Ewch i’r prif gynnwys

Gwaith Cymdeithasol (MA)

 • Hyd: 2 flynedd
 • Dull astudio: Amser llawn

Ymgeisiwch

Bydd angen i chi wneud cais i'r cwrs hwn trwy un o'n partneriaid.

calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Astudiwch theori a sgiliau ymarferol gwaith cymdeithasol, a chael yr hyfforddiant sydd ei angen i gymhwyso a chofrestru fel gweithiwr cymdeithasol.

building

Lleoliadau gwaith ymarferol

Mae myfyrwyr yn gwneud tri lleoliad ymarfer a asesir, a hynny mewn amrywiaeth o leoliadau.

tick

Mae bwrsariaethau ar gael i fyfyrwyr o Gymru a Lloegr i’w helpu i ariannu eu haddysg.

people

Wedi’i lywio gan ddefnyddwyr y gwasanaeth

Wedi'i gyflwyno mewn partneriaeth ag Awdurdodau Lleol, pobl sy'n defnyddio gwasanaethau, a gofalwyr.

mortarboard

Arfer ac ymchwil gyfredol

Staff addysgu sydd â chefndiroedd ymarfer ac ymchwil.

Mae’r MA Gwaith Cymdeithasol yn rhaglen amser llawn dros ddwy flynedd a fydd yn rhoi popeth sydd ei angen arnoch i gael cymhwyster proffesiynol mewn gwaith cymdeithasol. Byddwch yn elwa ar gymorth tiwtora cryf, addysgu sy’n seiliedig ar ymchwil ac ymarfer, a mynediad at amrywiaeth o gyfleoedd lleoliadau mewn meysydd arbenigol.

Ar ôl cwblhau’r rhaglen yn llwyddiannus, byddwch yn gallu cael y teitl Gweithiwr Cymdeithasol Cofrestredig.

Byddwch yn cael eich addysgu gan staff sydd â phrofiad ymarferol ac ymchwil mewn ystod eang o feysydd a byddwch yn ymgymryd â thri lleoliad trwy gydol y rhaglen, gan dreulio cyfanswm o 100 diwrnod ar leoliad bob blwyddyn.

Wedi ei lleoli o fewn amgylchedd ehangach y gwyddorau cymdeithasol, mae’r rhaglen hon yn darparu dull damcaniaethol a beirniadol o gaffael a gwerthfawrogi gwybodaeth am ymarfer gwaith cymdeithasol a’i gyd-destun. Mae egwyddorion hawliau dynol yn rhan greiddiol ohoni.

Achrediadau

Mae gan yr MA Gwaith Cymdeithasol gydbwysedd ardderchog rhwng amser yn yr ystafell ddosbarth ac ar leoliadau. Roedd y cwrs yn fy ysgogi’n deallusol, yn hwyl ac yn rhyngweithiol. Roedd cael y cyfle i gwblhau tri lleoliad gwahanol yn ystod y cwrs yn golygu fy mod i’n gallu profi gwaith cymdeithasol mewn amrywiaeth o leoliadau gwahanol ar draws sectorau gwahanol. Roedd y staff yn gwneud y darlithoedd yn fwy rhyngweithiol na’r arddull traddodiadol, gyda’r cyfle i wneud cyflwyniadau, gweithio mewn grwpiau bach, chwarae rôl a chymryd rhan mewn trafodaethau yn y dosbarth. Mae’r staff y rhaglen yn wych. Mae’n hawdd mynd atynt, maent yn gefnogol ac yn cymryd diddordeb gwirioneddol wrth sicrhau ein bod ni’n cyrraedd ein potensial.
Sophia Grammenos, MA Gwaith Cymdeithasol

Ble byddwch yn astudio

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Cynhelir ein graddau gan arbenigwyr a gydnabyddir yn rhyngwladol, sydd ag enw da o ran dylanwadu ar bolisi ac ymarfer ar draws y byd.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 5179
 • MarkerRhodfa’r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3WA

Meini prawf derbyn

Applications should be made through the Universities and Colleges Admissions Service (UCAS) - institute code C15, course code L508. Applications made via Cardiff University’s own admissions system will not be considered.

Academic requirements

Typically, you will need to have either:

 • a 2:2 honours degree in any subject, or an equivalent international degree
 • a university-recognised equivalent academic qualification
 • or three or more years' relevant experience (preferably within the last five years) and a demonstrable ability to study at final year undergraduate level (Level 6). In these instances, applicants will be asked to undertake a written task to validate their suitability for study at this level. 

English language requirements

IELTS with an overall score of 7.0 with 6.5 in all subskills, or an accepted equivalent.

Other essential requirements

You will also need to provide:

 • evidence you have achieved GCSE Maths grade C/4, or equivalent
 • evidence you have achieved a minimum of 455 hours of practice experience in a social care setting at the time of application. This is the roughly equivalent of three to four-months full-time work. Relevant experience can come from either voluntary or paid role. In occasional and exceptional circumstances personal experience(s) might also be considered. Experience should preferably be from within the last five years. The experience should enable you to demonstrate an understanding of social work/care in the context of the UK, and more specifically Wales.
 • a personal statement which should identify your self-motivation to study, analytical skills, critical reasoning, and an awareness of Social Care Wales’ Code of Practice for Social Care
 • and two references, preferably one academic and one practice-related. The UCAS system only allows for one reference so your second reference should be provided following submission of your application via email (this will be requested through the admissions process)

Application Deadline

The UCAS equal consideration deadline is 18:00 on 26 January 2022. If you submit an application after this date, we will only consider it if places are still available.

Selection process

We will review your application and if you meet the entry requirements, we will invite you to an interview. Due to regulatory body requirements, all interviews must be conducted in person. Offers are made based on the outcome of the interview. 

Enrolment conditions

If you are successful in obtaining an offer your enrolment will be subject to fulfilment of the following conditions:

 • Provision of any outstanding documentation not previously provided during the admissions process (e.g. certificates, references, etc.) 
 • An Enhanced Disclosure and Barring Service (DBS) background check with list checks for both Adults and Children. International applicants this may also be required to secure letters of good conduct, or equivalent, in accordance with University, Social Care Wales and Home Office guidance/requirements. International applicants may also be asked to secure letters of good conduct, or equivalent, in accordance with University, Social Care Wales and Home Office guidance/requirements. The cost of any background checks must be met by the applicants/students. 
 • Confirmation of your Fitness-to-Practise (FTP) where appropriate 
 • Confirmation of your Fitness-to-Study (FTS) from Cardiff University’s Occupational Health (OH) service 
 • Successful registration with Social Care Wales as a Social Work Student 
 • Successful completion of a European Computer Driving Licence (ECDL) by the end of the programme of studies. The cost of any the ECDL must be met by the applicant/student.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You will be required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check if your application is successful. If you are applying from certain countries overseas, a Certificate of Good Conduct may be required. If you have a relevant criminal conviction, this will be stated in the check and may affect your ability to enrol on the course. Applicants who are on the barred list should be aware that applying to this course is likely to be considered a criminal offence.

Strwythur y cwrs

Bydd y dysgu ac addysgu yn y Brifysgol ac mewn asiantaeth yn cael ei strwythuro yn unol â'r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer Gwaith Cymdeithasol a’r Cod Ymarfer Proffesiynol a gofynion Gofal Cymdeithasol Cymru. At hynny, mae'r addysgu'n ymateb i feincnodau pwnc y DU ar gyfer gwaith cymdeithasol.

Bydd y rhaglen yn cael ei chyflwyno rhwng dechrau mis Medi a diwedd mis Gorffennaf bob blwyddyn gyda chyfnodau o wythnos o wyliau adeg y Nadolig a'r Pasg.

Mae pob pwnc ar yr MA Gwaith Cymdeithasol yn orfodol/craidd - nid oes elfen ddewisol. Mae eich arbenigedd ar ddiwedd blwyddyn dau yn un pwnc ond mae'n rhannu'n un o ddwy thema: oedolion neu blant a theuluoedd.

Bydd eich amser yn cael ei rannu rhwng astudio ffurfiol a lleoliadau dysgu ymarferol.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2023/24. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2023.

Blwyddyn un

Mae hon yn rhaglen amser llawn, ddwy flynedd o hyd, sy'n arwain at MA a chymhwyster proffesiynol mewn gwaith cymdeithasol.

Byddwch yn treulio 100 diwrnod ar leoliadau gwaith ym mlwyddyn un.

Blwyddyn dau

Byddwch yn treulio 100 diwrnod arall ar leoliadau gwaith ym mlwyddyn dau. Byddwch yn dewis llwybr arbenigol (oedolion neu blant a theuluoedd) ac yn cwblhau traethawd hir.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Mae’r addysgu’n cael ei gynnig mewn amrywiaeth o ffyrdd: darlithoedd, seminarau, gwaith grŵp, astudio hunangyfeiriedig, chwarae rôl ac mewn lleoliadau ymarfer.

Bydd disgwyl i chi fynychu'r holl sesiynau sydd wedi'u hamserlennu a disgwylir i chi hefyd gymryd rhan mewn astudiaeth annibynnol. Byddwch yn derbyn goruchwyliaeth i'ch helpu i gwblhau'r traethawd hir, ond bydd disgwyl i chi reoli eich amser eich hun i ymgymryd ag astudiaeth annibynnol sylweddol yn ystod y cyfnod hwn.

Mae disgwyl i chi gadw at bolisi Prifysgol Caerdydd ar Urddas yn y Gwaith ac wrth Astudio ac at God Ymarfer Proffesiynol Gofal Cymdeithasol Cymru.

Sut y caf fy asesu?

Asesir drwy amrywiaeth o ffyrdd gan gynnwys traethodau, profion dosbarth, gwaith prosiect, astudiaethau achos, portffolios ymarfer a chofnodion myfyriol.

Caiff dysgu drwy ymarfer mewn asiantaeth ei arholi ac mae angen i’r asesydd ymarfer dynodedig ""argymell llwyddo"" ac mae’n rhaid llwyddo mewn gwaith academaidd.

Sut y caf fy nghefnogi?

Bydd deunyddiau cefnogi’n cael eu darparu ar Dysgu Canolog (Amgylchedd Dysgu Rhithwir Prifysgol Caerdydd) neu mewn pecynnau astudio a ddatblygir yn arbennig ar gyfer modiwlau dethol.

Byddwch yn cael tiwtor personol. Mae cymorth a chyngor ychwanegol ar gael pan fo angen gan ein Huwch Diwtor Personol ar gyfer Myfyrwyr Ôl-raddedig a Addysgir.

Adborth

Gallai adborth ar waith cwrs gael ei roi ar ffurf sylwadau ysgrifenedig ar waith a gyflwynir; atebion ""enghreifftiol"" a/neu drafodaeth mewn sesiynau cyswllt.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Mae’r MA mewn Gwaith Cymdeithasol yn rhaglen amser llawn dros ddwy flynedd sy’n arwain at radd meistr a chymhwyster proffesiynol mewn gwaith cymdeithasol. Bydd yn eich galluogi i adeiladu ar eich profiad academaidd a galwedigaethol presennol i ennill cymhwyster proffesiynol mewn gwaith cymdeithasol, gyda'r amrywiaeth o sgiliau sy'n gysylltiedig. Mae'r rhain i gyd yn bodloni'r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol mewn Gwaith Cymdeithasol.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2023

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £8,950 Dim
Blwyddyn dau £8,950 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2023/24 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £20,450 Dim
Blwyddyn dau £20,450 Dim

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio'r cwrs hwn?

Na.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Bydd cefnogaeth gref mewn tiwtorialau, amgylchedd addysgu a arweinir gan ymchwil a mynediad at amrywiaeth o gyfleoedd i gael lleoliad mewn meysydd arbenigol yn cryfhau eich datblygiad proffesiynol.

Ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus, rydych chi’n cymhwyso fel gweithiwr cymdeithasol a byddwch yn gallu cael y teitl Gweithiwr Cymdeithasol Cofrestredig. Mae hyn yn eich galluogi i gael swydd mewn ystod o leoliadau gwaith cymdeithasol. Mae gennym gyfradd cyflogaeth uchel ar gyfer ein myfyrwyr.

Lleoliadau

Byddwch yn cael cyfres o gyfleoedd Dysgu Seiliedig ar Ymarfer (PLOs) drwy eich astudiaethau (mae'r amserlenni'n rhoi syniad i chi yn unig, ac mae’n bosibl y byddant yn newid):

 • Lefel 1 - 20-diwrnod (Semester 1, Blwyddyn 1)
 • Lefel 2 - 80-diwrnod (Semester 2, Blwyddyn 1)
 • Lefel 3 - 100-diwrnod (Semester 2, Blwyddyn 2)

Mae ein partneriaid awdurdod lleol yn hwyluso Cyfleoedd Dysgu Seiliedig ar Ymarfer (PLOs) (h.y. lleoliadau) ac mae’r rhain yn cynnwys: Pen-y-bont ar Ogwr; Blaenau Gwent; Caerffili; Caerdydd; Sir Fynwy, Casnewydd, Rhondda Cynon Taf; Torfaen; a Bro Morgannwg. Ar adegau, gallai PLOs gael eu darparu gan awdurdodau lleol neu ddarparwyr gofal cymdeithasol y tu allan i'r bartneriaeth. Gwneir hyn yn ôl disgresiwn y Rhaglen. Gall PLOs fod mewn lleoliadau statudol ac anstatudol (bydd o leiaf un o'ch PLOs mewn lleoliad statudol). Nid yw ymgeiswyr/myfyrwyr yn cael dewis yr awdurdod lleol a fydd yn cynnig lleoliad iddyn nhw, nac yn gallu dewis pa PLOs maen nhw am ei gael. Drwy gydol y broses dderbyn, a'r rhaglen astudio, rhennir gwybodaeth â phartneriaid awdurdodau lleol a Gofal Cymdeithasol Cymru (GCC). Mewn rhai achosion, efallai y bydd angen rhannu gwybodaeth hefyd â chyrff/sefydliadau eraill yn unol â'n rhwymedigaethau cyfreithiol.

Roedd yr MA Gwaith Cymdeithasol yn hynod ryngweithiol, ac roeddem yn aml yn trafod perthnasedd theori ac ymchwil i ymarfer. Roedd fy lleoliadau wedi fy helpu i ddatblygu sgiliau allweddol ar gyfer ymarfer megis fy ngallu i fyfyrio, fy neallusrwydd emosiynol, a sgiliau ymarfer megis cyfweliadau ysgogiadol.”
Nathaniel Wilson, MA Gwaith Cymdeithasol

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Gwobr sy'n agored i fyfyrwyr sydd â statws ffioedd cartref sy'n bwriadu astudio un o'n graddau meistr a addysgir.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2023 neu ar ôl hynny, gallech wneud cais am arian i ôl-raddedigion gan Lywodraeth y DU i gefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad i Gynfyfyrwyr

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2023/24.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2022.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Sut i ymgeisio

Rhagor o wybodaeth am sut i wneud cais i'r cwrs hwn

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Gwaith cymdeithasol, Gwyddorau cymdeithasol


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.