Ewch i’r prif gynnwys

Polisi Cymdeithasol a Chyhoeddus (MSc)

 • Hyd: 1 flwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Course options See other modes of study
Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Astudiwch sut mae polisi’n cael ei lunio ledled y byd i fodloni anghenion dynol a gwella lles.

people

Safbwyntiau byd-eang

Cewch archwilio polisïau cymdeithasol a chyhoeddus cyfoes mewn cyd-destunau cenedlaethol a rhyngwladol.

rosette

Arbenigwyr nodedig

Caiff yr addysgu ei lywio gan ein hymchwil a'n harbenigedd, sy’n cael eu cydnabod yn rhyngwladol.

building

Astudiaeth ryngddisgyblaethol

Cewch ddealltwriaeth o wahanol ddisgyblaethau yn y gwyddorau cymdeithasol.

book

Ymchwil annibynnol

Mae traethawd hir yn cynnwys darn annibynnol o ymchwil ar raddfa fechan, ar bwnc sydd o ddiddordeb i chi.

Astudiwch yr adnoddau damcaniaethol, cysyniadol a dadansoddol sydd eu hangen i archwilio polisïau cymdeithasol a chyhoeddus cyfoes mewn cyd-destunau cenedlaethol a rhyngwladol. Defnyddiwch ddamcaniaethau a chysyniadau a dehonglwch sawl math o dystiolaeth wrth ddadansoddi datblygiadau polisi a’u heffeithiau cymdeithasol.

Mae’r MSc Polisi Cymdeithasol a Chyhoeddus yn canolbwyntio ar ddeall achosion, ac atebion posibl i, ystod o faterion cymdeithasol pwysig. Mae’r rhain yn cynnwys heriau fel tlodi, anghydraddoldebau economaidd a chymdeithasol cynyddol, a chytundebau datblygu rhyngwladol.

Mae hwn yn gwrs perffaith os hoffech chi ddatblygu’ch gallu i ddadansoddi polisïau cymdeithasol a chyhoeddus yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Bydd yn eich galluogi i ddyfnhau eich dealltwriaeth o brif agweddau polisïau cymdeithasol a chyhoeddus, gan gynnwys: gwahanol gysyniadau o ddinasyddiaeth a sut maent yn llywio polisïau cymdeithasol, a sut y defnyddir damcaniaethau a thystiolaeth ymchwil i ddadansoddi, gwerthuso ac egluro newidiadau mewn polisïau cymdeithasol a chyhoeddus.

Mae’r cwrs yn addas ar gyfer y rhai hynny sydd wedi cwblhau cyrsiau astudio israddedig yn ddiweddar, yn ogystal â’r rhai hynny sy’n gweithio yn y sector gymunedol a gwirfoddol, melinau trafod, fel ymchwilwyr, neu ar wahanol lefelau llywodraeth. Mae wedi’i ddylunio i fod o fudd a pherthnasedd i fyfyrwyr o’r DU a thramor, felly anogir unigolion o bob cenedl sydd â diddordeb i ymgeisio.

Mae’r rhaglen hon wedi fy helpu i ddeall yn helaeth sut a pham y mae penderfyniadau’n cael eu gwneud gan lywodraethau a sefydliadau anllywodraethol a’r effaith y mae’r rhain yn ei chael. Roedd y modiwlau’n berthnasol i faterion o bryder cenedlaethol a rhyngwladol presennol, a mwynheais ddysgu a deall sut mae gwledydd gwahanol ag ideolegau gwahanol yn mynd i’r afael â materion tebyg, megis pensiynau, dirwasgiad economaidd, democratiaeth a dinasyddiaeth. Fe wnes i hefyd fwynhau y sesiynau rhyngweithiol, darlithoedd a seminarau gyda’r athrawon a chydfyfyrwyr, a oedd yn sbardun i feddwl yn feirniadol a dadansoddi pynciau gwahanol.
Agnes Mwangoka, MSc Polisi Cymdeithasol a Chyhoeddus

Ble byddwch yn astudio

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Cynhelir ein graddau gan arbenigwyr a gydnabyddir yn rhyngwladol, sydd ag enw da o ran dylanwadu ar bolisi ac ymarfer ar draws y byd.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 5179
 • MarkerRhodfa’r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3WA

Meini prawf derbyn

Applicants should normally hold a first- or second-class undergraduate degree in a humanities or social sciences subject. However, other applicants will be considered if they can demonstrate, through recent and relevant experience, that they have the ability to undertake the course.

Applicants whose first language is not English are required to obtain a minimum overall IELTS score of 6.5 with at least 6.5 in writing, and at least 5.5 in all other sub-sections.

Applications should be made via the Online Applications Service. Please make sure that you explain clearly in your personal statement why you are interested in applying to this MSc in Social and Public Policy at Cardiff University.

In your statement, you should refer explicitly to the course and module content outlined above and should explain clearly the particular aspects of this course that most interest you, and what topics or themes you are hoping to learn more about in taking it. If this information is not included, this may cause delays in processing your application, and we may contact you with a request for further information.

The deadline for applications to this course for international applicants is 1st August; for other applicants, the deadline for applications is 1st September. The different dates are due to the need to allow sufficient time for visa processing for international applicants.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement, including the ability to travel to outside of the UK or to undertake a placement/studies outside of Cardiff University
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

This is a one year full time programme.

The MSc in Social and Public Policy is organised around a sequence of up to three 20-credit specialist modules, two 30-credit modules in social science theory and research methods, and one 60-credit supervised dissertation on a social or public policy topic of your choice.

You will conduct your own analysis and present these in written work and oral presentations. In addition to specialist modules which deepen your understandings of social and public policy analysis, you will undertake modules in social science and research methods. The skills developed on these modules will enable you to complete your own dissertation on a social or public policy topic of your choice.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022.

Ar hyn o bryd rydym yn cynnig modiwlau 20 credyd arbenigol mewn polisïau cymdeithasol a chyhoeddus ar amrywiaeth o bynciau, ond mae’r rhain yn gallu newid o flwyddyn i flwyddyn.

Yn ogystal â'r modiwlau arbenigol hyn, bydd gofyn i chi hefyd gymryd dau fodiwl 30 credyd mewn theori gwyddorau cymdeithasol a dulliau ymchwil.

Traethawd hir

Yn olaf, gofynnir i chi ysgrifennu traethawd hir 60 credyd, 20,000 o eiriau ar bwnc polisïau cymdeithasol neu gyhoeddus o'ch dewis. Mae’r traethawd hir hwn yn cynnwys darn bach annibynnol o ymchwil ac mae'n eich galluogi i ddatblygu eich diddordebau mewn maes sylweddol sy'n gysylltiedig â'r rhaglen, ac i roi ar waith yr wybodaeth a'r sgiliau a ddatblygwyd trwy gymryd rhan yn y modiwlau a addysgir. Rhoddir goruchwyliwr traethawd personol i chi i gynorthwyo wrth gynllunio, cynnal ac ysgrifennu'r prosiect ymchwil.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

You will be expected to attend lectures, seminars and tutorials as set out in the timetable for MSc students. These sometimes sit outside the regular pattern of university attendance and may include day, evening and weekend study and on occasion may fall outside the standard semester dates. You will also be expected to undertake independent study in preparation for lectures, seminars and assessments. A 20 credit module comprises 200 hours of study, including about 30 hours of contact time, and the MSc as a whole, 1800 hours of study.

Modules employ a diverse range of teaching including lectures, seminars, group and individual tutorials, and independent guided study.

The programme benefits from being located in an inter-disciplinary environment so that in parts of the course, you will come into contact with staff and students from other subject areas and, in other parts of the course, with staff and students in the same substantive area.

Sut y caf fy asesu?

Modules are assessed by a combination of essays, reports, reviews and presentations.

Sut y caf fy nghefnogi?

You will be allocated a personal tutor and a nominated supervisor when undertaking your dissertation. Regular contact will be maintained across the duration of the course. You will also have access to a programme convenor to offer additional subject-specific support.

All modules within the programme make use of Cardiff University’s Virtual Learning Environment (VLE) Learning Central, on which you will find course materials, links to related materials and information on assessment.

Feedback

You will have the opportunity to develop and practice advanced oral and written communication through formative tasks such as presentation of preparatory reading, group problem-based learning tasks, and group presentations. Feedback is therefore provided on an ongoing basis, as well as more formally for summative assessments.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

On successfully completing the MSc in Social and Public Policy, you will have significantly enhanced your ability to:

 • Critically analyse social and public policies in a range of thematic areas and geographical settings
 • Assess theories of policy change and concepts which underpin policy formation, drawing on a variety of forms of research evidence
 • Analyse and situate local, national and international social and public policies within their broader global, historical and ideological contexts
 • Collect, analyse and interpret a range of social science data and appreciate the complexities of various forms of data
 • Communicate and present ideas and research findings effectively in both spoken and written form
 • Conduct your own research in the field of social and public policy.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £8,200 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2022/23 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £18,700 £1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio'r cwrs hwn?

Ni fydd angen unrhyw offer penodol.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Mae’r rhaglen wedi’i dylunio i fod o ddiddordeb arbennig i unigolion sydd â phrofiad o weithio gyda, neu sydd â diddordeb mewn gweithio i, sefydliadau ymchwil cymdeithasol neu academaidd, adrannau ar wahanol lefelau llywodraeth (e.e. lleol, Cymru, ledled y DU, Ewrop), sefydliadau rhyngwladol (e.e. UNICEF), neu mewn sefydliadau yn y sector gymunedol a gwirfoddol. Mae hefyd yn berthnasol i fyfyrwyr sy’n bwriadu dilyn llwybrau eraill ond sy’n dymuno dyfnhau eu dealltwriaeth o bolisi cymdeithasol a chyhoeddus yng Nghymru, y DU ac yn rhyngwladol.

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad i Gynfyfyrwyr

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2022/23.

Gwaith maes

You may conduct fieldwork as part of your dissertation study as directed by, and in discussion with, your supervisor.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2022.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Politics, Social sciences


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2018/19 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2021.