Ewch i’r prif gynnwys

Newyddiaduraeth Cylchgronau (MA)

 • Hyd: Blwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Our intensive Magazine Journalism course prepares you for your first job in magazine media. Whether that is print, online, digital, mobile or social media.

Mae ein cwrs Newyddiaduraeth Cylchgrawn dwys yn eich paratoi am eich swydd gyntaf mewn cyfryngau cylchgrawn. P’un a yw wedi’i argraffu, ar-lein, yn ddigidol, apiau neu’n gyfryngau cymdeithasol - byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio’r llwyfannau amlgyfrwng mae cylchgronau modern yn eu defnyddio.

rosette

Get accredited

An accredited course ensures your CV stands out – we are accredited by the Professional Publishers Association (PPA).

briefcase

Placement opportunities

Putting into practice what you have learned builds self-confidence, prepares you for your first job and grows your network of contacts.

mobile-message

Latest trends

Guest lectures from experienced writers, designers and editors ensure you hear first-hand about the latest developments in the industry.

building

Join the press pack

Our location in the city centre means you’re located next to Cardiff’s local and national media companies such as the BBC and Wales Online.

location

Never miss an interview

You’ll be connected to the entire city with Cardiff’s main train station Cardiff Central just 100 metres away.

star

UK’s first Journalism School

To be #CardiffTrained means you’ll belong to one of the UK’s most respected journalism schools with a stellar list of former students.

Mae'r MA mewn Newyddiaduraeth Cylchgrawn yn gwrs dwys, ymarferol blwyddyn o hyd ac mae wedi'i achredu gan y Gymdeithas Cyhoeddwyr Proffesiynol (CPA).

Mae'r cwrs yn rhoi'r sgiliau a'r wybodaeth i chi ddefnyddio'r holl lwyfannau amlgyfrwng y mae brand cylchgrawn modern yn eu defnyddio, sy'n canolbwyntio ar gynhyrchu cynnwys print, ar-lein, symudol a chyfryngau cymdeithasol.

Byddwch yn dysgu sut i ysgrifennu newyddion, cyfweliadau, darnau nodwedd a chynhyrchu'r cynnwys hwn yn effeithiol ar draws gwahanol lwyfannau cynnwys. Byddwch hefyd yn cael eich hyfforddi mewn prosesau golygu allweddol a'r sgiliau digidol diweddaraf, gan gynhyrchu ffotograffiaeth, sain, cynnwys fideo a phodlediadau yn ogystal â chynlluniau tudalennau.

Mae'r holl sgiliau yn eich paratoi ar gyfer swydd lefel mynediad mewn newyddiaduraeth cylchgrawn neu weithio ar eich liwt eich hun. Rydym yn cynnig profiadau dysgu realistig sy'n adlewyrchu'r rheiny y byddwch yn eu wynebu yn eich gyrfa, gan gynnwys y cyfle i gyflwyno'ch gwaith yn glir ac yn hyderus a chynhyrchu cylchgrawn cyflawn. Nid ydym yn chwilio am newyddiadurwyr parod, ond bydd angen i chi ddangos diddordeb mewn materion cyfoes a'r diwydiant cylchgronau. Rydym hefyd yn chwilio am dystiolaeth o ymrwymiad i yrfa mewn newyddiaduraeth drwy brofiad gwaith perthnasol blaenorol, boed â thâl neu'n ddi-dâl.

Mae'r cwrs hwn yn paratoi myfyrwyr i weithio yng nghyfryngau'r DU. Mae croeso i fyfyrwyr rhyngwladol sy'n bodloni'r meini prawf mynediad ac sydd ag uchelgeisiau gyrfaol i weithio yn y DU wneud cais, ond efallai y byddai'n well gan y rheiny sydd ag uchelgeisiau newyddiaduraeth ehangach ein rhaglen MA Newyddiaduraeth Ryngwladol.   

Achrediadau

Magazine Journalism is accredited by the Professional Publishers Association (PPA)

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Newyddiaduraeth, Y Cyfryngau a Diwylliant

Rydym yn darparu amgylchedd ysgolheigaidd er mwyn i chi fagu'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer eich maes penodol yn y cyfryngau.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44(0)29 2087 4786
 • MarkerCaerdydd, CF10 1FS

Meini prawf derbyn

Gofynion academaidd

Fel arfer, mewn unrhyw bwnc, bydd angen i chi gael naill ai:

 • gradd anrhydedd 2:2, neu radd ryngwladol gyfatebol
 • cymhwyster academaidd cyfatebol a gydnabyddir gan brifysgol
 • neu brofiad proffesiynol perthnasol y mae geirda yn ei ddangos.

Gofynion Saesneg

IELTS gyda sgôr gyffredinol o 7.5 gyda 7.5 ym mhob is-sgil, neu brawf cyfatebol cydnabyddedig.

Gofynion hanfodol eraill

Bydd angen i chi hefyd ddarparu:

 • datganiad personol heb fod yn fwy na 400 gair i gefnogi'ch cais. Asesir eich datganiad personol ar y tri chwestiwn a ganlyn:Pam ydych chi eisiau gwneud cais am y cwrs hwn ym Mhrifysgol Caerdydd? (150 o eiriau)
  • Pa brofiad newyddiaduraeth neu brofiad yn y cyfryngau sydd gennych? (150 o eiriau)
   • Gall hyn gynnwys profiad o weithio yn y cyfryngau i fyfyrwyr, yn wirfoddol, neu ar leoliad. Does dim rhaid iddo fod yn brofiad gwaith cyflogedig.
  • Beth yw eich dyheadau ar gyfer eich gyrfa? (100 o eiriau)
 • manylion cyswllt canolwr y gellir cysylltu ag ef i wirio unrhyw wybodaeth rydych wedi'i darparu.

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cais

Rydym yn dyrannu lleoedd ar sail y cyntaf i'r felin yn dilyn cyfweliad llwyddiannus, felly rydym yn argymell eich bod yn gwneud cais cyn gynted â phosibl. Cynhelir cyfweliadau ym mis Ionawr bob blwyddyn, er y byddwn yn parhau i edrych ar geisiadau tan fis Medi.

Y broses ddethol

Os ydych yn bodloni'r meini prawf mynediad ac yn pasio'r broses sgrinio, cewch eich gwahodd i gam nesaf y broses ddethol. Mae hyn yn cynnwys cyfweliadau ac ymarferion un i un neu grŵp bach i asesu eich sgiliau sy'n berthnasol i'r ddisgyblaeth, ac i yrfaoedd mewn newyddiaduraeth a'r cyfryngau. Gall hyn gynnwys sgiliau ysgrifennu, sgiliau darlledu (h.y. profion llais), eich dealltwriaeth o'r ddisgyblaeth a'ch gallu i bennu blaenoriaethau newyddion.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn.

Os ydych ar hyn o bryd yn ddarostyngedig i unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau eich astudiaethau yn llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu eich cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • mynediad i gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrffyw
 • rhyddid i symud
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Strwythur y cwrs

The course is one year long and covers:

 • Feature and news writing in print and online
 • Interviewing techniques
 • Cross-platform media and multimedia
 • Design & layout
 • Subediting and production
 • Magazine brand development
 • How to be a successful freelance

Magazine journalism skills are acquired through a series of lectures, workshops, practical exercises and feedback sessions of increasing complexity and realism - from 'paper exercises' in the early days to complex features that report on real events. These sessions are supplemented by seminars, group discussions and guests from the magazine industry.

Basic writing, reporting and technical skills for both print and digital are taught in the first semester against a background of Media law and journalism Ethics. Shorthand is also available as an option.

The second semester offers more creative practice where you will plan, create and launch a brand new magazine brand across print and digital platforms, producing three issues to a fortnightly deadline.

During the Easter break you will test your skills against the real world in a work placement (or placements) of a minimum two weeks' duration.

The Major Project core module provides you with the opportunity to undertake:

 • a Feature Project in which you will employ investigative journalism techniques and research skills acquired during the taught element of the course to explore a topic in depth by writing long-form feature articles, or
 • an Enterprise Project in which you will develop the editorial and business plan for an innovative media product in print or purely digital/online.

You will also create a brand new magazine in groups. Starting from scratch you will:

 • Research the market
 • Develop an effective design
 • Plan and write editorial content
 • Create and execute a comprehensive digital and social media policy
 • Produce three issues of the magazine

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Public AdministrationMCT50810 credydau
Reporters and the ReportedMCT50910 credydau
Magazine JournalismMCT51340 credydau
Magazine Journalism: Production SkillsMCT52020 credydau
Magazine Journalism: Reporting and WritingMCT52120 credydau
Media Law and EthicsMCT55320 credydau
Data JournalismMCT55910 credydau
Professional DevelopmentMCT56010 credydau
Major ProjectMCT56130 credydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Lifestyle and Consumer JournalismMCT55610 credydau
Political ReportingMCT55710 credydau
Sports JournalismMCT55810 credydau
Investigative JournalismMCT57010 credydau
Environmental and Scientific JournalismMCT59710 credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

You will be taught through a variety of practical workshops, seminars and lectures as well as production days that replicate an industry environment. 

You will be required to find and research stories in and around the local area, interviewing sources via a mix of methods and producing original multimedia content and photography. 

Sut y caf fy asesu?

You will be assessed through a wide range of formative and summative assessments throughout the course. These range from practical classroom activities, varied journalistic articles and packages, class tests and examinations. 

Sut y caf fy nghefnogi?

You will be allocated a Personal Tutor, for help and support with academic and pastoral needs, who is available when needed to discuss progress, provide advice and guidance.

You will be supported by the Student Support services in the school and through wider university resources.

You will have regular tutorials with programme directors/personal tutors as well as the opportunity to meet with module co-ordinators on request.

Feedback

Feedback is provided at each assessment point for summative assessments, formative feedback is provided in practical sessions and throughout teaching.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Graduating students will have demonstrated achievement of the following outcomes:

News writing, reporting and interviewing

 • The audience, news sense, writing for a specific context, accuracy, balance, the importance of the intro, clarity and directness
 • Sources of news, working a specialist beat
 • Types of interview, interview techniques
 • Handling audio recorders and archiving notes
 • Producing weekly content for a website to style and by set deadlines
 • Shorthand skills for those who opt to take shorthand classes (highly recommended)

Feature writing

 • The many formats of features, finding the right format for a story, finding the right format for a platform
 • Finding the right tone, developing a repertoire of styles
 • Follow-ups, how-tos, travel and action pieces
 • Pulling a piece together with pictures and multimedia, graphics and layout in print and online
 • How to pitch ideas to editors, work as a freelancer

Production

 • Bi-platform skills using Apple Macs and digital devices
 • Software packages, learning Adobe InDesign, Photoshop, Premiere Elements, iMovie as well as Content Management Systems and digital apps 
 • Pursuing accuracy, fact checking, sub-editing, page production and proofing.
 • Developing visual awareness for print and online publications
 • Learning to craft effective page furniture, headlines, captions
 • Laying out extended features
 • Finding the right format for print and online versions of a feature
 • Creation, development and production of a new magazine
 • Working in teams towards a common goal. Leading a team

Knowledge and Understanding

 • Describe the principles, theory, philosophy, ethics, law and practice of journalism, especially magazine journalism
 • Use an effective professional news sense and the ability to use it to create effective pieces of magazine journalism
 • Adapt this news sense to the needs of differing audiences and editorial objectives
 • Demonstrate understanding and awareness of the historical, social and cultural roots of this professional skill
 • Display competence in the use of relevant software and hardware
 • Display an awareness and understanding of critical issues current in the industry

Intellectual Skills

 • Sensitivity to the debates within the industry and society about the importance, functions and future possibilities of print and online magazine journalism in a 21st century democracy
 • Awareness of the role of the magazine journalist across the full range of magazines, print and online, from the smallest not-for-profit magazine operation to the major national and international magazine publishing houses
 • Critically analyse current published material against the above criteria
 • Communicate information clearly, effectively and appropriately for a range of magazine readerships
 • Communicate complex stories effectively from a range of primary and secondary sources and background knowledge, using appropriate techniques
 • Develop a feature idea, or a complete print or online magazine, intellectualise its rationale, envisage the final product and communicate this insight effectively
 • Understand the managerial, administrative and editorial skills and techniques needed to realise the idea in both print and online forms

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £11,700 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2022/23 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £21,450 £1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Mae gan raddedigion yr MA mewn Newyddiaduraeth Cylchgronau ym Mhrifysgol Caerdydd hanes rhagorol o ran cael swyddi.

Mae swyddi lefel mynediad posibl mewn cyfryngau cylchgronau yn amrywio o gynorthwywyr golygyddol i olygyddion y we, rheolwyr cymunedol a chynhyrchwyr cynnwys, i is-olygyddion, awduron a hyd yn oed entrepreneuriaid sy'n dechrau eu busnesau eu hunain!

Rydym yn angerddol am y diwydiant ac yn cadw mewn cysylltiad â rhwydwaith ardderchog o gynfyfyrwyr. Ar be hynny, mae myfyrwyr wedi ennill sawl gwobr gyhoeddi am eu gwaith yn y gorffennol.

Ar ôl cwblhau gradd MA Newyddiaduraeth Cylchgrawn, gallwch symud i bron unrhyw ddiwydiant i gynhyrchu cylchgronau mewnol neu gyhoeddus neu gynnwys digidol. Mae'r diwydiannau nodweddiadol yn cynnwys: ffasiwn, crefft, bwyd, chwaraeon, ffilm, cerddoriaeth, gemau, newyddion, bywyd gwyllt, cyllid, busnes, hanes, teithio, teledu, iechyd ac enwogion.

Mae cyfleoedd gwaith posibl yn cynnwys: Cynorthwy-ydd golygyddol, Intern Golygyddol, Awdur Nodweddion, Gohebydd Llawrydd, Golygydd y We a'r Cyfryngau Cymdeithasol, Gohebydd Iau, Prif Is-olygydd, Cydlynydd Cynnwys Ar-lein a Chynorthwy-ydd Cynhyrchu.

Lleoliadau

Placements are required as part of the Professional Development module and Programme Accreditation through the PPA. Placements will take place during the Easter Recess period. You will be required to complete a minimum of two weeks on placement(s), though you are free to do more. 

All placements will be coordinated in correspondence with course directors ahead of the recess period. We will look at your CV, portfolio and covering letters and provide guidance. Our excellent alumni and industry network often offer placement opportunities that you wouldn’t get access to outside of the course. 

You will be expected to cover any expenses associated with the placement(s), though some companies do cover travel or food expenses. 

Some of the titles our students have had placements at include: 

 • British Airways High Life
 • Delicious
 • Delayed Gratification
 • Games Master 
 • Gardener’s World
 • Grazia
 • Guardian News
 • Mixmag
 • National Geographic Traveller
 • NME
 • PA Features
 • Perfect Wedding
 • People Management 
 • Radio Times
 • Stuff
 • Sunday Times Weekend 
   

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad i Gynfyfyrwyr

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2022/23.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2022.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Journalism, Language and communication, Law, Media


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2018/19 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2021.