Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil yn yr Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant

Tîm o ysgolheigion rhyngwladol ydym ni, sy’n hyrwyddo gwaith ymchwil ym meysydd newyddiaduraeth, y cyfryngau a diwylliant, trwy berthnasoedd gyda’r gymuned academaidd fyd-eang, yn ogystal â threfniadau cydweithio gyda’r diwydiannau creadigol, cyrff llunio polisi, elusennau a grwpiau cymdeithas sifil.

Rydym ni’n dadansoddi polisi’r cyfryngau, cynrychiolaethau ac arferion, gyda ffocws ar heriau yn awr ac yn y dyfodol.

Ein clystyrau ymchwil

Trefnir ein hymchwil o amgylch tri chlwstwr sy’n gorgyffwrdd, yn cefnogi synergedd deallusol, cynnig am grantiau a gweithgareddau sy’n cael effaith.

Newyddiaduraeth a Democratiaeth

Mae’r clwstwr hwn yn rhoi sylw i bynciau megis natur ddiduedd newyddion a ddarlledir, sylw a roddir i fewnfudo, ac adroddiadau gwyddoniaeth trwy brism newyddiaduraeth a’r diwydiannau cysylltiedig.

Cyfryngau Digidol a Chymdeithas

Mae’r clwstwr ymchwil hwn yn archwilio sut y defnyddir y cyfryngau digidol mewn amrywiaeth o gyd-destunau cymdeithasol, gwleidyddol a diwylliannol.

Y Cyfryngau, Diwylliant a Chreadigrwydd

Mae’r clwstwr hwn yn cyfuno arbenigedd ymchwil ym meysydd cerddoriaeth, ffotograffiaeth, ffilm a theledu, ac mae’n cydweithio ag asiantaethau creadigol.

Yn ogystal â’n clystyrau, rydym ni’n gartref i Ganolfan Tom Hopkinson ar Hanes y Cyfryngau, sy’n ymgorffori chwe archif pwysig o newyddiaduraeth print a darlledu.

Ymchwil ryngddisgyblaethol

Mae ein hymchwil yn elwa o drefniadau cydweithio rhyngddisgyblaethol gyda disgyblaethau megis y gwyddorau iechyd, seicoleg, cyfrifiadureg, y gyfraith a meddygaeth.

Rydym hefyd yn gweithio gydag ysgolion academaidd eraill ar draws Prifysgol Caerdydd i sicrhau dyfarniadau ar y cyd, ochr yn ochr â chefnogi prosiectau dan arweiniad ysgolion eraill.

Yr Amgylchedd Ymchwil

Mae ein diwylliant ymchwil yn deillio o ddull cydweithredol ein staff a’n myfyrwyr ymchwil, lle mae datblygiad personol a phroffesiynol yn rhan hanfodol o’n llwyddiant ar y cyd.

Un o brif gryfderau ein hamgylchedd yw’r ddeialog rhwng staff ymchwil a’r rhai sy’n canolbwyntio ar ymarfer. Mae hyn yn ein helpu i gyflawni ymchwil dylanwadol o ran ymarfer a pholisi yn y byd ehangach.

Mae dros draean o’n staff yn dod o’r tu allan i’r Deyrnas Unedig, ac mae hynny’n cyfrannu at ein gweithgareddau ymchwil lleol, cenedlaethol a rhyngwladol.

Mae penodiadau diweddar wedi ehangu nifer ac amrywiaeth y staff a chyflwyno ystod ehangach o arbenigedd i’n cymuned, gan gynnwys mewn perthynas â rhannau neilltuol o’r byd megis Chile, Brasil, Rwsia ac Ynysoedd Pilipinas.

Prosiectau pwysig

Mae ein clystyrau ymchwil wedi darparu’r arbenigedd critigol i lansio sawl prosiect pwysig.

Cyfryngau Amgen a Gwybodaeth Gamarweiniol

Mae’r ffocws ar archwilio safleoedd gwleidyddol newydd sy’n dod i’r amlwg ar-lein ac ystyried yr heriau mae newyddiadurwyr prif ffrwd yn eu hwynebu wrth ddadlau yn erbyn honiadau amheus neu ddatganiadau gwleidyddol camarweiniol.

Trwy ymgysylltu â golygyddion, cyfranwyr a defnydd cyfryngau prif ffrwd ac amgen, y nod yw archwilio effaith safleoedd gwleidyddol newydd ar y cyhoedd a chanfod ble gall platfformau newyddion ychwanegu at gyfreithlonedd newydduriadol mewn ffyrdd sy’n gwasanaethu anghenion democrataidd dinasyddion yn well.

Lab Cyfiawnder Data

Lansiodd y clwstwr Cyfryngau Digidol a Chymdeithas y Lab Cyfiawnder Data yn 2017, i ymchwilio i’r perthnasoedd rhwng troi deunydd yn ddata a chyfiawnder cymdeithasol.

Y Ganolfan Newyddiaduraeth Gymunedol

Ffurfiwyd y Ganolfan Newyddiaduraeth Gymunedol (C4CJ) yn 2013 mewn ymateb i ymchwil oedd yn nodi dirywiad cyfryngau lleol a goblygiadau hynny o ran y diffyg democrataidd.

Clwstwr

Yn wreiddiol, clwstwr y Cyfryngau, Diwylliant a Chreadigrwydd oedd y gwely hadau ar gyfer Uned yr Economi Greadigol, a sefydlwyd yn 2014 mewn ymateb i ymchwil oedd yn nodi heriau ar gyfer mentrau creadigol rhanbarthol a gweithwyr ar eu liwt eu hunain.

Mae Clwstwr yn datblygu cysyniad ac ymarfer Ymchwil a Datblygu yn y diwydiannau creadigol er mwyn gwneud eco-systemau rhanbarthol yn fwy arloesol a chynaliadwy, ac mae eisoes wedi curadu mwy na 60 o brosiectau.

media.cymru

Prifysgol Caerdydd sy’n arwain y rhaglen fuddsoddi strategol hon, sy’n dwyn ynghyd 24 o bartneriaid cynhyrchu, darlledu, technoleg, prifysgol ac arweinyddiaeth leol am y tro cyntaf i roi hwb sylweddol i arloesedd yn y cyfryngau.

Bydd y rhaglen gwerth £50 miliwn yn arwain Rhanbarth Prifddinas Caerdydd i fod yn ganolbwynt byd-eang o ran arloesedd a chynhyrchu yn y cyfryngau.

Ymchwil ddoethurol ac ôl-ddoethurol

Mae ein Hysgol yn gartref i garfan amrywiol o fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig o’r Deyrnas Unedig, Affrica, Asia, y Dwyrain Canol, Gogledd America a chyfandir Ewrop, sy’n elwa o gefnogaeth sefydliadol ar ffurf ysgoloriaethau PhD wedi’u teilwra ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol ac adnoddau’r Academi Ddoethurol.

Mae ein rhaglen PhD/MPhil drosfwaol yn goruchwylio ystod eang o bynciau ym meysydd Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant.

Cysylltu â ni

Julie Jewell

Julie Jewell

Research Executive Officer

Email
jewellj2@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 0792