Ewch i’r prif gynnwys

Newyddiaduraeth Darlledu (MA)

 • Hyd: 1 flwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

The MA in Broadcast Journalism at Cardiff University is an intensive one year course covering radio, television, mobile and digital journalism.

Mae'r MA mewn Newyddiaduraeth Darlledu yn gwrs blwyddyn dwys sy'n cwmpasu newyddiaduraeth radio, teledu, symudol a digidol. Ein nod yw eich paratoi ar gyfer gyrfa mewn ystafell newyddion ddarlledu fodern.

certificate

Get accredited

An accredited course ensures your CV stands out – we are accredited by the Broadcast Journalism Training Council (BJTC).

briefcase

Placement opportunities

Putting into practice what you have learned builds self-confidence, prepares you for your first job and grows your network of contacts.

screen

All-new facilities

Our new TV and radio studios use industry standard equipment and software - ensuring you’re fully prepared for your first day in work.

people

Join the press pack

Our city centre location means you’re next to Cardiff’s local and national media companies such as the BBC and Wales Online.

tick

Never miss an interview

You’ll be connected to the entire city with Cardiff’s main train station Cardiff Central just 100 metres away.

star

UK’s first Journalism School

To be #CardiffTrained means you’ll belong to one of the UK’s most respected journalism schools with a stellar list of former students.

Mae'r MA mewn Newyddiaduraeth Darlledu yn gwrs blwyddyn dwys sy'n cwmpasu newyddiaduraeth radio, teledu, symudol a digidol.

Bydd stiwdios teledu a radio pwrpasol yn eich galluogi i gael profiad ymarferol wrth i chi ddysgu sut i gasglu, paratoi, cyhoeddi a darlledu eich cynnwys. Nid ydym yn chwilio am newyddiadurwyr parod, ond bydd angen i chi ddangos diddordeb brwd mewn newyddion a dangos eich ymrwymiad i yrfa mewn newyddiaduraeth drwy brofiad gwaith neu leoliadau blaenorol, boed â thâl neu'n ddi-dâl.

Disgwyliwn i chi ymgysylltu â'r hyn sy'n digwydd yn y byd; os ydych chi'n gwylio ac yn gwrando ar raglenni newyddion teledu a radio yn rheolaidd, mae hynny'n ddechrau da.

Bydd eich amser gyda ni yn waith caled ond yn werth chweil a gobeithio y bydd yn ddechrau gyrfa gyffrous yng nghyfryngau'r DU. Rydym yn gwybod bod cyflogwyr yn chwilio am dalent sy'n aml-fedrus, yn gyfarwydd â'r dechnoleg ddiweddaraf ac yn gallu gweithio'n annibynnol. Gyda hynny mewn golwg, ein nod yw rhoi set eang o sgiliau cynhyrchu digidol i chi gefnogi eich uchelgeisiau yn y dyfodol. Byddwch hefyd yn ymgymryd â lleoliad diwydiant tair wythnos i roi'r sgiliau hyn ar waith.*

Mae'r cwrs hwn wedi'i achredu'n broffesiynol gan y Cyngor Hyfforddi Newyddiaduraeth Darlledu ac mae'n paratoi myfyrwyr i weithio yng nghyfryngau Newyddion y DU. Mae croeso i fyfyrwyr rhyngwladol sy'n bodloni'r meini prawf mynediad ac sydd ag uchelgeisiau gyrfaol i weithio yn y DU wneud cais, ond efallai y byddai'n well gan y rheiny sydd ag uchelgeisiau newyddiaduraeth ehangach ein rhaglen MA Newyddiaduraeth Ryngwladol.   

*Gall cyfleoedd lleoliad gael eu tarfu oherwydd Coronafeirws (COVID-19)

Achrediadau

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Newyddiaduraeth, Y Cyfryngau a Diwylliant

Rydym yn darparu amgylchedd ysgolheigaidd er mwyn i chi fagu'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer eich maes penodol yn y cyfryngau.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44(0)29 2087 4786
 • MarkerCaerdydd, CF10 1FS

Meini prawf derbyn

Gofynion academaidd

Fel arfer, mewn unrhyw bwnc, bydd angen i chi gael naill ai:

 • gradd anrhydedd 2:2, neu radd ryngwladol gyfatebol
 • cymhwyster academaidd cyfatebol a gydnabyddir gan brifysgol
 • neu brofiad proffesiynol perthnasol y mae geirda yn ei ddangos.

Gofynion Saesneg

IELTS gyda sgôr gyffredinol o 7.5 gyda 7.5 ym mhob is-sgil, neu brawf cyfatebol cydnabyddedig.

Gofynion hanfodol eraill

Bydd angen i chi hefyd ddarparu:

 • datganiad personol heb fod yn fwy na 400 gair i gefnogi'ch cais. Asesir eich datganiad personol ar y tri chwestiwn a ganlyn:Pam ydych chi eisiau gwneud cais am y cwrs hwn ym Mhrifysgol Caerdydd? (150 o eiriau)
  • Pa brofiad newyddiaduraeth neu brofiad yn y cyfryngau sydd gennych? (150 o eiriau)
   • Gall hyn gynnwys profiad o weithio yn y cyfryngau i fyfyrwyr, yn wirfoddol, neu ar leoliad. Does dim rhaid iddo fod yn brofiad gwaith cyflogedig.
  • Beth yw eich dyheadau ar gyfer eich gyrfa? (100 o eiriau)
 • manylion cyswllt canolwr y gellir cysylltu ag ef i wirio unrhyw wybodaeth rydych wedi'i darparu.

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cais

Rydym yn dyrannu lleoedd ar sail y cyntaf i'r felin yn dilyn cyfweliad llwyddiannus, felly rydym yn argymell eich bod yn gwneud cais cyn gynted â phosibl. Trefnir cyfweliadau rhwng Ionawr a Mehefin.

Y broses ddethol

Os ydych yn bodloni'r meini prawf mynediad ac yn pasio'r broses sgrinio, cewch eich gwahodd i gam nesaf y broses ddethol. Mae hyn yn cynnwys cyfweliadau ac ymarferion un i un neu grŵp bach i asesu eich sgiliau sy'n berthnasol i'r ddisgyblaeth, ac i yrfaoedd mewn newyddiaduraeth a'r cyfryngau. Gall hyn gynnwys sgiliau ysgrifennu, sgiliau darlledu (h.y. profion llais), eich dealltwriaeth o'r ddisgyblaeth a'ch gallu i bennu blaenoriaethau newyddion.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn.

Os ydych ar hyn o bryd yn ddarostyngedig i unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau eich astudiaethau yn llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu eich cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • mynediad i gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrffyw
 • rhyddid i symud
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Strwythur y cwrs

This is a year-long course.

Broadcast journalism skills are acquired through a series of lectures, demonstrations, practical exercises and feedback sessions of increasing complexity and realism - from 'paper exercises' in the early days to complex radio and television productions that report on real events in real time. These sessions are supplemented by seminars, playbacks, group discussions and industry guests.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022.

Addysgir sgiliau ysgrifennu, adrodd a thechnegol sylfaenol yn y semester cyntaf yn erbyn cefndir o wrando grŵp a gwylio arferion proffesiynol cyfredol da.

Mae'r ail semester yn ychwanegu sgiliau golygyddol a chynhyrchu ar y radio a'r teledu. Rydym yn defnyddio'r ddyfais o 'ddiwrnodau cynhyrchu' ddwywaith yr wythnos i integreiddio sgiliau newyddion a chynhyrchu gyda'r sgiliau gweithio tîm a golygyddol/rheoli adnoddau sydd eu hangen i gynhyrchu allbynnau darlledu amser real.

Yn ystod gwyliau'r Pasg byddwch yn profi eich sgiliau yn y byd go iawn mewn lleoliad gwaith (neu leoliadau) o leiaf dair wythnos mewn ystafell newyddion radio neu deledu o'ch dewis.

Yn dilyn gwyliau'r Pasg cewch gyfle i astudio o blith ystod eang ac amrywiol o fodiwlau dewisol sy'n cynnwys chwaraeon, moduro, busnes a newyddiaduraeth data.

Yn olaf, caiff sgiliau ysgrifennu, gohebu ac adrodd straeon unigol eu profi yn y ddau gyfrwng yn y portffolio gwaith terfynol a'r arholiadau ymarferol terfynol.

Bydd eich prosiect mawr yn cael ei hunan-gyrchu a'i arwain gan fyfyrwyr. Byddwch yn dod o hyd i, yn ymchwilio ac yn cynhyrchu stori a fydd yn cael ei chyflwyno ar gyfer radio, teledu ac ar-lein.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Public AdministrationMCT50810 credydau
Reporters and the ReportedMCT50910 credydau
Broadcast JournalismMCT55020 credydau
Broadcast News ProductionMCT55120 credydau
Broadcast News Reporting and ProductionMCT55240 credydau
Media Law and EthicsMCT55320 credydau
Data JournalismMCT55910 credydau
Professional DevelopmentMCT56010 credydau
Major ProjectMCT56130 credydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Lifestyle and Consumer JournalismMCT55610 credydau
Political ReportingMCT55710 credydau
Sports JournalismMCT55810 credydau
Investigative JournalismMCT57010 credydau
Environmental and Scientific JournalismMCT59710 credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

You will be taught through a variety of practical workshops, studio time and productions days which replicate an industry environment as well as lecture series to support the more academic elements of the course.

Sut y caf fy asesu?

You will be assessed through a wide range of formative and summative assessments throughout the course. These range from practical class room activities to academic essays and examinations.

Sut y caf fy nghefnogi?

You will be allocated a Personal Tutor, for help and support with academic and pastoral needs, who is available when needed to discuss progress, provide advice and guidance.

You will be supported by the Student Support services in the school and through wider university resources.

You will have regular tutorials with programme directors/personal tutors as well as the opportunity to meet with module co-ordinators on request.

Feedback

Feedback is provided at each assessment point for summative assessments, formative feedback is provided in practical sessions and throughout teaching.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

On completion of the course you will be able to:

 • Identify, research, produce and distribute news stories targeted at a specific audience to an agreed deadline.
 • Write accurate, concise copy that is fair, balanced and suitable for broadcast and other digital platforms.
 • Use a range of software and hardware to record, edit and publish content.
 • Present live and recorded material confidently, in an accurate and conversational manner.

Knowledge and understanding

On completion of the course you should:

 • Be able to describe the principles, theory, philosophy, ethics, law and practice of journalism, especially broadcast journalism.
 • Have developed professional news values and the ability to use them to identify appropriate stories and use this information to write or otherwise produce effective pieces of broadcast and digital journalism.
 • Understand how to adapt this material to the needs of differing audiences, platforms and editorial objectives.
 • Be able to display competence in the use of relevant pieces of broadcast software and hardware.

Intellectual skills

On completion of the course you should:

 • Demonstrate an awareness of the role of the broadcast journalist across a range of outputs across the industry.
 • Be able to critically analyse material broadcast by different news organisations.
 • Be able to communicate complex stories effectively for radio, TV and other platforms from a range of primary and secondary sources and background knowledge, using appropriate techniques.
 • Demonstrate the ability to develop programme ideas and communicate them effectively to a team of journalists.
 • Understand the editorial, and administrative skills and techniques needed to realise these ideas.
 • Show an understanding of the managerial skills needed to lead a team of journalists.

An understanding and experience of:

 • The roles involved in broadcast journalism: editor, producer, reporter, production journalist etc.
 • The editorial and practical skills needed to create appropriate running orders for programmes and shorter bulletins.
 • The principles of mobile and digital journalism; practical experience of putting these to use.  
 • Capture/editing/playout software and hardware for radio, TV and other platforms.
 • The range of roles in the radio studio and TV gallery.
 • Using online/digital tools to create and manipulate content for a variety of platforms.
 • The most effective ways to pitch story ideas to colleagues and to operate effectively in a newsroom environment.
 • Identifying and developing contacts and other sources, either through a specific “patch” or more generally, in order to generate news stories.
 • How to deliver broadcast scripts, live and pre-recorded, in a professional manner. 
 • Effective interviewing techniques when dealing with contributors.
 • Using a range of equipment – both for radio and TV – to gather broadcast standard content.
 • Using a mobile device to gather and distribute content for radio, TV and other platforms.
 • How to work safely on location.

Shorthand is not a compulsory element of the Broadcast course but it is made available at no extra cost. All broadcast students, and especially those with reporting ambitions, should seriously consider taking advantage of this opportunity to acquire an invaluable journalistic skill. 

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £11,700 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2022/23 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £21,450 £1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Mae hwn yn gyfnod o newid mawr ym mhob maes newyddiaduraeth – gan gynnwys darlledu – ond mae ein record cyflogaeth yn parhau i fod yn dda.

Mae ein graddedigion fel arfer yn ein gadael i weithio fel newyddiadurwyr darlledu mewn ystafelloedd newyddion radio neu deledu rhanbarthol lleol. Mae graddedigion diweddar bellach yn gweithio i sefydliadau fel BBC ac ITV News, SKY, CNN, Reuters, Bloomberg ac Al Jazeera English. Dros y blynyddoedd rydym wedi helpu cannoedd o bobl i ddechrau eu gyrfaoedd mewn newyddiaduraeth ddarlledu. Mae llawer bellach yn gweithio ar frig y proffesiwn.

Lleoliadau

You will undertake a 15 day industry placement during the Easter break. Placements are co-ordinated by the course tutors and take into account your geographical preferences. Placements may be in radio or TV newsrooms, or both. 

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad i Gynfyfyrwyr

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2022/23.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2022.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Journalism, Language and communication


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2018/19 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2021.