Ewch i’r prif gynnwys

Gwaith Cymdeithasol (MA)

  • Hyd: 2 flynedd
  • Dull astudio: Amser llawn

Ymgeisiwch

Bydd angen i chi wneud cais i'r cwrs hwn trwy un o'n partneriaid.

calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Astudiwch theori a sgiliau ymarferol gwaith cymdeithasol, a chael yr hyfforddiant sydd ei angen i gymhwyso a chofrestru i ddod yn weithiwr cymdeithasol yng Nghymru a’r DU yn ehangach.

academic-school

Mewn partneriaeth

Rydym yn cynllunio ac yn cyflwyno ein rhaglen mewn partneriaeth â phobl sydd â phrofiad o ddefnyddio’r gwasanaethau, gofalwyr, partneriaid awdurdodau lleol a sefydliadau'r trydydd sector yng Nghymru.

rosette

Ddegawdau o brofiad o ymarfer

Mae gan ein tîm addysgu ddegawdau o brofiad o ymarfer mewn amrywiaeth o feysydd. Mae’n cynnwys dau o'r 100 o academyddion gwaith cymdeithasol gorau yn y byd a chyn-Gomisiynydd Plant Cymru.

globe

Gydnabyddir yn rhyngwladol

Wedi'i ymgorffori yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, cartref addysgu ac ymchwil o ansawdd uchel a gydnabyddir yn rhyngwladol.

tick

Bwrsariaethau ar gael

Mae bwrsariaethau ar gael i fyfyrwyr o Gymru a Lloegr i’w helpu i ariannu eu haddysg.

academic-school

Cysylltiadau cryf

Cysylltiadau cryf â chanolfan ymchwil CASCADE sy'n arwain y byd ym maes gofal cymdeithasol plant a'r ganolfan CARE newydd ei sefydlu ar gyfer gofal cymdeithasol oedolion.

academic-school

Cyfleoedd dysgu

Yn cynnig gwaith cymdeithasol a chyfleoedd dysgu amlddisgyblaethol.

Mae ein gradd Meistr achrededig mewn Gwaith Cymdeithasol wedi’i chynllunio ar gyfer graddedigion sydd ag o leiaf tri i bedwar mis o brofiad gwaith perthnasol ac sydd eisiau cymhwyso fel Gweithiwr Cymdeithasol proffesiynol.

Mae’r MA Gwaith Cymdeithasol dwy flynedd hon wedi’i chymeradwyo gan Gofal Cymdeithasol Cymru, felly pan fyddwch chi’n graddio, byddwch yn gymwys i gofrestru’n broffesiynol.

Dros y ddwy flynedd o astudio, byddwch yn meithrin dealltwriaeth fanwl o foeseg a gwerthoedd gwaith cymdeithasol, sgiliau ymarferol gwaith cymdeithasol, ac ymarfer beirniadol mewn perthynas â’r gyfraith yn ymwneud â phlant a theuluoedd a gofal oedolion, a’r damcaniaethau allweddol a’r safbwyntiau sy’n sail i bolisi ac arfer gwaith cymdeithasol.

Drwy gydol eich cyfnod yng Nghaerdydd, byddwch yn mireinio ac yn adeiladu ar eich sgiliau ymchwil a dadansoddi beirniadol mewn perthynas ag ymarfer a pholisi gwaith cymdeithasol ac yn datblygu technegau ymarfer myfyriol proffesiynol.

Byddwch yn cymhwyso eich dysgu ac yn datblygu eich sgiliau gweithle a’ch rhwydweithiau proffesiynol drwy gwblhau tri Lleoliad Dysgu Ymarfer, sy’n 200 diwrnod dros y ddwy flynedd, wedi’u cynnal gan un o’r naw Awdurdod Lleol yng Nghymru rydyn ni’n cydweithio gyda nhw. Bydd yr hyfforddiant ymarferol yn caniatáu i chi gymhwyso eich dysgu damcaniaethol i sefyllfaoedd go iawn, gan weithio gyda phobl amrywiol sy’n defnyddio gwasanaethau a gofalwyr.

O sgiliau cyfathrebu i ddyletswyddau cyfreithiol, penderfyniadau proffesiynol i ddealltwriaeth o ffactorau economaidd-gymdeithasol, bydd ein MA Gwaith Cymdeithasol yn eich paratoi’n llawn ar gyfer yr heriau y byddwch yn eu hwynebu ym maes gwaith cymdeithasol.

Achrediadau

Roedd cydbwysedd ardderchog rhwng amser yn yr ystafell ddosbarth a lleoliadau. Roedd y staff ar y rhaglen yn wych hefyd. Maen nhw'n hawdd siarad â nhw, yn gefnogol ac mae ganddyn nhw ddiddordeb gwirioneddol mewn cyflawni'ch gorau.
Sophia Grammenos, Gwaith Cymdeithasol (MA)

Ble byddwch yn astudio

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Cynhelir ein graddau gan arbenigwyr a gydnabyddir yn rhyngwladol, sydd ag enw da o ran dylanwadu ar bolisi ac ymarfer ar draws y byd.

  • icon-chatGofyn cwestiwn
  • Telephone+44 (0)29 2087 5179
  • MarkerRhodfa’r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3WA

Meini prawf derbyn

Er mwyn cael eich ystyried ar gyfer y rhaglen hon bydd angen i chi fodloni'r holl ofynion mynediad. Ni fydd eich cais yn cael ei ddatblygu os na ddarperir yr wybodaeth a'r dystiolaeth a restrir. 

Bydd angen i chi gyflwyno'ch cais drwy'r Gwasanaeth Derbyn Prifysgolion a Cholegau (UCAS) (cod sefydliad C15, cod cwrs L508) ac, unwaith y byddwch wedi derbyn eich manylion mewngofnodi porth cais Prifysgol Caerdydd, rhaid i chi uwchlwytho copïau o'r dystiolaeth ofynnol.

Unwaith y byddwch wedi cyflwyno cais UCAS wedi'i gwblhau'n llawn, bydd angen i chi ddarparu: 

1. Copi o'ch tystysgrif gradd a'ch trawsgrifiadau sy'n dangos eich bod wedi cyflawni gradd anrhydedd 2:2 mewn unrhyw bwnc, neu radd ryngwladol gyfatebol. Os yw eich tystysgrif gradd neu ganlyniad yn yr arfaeth, llwythwch unrhyw drawsgrifiadau dros dro neu dystysgrifau dros dro.

2. Datganiad personol a ddylai nodi eich hunangymhelliant i astudio, sgiliau dadansoddi, rhesymu beirniadol, ac ymwybyddiaeth o God Ymarfer Gofal Cymdeithasol Cymru ar gyfer Gofal Cymdeithasol. Sylwch fod gan system UCAS derfyn geiriau llym fel y gallwch ddarparu datganiad personol estynedig ar ôl gwneud cais. 

3. Un geirda academaidd neu broffesiynol/cyflogwr a gyflwynwyd naill ai drwy UCAS neu a ddarparwyd ar ôl y cais. Os caiff ei ddarparu ar ôl gwneud cais, sicrhewch fod y geirda wedi'i lofnodi, ei ddyddio, ac ar bapur pennawd.

4. Tystiolaeth bod gennych brofiad gofal cymdeithasol perthnasol. Nid oes unrhyw nifer penodol o oriau y mae angen i chi fod wedi'u cyflawni. Gall profiad perthnasol ddod o rolau personol, gwirfoddol neu gyflogedig. Dylai'r profiad fod o fewn y pum mlynedd diwethaf yn ddelfrydol. Dylai'r profiad eich galluogi i ddangos dealltwriaeth o waith cymdeithasol/gofal yng nghyd-destun y DU, ac yn fwy penodol Cymru. Gellir darparu manylion eich profiad yn eich datganiad personol, cyfeiriad, neu unrhyw ddogfennau ategol eraill y gallwch eu darparu.

5. Tystiolaeth addas o allu Saesneg, fel gradd israddedig a astudiwyd yn y DU, sy'n gyfwerth ag IELTS gyda sgôr gyffredinol o 7.5 gyda 6.5 ym mhob issgil. Dylech gynnwys dyddiad eich prawf disgwyliedig os yw'r cymhwyster hwn yn yr arfaeth.

Os nad oes gennych radd, efallai y bydd eich cais yn cael ei ystyried ar sail eich profiad proffesiynol. Bydd angen i chi ddangos gallu i astudio ar lefel israddedig blwyddyn olaf (Lefel 6). Yn yr achosion hyn, efallai y gofynnir i chi ymgymryd â phrofion ychwanegol, megis tasg ysgrifenedig, i ddilysu eich addasrwydd ar gyfer astudio ar y lefel hon.  

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau 
Rydym yn dyrannu lleoedd ar sail y cyntaf i'r felin, felly rydym yn argymell eich bod yn gwneud cais cyn gynted â phosibl. Fel arfer, bydd ceisiadau'n cau ddiwedd mis Awst ond gallant gau'n gynt os llenwir pob lle. 
 
Broses ddethol 
Byddwn yn adolygu eich cais ac os ydych yn bodloni'r gofynion mynediad, byddwn yn gwneud cynnig i chi. 

Amodau cofrestru
Os byddwch yn llwyddiannus wrth gael cynnig bydd eich cofrestriad yn amodol ar gyflawni'r amodau canlynol:

• Darparu unrhyw ddogfennaeth heb ei darparu yn flaenorol yn ystod y broses dderbyn (e.e. tystysgrifau, geirdaon ac ati).
• Gwiriad cefndir Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd Uwch (DBS) gyda gwiriadau rhestr ar gyfer Oedolion a Phlant. Efallai y bydd gofyn i ymgeiswyr rhyngwladol hefyd sicrhau llythyrau o ymddygiad da, neu gyfwerth, yn unol â chanllawiau/gofynion y Brifysgol, Gofal Cymdeithasol Cymru a'r Swyddfa Gartref. Efallai y gofynnir i ymgeiswyr rhyngwladol hefyd sicrhau llythyrau o ymddygiad da, neu gyfwerth, yn unol â chanllawiau/gofynion y Brifysgol, Gofal Cymdeithasol Cymru a'r Swyddfa Gartref. Rhaid i'r ymgeiswyr / myfyrwyr dalu cost unrhyw wiriadau cefndir.
• Cadarnhad o'ch addasrwydd i ymarfer (FTP) lle bo hynny'n briodol.
• Cadarnhad o'ch Ffitrwydd i Astudio (FTS) o wasanaeth Iechyd Galwedigaethol (OH) Prifysgol Caerdydd. 
• Cofrestru llwyddiannus gyda Gofal Cymdeithasol Cymru fel Myfyriwr Gwaith Cymdeithasol.

 

 

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

Bydd gofyn i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) os yw eich cais yn llwyddiannus. Os ydych yn gwneud cais o rai gwledydd tramor, efallai y bydd angen Tystysgrif Ymddygiad Da. Os oes gennych euogfarn droseddol berthnasol, nodir hyn yn y siec a gall effeithio ar eich gallu i gofrestru ar y cwrs. Dylai ymgeiswyr sydd ar y rhestr wahardd fod yn ymwybodol bod gwneud cais i'r cwrs hwn yn debygol o gael ei ystyried yn drosedd.

Strwythur y cwrs

Mae’r MA mewn Gwaith Cymdeithasol yn rhaglen ddwy flynedd sy’n academaidd ac yn ymarferol.  Byddwch yn cwblhau o leiaf 200 diwrnod o ddysgu ymarfer ar draws y ddwy flynedd. Mae hanner y rhaglen yn cynnwys ymarfer dan oruchwyliaeth mewn asiantaethau gwasanaethau cymdeithasol, lle bydd gennych gyfle i ddysgu drwy arsylwi, ymarfer, a pherfformio.

Cynhelir y lleoliadau gwaith cymdeithasol yn awdurdodau lleol Blaenau Gwent, Pen-y-bont ar Ogwr, Caerffili, Caerdydd, Sir Fynwy, Casnewydd, Rhondda Cynon Taf, Torfaen a Bro Morgannwg

Bydd un Awdurdod Lleol yn cael ei ddewis i’ch cynnal yn ystod eich astudiaethau. Mae’n bosibl y bydd eich hanes cyflogaeth neu’ch amgylchiadau personol yn cael eu hystyried yn y broses hon, ond ni allwn warantu hynny.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2024/25. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2024.

Blwyddyn un

Mae hon yn rhaglen amser llawn, ddwy flynedd o hyd, sy'n arwain at MA a chymhwyster proffesiynol mewn gwaith cymdeithasol.

Byddwch yn treulio 100 diwrnod ar leoliadau gwaith ym mlwyddyn un.

Blwyddyn dau

Byddwch yn treulio 100 diwrnod arall ar leoliadau gwaith ym mlwyddyn dau. Byddwch yn dewis llwybr arbenigol (oedolion neu blant a theuluoedd) ac yn cwblhau traethawd hir.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Byddwch yn cael eich addysgu gan ddefnyddio amrywiaeth o ymagweddau dysgu ac addysgu a thrwy gymysgedd o sesiynau grŵp mawr a bach. Mae’r rhain yn cynnwys darlithoedd, seminarau, gwaith grŵp, cyflwyniadau gan fyfyrwyr, a chwarae rôl. Yn ogystal, byddwch yn cyflawni astudiaethau annibynnol ac o dan gyfarwyddyd, ac mae rhestrau darllen ac adnoddau ar-lein ar gael ar gyfer y rhain drwy ein hamgylchedd dysgu rhithwir (Dysgu Canolog).

Sut y caf fy asesu?

Ein nod yw rhoi asesiadau i chi a fydd yn adlewyrchu sefyllfaoedd y byd go iawn, gan roi arweiniad i chi fod yn agored a chroesawu adborth a dysgu sut i roi adborth mewn ffordd sy’n gefnogol ac yn adeiladol.

Bydd sefyllfaoedd achos yn cael eu defnyddio er mwyn cyflwyno enghreifftiau ymarferol go iawn i chi, ac i ysgogi gwybodaeth a sgiliau sydd eu hangen ar gyfer y swydd yn ystod lleoliadau ac ar ôl cymhwyso.  Bydd asesiadau’n meithrin llythrennedd ac yn defnyddio deilliannau dysgu a meini prawf i lywio’r gwaith o baratoi, hunanasesu a gwerthuso eich gwaith.

Byddwch yn cael adborth ysgrifenedig ar bob aseiniad a phortffolio, gan gynnwys blaenborth i gefnogi dysgu a datblygu, a bydd eich holl farciau ac adborth yn ystyried y meini prawf marcio perthnasol.

Sut y caf fy nghefnogi?

Yn ystod y ddwy flynedd o astudio, byddwch yn cael cymorth bugeiliol penodol drwy’r canlynol:

  • tiwtor personol dynodedig, sy’n cadw trosolwg o’ch profiadau addysgol a’ch cynnydd academaidd drwy gydol eich dwy flynedd o astudio;
  • goruchwyliwr traethawd hir dynodedig; ac
  • Addysgwr Ymarfer ar gyfer pob un o’ch Lleoliadau Dysgu Ymarfer. Gweithiwr Cymdeithasol profiadol yw’r Addysgwr Ymarfer, sy’n arsylwi eich ymarfer, yn rhoi goruchwyliaeth broffesiynol i chi, ac yn eich cynghori ar baratoi eich portffolio tystiolaeth.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Ar ôl cwblhau’r rhaglen yn llwyddiannus, bydd modd i chi ddangos y wybodaeth academaidd a’r sgiliau ymarferol sydd eu hangen ar weithwyr cymdeithasol cymwysedig.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2024

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £9,450 Dim
Blwyddyn dau £9,450 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2024/25 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £22,700 Dim
Blwyddyn dau £22,700 Dim

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

You will have to fund your Disclosure and Barring Service check.

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio'r cwrs hwn?

Na.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Arian

Ysgoloriaethau Meistr

Gwobr sy'n agored i fyfyrwyr sydd â statws ffioedd cartref sy'n bwriadu astudio un o'n graddau meistr a addysgir.

Benthyciadau ar gyfer ôl-raddedigion

Os byddwch yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2024 neu wedi hynny, efallai y byddwch yn gallu gwneud cais am fenthyciad ar gyfer ôl-raddedigion er mwyn cefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2024/25.

Gyrfaoedd graddedigion

Ar ôl i chi gwblhau’r rhaglen yn llwyddiannus, byddwch yn cymhwyso fel gweithiwr cymdeithasol ac yn gallu cofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru, yn ogystal â chyrff cyfatebol ledled y DU. Mae hyn yn eich galluogi i gael swydd mewn ystod o leoliadau gwaith cymdeithasol. Mae gennym gyfradd cyflogaeth uchel iawn ar gyfer ein myfyrwyr.

Roedd y cwrs yn rhyngweithiol iawn. Fe wnaeth lleoliadau fy helpu i ddatblygu sgiliau allweddol fel y gallu i fyfyrio a deallusrwydd emosiynol, yn ogystal â sgiliau ymarfer fel cyfweld ysgogol.
Nathaniel Wilson, Gwaith Cymdeithasol (MA)

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2023.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Sut i ymgeisio

Rhagor o wybodaeth am sut i wneud cais i'r cwrs hwn

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Gwaith cymdeithasol, Gwyddorau cymdeithasol


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.