Ewch i’r prif gynnwys

Newyddiaduriaeth, y Cyfryngau a Chyfathrebu (MA)

 • Hyd: 1 flwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Mae’r cwrs yn rhoi golwg i chi ar sut mae newyddiaduraeth a’r cyfryngau’n newid mewn cyd-destun byd eang - o foesoldeb newyddiaduraeth i'r modd y llywodraethir y we. Bydd hefyd yn trin a thrafod dulliau adrodd am argyfyngau, a sut gallai technolegau newydd drawsnewid y maes.

people

Yn agored i bawb

Bydd y radd hon yn addas i'r rheini sydd â phrofiad yn y cyfryngau a heb brofiad sy'n ceisio dyfnhau eu dealltwriaeth o ddiwydiannau'r cyfryngau.

globe

Rhagolygon rhyngwladol

Rydym yn denu myfyrwyr o bob cwr o'r byd, gan gynnig cyd-destun cyfoethog ac amrywiol ar gyfer astudiaethau academaidd a beirniadaeth.

location

Y Sgwâr Canolog, Caerdydd

Byddwch yn astudio yng nghanol ardal cyfryngau bywiog Caerdydd mewn adeilad pwrpasol sydd drws nesaf i adeilad newydd BBC Cymru.

star

Rhagoriaeth ymchwil

Byddwch yn astudio yn un o ysgolion mwyaf blaenllaw’r DU ar gyfer ymchwil newyddiaduraeth, ac yn ôl y Llywodraeth, yr Ysgol yw’r 2il yn y DU.

Bydd MA Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Chyfathrebu yn eich helpu i ddatblygu dealltwriaeth fanwl o sut mae'r cyfryngau'n gweithio ar draws amrywiaeth o gyd-destunau cymdeithasol, diwylliannol, economaidd a gwleidyddol.

Mae'n canolbwyntio ar astudio newyddiaduraeth yn academaidd, ond mae hefyd yn cynnig cyfleoedd i ddatblygu sgiliau proffesiynol drwy fodiwlau dewisol yn yr ail semester a thrwy ymchwil.

Mae'r cwrs yn rhoi cipolwg ar sut mae newyddiaduraeth yn newid mewn cyd-destun byd-eang, gan archwilio dadleuon a materion allweddol mewn astudiaethau newyddiaduraeth heddiw. Mae hefyd yn darparu hyfforddiant ar ddefnyddio ystod o sgiliau ymchwil mewn astudiaethau newyddiaduraeth, i gefnogi ysgolheictod academaidd ym maes astudiaethau newyddiaduraeth.

Byddwch yn dysgu asesu sut mae'r cyfryngau'n gysylltiedig â grymoedd globaleiddio, sefydliadau gwleidyddol, ymatebion byd-eang i ryfel a gwrthdaro, a heriau amgylcheddol, ymhlith pethau eraill.

Byddwch hefyd yn archwilio rolau technolegau gwybodaeth a chyfathrebu newydd, eu cyfleoedd a'u heriau, eu potensial democrataidd a'u prosesau rheoleiddio. Byddwn hefyd yn ystyried materion dinasyddiaeth, hil, rhywedd, ethnigrwydd a dosbarth sy'n llunio ffurfiau cyfoes o gynnwys cyfryngau newyddion.

Mae'r cwrs hwn yn cynnig gwybodaeth ac arbenigedd ar gyfer gyrfa yn y diwydiannau newyddiaduraeth, y cyfryngau a chyfathrebu neu fel sylfaen ar gyfer ymchwil PhD.

Nid yw'r radd hon wedi'i chynllunio fel gradd alwedigaethol ac nid yw'n darparu hyfforddiant ymarferol mewn Newyddiaduraeth. Ni ddylech ystyried y radd hon fel cymhwyster proffesiynol.

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Newyddiaduraeth, Y Cyfryngau a Diwylliant

Rydym yn darparu amgylchedd ysgolheigaidd er mwyn i chi fagu'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer eich maes penodol yn y cyfryngau.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44(0)29 2087 4786
 • MarkerCaerdydd, CF10 1FS

Meini prawf derbyn

Academic requirements

Typically, you will need to have either:

 • a 2:2 honours degree, or an equivalent international degree, in a humanities or social science discipline
 • a university-recognised equivalent academic qualification
 • or relevant professional experience evidenced by a reference.

English language requirements

IELTS with an overall score of 7.0 with 6.0 in all subskills, or an accepted equivalent.

Other essential requirements

You will also need to provide two references, at least one of which should be academic.

Application Deadline

We allocate places on a first-come, first-served basis, so we recommend you apply as early as possible.

Selection process

We will review your application and if you meet all of the entry requirements, we will make you an offer.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

Mae elfen a addysgir y cwrs yn cyfateb i 120 o gredydau ac fe'i haddysgir dros ddau semester (hydref a gwanwyn) o ddiwedd mis Medi i ddechrau mis Mehefin ac mae'n cyfuno modiwlau craidd a dewisol.

Byddwch yn cyflwyno traethawd hir ddiwedd mis Awst. Mae’r traethawd hir yn werth 60 credyd.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2023/24. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2023.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Byddwch yn cael eich addysgu drwy gyfres o ddarlithoedd a seminarau sy'n ategu natur academaidd y cwrs.

Sut y caf fy asesu?

Defnyddir amrywiaeth o asesiadau ffurfiannol a chrynodol i’ch asesu drwy gydol y cwrs. Gwaith cwrs yw’r prif ddull o asesu ar y rhaglen hon.

Sut y caf fy nghefnogi?

Bydd tiwtor personol yn cael ei neilltuo i chi i roi cymorth a chefnogaeth gydag anghenion academaidd a bugeiliol. Bydd eich tiwtor personol ar gael pan fydd arnoch angen trafod cynnydd, cael cyngor ac arweiniad, yn ôl yr angen.

Bydd gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr yr ysgol, ac adnoddau ehangach y brifysgol, ar gael i’ch cefnogi hefyd.

Byddwch yn cael tiwtorialau rheolaidd gyda chyfarwyddwyr rhaglenni/tiwtoriaid personol yn ogystal â'r cyfle i gwrdd â chydlynwyr modiwlau ar gais.

Adborth

Mae adborth yn cael ei ddarparu ar bob pwynt asesu ar gyfer asesiadau crynodol, ac mae adborth ffurfiannol yn cael ei ddarparu mewn sesiynau ymarferol a thrwy gydol yr addysgu.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Mae MA Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Chyfathrebu yn darparu'r sgiliau ymchwil diweddaraf i gasglu, gwerthuso, cyfosod a dehongli data ansoddol a meintiol ac i gynnal ymchwil wreiddiol.

Mae'n rhoi sgiliau i chi mewn meysydd fel:

 • Dadansoddi cynnwys
 • Cyfweliadau
 • Arolygon
 • Dulliau digidol
 • Sgiliau cyflwyno
 • Y gallu i rannu gwybodaeth a chanfyddiadau'n gadarn â chyfoedion
 • Gallu chwilio am wybodaeth ac adalw gwybodaeth
 • Hyfedredd mewn dulliau llafar ac ysgrifenedig yng nghyswllt adolygu a threfnu swyddi academaidd a datblygu safbwynt ymgysylltiol.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2023

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £10,200 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2023/24 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £20,450 £2,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Cyflogir graddedigion MA Newyddiaduraeth, Cyfryngau a Chyfathrebu mewn ystod o alwedigaethau mewn newyddiaduraeth, cyfryngau a sefydliadau cyfathrebu yn y DU ac yn fyd-eang, gan ymgymryd ag amrywiaeth o rolau blaenllaw.

Fel cwrs academaidd sy'n canolbwyntio ar ddadansoddiad beirniadol, mae'r rhaglen hon hefyd yn fan cychwyn perffaith ar gyfer ymchwil PhD ac yn paratoi myfyrwyr ar gyfer gyrfaoedd mewn sefydliadau ymchwil, yn y brifysgol a sefydliadau cyhoeddus neu breifat eraill.

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Gwobr sy'n agored i fyfyrwyr sydd â statws ffioedd cartref sy'n bwriadu astudio un o'n graddau meistr a addysgir.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2023 neu ar ôl hynny, gallech wneud cais am arian i ôl-raddedigion gan Lywodraeth y DU i gefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad i Gynfyfyrwyr

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2023/24.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2022.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Journalism, Language and communication, Media


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.