Ewch i’r prif gynnwys

Newyddiaduraeth Newyddion (MA)

 • Hyd: Blwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Mae’r cwrs hwn wedi’i anelu at y rheiny sy’n dymuno dilyn gyrfa fel newyddiadurwr newyddion, boed hynny ar lefel hyperleol, ranbarthol neu genedlaethol.

tick

Excellent job prospects

We teach practical skills to make you a better journalist who stands out to news media - something our employability record demonstrates.

rosette

Top performing course

We are the NCTJ's top performing postgraduate course for 2019 and 2020, a reflection of our commitment to the highest standards of journalism training.

certificate

Get accredited

We are accredited by the National Council for the Training of Journalists (NCTJ) - giving you a professional qualification.

people

Industry placements

Putting into practice what you have learned builds self-confidence, prepares you for your first job and grows your network of contacts.

building

Join the press pack

Our location in the city centre means you’re located next to Cardiff’s local and national media companies such as the BBC and Wales Online.

location

Never miss an interview

You’ll be connected to the entire city with Cardiff’s main train station Cardiff Central just 100 metres away.

Mae ein MA mewn Newyddiaduraeth Newyddion, sydd wedi'i achredu gan y Cyngor Cenedlaethol ar gyfer Hyfforddi Newyddiadurwyr (NCTJ), yn rhoi cyfle i chi ddysgu hanfodion sut i ddod o hyd i, cynhyrchu a chyhoeddi stori gan ddefnyddio'r offer mwyaf effeithiol a pherthnasol sydd ar gael.

Mae'n gwrs dwys blwyddyn o hyd lle byddwch yn cael eich addysgu sut i:

 • Ysgrifennu newyddion a darnau nodwedd
 • Creu pecynnau amlgyfrwng
 • Straeon ymchwil
 • Meithrin cysylltiadau, a
 • Gweithio mewn ardal newyddion a ddyrennir i chi:

Yn ogystal â sgiliau adrodd ysgrifenedig, byddwch yn dysgu sut i gymryd lluniau llonydd a ffilmio fideos byr ar ffôn symudol a chreu ffeithluniau data sy'n addas i'w lanlwytho i'n safle newyddion sydd ar gael i’r cyhoedd, sef The Cardiffian. Byddwch hefyd yn dysgu sut i hyrwyddo'r straeon hynny gan ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol.

Byddwch yn treulio amser y tu allan i'r ystafell ddosbarth yn rhoi eich sgiliau ar waith, gan gyflawni briffiau realistig sy'n gofyn i chi roi cynnwys at ei gilydd i adlewyrchu amrywiaeth o straeon ar gyfer cyfryngau ar-lein a chyfryngau wedi’u hargraffu. Gall gwaith ymarferol hefyd gynnwys ymdrin â chynadleddau i'r wasg, cyfarfodydd cyhoeddus, llysoedd, cynghorau, gwleidyddiaeth, digwyddiadau chwaraeon, ac adloniant.

Nid ydym yn chwilio am newyddiadurwyr parod, ond bydd angen i chi ddangos diddordeb brwd mewn newyddion a dangos eich ymrwymiad i yrfa mewn newyddiaduraeth drwy brofiad gwaith neu leoliadau blaenorol, boed â thâl neu'n ddi-dâl. Disgwyliwn i chi ymgysylltu â'r hyn sy'n digwydd yn y byd; os ydych chi'n gwylio ac yn gwrando ar raglenni newyddion teledu a radio yn rheolaidd, mae hynny'n ddechrau da.

Mae'r cwrs hwn wedi'i achredu'n broffesiynol gan NCTJ ac mae'n paratoi myfyrwyr i weithio yng nghyfryngau newyddion y DU, er enghraifft drwy ymdrin â gwleidyddiaeth y DU a chyfreithiau Cymru a Lloegr. Mae croeso i fyfyrwyr rhyngwladol sy'n bodloni'r meini prawf mynediad ac sydd ag uchelgeisiau gyrfaol i weithio yn y DU wneud cais, ond efallai y byddai'n well gan y rheiny sydd ag uchelgeisiau newyddiaduraeth ehangach ein rhaglen MA Newyddiaduraeth Ryngwladol.   

Yn ystod y cwrs, bydd disgwyl i chi ymgymryd ag o leiaf bythefnos o brofiad gwaith, o fewn cyfyngiadau Covid.

Achrediadau

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Newyddiaduraeth, Y Cyfryngau a Diwylliant

Rydym yn darparu amgylchedd ysgolheigaidd er mwyn i chi fagu'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer eich maes penodol yn y cyfryngau.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44(0)29 2087 4786
 • MarkerCaerdydd, CF10 1FS

Meini prawf derbyn

Gofynion academaidd

Fel arfer, mewn unrhyw bwnc, bydd angen i chi gael naill ai:

 • gradd anrhydedd 2:2, neu radd ryngwladol gyfatebol
 • cymhwyster academaidd cyfatebol a gydnabyddir gan brifysgol
 • neu brofiad proffesiynol perthnasol y mae geirda yn ei ddangos.

Gofynion Saesneg

IELTS gyda sgôr gyffredinol o 7.5 gyda 7.5 ym mhob is-sgil, neu brawf cyfatebol cydnabyddedig.

Gofynion hanfodol eraill

Bydd angen i chi hefyd ddarparu:

 • datganiad personol heb fod yn fwy na 400 gair i gefnogi'ch cais. Asesir eich datganiad personol ar y tri chwestiwn a ganlyn:Pam ydych chi eisiau gwneud cais am y cwrs hwn ym Mhrifysgol Caerdydd? (150 o eiriau)
  • Pa brofiad newyddiaduraeth neu brofiad yn y cyfryngau sydd gennych? (150 o eiriau)
   • Gall hyn gynnwys profiad o weithio yn y cyfryngau i fyfyrwyr, yn wirfoddol, neu ar leoliad. Does dim rhaid iddo fod yn brofiad gwaith cyflogedig.
  • Beth yw eich dyheadau ar gyfer eich gyrfa? (100 o eiriau)
 • manylion cyswllt canolwr y gellir cysylltu ag ef i wirio unrhyw wybodaeth rydych wedi'i darparu.

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cais

Rydym yn dyrannu lleoedd ar sail y cyntaf i'r felin yn dilyn cyfweliad llwyddiannus, felly rydym yn argymell eich bod yn gwneud cais cyn gynted â phosibl. Trefnir cyfweliadau rhwng Ionawr a Mehefin.

Y broses ddethol

Os ydych yn bodloni'r meini prawf mynediad ac yn pasio'r broses sgrinio, cewch eich gwahodd i gam nesaf y broses ddethol. Mae hyn yn cynnwys cyfweliadau ac ymarferion un i un neu grŵp bach i asesu eich sgiliau sy'n berthnasol i'r ddisgyblaeth, ac i yrfaoedd mewn newyddiaduraeth a'r cyfryngau. Gall hyn gynnwys sgiliau ysgrifennu, sgiliau darlledu (h.y. profion llais), eich dealltwriaeth o'r ddisgyblaeth a'ch gallu i bennu blaenoriaethau newyddion.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn.

Os ydych ar hyn o bryd yn ddarostyngedig i unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau eich astudiaethau yn llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu eich cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • mynediad i gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrffyw
 • rhyddid i symud
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Strwythur y cwrs

You will spend an intense nine months learning the fundamentals of the business - how to write, report, and interview for newspapers and online channels, the technical and production skills needed to project stories effectively and, importantly, the attitudes, news sense, judgement, and discipline the profession demands.

After a few weeks, you will be learning most of this, not in a classroom, but by fulfilling realistic briefs which require you to find, research, and write a variety of stories for online and, later, also in print. You are expected to find stories on your own initiative from contacts you develop during the course. Practical work includes the coverage of press conferences, public meetings, court, councils, politics, sports events, and entertainment.

In addition, you will also choose one of six specialist elective journalism subjects to study before progressing after nine months to the dissertation stage.

Course Structure

Teaching is through a programme of lectures and exercises. Assessment of course work is by written examination and continuous assessment. News Journalism features an attachment in April with a local/national news outlet for typically three weeks.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Major ProjectMCT56130 credydau
Public AdministrationMCT50810 credydau
Reporters and the ReportedMCT50910 credydau
News Reporting and ProductionMCT54940 credydau
Media Law and EthicsMCT55320 credydau
Data JournalismMCT55910 credydau
Professional DevelopmentMCT56010 credydau
News JournalismMCT60040 credydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Lifestyle and Consumer JournalismMCT55610 credydau
Political ReportingMCT55710 credydau
Sports JournalismMCT55810 credydau
Investigative JournalismMCT57010 credydau
Environmental and Scientific JournalismMCT59710 credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

You will be taught through a variety of practical workshops and productions days which replicate an industry environment as well as lecture series to support the more academic elements of the course.

Sut y caf fy asesu?

You will be assessed through a wide range of formative and summative assessments throughout the course. These range from practical class room activities to academic essays and examinations.

Sut y caf fy nghefnogi?

You will be allocated a Personal Tutor, for help and support with academic and pastoral needs, who is available when needed to discuss progress, provide advice and guidance.

You will be supported by the Student Support services in the school and through wider university resources.

You will have regular tutorials with programme directors/personal tutors as well as the opportunity to meet with module co-ordinators on request.

Feedback

Feedback is provided at each assessment point for summative assessments, formative feedback is provided in practical sessions and throughout teaching.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

On completion of the course you will be able to:

 • take a shorthand note to 100 wpm
 • construct a narrative
 • be precise with grammar and sentence construction
 • understand social media
 • take and edit video for social media.

You will also be able to understand news and current affairs developments.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £11,700 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2022/23 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £21,450 £1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Mae ystod o yrfaoedd ar gael i'r rhai sy'n llwyddo ar y cwrs hwn gan gynnwys adrodd ar gyfer darparwyr ar-lein, o’r BBC i fusnesau newydd lleol, a sefydliadau newyddion amrywiol gyda gweithrediadau print ac ar-lein ym Mhrydain a thramor.

Mae graddedigion gan amlaf yn gweithio i sefydliadau lleol a chenedlaethol, gwefannau newyddion, blogiau, asiantaethau newyddion ac asiantaethau cysylltiadau cyhoeddus.

Lleoliadau

Placements are required as part of the Professional Development module and Programme Accreditation through the NCTJ.

Placements will take place during the Easter Recess period.

All placements will be co-ordinated in correspondence with course directors ahead of the recess period.

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad i Gynfyfyrwyr

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2022/23.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2022.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Media


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2018/19 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2021.