Ewch i’r prif gynnwys

Troseddeg Ryngwladol a Chyfiawnder Troseddol (MSc)

 • Hyd: 1 year
 • Dull astudio: Amser llawn

Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Datblygwch eich dealltwriaeth o droseddu ac ymarfer troseddol mewn cyd-destun rhyngwladol ac ystyriwch sut mae technolegau digidol yn creu ‘troseddau newydd’.

globe

Safbwyntiau byd-eang

Meddyliwch yn rhyngwladol wrth astudio troseddu a rheoli troseddu.

people

Safbwyntiau amlweddog

Canolbwyntiwch ar natur ac effaith gwahanol fathau o droseddau ac ymatebion iddynt.

book

Damcaniaeth ac ymarfer

Datblygwch eich dealltwriaeth ddamcaniaethol a'ch defnydd ymarferol o ymchwil a thystiolaeth droseddegol.

briefcase

Lleoliad gwaith

Ewch ati i roi eich addysg ar waith a datblygu eich sgiliau yn y gweithle drwy ymgymryd â lleoliad gwaith.

Mae globaleiddio a digideiddio cymdeithas yn gosod heriau newydd yn y frwydr yn erbyn troseddu. Er mwyn ymateb i'r heriau hyn, mae ein MSc Troseddeg Rhyngwladol a Chyfiawnder Troseddol yn cymryd agwedd ryngwladol tuag at astudio trosedd a rheoli troseddau.

Byddwch yn archwilio:

 • troseddau rhyngwladol a thrawswladol - er enghraifft, troseddau cyfundrefnol, masnachu cyffuriau, twyll a llygredd, terfysgaeth, troseddau casineb;
 • troseddau mwy traddodiadol - er enghraifft, trais domestig, cam-drin plant yn rhywiol, trais, gwaith rhyw a throseddau eiddo;
 • troseddau’r pwerus - er enghraifft, niwed amgylcheddol, esgeulustod iechyd a diogelwch, troseddau sy’n gysylltiedig â rhyfel, llygredd, a gwyngalchu arian;
 • troseddau a gyflawnir yn y byd digidol - er enghraifft hacio, lledaenu meddalwedd maleisus, seiberfwlio, seiberstelcian, seiber-dwyll, ac iaith casineb ar-lein.

Byddwch yn cwestiynu sut rydym yn diffinio 'trosedd', ar lefel leol, genedlaethol a byd-eang, yn ogystal â'r ymatebion rhyngwladol a chenedlaethol i'r mathau hyn o droseddau. Byddwch yn ystyried yr heriau allweddol sy'n wynebu asiantaethau cyfiawnder troseddol a gorfodaeth cyfraith mewn cyd-destun cynyddol fyd-eang.

Hefyd, byddwch yn derbyn hyfforddiant ar ddulliau ymchwil gwyddorau cymdeithasol wedi'i deilwra ar gyfer ymchwil droseddegol, gan ddysgu gwerthuso'n gryf gryfderau a gwendidau dulliau methodolegol meintiol ac ansoddol wrth gynnal ymchwil ar faterion rhyngwladol sy'n gysylltiedig â throsedd.

Mae'r rhaglen hon hefyd yn cynnig modiwl Ymarfer Proffesiynol mewn Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol ac yn cynnig mynediad at gyfleoedd am leoliad i’ch helpu cyn i chi symud ymlaen i farchnad swyddi sy'n gynyddol fyd-eang.

Ble byddwch yn astudio

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Cynhelir ein graddau gan arbenigwyr a gydnabyddir yn rhyngwladol, sydd ag enw da o ran dylanwadu ar bolisi ac ymarfer ar draws y byd.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 5179
 • MarkerRhodfa’r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3WA

Meini prawf derbyn

Er mwyn cael eich ystyried am gynnig ar gyfer y rhaglen hon bydd angen i chi fodloni'r holl ofynion mynediad. Ni fydd eich cais yn cael ei ddatblygu os na ddarperir yr wybodaeth a'r dystiolaeth a restrir.

Gyda'ch cais ar-lein, bydd angen i chi ddarparu:

 1. Copi o'ch tystysgrif gradd a'ch trawsgrifiadau sy'n dangos eich bod wedi cyflawni gradd anrhydedd 2:1 mewn maes pwnc perthnasol megis troseddeg, cymdeithaseg, cysylltiadau rhyngwladol, y gyfraith, seicoleg, polisi cymdeithasol neu ddisgyblaethau gwyddorau cymdeithasol eraill, neu radd ryngwladol gyfwerth. Os yw eich tystysgrif gradd neu ganlyniad yn yr arfaeth, llwythwch unrhyw drawsgrifiadau dros dro neu dystysgrifau dros dro.
 2. Copi o'ch tystysgrif IELTS gyda sgôr gyffredinol o 6.5 gyda 6.5 yn ysgrifenedig a 6.0 ym mhob is-sgil arall, neu dystiolaeth o gymhwyster cyfatebol derbyniol. Dylech gynnwys dyddiad eich prawf disgwyliedig os yw'r cymhwyster hwn yn yr arfaeth. Os oes gennych dystiolaeth dderbyniol amgen, fel gradd israddedig a astudir yn y DU, rhowch hyn yn lle IELTS.

Os nad oes gennych radd mewn maes perthnasol, gellir ystyried eich cais ar sail profiad proffesiynol diweddar a pherthnasol. Rhowch dystiolaeth ychwanegol i gefnogi'ch cais megis cyfeiriadau cyflogwr wedi'u llofnodi a'u dyddio.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau
Rydym yn dyrannu lleoedd ar sail y cyntaf i'r felin, felly rydym yn argymell eich bod yn gwneud cais cyn gynted â phosibl. Fel arfer, bydd ceisiadau'n cau ddiwedd mis Awst ond gallant gau'n gynt os llenwir pob lle.

Broses ddethol
Byddwn yn adolygu eich cais ac os ydych yn bodloni'r holl ofynion mynediad, byddwn yn gwneud cynnig i chi.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn. Fodd bynnag, os byddwch yn penderfynu ymgymryd â lleoliad, efallai y bydd y sefydliad sy'n cynnal yn gofyn i chi ddarparu tystysgrif DBS, yn dibynnu ar natur y gwaith. Mewn achosion o'r fath, bydd myfyrwyr yn atebol i dalu'r costau sy'n gysylltiedig â gwiriad DBS.

Os ydych ar hyn o bryd yn destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau eich astudiaethau'n llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu eich cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond nid ydynt yn gyfyngedig i:

 • mynediad i gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • Defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrion
 • rhyddid i symud, gan gynnwys y gallu i deithio i'r tu allan i'r DU neu ymgymryd â lleoliad/astudiaethau y tu allan i Brifysgol Caerdydd
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Strwythur y cwrs

Mae'r MSc mewn Troseddeg Ryngwladol a Chyfiawnder Troseddol wedi'i drefnu o amgylch cyfres o bum modiwl arbenigol 20-credyd craidd, un modiwl 20-credyd dewisol, ac un traethawd hir dan oruchwyliaeth 60 credyd ar bwnc sy'n gysylltiedig â throseddu o'ch dewis.

Modiwlau a addysgir

Mae'r pum modiwl craidd yn cynnwys sgiliau craidd a phynciau o sylwedd mewn troseddeg. Mae'r modiwl dewisol yn caniatáu ichi gymhwyso'ch sgiliau ymarferol trwy leoliad a / neu deilwra'ch gradd i weddu i'ch diddordebau eich hun. Mae pob modiwl a addysgir yn werth 20 credyd, sy'n golygu y dylai gymryd oddeutu 200 awr i'w gwblhau gan gynnwys addysgu ffurfiol, astudio annibynnol, a threulio amser ar dasgau asesu.

Traethawd hir

Yn olaf, gofynnir i chi lunio traethawd hir 60 credyd ar bwnc sy'n gysylltiedig â throseddu o'ch dewis. Mae'r traethawd hir hwn yn cynnwys darn annibynnol o ymchwil ar raddfa fach. Mae'n eich galluogi i ddatblygu eich diddordebau mewn maes sylweddol sy'n gysylltiedig â'r rhaglen, ac i roi ar waith yr wybodaeth a'r sgiliau a ddatblygwyd trwy gymryd rhan yn y modiwlau a addysgir. Rhoddir goruchwyliwr traethawd personol i chi i gynorthwyo wrth gynllunio, cynnal ac ysgrifennu'r prosiect ymchwil.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2024/25. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2024.

Bydd y modiwlau craidd yn semester un yn gosod y sylfaen ar gyfer deall ac ymchwilio i droseddau mewn cyd-destun rhyngwladol, tra bydd semester dau yn canolbwyntio mwy ar hogi eich gallu i fanteisio ar y cynnwys a'r 'troseddau' y rhoddwyd sylw iddynt eisoes.

Bydd y modiwlau craidd yn eich cyflwyno i amrywiaeth o sefydliadau rhyngwladol a chenedlaethol sy'n ymateb i wahanol droseddau ac yn ehangu eich dealltwriaeth o droseddau, gan ganolbwyntio ar ystyried sut mae technolegau digidol yn creu 'troseddau newydd'.

Byddwch yn cymryd un modiwl dewisol o restr o'r modiwlau presennol a gynigir o fewn y gwyddorau cymdeithasol. Mae hyn yn cynnwys Ymarfer Proffesiynol mewn Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol, a'r cyfle i ymgymryd â lleoliad gwaith. Fel arall, gallwch ddewis modiwl dewisol i deilwra'r rhaglen i'ch diddordebau eich hun.

Ar ôl cwblhau'r modiwlau a addysgir yn llwyddiannus, gofynnir ichi gynhyrchu traethawd hir 60 credyd ar bwnc o'ch dewis sy'n gysylltiedig â throsedd.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Defnyddir amrywiaeth o wahanol ddulliau dysgu ac addysgu – darlithoedd, seminarau, astudio annibynnol a dysgu hunangyfeiriedig sy'n defnyddio adnoddau ar-lein. Bydd y darlithydd yn gyfrifol am roi gwybodaeth allweddol, cyflwyno themâu allweddol, ac arwain y trafodaethau grŵp. Bydd strwythur rhai sesiynau yn blaenoriaethu trafodaethau cydweithredol ac yn rhoi cyfle i bawb, gymryd rhan, myfyrio ac arwain eu dysgu eu hunain. Gwneir hyn trwy gymysgedd o dasgau grŵp dosbarth ac unigol, yn ogystal â thrafodaethau grŵp dan arweiniad darlithwyr – trafodaethau sy’n seiliedig ar y dysgu a pharatoi annibynnol mae’r myfyrwyr wedi/yn ei wneud. 

Bydd disgwyl i chi fynychu'r holl sesiynau a nodir yn yr amserlen. Disgwylir i chi hefyd astudio’n annibynnol i baratoi ar gyfer darlithoedd, seminarau ac asesiadau. Mae modiwl 20 credyd yn 200 awr o astudio, sy’n cynnwys tua 20 awr o amser cyswllt, ac mae’r MSc yn ei gyfanrwydd yn 1800 awr o astudio.

Sut y caf fy asesu?

Mae fformatau asesu nodweddiadol yn cynnwys aseiniadau unigol, gwaith cwrs, cyflwyniadau a phrofion yn y dosbarth neu ar-lein. Y math mwyaf cyffredin o asesu yw cynhyrchu gwaith cwrs. Mae dyddiadau cyflwyno wedi'u gwasgaru trwy gydol y flwyddyn academaidd.

Mae adborth yn rhan bwysig o’r asesu. Mae adborth yn bodoli mewn unrhyw broses, gweithgaredd neu wybodaeth sy'n gwella dysgu, trwy roi cyfle i fyfyrwyr fyfyrio ar eu lefel cyrhaeddiad gyfredol neu ddiweddar neu eu dealltwriaeth o bwnc. Gellir ei ddarparu'n unigol neu i grwpiau a gall fod ar sawl ffurf. Mae'n ymatebol i ddisgwyliadau datblygiadol ein rhaglenni a'n disgyblaethau.

Mae'r ystod o adborth yn cynnwys adborth un i un ysgrifenedig a/neu lafar ar waith a aseswyd; adborth generig ar waith a aseswyd; adborth anffurfiol gan staff addysgu, wyneb yn wyneb neu ar-lein; adborth cymheiriaid (peer feedback), wyneb yn wyneb neu ar-lein; a hunanarfarniad i'w gyflwyno gyda'r asesiad.

Sut y caf fy nghefnogi?

Bydd tiwtor personol yn eich tywys trwy gydol eich astudiaethau, a bydd ar gael i drafod cynnydd a darparu cyngor ac arweiniad ar eich astudiaethau academaidd. Hefyd, gall Hyb y Myfyrwyr, a'r Swyddfa Rhaglenni a Addysgir, y ddau wedi'u lleoli yn Adeilad Morgannwg, ddarparu cyngor ar sut i gael mynediad at wasanaethau’r brifysgol.

Mae pob modiwl o fewn y cwrs yn defnyddio Amgylchedd Dysgu Rhithwir Prifysgol Caerdydd (VLE) –Dysgu Canolog – lle byddwch chi'n dod o hyd i ddeunyddiau cwrs, dolenni i ddeunyddiau cysylltiedig, a gwybodaeth sy'n ymwneud â thasgau asesu gan gynnwys, er enghraifft, meini prawf asesu, dolenni i gyn-bapurau (pan fo hynny'n berthnasol), a chanllawiau ar gyfer cyflwyno asesiadau.

Darperir cefnogaeth ychwanegol sy'n benodol i’r modiwl gan staff academaidd. Darperir cefnogaeth ar gyfer y traethawd hir gan oruchwyliwr a fydd yn cyfarfod â chi yn rheolaidd.

Adborth Ffurfiannol

Mae adborth ffurfiannol yn adborth nad yw’n cyfrannu at eich cynnydd neu benderfyniadau dosbarthiad gradd.  Nod adborth ffurfiannol yw gwella eich dealltwriaeth a’r hyn a ddysgwch cyn i chi gwblhau eich gwaith a asesir yn ffurfiol (sef asesu crynodol). Yn fwy penodol, mae adborth ffurfiannol yn eich helpu i:

 • ganfod eich cryfderau a’ch gwendidau a thargedu meysydd y mae angen gweithio arnynt.
 • helpu staff i’ch cefnogi a rhoi sylw i'r problemau a ganfuwyd, gyda strategaethau wedi'u targedu ar gyfer gwella.

Bydd adborth ffurfiannol yn cael ei roi yn rheolaidd. Gall modiwlau hefyd gynnwys asesiadau ffurfiannol penodol a ddatblygwyd i'ch helpu i baratoi ar gyfer yr asesiad crynodol dilynol.

Adborth Crynodol

Mae adborth crynodol yn adborth sy’n cyfrannu at eich cynnydd neu benderfyniadau dosbarthiad gradd.  Nod asesu crynodol yw dangos pa mor dda rydych chi wedi llwyddo i gyrraedd deilliannau dysgu y Modiwl, a bydd yn eich galluogi i ganfod unrhyw gamau sy’n ofynnol (wrth symud ymlaen) er mwyn gwella mewn asesiadau yn y dyfodol.

Darperir yr holl adborth ar waith cwrs yn electronig i sicrhau ei fod yn hygyrch ac yn hawdd ei ddarllen. Darperir adborth llafar ar gyfer cyflwyniadau llafar, ond darperir adborth ysgrifenedig hefyd os/lle mae'r cyflwyniad llafar yn gwneud cyfraniad sylweddol at farc y modiwl.

Fel rheol, rhoddir adborth ar brofion dosbarth fel adborth ysgrifenedig ar gyfer y dosbarth cyfan ond gallwch hefyd drafod eich papur prawf unigol a'r marc a ddyfarnwyd iddo gyda chynullydd y modiwl.

Mae meini prawf marcio penodol yn cyd-fynd â phob tasg asesu, ac anogir chi i'w darllen cyn dechrau gweithio ar asesiadau crynodol. Rhoddir yr holl farciau ac adborth gan gyfeirio at y meini prawf marcio perthnasol.

Beth yw deilliannau dysgu’r cwrs/rhaglen?

Mae deilliannau dysgu’r rhaglen hon yn disgrifio'r hyn y byddwch chi’n gallu ei wneud o ganlyniad i astudio ym Mhrifysgol Caerdydd. Byddant yn eich helpu i ddeall yr hyn a ddisgwylir gennych.  

Mae deilliannau dysgu’r rhaglen hon i’w gweld isod:

Gwybodaeth a dealltwriaeth:

Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu gwneud y canlynol:

 • Gwerthuso'n feirniadol ffynonellau gwybodaeth am droseddau, polisïau cyfiawnder troseddol, ac ymatebion ymarfer ar draws y sbectrwm rhyngwladol.
 • Gwerthuso'n feirniadol y defnydd o ddamcaniaethau a chysyniadau sy’n berthnasol i batrymau a thueddiadau troseddu rhyngwladol yn ogystal ag amrywiadau mewn troseddu a chosbi.
 • Asesu'n feirniadol y defnydd o ddulliau ymchwil meintiol ac ansoddol i astudio troseddau rhyngwladol ac ymatebion cyfiawnder troseddol.
 • Arfarnu ystod o ymatebion lleol a chenedlaethol i droseddu rhyngwladol mewn cyd-destun byd-eang a hanesyddol ehangach.  

Sgiliau Deallusol:

Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu:

 • Cymharu ymchwil ac ysgolheictod cyfredol ar faterion sy'n ymwneud â throseddau rhyngwladol.
 • Arfarnu polisïau ac arferion yn feirniadol mewn perthynas â chyfiawnder troseddol cenedlaethol a rhyngwladol
 • Casglu a gwerthuso'n effeithiol wahanol fathau o ddata cymhleth sy'n gysylltiedig â materion yn ymwneud â throsedd mewn cyd-destun rhyngwladol.

Sgiliau Ymarferol Proffesiynol:

Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu:

 • Ymhelaethu ar y gwahanol agweddau a dulliau ymchwil sy'n seiliedig ar dystiolaeth a ddefnyddir ar gyfer detholiad o strategaethau a reolir gan droseddu mewn cyd-destun cenedlaethol a rhyngwladol.

Sgiliau Trosglwyddadwy/Allweddol:

Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu:

 • Cyfleu gwreiddioldeb wrth ddehongli damcaniaethau, cysyniadau a chanfyddiadau ymchwil perthnasol sy'n ymwneud â chyfiawnder troseddol cenedlaethol a rhyngwladol trwy sawl fformat i gynulleidfa amrywiol.
 • Defnyddio a chymhwyso amrywiaeth o dechnoleg gwybodaeth yn effeithiol ar gyfer tasgau, gan gynnwys cynnal ymchwil feintiol neu ansoddol.
 • Ffurfio perthnasoedd gwaith cydweithredol effeithiol gyda chymheiriaid a dangos sgiliau datrys problemau drwy werthuso materion sy'n ymwneud â throseddau rhyngwladol. 
 • Datblygu strategaethau effeithiol ar gyfer rheoli amser a blaenoriaethu ymchwil annibynnol, astudio a datblygiad proffesiynol.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2024

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £10,450 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2024/25 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £23,200 £2,500

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Nid oes unrhyw gostau ychwanegol i fyfyrwyr.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Arian

Ysgoloriaethau Meistr

Gwobr sy'n agored i fyfyrwyr sydd â statws ffioedd cartref sy'n bwriadu astudio un o'n graddau meistr a addysgir.

Benthyciadau ar gyfer ôl-raddedigion

Os byddwch yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2024 neu wedi hynny, efallai y byddwch yn gallu gwneud cais am fenthyciad ar gyfer ôl-raddedigion er mwyn cefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2024/25.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rydym yn annog ein myfyrwyr i feddwl am fywyd y tu hwnt i'r Brifysgol o'r diwrnod cyntaf un, gan gynnig cefnogaeth i roi mantais gystadleuol i chi pan fyddwch chi’n graddio.

Gall graddedigion y rhaglen hon weithio i sawl asiantaeth gyhoeddus / preifat neu gyrff anllywodraethol sy'n mynd i'r afael â materion yn ymwneud â throsedd. Yn y sector cyhoeddus gall myfyrwyr ddod o hyd i gyflogaeth mewn asiantaethau polisi a gweithredol cenedlaethol a rhyngwladol ym meysydd cyfiawnder troseddol a chymorth i ddioddefwyr. Yn y sector preifat mae cyfleoedd yn bodoli ar gyfer cyflogaeth mewn rolau fel Dadansoddwr Diogelwch a Seiberddiogelwch, Dadansoddwr Atal Colled / Twyll, Swyddog Parhad Busnes, Dadansoddwyr Diwydrwydd Dyladwy Cwsmeriaid, a Swyddog Adrodd Gwyngalchu Arian. Gall sefydliadau dielw ar lefelau cenedlaethol, Ewropeaidd a rhyngwladol hefyd gynnig cyfleoedd gwaith i raddedigion y rhaglen hon. Yn olaf, mae'r rhaglen hefyd yn darparu sylfeini cryf ar gyfer gwaith doethuriaeth, naill ai trwy PhD traddodiadol neu ddoethuriaeth broffesiynol.

Lleoliadau

Bydd y modiwlau craidd yn semester un yn gosod y sylfaen ar gyfer deall ac ymchwilio i droseddau mewn cyd-destun rhyngwladol, tra bydd semester dau yn canolbwyntio mwy ar hogi eich gallu i fanteisio ar y cynnwys a'r 'troseddau' y rhoddwyd sylw iddynt eisoes.

Bydd y modiwlau craidd yn eich cyflwyno i amrywiaeth o sefydliadau rhyngwladol a chenedlaethol sy'n ymateb i wahanol droseddau ac yn ehangu eich dealltwriaeth o droseddau, gan ganolbwyntio ar ystyried sut mae technolegau digidol yn creu 'troseddau newydd'.

Byddwch yn cymryd un modiwl dewisol o restr o'r modiwlau presennol a gynigir o fewn y gwyddorau cymdeithasol. Mae hyn yn cynnwys Ymarfer Proffesiynol mewn Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol, a'r cyfle i ymgymryd â lleoliad gwaith. Fel arall, gallwch ddewis modiwl dewisol i deilwra'r rhaglen i'ch diddordebau eich hun.

Ar ôl cwblhau'r modiwlau a addysgir yn llwyddiannus, gofynnir ichi gynhyrchu traethawd hir 60 credyd ar bwnc o'ch dewis sy'n gysylltiedig â throsedd.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2023.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Criminology, Social sciences


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.