rhyddid i symud, gan gynnwys y gallu i deithio i'r tu allan i'r DU neu i ymgymryd â lleoliad/astudiaethau y tu allan i Brifysgol Caerdydd
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Strwythur y cwrs

Rhaglen amser llawn dros flwyddyn yw hon.

Mae'r MSc mewn Polisi Cymdeithasol a Chyhoeddus wedi'i drefnu o amgylch dilyniant o hyd at dri modiwl arbenigol 20 credyd, dau fodiwl 30 credyd mewn theori gwyddor gymdeithasol a dulliau ymchwil, ac un traethawd hir dan oruchwyliaeth 60 credyd ar bwnc polisi cymdeithasol neu gyhoeddus o'ch dewis.

Byddwch yn cynnal eich dadansoddiad eich hun ac yn cyflwyno'r rhain mewn gwaith ysgrifenedig a chyflwyniadau llafar. Yn ogystal â modiwlau arbenigol sy'n gwella eich dealltwriaeth o ddadansoddi polisi cymdeithasol a chyhoeddus, byddwch yn ymgymryd â modiwlau mewn gwyddor gymdeithasol a dulliau ymchwil. Bydd y sgiliau a ddatblygir ar y modiwlau hyn yn eich galluogi i gwblhau eich traethawd hir eich hun ar bwnc polisi cymdeithasol neu gyhoeddus o'ch dewis.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2024/25. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2024.

Ar hyn o bryd rydym yn cynnig modiwlau 20 credyd arbenigol mewn polisïau cymdeithasol a chyhoeddus ar amrywiaeth o bynciau, ond mae’r rhain yn gallu newid o flwyddyn i flwyddyn.

Yn ogystal â'r modiwlau arbenigol hyn, bydd gofyn i chi hefyd gymryd dau fodiwl 30 credyd mewn theori gwyddorau cymdeithasol a dulliau ymchwil.

Traethawd hir

Yn olaf, gofynnir i chi ysgrifennu traethawd hir 60 credyd, 20,000 o eiriau ar bwnc polisïau cymdeithasol neu gyhoeddus o'ch dewis. Mae’r traethawd hir hwn yn cynnwys darn bach annibynnol o ymchwil ac mae'n eich galluogi i ddatblygu eich diddordebau mewn maes sylweddol sy'n gysylltiedig â'r rhaglen, ac i roi ar waith yr wybodaeth a'r sgiliau a ddatblygwyd trwy gymryd rhan yn y modiwlau a addysgir. Rhoddir goruchwyliwr traethawd personol i chi i gynorthwyo wrth gynllunio, cynnal ac ysgrifennu'r prosiect ymchwil.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Disgwylir i chi fynychu darlithoedd, seminarau a thiwtorialau fel y nodir yn yr amserlen ar gyfer myfyrwyr MSc. Weithiau mae'r rhain y tu allan i batrwm rheolaidd presenoldeb yn y brifysgol a gallant gynnwys astudio yn ystod y dydd, gyda'r nos ac ar benwythnosau ac ar adegau gallant fod y tu allan i ddyddiadau safonol y semester. Bydd disgwyl i chi hefyd gynnal astudiaeth annibynnol i baratoi ar gyfer darlithoedd, seminarau ac asesiadau. Mae modiwl 20 credyd yn cynnwys 200 awr o astudio, gan gynnwys tua 30 awr o amser cyswllt, ac mae’r MSc yn ei gyfanrwydd yn cynnwys 1800 awr o astudio.

Mae modiwlau yn defnyddio amrywiaeth eang o ddulliau addysgu, gan gynnwys darlithoedd, seminarau, tiwtorialau i unigolion a grwpiau ac astudiaeth annibynnol dan gyfarwyddyd.

Mae'r rhaglen yn elwa ar fod mewn amgylchedd rhyngddisgyblaethol fel y byddwch, mewn rhannau o'r cwrs, yn dod i gysylltiad â staff a myfyrwyr o feysydd pwnc eraill ac, mewn rhannau eraill o'r cwrs, â staff a myfyrwyr yn yr un prif faes.

Sut y caf fy asesu?

Bydd y modiwlau'n cael eu hasesu drwy gyfuniad o draethodau, adroddiadau, adolygiadau a chyflwyniadau.

Sut y caf fy nghefnogi?

Bydd tiwtor personol a goruchwyliwr enwebedig yn cael eu neilltuo i chi pan fyddwch yn gweithio ar eich traethawd hir. Bydd cyswllt rheolaidd yn cael ei gynnal drwy gydol y cwrs. Byddwch hefyd yn cael mynediad at gynullydd rhaglen i gael cymorth ychwanegol penodol i bwnc.

Mae pob modiwl yn y rhaglen yn defnyddio Amgylchedd Dysgu Rhithwir Prifysgol Caerdydd - Dysgu Canolog - lle byddwch chi'n dod o hyd i ddeunyddiau’r cwrs, dolenni i ddeunyddiau cysylltiedig a gwybodaeth am asesiadau.

Adborth

Byddwch yn cael y cyfle i ddatblygu ac ymarfer cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig uwch drwy dasgau ffurfiannol fel cyflwyno darllen paratoadol, tasgau dysgu grŵp sy'n seiliedig ar broblemau, a chyflwyniadau grŵp. Felly, rhoddir adborth yn barhaus, yn ogystal ag yn fwy ffurfiol ar gyfer asesiadau crynodol.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Ar ôl cwblhau'r MSc mewn Polisi Cymdeithasol a Chyhoeddus yn llwyddiannus, byddwch wedi gwella eich gallu i wneud y canlynol:

 • Dadansoddi polisïau cymdeithasol a chyhoeddus yn feirniadol mewn amrywiaeth o feysydd thematig a lleoliadau daearyddol
 • Asesu theorïau newid polisi a chysyniadau sy'n sail i ffurfio polisi, gan ddefnyddio amrywiaeth o fathau o dystiolaeth ymchwil
 • Dadansoddi a chynnwys polisïau cymdeithasol a chyhoeddus lleol, cenedlaethol a rhyngwladol o fewn eu cyd-destunau byd-eang, hanesyddol ac ideolegol ehangach
 • Casglu, dadansoddi a dehongli ystod o ddata gwyddor gymdeithasol a gwerthfawrogi cymhlethdodau gwahanol fathau o ddata
 • Cyfleu a chyflwyno syniadau a chanfyddiadau ymchwil yn effeithiol ar lafar ac yn ysgrifenedig
 • Cynnal eich ymchwil eich hun ym maes polisi cymdeithasol a chyhoeddus.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2024

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £10,450 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2024/25 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £23,200 £2,500

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio'r cwrs hwn?

Ni fydd angen unrhyw offer penodol.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Arian

Ysgoloriaethau Meistr

Gwobr sy'n agored i fyfyrwyr sydd â statws ffioedd cartref sy'n bwriadu astudio un o'n graddau meistr a addysgir.

Benthyciadau ar gyfer ôl-raddedigion

Os byddwch yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2024 neu wedi hynny, efallai y byddwch yn gallu gwneud cais am fenthyciad ar gyfer ôl-raddedigion er mwyn cefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2024/25.

Gyrfaoedd graddedigion

Mae’r rhaglen wedi’i dylunio i fod o ddiddordeb arbennig i unigolion sydd â phrofiad o weithio gyda, neu sydd â diddordeb mewn gweithio i, sefydliadau ymchwil cymdeithasol neu academaidd, adrannau ar wahanol lefelau llywodraeth (e.e. lleol, Cymru, ledled y DU, Ewrop), sefydliadau rhyngwladol (e.e. UNICEF), neu mewn sefydliadau yn y sector gymunedol a gwirfoddol. Mae hefyd yn berthnasol i fyfyrwyr sy’n bwriadu dilyn llwybrau eraill ond sy’n dymuno dyfnhau eu dealltwriaeth o bolisi cymdeithasol a chyhoeddus yng Nghymru, y DU ac yn rhyngwladol.

Gwaith maes

You may conduct fieldwork as part of your dissertation study as directed by, and in discussion with, your supervisor.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2023.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Politics, Social sciences


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.