Ewch i’r prif gynnwys

Gwaith Cymdeithasol (MA)

 • Hyd: 2 flynedd
 • Dull astudio: Amser llawn

Ymgeisiwch

Bydd angen i chi wneud cais i'r cwrs hwn trwy un o'n partneriaid.

calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Abyd Quinn-Aziz yn cyflwyno Gwaith Cymdeithasol (MA)

Astudiwch theori a sgiliau ymarferol gwaith cymdeithasol, a chael yr hyfforddiant sydd ei angen i gymhwyso a chofrestru fel gweithiwr cymdeithasol.

building

Lleoliadau gwaith ymarferol

Mae myfyrwyr yn gwneud tri lleoliad ymarfer a asesir, a hynny mewn amrywiaeth o leoliadau.

tick

Bwrsariaethau ar gael

Mae bwrsariaethau ar gael i fyfyrwyr o Gymru a Lloegr i’w helpu i ariannu eu haddysg.

people

Wedi’i lywio gan ddefnyddwyr y gwasanaeth

Wedi'i gyflwyno mewn partneriaeth ag Awdurdodau Lleol, pobl sy'n defnyddio gwasanaethau, a gofalwyr.

mortarboard

Arfer ac ymchwil gyfredol

Staff addysgu sydd â chefndiroedd ymarfer ac ymchwil.

Mae ein gradd Meistr achrededig mewn Gwaith Cymdeithasol wedi’i chynllunio ar gyfer graddedigion sydd ag o leiaf tri i bedwar mis o brofiad gwaith perthnasol ac sydd eisiau cymhwyso fel Gweithiwr Cymdeithasol proffesiynol.

Mae’r MA Gwaith Cymdeithasol dwy flynedd hon wedi’i chymeradwyo gan Gofal Cymdeithasol Cymru, felly pan fyddwch chi’n graddio, byddwch yn gymwys i gofrestru’n broffesiynol.

Dros y ddwy flynedd o astudio, byddwch yn meithrin dealltwriaeth fanwl o foeseg a gwerthoedd gwaith cymdeithasol, sgiliau ymarferol gwaith cymdeithasol, ac ymarfer beirniadol mewn perthynas â’r gyfraith yn ymwneud â phlant a theuluoedd a gofal oedolion, a’r damcaniaethau allweddol a’r safbwyntiau sy’n sail i bolisi ac arfer gwaith cymdeithasol.

Drwy gydol eich cyfnod yng Nghaerdydd, byddwch yn mireinio ac yn adeiladu ar eich sgiliau ymchwil a dadansoddi beirniadol mewn perthynas ag ymarfer a pholisi gwaith cymdeithasol ac yn datblygu technegau ymarfer myfyriol proffesiynol.

Byddwch yn cymhwyso eich dysgu ac yn datblygu eich sgiliau gweithle a’ch rhwydweithiau proffesiynol drwy gwblhau tri Lleoliad Dysgu Ymarfer, sy’n 200 diwrnod dros y ddwy flynedd, wedi’u cynnal gan un o’r naw Awdurdod Lleol yng Nghymru rydyn ni’n cydweithio gyda nhw. Bydd yr hyfforddiant ymarferol yn caniatáu i chi gymhwyso eich dysgu damcaniaethol i sefyllfaoedd go iawn, gan weithio gyda phobl amrywiol sy’n defnyddio gwasanaethau a gofalwyr.

O sgiliau cyfathrebu i ddyletswyddau cyfreithiol, penderfyniadau proffesiynol i ddealltwriaeth o ffactorau economaidd-gymdeithasol, bydd ein MA Gwaith Cymdeithasol yn eich paratoi’n llawn ar gyfer yr heriau y byddwch yn eu hwynebu ym maes gwaith cymdeithasol.

Achrediadau

Roedd cydbwysedd ardderchog rhwng amser yn yr ystafell ddosbarth a lleoliadau. Roedd y staff ar y rhaglen yn wych hefyd. Maen nhw'n hawdd siarad â nhw, yn gefnogol ac mae ganddyn nhw ddiddordeb gwirioneddol mewn cyflawni'ch gorau.
Sophia Grammenos, Gwaith Cymdeithasol (MA)

Ble byddwch yn astudio

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Cynhelir ein graddau gan arbenigwyr a gydnabyddir yn rhyngwladol, sydd ag enw da o ran dylanwadu ar bolisi ac ymarfer ar draws y byd.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 5179
 • MarkerRhodfa’r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3WA

Meini prawf derbyn

Applications should be made through the Universities and Colleges Admissions Service (UCAS) - institute code C15, course code L508. Applications made via Cardiff University’s own admissions system will not be considered.

Academic requirements

Typically, you will need to have either:

 • a 2:2 honours degree in any subject, or an equivalent international degree
 • a university-recognised equivalent academic qualification
 • or three or more years' relevant experience (preferably within the last five years) and a demonstrable ability to study at final year undergraduate level (Level 6). In these instances, applicants will be asked to undertake a written task to validate their suitability for study at this level. 

English language requirements

IELTS with an overall score of 7.0 with 6.5 in all subskills, or an accepted equivalent.

Other essential requirements

You will also need to provide:

 • evidence you have achieved GCSE Maths grade C/4, or equivalent
 • evidence you have achieved a minimum of 360 hours of practice experience in a social care setting at the time of application. This is the roughly equivalent of three to four-months full-time work. Relevant experience can come from either voluntary or paid role. In occasional and exceptional circumstances personal experience(s) might also be considered. Experience should preferably be from within the last five years. The experience should enable you to demonstrate an understanding of social work/care in the context of the UK, and more specifically Wales.
 • a personal statement which should identify your self-motivation to study, analytical skills, critical reasoning, and an awareness of Social Care Wales’ Code of Practice for Social Care
 • and two references, preferably one academic and one practice-related. The UCAS system only allows for one reference so your second reference should be provided following submission of your application via email (this will be requested through the admissions process)

Application Deadline

The UCAS equal consideration deadline is 18:00 on 25 January 2023. If you submit an application after this date, we will only consider it if places are still available.

Selection process

We will review your application and if you meet the entry requirements, we will invite you to an interview. Offers are made based on the outcome of the interview. 

Enrolment conditions

If you are successful in obtaining an offer your enrolment will be subject to fulfilment of the following conditions:

 • Provision of any outstanding documentation not previously provided during the admissions process (e.g. certificates, references, etc.) 
 • An Enhanced Disclosure and Barring Service (DBS) background check with list checks for both Adults and Children. International applicants this may also be required to secure letters of good conduct, or equivalent, in accordance with University, Social Care Wales and Home Office guidance/requirements. International applicants may also be asked to secure letters of good conduct, or equivalent, in accordance with University, Social Care Wales and Home Office guidance/requirements. The cost of any background checks must be met by the applicants/students
 • Confirmation of your Fitness-to-Practise (FTP) where appropriate 
 • Confirmation of your Fitness-to-Study (FTS) from Cardiff University’s Occupational Health (OH) service 
 • Successful registration with Social Care Wales as a Social Work Student.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You will be required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check if your application is successful. If you are applying from certain countries overseas, a Certificate of Good Conduct may be required. If you have a relevant criminal conviction, this will be stated in the check and may affect your ability to enrol on the course. Applicants who are on the barred list should be aware that applying to this course is likely to be considered a criminal offence.

Strwythur y cwrs

Mae’r MA mewn Gwaith Cymdeithasol yn rhaglen ddwy flynedd sy’n academaidd ac yn ymarferol.  Byddwch yn cwblhau o leiaf 200 diwrnod o ddysgu ymarfer ar draws y ddwy flynedd. Mae hanner y rhaglen yn cynnwys ymarfer dan oruchwyliaeth mewn asiantaethau gwasanaethau cymdeithasol, lle bydd gennych gyfle i ddysgu drwy arsylwi, ymarfer, a pherfformio.

Cynhelir y lleoliadau gwaith cymdeithasol yn awdurdodau lleol Blaenau Gwent, Pen-y-bont ar Ogwr, Caerffili, Caerdydd, Sir Fynwy, Casnewydd, Rhondda Cynon Taf, Torfaen a Bro Morgannwg

Bydd un Awdurdod Lleol yn cael ei ddewis i’ch cynnal yn ystod eich astudiaethau. Mae’n bosibl y bydd eich hanes cyflogaeth neu’ch amgylchiadau personol yn cael eu hystyried yn y broses hon, ond ni allwn warantu hynny.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2023/24. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2023.

Blwyddyn un

Mae hon yn rhaglen amser llawn, ddwy flynedd o hyd, sy'n arwain at MA a chymhwyster proffesiynol mewn gwaith cymdeithasol.

Byddwch yn treulio 100 diwrnod ar leoliadau gwaith ym mlwyddyn un.

Blwyddyn dau

Byddwch yn treulio 100 diwrnod arall ar leoliadau gwaith ym mlwyddyn dau. Byddwch yn dewis llwybr arbenigol (oedolion neu blant a theuluoedd) ac yn cwblhau traethawd hir.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Byddwch yn cael eich addysgu gan ddefnyddio amrywiaeth o ymagweddau dysgu ac addysgu a thrwy gymysgedd o sesiynau grŵp mawr a bach. Mae’r rhain yn cynnwys darlithoedd, seminarau, gwaith grŵp, cyflwyniadau gan fyfyrwyr, a chwarae rôl. Yn ogystal, byddwch yn cyflawni astudiaethau annibynnol ac o dan gyfarwyddyd, ac mae rhestrau darllen ac adnoddau ar-lein ar gael ar gyfer y rhain drwy ein hamgylchedd dysgu rhithwir (Dysgu Canolog).

Gan fod yr MA Gwaith Cymdeithasol wedi’i chymeradwyo gan Gofal Cymdeithasol Cymru, sy’n eich cymhwyso i gofrestru’n broffesiynol, bydd disgwyl i chi fynychu 200 diwrnod o addysgu yn y brifysgol dros y ddwy flynedd.

Sut y caf fy asesu?

Ein nod yw rhoi asesiadau i chi a fydd yn adlewyrchu sefyllfaoedd y byd go iawn, gan roi arweiniad i chi fod yn agored a chroesawu adborth a dysgu sut i roi adborth mewn ffordd sy’n gefnogol ac yn adeiladol.

 

Bydd sefyllfaoedd achos yn cael eu defnyddio er mwyn cyflwyno enghreifftiau ymarferol go iawn i chi, ac i ysgogi gwybodaeth a sgiliau sydd eu hangen ar gyfer y swydd yn ystod lleoliadau ac ar ôl cymhwyso.  Bydd asesiadau’n meithrin llythrennedd ac yn defnyddio deilliannau dysgu a meini prawf i lywio’r gwaith o baratoi, hunanasesu a gwerthuso eich gwaith.

 

Byddwch yn cael adborth ysgrifenedig ar bob aseiniad a phortffolio, gan gynnwys blaenborth i gefnogi dysgu a datblygu, a bydd eich holl farciau ac adborth yn ystyried y meini prawf marcio perthnasol.

 

Sut y caf fy nghefnogi?

Yn ystod y ddwy flynedd o astudio, byddwch yn cael cymorth bugeiliol penodol drwy’r canlynol:

 • tiwtor personol dynodedig, sy’n cadw trosolwg o’ch profiadau addysgol a’ch cynnydd academaidd drwy gydol eich dwy flynedd o astudio;
 • goruchwyliwr traethawd hir dynodedig; ac
 • Addysgwr Ymarfer ar gyfer pob un o’ch Lleoliadau Dysgu Ymarfer. Gweithiwr Cymdeithasol profiadol yw’r Addysgwr Ymarfer, sy’n arsylwi eich ymarfer, yn rhoi goruchwyliaeth broffesiynol i chi, ac yn eich cynghori ar baratoi eich portffolio tystiolaeth.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Ar ôl cwblhau’r rhaglen yn llwyddiannus, bydd modd i chi ddangos y wybodaeth academaidd a’r sgiliau ymarferol sydd eu hangen ar weithwyr cymdeithasol cymwysedig.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2023

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £8,950 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2023/24 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £20,450 Dim

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

You will have to fund your Disclosure and Barring Service check.

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio'r cwrs hwn?

Na.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Bydd cefnogaeth gref mewn tiwtorialau, amgylchedd addysgu a arweinir gan ymchwil a mynediad at amrywiaeth o gyfleoedd i gael lleoliad mewn meysydd arbenigol yn cryfhau eich datblygiad proffesiynol.

Ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus, rydych chi’n cymhwyso fel gweithiwr cymdeithasol a byddwch yn gallu cael y teitl Gweithiwr Cymdeithasol Cofrestredig. Mae hyn yn eich galluogi i gael swydd mewn ystod o leoliadau gwaith cymdeithasol. Mae gennym gyfradd cyflogaeth uchel ar gyfer ein myfyrwyr.

Roedd y cwrs yn rhyngweithiol iawn. Fe wnaeth lleoliadau fy helpu i ddatblygu sgiliau allweddol fel y gallu i fyfyrio a deallusrwydd emosiynol, yn ogystal â sgiliau ymarfer fel cyfweld ysgogol.
Nathaniel Wilson, Gwaith Cymdeithasol (MA)

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Gwobr sy'n agored i fyfyrwyr sydd â statws ffioedd cartref sy'n bwriadu astudio un o'n graddau meistr a addysgir.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2023 neu ar ôl hynny, gallech wneud cais am arian i ôl-raddedigion gan Lywodraeth y DU i gefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad i Gynfyfyrwyr

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2023/24.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2022.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Sut i ymgeisio

Rhagor o wybodaeth am sut i wneud cais i'r cwrs hwn

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Gwaith cymdeithasol, Gwyddorau cymdeithasol


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.