Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil

Tîm o ysgolheigion rhyngwladol ydym ni, sy’n hyrwyddo gwaith ymchwil ym meysydd newyddiaduraeth, y cyfryngau a diwylliant, trwy berthnasoedd gyda’r gymuned academaidd fyd-eang, yn ogystal â threfniadau cydweithio gyda’r diwydiannau creadigol, cyrff llunio polisi, elusennau a grwpiau cymdeithas sifil.

Rydym ni’n dadansoddi polisi’r cyfryngau, cynrychiolaethau ac arferion, gyda ffocws ar heriau yn awr ac yn y dyfodol.

Ein clystyrau ymchwil

Trefnir ein hymchwil o amgylch tri chlwstwr sy’n gorgyffwrdd, yn cefnogi synergedd deallusol, cynnig am grantiau a gweithgareddau sy’n cael effaith.

Newyddiaduraeth a Democratiaeth

Mae’r clwstwr hwn yn rhoi sylw i bynciau megis natur ddiduedd newyddion a ddarlledir, sylw a roddir i fewnfudo, ac adroddiadau gwyddoniaeth trwy brism newyddiaduraeth a’r diwydiannau cysylltiedig.

Cyfryngau Digidol a Chymdeithas

Mae’r clwstwr ymchwil hwn yn archwilio sut y defnyddir y cyfryngau digidol mewn amrywiaeth o gyd-destunau cymdeithasol, gwleidyddol a diwylliannol.

Y Cyfryngau, Diwylliant a Chreadigrwydd

Mae’r clwstwr hwn yn cyfuno arbenigedd ymchwil ym meysydd cerddoriaeth, ffotograffiaeth, ffilm a theledu, ac mae’n cydweithio ag asiantaethau creadigol.

Yn ogystal â’n clystyrau, rydym ni’n gartref i Ganolfan Tom Hopkinson ar Hanes y Cyfryngau, sy’n ymgorffori chwe archif pwysig o newyddiaduraeth print a darlledu.

Ymchwil ryngddisgyblaethol

Mae ein hymchwil yn elwa o drefniadau cydweithio rhyngddisgyblaethol gyda disgyblaethau megis y gwyddorau iechyd, seicoleg, cyfrifiadureg, y gyfraith a meddygaeth.

Rydym hefyd yn gweithio gydag ysgolion academaidd eraill ar draws Prifysgol Caerdydd i sicrhau dyfarniadau ar y cyd, ochr yn ochr â chefnogi prosiectau dan arweiniad ysgolion eraill.

Yr Amgylchedd Ymchwil

Mae ein diwylliant ymchwil yn deillio o ddull cydweithredol ein staff a’n myfyrwyr ymchwil, lle mae datblygiad personol a phroffesiynol yn rhan hanfodol o’n llwyddiant ar y cyd.

Un o brif gryfderau ein hamgylchedd yw’r ddeialog rhwng staff ymchwil a’r rhai sy’n canolbwyntio ar ymarfer. Mae hyn yn ein helpu i gyflawni ymchwil dylanwadol o ran ymarfer a pholisi yn y byd ehangach.

Mae dros draean o’n staff yn dod o’r tu allan i’r Deyrnas Unedig, ac mae hynny’n cyfrannu at ein gweithgareddau ymchwil lleol, cenedlaethol a rhyngwladol.

Mae penodiadau diweddar wedi ehangu nifer ac amrywiaeth y staff a chyflwyno ystod ehangach o arbenigedd i’n cymuned, gan gynnwys mewn perthynas â rhannau neilltuol o’r byd megis Chile, Brasil, Rwsia ac Ynysoedd Pilipinas.

Prosiectau pwysig

Mae ein clystyrau ymchwil wedi darparu’r arbenigedd critigol i lansio sawl prosiect pwysig.

Lab Cyfiawnder Data

Lansiodd y clwstwr Cyfryngau Digidol a Chymdeithas y Lab Cyfiawnder Data yn 2017, i ymchwilio i’r perthnasoedd rhwng troi deunydd yn ddata a chyfiawnder cymdeithasol.

Dan gyfarwyddyd ar y cyd yr Athro Lina Dencik, Dr Arne Hintz, Dr Joanna Redden a Dr Emiliano Treré, enillodd y Lab fuddsoddiad o £1.5M gan Sefydliad y Comisiwn Ewropeaidd a Chymdeithas Agored, fel bod modd ymyrryd mewn trafodaethau ynghylch defnydd data ym meysydd plismona, rheoli ffoaduriaid a llywodraeth leol.

Y Ganolfan Newyddiaduraeth Gymunedol

Ffurfiwyd y Ganolfan Newyddiaduraeth Gymunedol (C4CJ) yn 2013 mewn ymateb i ymchwil oedd yn nodi dirywiad cyfryngau lleol a goblygiadau hynny o ran y diffyg democrataidd.

Mae gan C4CJ ffocws ar ymchwil weithredol ac mae’n cefnogi cyhoeddwyr newyddion cymunedol trwy hwyluso cydnabyddiaeth i hyperleolwyr gan Undeb Cenedlaethol y Newyddiadurwyr a’r BBC. Mae wedi cyflwyno hyfforddiant ar-lein i 38,000 o ddysgwyr ar draws 131 o wledydd, ac mae wedi llywio strategaeth wleidyddol, gan gynnwys annog Llywodraeth Cymru i sefydlu cronfa gwerth £200,000 ar gyfer cychwyn busnesau newydd hyperleol.

Cyfryngau Amgen a Gwybodaeth Gamarweiniol

Mae’r ffocws ar archwilio safleoedd gwleidyddol newydd sy’n dod i’r amlwg ar-lein ac ystyried yr heriau mae newyddiadurwyr prif ffrwd yn eu hwynebu wrth ddadlau yn erbyn honiadau amheus neu ddatganiadau gwleidyddol camarweiniol.

Mae’n tynnu ar fwy na £1m mewn cyllid gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol, Cyngor y Celfyddydau a’r Dyniaethau a’r Academi Brydeinig, ac mae dan arweiniad yr Athro Stephen Cushion, Dr Maria Kyriakidou a Dr Richard Thomas o Brifysgol Abertawe.

Trwy ymgysylltu â golygyddion, cyfranwyr a defnydd cyfryngau prif ffrwd ac amgen, y nod yw archwilio effaith safleoedd gwleidyddol newydd ar y cyhoedd a chanfod ble gall platfformau newyddion ychwanegu at gyfreithlonedd newydduriadol mewn ffyrdd sy’n gwasanaethu anghenion democrataidd dinasyddion yn well.

Clwstwr

Yn wreiddiol, clwstwr y Cyfryngau, Diwylliant a Chreadigrwydd oedd y gwely hadau ar gyfer Uned yr Economi Greadigol, a sefydlwyd yn 2014 mewn ymateb i ymchwil oedd yn nodi heriau ar gyfer mentrau creadigol rhanbarthol a gweithwyr ar eu liwt eu hunain.

Sefydlodd yr Uned rwydwaith Caerdydd Creadigol ar gyfer y diwydiannau creadigol, sydd bellach â mwy na thair mil a hanner o aelodau, ac a enillodd Wobr Ymgysylltu Cymunedol yn 2016 a dwy Wobr Cenhadaeth Ddinesig yn 2019.

Darparodd y partneriaethau a ffurfiwyd sylfaen ar gyfer y cynnig llwyddiannus dilynol, dan arweiniad yr Athro Justin Lewis i Clwstwr, sef menter £8M trwy Raglen Clystyrau Diwydiannau Creadigol AHRC.

Mae Clwstwr yn datblygu cysyniad ac ymarfer Ymchwil a Datblygu yn y diwydiannau creadigol er mwyn gwneud eco-systemau rhanbarthol yn fwy arloesol a chynaliadwy, ac mae eisoes wedi curadu mwy na 60 o brosiectau.

Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014

Daeth ein gwaith ymchwil yn 2il yn y Deyrnas Unedig o ran safon ac effaith yn asesiad diweddaraf Llywodraeth y Deyrnas Unedig o ymchwil.

Ers 2014, mae’r Ysgol wedi adeiladu ar y sylfeini cadarn hyn trwy gadw a datblygu staff a thrwy groesawu mwy na dwsin o gydweithwyr sy’n weithredol ym meysydd Addysgu ac Ymchwil.

Mae’r cynnydd hwn yn ein capasiti ymchwil wedi caniatáu i ni ddatblygu mentrau effaith arobryn a meithrin partneriaethau newydd pwysig gyda’r diwydiannau creadigol, sefydliadau darlledu, a newyddiadurwyr cymunedol.

Ymchwil ddoethurol ac ôl-ddoethurol

Mae ein Hysgol yn gartref i garfan amrywiol o fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig o’r Deyrnas Unedig, Affrica, Asia, y Dwyrain Canol, Gogledd America a chyfandir Ewrop, sy’n elwa o gefnogaeth sefydliadol ar ffurf ysgoloriaethau PhD wedi’u teilwra ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol ac adnoddau’r Academi Ddoethurol.

Mae ein rhaglen PhD/MPhil drosfwaol yn goruchwylio ystod eang o bynciau ym meysydd Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant.