Ewch i’r prif gynnwys

Cymdeithaseg (MSc)

 • Hyd: 1 year
 • Dull astudio: Amser llawn

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Sut y gall cymdeithaseg eich helpu i wneud synnwyr o fyd sy’n cael ei ddiffinio gan newid ac aflonyddwch ond sydd, ar yr un pryd, yn cael ei siapio gan anghydraddoldebau parhaus a threiddiol?

globe

Taflu goleuni ar gymdeithas fyd-eang

Hyd yn hyn, mae’r 21ain Ganrif wedi’i diffinio gan newid, aflonyddwch, ac ansicrwydd; bydd y cwrs hwn o gymorth wrth i chi geisio gwneud pen-a-chynffon cymdeithasegol o'r byd.

people

Bri rhyngwladol

Bydd arbenigwyr ac arloeswyr blaenllaw yn y maes yn cyd-weithio gyda chi er mwyn datblygu a thanio eich dychymyg cymdeithasegol.

star

Cymdeithaseg ryngddisgyblaethol

Byddwn yn eich annog a'ch galluogi i ddatblygu’r ddeialog rhwng disgyblaethau sy'n hanfodol ar gyfer gwneud synnwyr o'r byd cyfoes.

tick

Cymuned academaidd fywiog

Dewch i ymuno â chymuned sydd wedi’i llywio gan ganolfannau ymchwil rhyngwladol blaenllaw, sy'n cynnal digwyddiadau a seminarau rheolaidd a drefnir o amgylch pynciau sylweddol a methodolegol.

book

Trylwyredd methodolegol ac arloesi

Datblygu sgiliau ymchwil, gan gynnwys ymgysylltu â ffurfiau traddodiadol ar ymholi cymdeithasol, eu cymhwyso i ffurfiau newydd o fyw, a'r ffyrdd newydd o drin mathau newydd o ddata cymdeithasol.

Mae'r rhaglen ôl-raddedig hon wedi'i chynllunio i ddatblygu eich dychymyg cymdeithasegol, gan roi'r sgiliau beirniadol a dadansoddol y mae arnoch eu hangen i ddeall y trawsnewidiadau cymdeithasol a fydd yn nodweddu bywyd yn yr 21ain ganrif. Byddwch yn gweithio gydag arbenigwyr o feysydd allweddol cymdeithaseg a fydd yn eich cyflwyno i'w hymchwil flaengar, ac i ymchwil ysgolheigion blaenllaw eraill. Trwy ddeunydd y cwrs, byddwch yn dysgu integreiddio damcaniaeth, dull, a data i fynd i'r afael â heriau byd-eang enbyd a achosir gan ffenomenau megis: 

 • Symudedd digidol a chorfforol 
 • Perthnasoedd bodau dynol â'r amgylchedd
 • Bywyd trefol cyfoes
 • Technolegau digidol aflonyddgar
 • Biofeddygaeth a geneteg gymdeithasol

Mae’r rhaglen yn cynnig cyfle i chi ymgysylltu â’r gymdeithas fyd-eang gyfoes o  sylfaen wybodaeth ddamcaniaethol, drylwyr o ran cysyniadau, a methodolegol arloesol. Gan weithio gyda’r themâu hyn a rhyngddynt, byddwch yn astudio effaith datblygiadau diweddar yn y meysydd hyn ar brif sefydliadau cymdeithas, ynghyd â meysydd clasurol ymholi cymdeithasegol, megis gwaith, teuluoedd, addysg, hamdden, crefydd, gofal iechyd, gwyddoniaeth a’r wladwriaeth. Ar yr un pryd, byddwch yn ystyried sut a pham y mae anghydraddoldebau cymdeithasol yn parhau i fod yn nodwedd dreiddiol o fywyd cymdeithasol a'r ffyrdd y gellir mynd i'r afael â'r anghydraddoldebau hyn. Yn y modd hwn, bydd y cwrs hefyd yn datblygu eich gwerthfawrogiad beirniadol o waith llunwyr polisi, grwpiau proffesiynol, safleoedd arbenigedd cyferbyniol, a chymdeithas sifil. 

Ble byddwch yn astudio

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Cynhelir ein graddau gan arbenigwyr a gydnabyddir yn rhyngwladol, sydd ag enw da o ran dylanwadu ar bolisi ac ymarfer ar draws y byd.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 5179
 • MarkerRhodfa’r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3WA

Meini prawf derbyn

Er mwyn cael eich ystyried am gynnig ar gyfer y rhaglen hon bydd angen i chi fodloni'r holl ofynion mynediad. Ni fydd eich cais yn cael ei ddatblygu os na ddarperir yr wybodaeth a'r dystiolaeth a restrir. 
 
Gyda'ch cais ar-lein, bydd angen i chi ddarparu: 

 1. Copi o'ch tystysgrif gradd a'ch trawsgrifiadau sy'n dangos eich bod wedi cyflawni gradd anrhydedd 2:1 mewn maes pwnc perthnasol megis troseddeg, addysg, cysylltiadau rhyngwladol, y gyfraith, seicoleg, polisi cymdeithasol, cymdeithaseg neu ddisgyblaethau gwyddorau cymdeithasol eraill, neu radd ryngwladol gyfwerth. Os yw eich tystysgrif gradd neu ganlyniad yn yr arfaeth, llwythwch unrhyw drawsgrifiadau dros dro neu dystysgrifau dros dro. 
 2. Copi o'ch tystysgrif IELTS gyda sgôr gyffredinol o 6.5 gyda 6.5 yn ysgrifenedig a 6.0 ym mhob is-sgil arall, neu dystiolaeth o gymhwyster cyfatebol derbyniol. Dylech gynnwys dyddiad eich prawf disgwyliedig os yw'r cymhwyster hwn yn yr arfaeth. Os oes gennych dystiolaeth dderbyniol amgen, fel gradd israddedig a astudir yn y DU, rhowch hyn yn lle IELTS. 
 3. Dau gyfeiriad academaidd sy'n dangos eich addasrwydd ar gyfer y rhaglen.  Dylid llofnodi geirda, dyddiad a llai na chwe mis oed pan fyddwch yn cyflwyno'ch cais. 
 4. Datganiad personol sy'n amlinellu eich rhesymau dros fod eisiau dilyn astudiaethau ôl-raddedig, eisiau astudio cymdeithaseg ar lefel ôl-raddedig, ac eisiau astudio cymdeithaseg ym Mhrifysgol Caerdydd.

Os nad oes gennych radd mewn maes perthnasol, gellir ystyried eich cais ar sail eich profiad proffesiynol. Rhowch dystiolaeth ychwanegol i gefnogi'ch cais megis cyfeiriadau cyflogwr wedi'u llofnodi a'u dyddio. 
 
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau 
Rydym yn dyrannu lleoedd ar sail y cyntaf i'r felin, felly rydym yn argymell eich bod yn gwneud cais cyn gynted â phosibl. Fel arfer, bydd ceisiadau'n cau ddiwedd mis Mehefin ond gallant gau'n gynt os llenwir pob lle. 
 
Broses ddethol 
Byddwn yn adolygu eich cais ac os ydych yn bodloni'r holl ofynion mynediad ac yn dangos cymhelliant digonol ar gyfer a dealltwriaeth o'r rhaglen, byddwn yn gwneud cynnig i chi.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn.

Os ydych chi'n destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro ar hyn o bryd a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau'ch astudiaethau yn llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu'ch cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • mynediad i gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrffyw
 • rhyddid i symud, gan gynnwys y gallu i deithio i'r tu allan i'r DU neu i ymgymryd â lleoliad / astudiaethau y tu allan i Brifysgol Caerdydd
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Strwythur y cwrs

Mae’r cwrs MSc Cymdeithaseg yn cael ei drefnu o amgylch cwblhau chwe modiwl 20 credyd a thraethawd hir dan oruchwyliaeth, sy’n werth 60 credyd, ar bwnc cymdeithasegol o’ch dewis.

Modiwlau a addysgir

Mae'r chwe modiwl yn ymwneud â phynciau o sylwedd, damcaniaethau a dulliau mewn cymdeithaseg gyfoes ac, os byddwch yn dewis hynny, mewn maes cysylltiedig. Mae'r cynllun yn cynnwys pedwar modiwl cymdeithaseg arbenigol, a rhaid i chi gymryd o leiaf tri, ynghyd â dau fodiwl dulliau ymchwil gorfodol, un ar ddulliau ansoddol a'r llall ar ddulliau meintiol. Os dewiswch astudio tri modiwl cymdeithaseg, byddwch, yn achos yr 20 credyd arall, yn dewis o restr o fodiwlau dewisol o blith cynlluniau eraill a gynigir gan yr Ysgol. Mae pob modiwl yn cynnwys y cyfle i ddilyn eich diddordebau eich hun o fewn y maes pwnc cyffredinol.

Mae pob modiwl a addysgir yn werth 20 credyd, sy'n golygu y dylai gymryd oddeutu 200 awr i'w gwblhau; mae hyn yn cynnwys addysgu ffurfiol, astudio annibynnol, ac amser a dreulir ar dasgau asesu. Bydd yr addysgu a amserlennir ar gyfer pob modiwl yn para 10 wythnos, a byddwch yn astudio dau fodiwl annibynnol un semester yr un yn semester yr hydref a semester y gwanwyn, ochr yn ochr â’r ddau fodiwl dulliau sy’n rhychwantu’r ddau semester. Bydd y cyfleoedd dysgu yn amrywiol ac yn cynnwys darlithoedd, trafodaethau grŵp, dysgu seiliedig ar broblem mewn grŵp, a chyflwyniadau gan fyfyrwyr o waith paratoadol a gwaith yn yr ystafell ddosbarth. Bydd gofyn i fyfyrwyr ddarllen ymlaen llaw ar gyfer pob sesiwn. 

Traethawd Hir

Elfen olaf eich gradd fydd llunio traethawd hir. Mae'r darn hwn o ymchwil annibynnol yn werth 60 credyd (felly cyfanswm o tua 600 awr o waith).  Bydd y gwaith paratoi ar gyfer hwn yn dechrau yn ystod semester y gwanwyn, gyda’r rhan fwyaf o’r gwaith yn cael ei gwblhau dros yr haf. Bwriad y traethawd hir yw rhoi’r cyfle i chi wneud darn o ymchwil cynwysedig a hylaw mewn maes sydd o ddiddordeb i chi (boed hyn o ran gwleidyddiaeth, sylwedd neu ddeallusrwydd). Mae'r traethawd hir yn gyfle i chi ddangos y sgiliau a'r ddealltwriaeth a ddatblygwyd yn y gydran a addysgir o'ch cwrs, a hynny mewn darn o waith parhaus. Bydd goruchwyliwr traethawd hir personol yn cael ei neilltuo ar eich cyfer, y byddwch yn cwrdd ag ef yn rheolaidd ac a fydd yn eich cynorthwyo i gynllunio, cynnal ac ysgrifennu'r prosiect ymchwil.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2024/25. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2024.

Mae'r rhaglen a addysgir yn rhedeg o fis Hydref tan y mis Mai dilynol, a hynny ar draws dau semester o 10 wythnos addysgu, ynghyd ag amser ychwanegol ar gyfer cwblhau asesiadau. Mae’r modiwlau cymdeithaseg a dewisol yn para un semester, a byddant yn eich cyflwyno i faterion allweddol, dadleuon cyfoes mewn damcaniaeth gymdeithasol, yn ogystal â meysydd ymchwil penodol mewn perthynas ag amrywiol agweddau ar newid cymdeithasol, trawsnewid, ac aflonyddwch a threfniadaeth gymdeithasol. Mae’r modiwlau â ffocws methodolegol yn rhedeg ar draws semester yr hydref a semester y gwanwyn, a byddant yn eich paratoi i wneud gwaith ymchwil ar gyfer eich traethawd hir.

Y 4 modiwl cymdeithaseg arbenigol yw:

 • Dinasoedd a Symudedd mewn Cymdeithas Ddigidol
 • Cymdeithas Ddigidol a Thechnoleg sy'n Dod i'r Amlwg
 • Economi Wleidyddol Fyd-eang Cyfalaf a Dyfodol Gwaith
 • Iechyd Planedol: safbwyntiau cymdeithasegol a chyfraniadau

Ar ôl cwblhau'r modiwlau a addysgir yn llwyddiannus, gofynnir i chi lunio traethawd hir 60 credyd ar bwnc o'ch dewis sy'n ymwneud â chymdeithaseg gyfoes. Gall traethodau hir fod yn ddamcaniaethol neu'n empirig eu natur. Er y byddwch yn gweithio gyda goruchwyliwr, mae hwn yn ddarn o ymchwil annibynnol.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Gan dynnu ar ymchwil gyfredol sydd ar flaen y gad ym maes ymholi cymdeithasegol, mae’r rhaglen yn cynnig y cyfle i astudio materion cymdeithasol byw mewn modd bywiog a deniadol. Addysgir y cwrs gan arbenigwyr a gydnabyddir yn rhyngwladol, sy’n adlewyrchu cymeriad cyfoes a byd-eang y cwrs. Bydd pob cydran o’r elfen a addysgir o’r cwrs yn tynnu ar ddamcaniaeth gymdeithasol glasurol a chyfoes, yn ogystal ag ar arloesedd cyfredol yn nulliau ymchwil y gwyddorau cymdeithasol. Byddwch yn dysgu cymhwyso elfennau craidd cynnwys y cwrs ac ymgysylltu'n feirniadol â nhw, a hynny trwy fynd i’r afael â sbardunau aflonyddwch a newid cymdeithasol yn y 'byd go iawn'. Bydd y sgiliau hyn yn cael eu cymhwyso yn y traethawd hir, sef darn o ymchwil annibynnol a wneir gan bob myfyriwr ar y rhaglen, a hynny i bwnc o'u dewis. 

Y prif ddull cyflwyno fydd addysgu wyneb yn wyneb ar amrywiaeth o ffurfiau. Bydd y dulliau addysgu yn cynnwys darlithoedd sy’n darparu ‘mapiau ffordd’ ar gyfer meysydd cynnwys newydd a heriol, ynghyd â sesiynau mwy rhyngweithiol a fydd yn rhoi cyfle i chi drafod eich ymgysylltiad eich hun â’r deunyddiau a’r cynnwys ag arbenigwyr pwnc a chymheiriaid. Bydd y staff yn hwyluso cyfleoedd dysgu sy’n eich galluogi i gysylltu “trafferthion personol â materion cyhoeddus (byd-eang)” mewn modd beirniadol. Trefnir y sesiynau o amgylch syniadau a dulliau cymdeithasegol allweddol, gyda gweithgareddau’n cael eu cynllunio i asesu eich gallu i wneud synnwyr o fywyd cymdeithasol yn yr 21ain Ganrif. 

Bydd disgwyl i chi fynychu'r holl weithgareddau addysgu a nodir ar yr amserlen. Bydd disgwyl i chi hefyd ymgymryd ag astudiaeth annibynnol i baratoi ar gyfer gweithgareddau dosbarth, a datblygu'r rhain er mwyn cwblhau eich asesiadau yn llwyddiannus. Ar gyfer cam y traethawd hir, bydd goruchwyliwr yn cael ei neilltuo i chi a fydd yn gweithio gyda chi i ddatblygu eich syniadau a chwblhau prosiect ymchwil annibynnol.

Sut y caf fy asesu?

Oherwydd natur yr wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r sgiliau a ddatblygir yn ystod y cwrs, y prif ddull asesu fydd eitemau gwaith cwrs ysgrifenedig. Bydd y rhain ar amrywiaeth o ffurfiau, megis traethodau hir, briffiau polisi, dadansoddi data eilaidd, darnau myfyriol byrrach, nodiadau dadansoddol, a thasgau portffolio. Gellir defnyddio mathau eraill o waith ysgrifenedig hefyd, megis maniffestos ac ysgrifennu creadigol. Bydd y tasgau ysgrifenedig hyn yn cael eu hategu gan fathau eraill o asesu lle bo hyn yn briodol i'r modiwl. Mae enghreifftiau o'r tasgau hyn yn cynnwys fideos neu bosteri, cyflwyniadau grŵp neu unigol, a phrofion ar-lein neu yn y dosbarth.

Bydd i bob modiwl fwy nag un eitem asesu, a rennir fel arfer rhwng tasgau canol tymor a thasgau diwedd y semester. Bydd yr asesiadau’n cael eu mapio’n agos i ddeilliannau dysgu’r modiwl a’r rhaglen, a bydd gennych ddigon o gyfle i ddangos eich cymhwysedd a’ch arbenigedd ar draws yr amrywiaeth o asesiadau a gynigir gan y rhaglen.

Bydd pob modiwl yn darparu o leiaf un cyfle i gael adborth ffurfiannol (gweler yr adran ar “Sut y byddaf yn cael fy nghefnogi?”). Bydd yna gyswllt agos rhwng yr adborth ffurfiannol a'r asesiadau crynodol, a bydd yn eich helpu i weithio tuag at gwblhau’r asesiadau hynny'n llwyddiannus. Darperir adborth (ar wahanol ffurfiau) ar bob darn o waith cwrs. 

Sut y caf fy nghefnogi?

Bydd tiwtor personol o’r tîm cymdeithaseg yn cael ei neilltuo i chi, a bydd ar gael i drafod eich cynnydd a rhoi cyngor ac arweiniad ar eich astudiaethau academaidd. At hynny, gall Hyb y Myfyrwyr, a'r Swyddfa Rhaglenni a Addysgir, sydd ill dau wedi'u lleoli yn Adeilad Morgannwg, ddarparu cyngor ar sut i gael mynediad at wasanaethau’r brifysgol.

Mae pob modiwl o’r cwrs yn defnyddio Amgylchedd Dysgu Rhithwir (VLE) Prifysgol Caerdydd, sef Dysgu Canolog, lle y byddwch yn dod o hyd i ddeunyddiau cyrsiau, dolenni i ddeunyddiau cysylltiedig, a gwybodaeth sy'n ymwneud â thasgau asesu, yn cynnwys, er enghraifft, meini prawf asesu, sgiliau astudio, a chanllawiau ar gyfer cyflwyno asesiadau.

Bydd staff academaidd yn darparu cymorth penodol ar gyfer y modiwlau ac yn cynnal oriau swyddfa wythnosol neu sesiynau galw heibio, a hynny naill ai wyneb yn wyneb neu ar-lein. Cefnogir y traethawd hir gan oruchwyliwr a fydd yn cwrdd â chi’n rheolaidd ac yn eich arwain at gwblhau’r darn hwn o waith annibynnol.

Adborth Ffurfiannol

Mae adborth ffurfiannol yn adborth nad yw’n cyfrannu at eich cynnydd nac at benderfyniadau ynghylch dosbarthiad y radd.  Nod adborth ffurfiannol yw gwella eich dealltwriaeth a'ch dysgu cyn i chi gwblhau'r eitemau gwaith cwrs sy'n rhan o'ch gradd ar gyfer pob modiwl. Bwriad adborth ffurfiannol yw eich helpu i nodi cryfderau a gwendidau yn eich gwaith, yn ogystal â meysydd sgiliau penodol i’w datblygu. 

Ceir ffurf allweddol ar adborth ffurfiannol trwy gymryd rhan mewn gweithgareddau dysgu, yn enwedig trafodaethau yn y dosbarth. Mae'r rhain yn gyfleoedd pwysig i chi brofi eich dealltwriaeth o syniadau a chysyniadau allweddol, yn ogystal ag i roi cynnig ar ddadleuon cyn ysgrifennu eitemau gwaith cwrs. Bydd pob modiwl yn cynnwys ystod o gyfleoedd ychwanegol i gael adborth ffurfiannol, megis cyflwyniadau, arwain trafodaethau, adroddiadau byr, adolygiadau, a mathau eraill o waith ysgrifenedig. Mae'r cyfleoedd hyn i gyd wedi'u cynllunio i'ch helpu i ddatblygu eich gwaith ar gyfer yr eitemau asesu crynodol ym mhob modiwl a’r ymchwil ar gyfer eich traethawd hir.  

Adborth Crynodol

Yn ogystal â'ch gradd, bydd adborth ar asesiadau crynodol yn amlygu cryfderau a gwendidau penodol mewn perthynas â'r meini prawf marcio ar gyfer y dasg honno a/neu'r modiwl. O'r adborth hwn, byddwch yn gallu deall yn well i ba raddau yr ydych wedi bodloni deilliannau dysgu'r modiwl, yn ogystal â'r meysydd y mae angen eu datblygu. Bydd yr adborth yn cael ei ysgrifennu mewn modd adeiladol fel y gallwch nodi meysydd clir i'w gwella cyn eich asesiadau nesaf. 

Mae’r holl adborth ar y gwaith cwrs yn cael ei ddarparu’n electronig i sicrhau ei fod yn hygyrch ac yn hawdd ei ddarllen. Efallai y bydd cynullwyr rhai modiwlau yn dewis gwneud recordiadau llais digidol ychwanegol. Yn achos profion dosbarth, bydd cynullydd y modiwl yn rhoi adborth i'r dosbarth cyfan, ond gallwch hefyd drafod eich papur prawf unigol a'r marc a ddyfarnwyd iddo â chynullydd y modiwl.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Erbyn diwedd y Rhaglen, byddwch yn gallu:

Gwybodaeth a Dealltwriaeth:

 • GD 1 Amlygu dealltwriaeth ddofn a systematig o amrywiaeth o newidiadau a heriau byd-eang o safbwynt cymdeithasegol 
 • GD 2 Trafod damcaniaeth ac ymchwil gymdeithasegol glasurol a chyfoes o ran materion “y byd go iawn” mewn modd beirniadol
 • GD 3 Asesu a gwerthuso adroddiadau cymdeithasegol gwahanol, sy'n aml yn cystadlu, am ffenomenau cyfoes  
 • GD 4 Amlygu gwerthfawrogiad beirniadol o ddulliau ymchwil cymdeithasol traddodiadol ac arloesol, a’r modd y cânt eu cymhwyso wrth astudio'r byd cymdeithasol
 • GD 5 Cynllunio a datblygu traethawd ymchwil annibynnol sy'n canolbwyntio ar y maes cymdeithaseg, gan ddefnyddio sgiliau dadansoddi a dulliau ymchwil priodol

Sgiliau Deallusol:

 • SD 1 Syntheseiddio ac integreiddio damcaniaeth a data wrth lunio dadansoddiad cymdeithasegol amlwg o faterion a ffenomenau cyfoes 
 • SD 2 Dewis a chymhwyso damcaniaeth gymdeithasol glasurol a chyfoes wrth drafod materion cymdeithasol cyfoes 
 • SD 3 Casglu a/neu werthuso data ymchwil a gynhyrchir gan amrywiaeth o ddulliau ymchwil cymdeithasol ac sy'n ymwneud â materion o bwys cymdeithasegol.
 • SD 4 Nodi a datblygu pwnc ymholi cymdeithasegol addas i'w ddilyn mewn ymchwil annibynnol

Sgiliau Ymarferol Proffesiynol:

 • SY 1 Beirniadu, herio, a symud y tu hwnt i ddealltwriaeth synnwyr cyffredin o ffenomen gymdeithasol  
 • SY 2 Amddiffyn a dadlau dros gynigion a lywir gan ddamcaniaeth ac sydd â sail empirig i hybu cyfiawnder cymdeithasol a lleddfu anghydraddoldebau
 • SY 3 Cyfleu dealltwriaeth o gymhlethdod mewn iaith sy'n fanwl gywir, yn berswadiol ac yn ddeallusol drylwyr
 • SY 4 Dadansoddi a gwerthuso ystod o dystiolaeth yn feirniadol i lunio barn resymegol ar gyfer traethawd ymchwil

Sgiliau Trosglwyddadwy/Allweddol:

 • SA 1 Syntheseiddio a beirniadu canfyddiadau ymchwil a damcaniaethau sy’n ymwneud â phroblemau cymdeithasol amrywiol ar gyfer ystod o gynulleidfaoedd gwahanol
 • SA 2 Defnyddio a chymhwyso technoleg gwybodaeth mewn gwaith ysgolheigaidd ac i gynnal ymchwil ansoddol neu feintiol
 • SA 3 Datblygu strategaethau effeithiol ar gyfer cynnal ymchwil annibynnol, rheoli amser, a gweithio gyda chymheiriaid mewn sefydliad/gweithle  
 • SA 4 Cyfathrebu crynodebau, deongliadau a gwerthusiadau o waith ymchwil a pholisi mewn amrywiaeth o fformatau ysgrifenedig
 • SA 5 Yn annibynnol, casglu, gwerthuso a dadansoddi data a thystiolaeth ar gyfer tasg ymchwil, yn cynnwys traethawd ymchwil

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2024

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £10,450 £2,500

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2024/25 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £23,200 £2,500

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Nac oes.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Arian

Ysgoloriaethau Meistr

Gwobr sy'n agored i fyfyrwyr sydd â statws ffioedd cartref sy'n bwriadu astudio un o'n graddau meistr a addysgir.

Benthyciadau ar gyfer ôl-raddedigion

Os byddwch yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2024 neu wedi hynny, efallai y byddwch yn gallu gwneud cais am fenthyciad ar gyfer ôl-raddedigion er mwyn cefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2024/25.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhoddir gwerth mawr ar y sgiliau ymchwil, llythrennedd a rhifedd lefel uchel a ddatblygir yn ystod y radd mewn amrywiaeth o rolau rheoli ac arwain lle mae meddwl yn feirniadol a dealltwriaeth o sefydliadau a diwylliannau yn bwysig.

Mae’r pynciau gwrioneddol yr ymdrinnir â nhw yn arbennig o addas ar gyfer gyrfaoedd ar draws y sectorau cyhoeddus a phreifat, yn ogystal â chymdeithas sifil a sefydliadau trydydd sector, gyrfaoedd sy’n ymwneud â materion cyfiawnder cymdeithasol, anghydraddoldeb a/neu arloesi. Mae tasgau’r gwaith cwrs yn seiliedig ar ymgysylltu â materion a chymwysiadau “y byd go iawn”, gan gynnwys, er enghraifft, y toreth o dechnolegau digidol a newid yn yr hinsawdd, ac maent yn annog myfyrwyr i ddatblygu sgiliau ysgrifennu ar gyfer cynulleidfaoedd amrywiol. Yn achos myfyrwyr sydd â diddordeb mewn astudiaethau pellach, mae'r rhaglen hefyd yn darparu sylfeini cadarn ar gyfer gwaith doethuriaeth, naill ai trwy PhD traddodiadol neu ddoethuriaeth broffesiynol. Rydym yn annog ein myfyrwyr i feddwl am fywyd y tu hwnt i'r brifysgol o'r diwrnod cyntaf un, ac yn cynnig modiwlau i roi mantais gystadleuol i chi pan fyddwch yn graddio.

Lleoliadau

Nac oes.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2023.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Social sciences


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.