Ewch i’r prif gynnwys

Newyddiaduraeth Gyfrifiadurol a Data (MSc)

 • Hyd: Blwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Dyddiad dechrau
conversion-course

Cwrs trosi

Cwrs trosi yw hwn. Nid oes angen gwybodaeth flaenorol na gradd benodol i'w astudio, ond bydd angen i chi ddangos diddordeb a dealltwriaeth o'r pwnc.

calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Gradd arloesol yn canolbwyntio ar ddatblygu gwybodaeth a sgiliau drwy ddysgu ymarferol, ar sail ymchwil, am newyddiaduraeth, gwyddor data, codio cyfrifiaduron a datblygiadau digidol.

star

Arwain y diwydiant

Y rhaglen arloesol hon oedd y gyntaf o’i bath yn y DU pan gafodd ei lansio gyda chymorth gan gyrff byd diwydiant.

academic-school

arbenigedd ar y cyd

Mae'r rhaglen hon yn defnyddio cryfderau unigryw dwy o Ysgolion mwyaf blaenllaw Prifysgol Caerdydd.

server

Newyddiaduraeth ymarferol

Mae’r cwrs yn canolbwyntio’n benodol ar ddefnyddio’r sgiliau a ddysgwyd gennych i wneud newyddiaduraeth ymchwiliol dan arweiniad data.

tick

Sgiliau Eang

Datblygu gwybodaeth a sgiliau ym maes newyddiaduraeth, dadansoddi data, codio cyfrifiadurol a datblygu digidol.

Mae MSc Newyddiaduraeth Gyfrifiadurol a Data yn rhaglen flaengar sydd wedi'i lleoli yn un o Ysgolion Newyddiaduraeth mwyaf blaenllaw'r DU. Fe’i cyflwynir ar y cyd gan yr Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant a’r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg.

Mae’r rhaglen hon yn cynnig y man gwylio perffaith ar gyfer llwyddo ym maes newyddiaduraeth ddigidol ac yn eich galluogi i ddatblygu sgiliau mewn newyddiaduraeth data a datblygu ystafell newyddion. Nid oes angen gwybodaeth flaenorol o gyfrifiadura arnoch, ac mae croeso i raddedigion o unrhyw ddisgyblaeth ar y rhaglen.

Mae'r cwrs MSc hwn yn ddelfrydol i bobl sydd wedi graddio'n ddiweddar ac am feithrin sgiliau arbenigol ym maes newyddiaduraeth data a chodio. Mae tystiolaeth fod galw mawr am y rhain gan sefydliadau blaenllaw. Rydym hefyd yn croesawu newyddiadurwyr cyflogedig sydd am ddatblygu eu sgiliau yn y maes hwn sydd ar dwf yn y diwydiant.

Mae’r rhaglen ymarferol hon yn canolbwyntio ar ddatblygu gwybodaeth a sgiliau drwy ddysgu ymarferol, ar sail ymchwil, am newyddiaduraeth, gwyddor data, codio cyfrifiadurol a datblygiadau'r ystafell newyddion.

Yn ystod y radd Meistr amser llawn hon dros flwyddyn, byddwch yn elwa ar gyfuniad o ddarlithoedd, seminarau a gweithdai i ddatblygu eich sgiliau mewn amgylchedd agored sy’n seiliedig ar drafodaeth.

Byddwch yn datblygu sylfaen wybodaeth gadarn ym maes newyddiaduraeth a chyfrifiadura, cyn arbenigo yn y meysydd sydd o ddiddordeb i chi a chwblhau prosiect traethawd hir ymarferol sy’n seiliedig ar ymchwil gan ddefnyddio’r sgiliau unigol rydych wedi’u dysgu.

Dyma’r rhaglen berffaith ar gyfer dilyn gyrfa ar flaen y gad ym maes newyddiaduraeth ddigidol. Mae'r wedi'i lunio er mwyn ymateb i brinder sgiliau a nodwyd gan gyflogwyr, ac mae wedi'i greu er mwyn datblygu sgiliau ysgrifennu a sgiliau golygyddol proffesiynol. Yn ogystal, mae'n darparu hyfforddiant arbenigol ynghylch deall data, codio a datblygu rhaglenni ar gyfer y we.

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg

Ein hymchwil amlddisgyblaeth sy'n rhoi ffurf i'n rhaglenni gradd, ac yn eu gwneud yn berthnasol i gyflogwyr heddiw, gan eu gosod mewn sefyllfa dda i fanteisio ar ddatblygiadau yfory.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone
 • MarkerFfordd Senghennydd, Cathays, Caerdydd, CF24 4AG

Yr Ysgol Newyddiaduraeth, Y Cyfryngau a Diwylliant

Rydym yn darparu amgylchedd ysgolheigaidd er mwyn i chi fagu'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer eich maes penodol yn y cyfryngau.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44(0)29 2087 4786
 • MarkerCaerdydd, CF10 1FS

Meini prawf derbyn

Cwrs trosi yw hwn. Mae cyrsiau trosi yn eich galluogi i astudio pwnc nad yw'n gysylltiedig â'ch gradd israddedig neu'ch gyrfa bresennol, a'ch cefnogi gyda newid gyrfa. Nid oes angen gwybodaeth na gradd flaenorol yn y pwnc.

Academic requirements: 

Typically, you will need to have either:

 • a 2:2 honours degree, or an equivalent international degree
 • or a university-recognised equivalent academic qualification.

English Language requirements: 

IELTS with an overall score of 7.0 with 6.0 in all subskills, or an accepted equivalent.

Other essential requirements: 

You will also need to provide: 

 • a personal statement that outlines your reasons for applying, not exceeding 500 words. 
 • a reference from a previous tutor or person in charge of a past professional experience. Work experience within the media or creative industries would be beneficial. This should be signed, dated, and less than six months old at the time you submit your application.

Application deadline: 

We allocate places on a first-come, first-served basis, so we recommend you apply as early as possible.

Selection process:

We will review your application and if you meet the entry requirements, we will make you an offer.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

Mae hon yn gwrs amser llawn blwyddyn o hyd. Fe'i haddysgir trwy gymysgedd o ddarlithoedd ffurfiol, arddangosiadau, ac ymarferion ymarferol yn ogystal â phrosiectau unigol ac mewn tîm, ond bob amser gyda ffocws ar gymhwyso'r sgiliau yn y byd go iawn.

Mae’r cwrs wedi’i strwythuro yn dair rhan — sylfaenol, gosod ac arbenigo, traethawd hir — i’ch cefnogi chi wrth ddatblygu sgiliau a gwybodaeth yn agweddau allweddol y cwrs.

I ddechrau, byddwch yn dysgu sylfaen wybodaeth gadarn ym maes newyddiaduraeth a chyfrifiadura, cyn arbenigo yn y meysydd sydd o ddiddordeb i chi a chwblhau prosiect traethawd hir ymarferol sy’n seiliedig ar ymchwil gan ddefnyddio’r sgiliau unigol rydych wedi’u dysgu.

Cyfnod sylfaen

Mae'r semester cyntaf yn dysgu hanfodion cyfrifiadura: dysgu sut i raglennu yn Python, a sut i greu cymwysiadau gwe rhyngweithiol cyfoethog gan ddefnyddio HTML, CSS a JavaScript.

Ochr yn ochr â hyn, mae modiwlau sy’n canolbwyntio ar Newyddiaduraeth Data a materion allweddol moeseg adrodd a’r cyfryngau yn cyflwyno’r sgiliau newyddiadurol sydd eu hangen ar y diwydiant.

Ategir y semester cyntaf gan gyfres o seminarau 'lab', a gynhelir gan yr arweinwyr rhaglen, lle byddwch yn gallu cadarnhau eich sgiliau mewn cyfrifiadureg a newyddiaduraeth, ac arbrofi ar brosiectau ochr mewn amgylchedd diogel.< br />
Cais ac scyfnod arbenigo

Mae'r ail semester yn gyfle i arbenigo, gyda'r gallu i ddewis modiwlau dewisol sy'n canolbwyntio ar eich diddordebau arbenigol eich hun.

Yn ogystal, bydd modiwl craidd 'Ymchwiliad Digidol' yn eich gweld yn gweithio fel tîm data i gwblhau prosiect 'byd go iawn', naill ai darn newyddiaduraeth data ymchwiliol, prosiect datblygu meddalwedd, neu gyfuniad o'r ddau

Cam traethawd hir:

Yn olaf, bydd eich traethawd hir yn eich galluogi i fireinio eich sgiliau ymchwil a datblygu a chwblhau prosiect sy'n dangos eich sgiliau cyfrifiannu a newyddiaduraeth data i ddarpar gyflogwyr.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2023/24. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2023.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Computational ThinkingCMT11910 credydau
Fundamentals of ProgrammingCMT12030 credydau
Reporters and the ReportedMCT50910 credydau
Digital InvestigationMCT54220 credydau
Data JournalismMCT55910 credydau
Dissertation ProjectMCT54360 credydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Human Centric ComputingCMT20620 credydau
Data VisualisationCMT21820 credydau
In the Editor's ChairMCT58820 credydau
Reporting Business, Finance and EconomicsMCT58920 credydau
Citizen Media: Digital StorytellingMCT59020 credydau
Communicating CausesMCT59120 credydau
EMERGING JOURNALISMMCT59220 credydau
Datafied SocietyMCT59320 credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Cewch eich addysgu trwy amrywiaeth o ddarlithoedd ffurfiol, ymarferion ymarferol, a phrosiectau unigol neu grŵp sy'n atgynhyrchu amgylchedd diwydiant.

Byddwch yn elwa ar raglen benodol o seminarau i ategu eich sgiliau a'ch dealltwriaeth ar draws y ddwy ddisgyblaeth wahanol ac i ddwyn ynghyd y materion sy'n codi o'r modiwlau addysgu presennol.

Byddwch hefyd yn mynd i gyfres o weithdai a seminarau traws-gyfrifiadurol/newyddiaduraeth, sy'n cefnogi defnydd cynnar a datblygiad y sgiliau a ddatblygir ym mhob un o'r meysydd pwnc.

Sut y caf fy asesu?

Byddwch yn cael eich asesu drwy ystod eang o asesiadau ffurfiannol a chrynodol drwy gydol y cwrs. Mae'r rhain yn amrywio o weithgareddau ymarferol yn yr ystafell ddosbarth i draethodau ac arholiadau academaidd.

Sut y caf fy nghefnogi?

Bydd gennych diwtor personol yn yr Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol a'r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg i'ch cefnogi yn ystod eich astudiaethau. Byddant ar gael i helpu a chefnogi eich anghenion academaidd a bugeiliol, a byddant ar gael pan fo angen i drafod cynnydd a darparu cyngor ac arweiniad.

Bydd gwasanaethau Cefnogi Myfyrwyr yr ysgol, ac adnoddau ehangach y brifysgol, ar gael i’ch cefnogi hefyd.

Byddwch yn cael tiwtorialau rheolaidd gyda chyfarwyddwyr y rhaglen yn ogystal â chyfle i gwrdd ag arweinwyr modiwlau ar gais.

Adborth

Mae adborth yn cael ei ddarparu ar bob pwynt asesu ar gyfer asesiadau crynodol, ac mae adborth ffurfiannol yn cael ei ddarparu mewn sesiynau ymarferol a thrwy gydol yr addysgu.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn, byddwch yn gallu gwneud y canlynol:

 • Dangos dealltwriaeth o'r prif egwyddorion a damcaniaethau sy'n berthnasol i arferion newyddiaduraeth ddigidol a chyfrifiadureg
 • Dangos gwybodaeth am faterion cyfoes a safbwyntiau y mae newyddiadurwyr a datblygwyr data wedi gorfod ymateb iddynt dros y cyfnod astudio
 • Nodi a defnyddio'r prif ddulliau ymchwil sy'n berthnasol i fynd i'r afael â'r themâu a'r astudiaethau achos a gyflwynir yn y cwrs
 • Dangos gwybodaeth uwch a dealltwriaeth feirniadol — gan ddangos gwreiddioldeb, dyfnder a dirnadaeth — o faes sy'n berthnasol i Newyddiaduraeth Gyfrifiadurol ym mhrosiect terfynol eich traethawd hir

Sgiliau Deallusol

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn, byddwch yn gallu gwneud y canlynol:

 • Adnabod, syntheseiddio a dadansoddi'n feirniadol lenyddiaeth sy'n sail i'r astudiaeth o'r materion sy'n wynebu newyddiaduraeth data a'r rhyngwyneb â chyfrifiadureg
 • Dadansoddi materion a phroblemau sy'n codi mewn newyddiaduraeth data a chyfrifiadureg gan ddefnyddio damcaniaethau, cysyniadau a thechnegau priodol i ddod o hyd i atebion
 • Cwblhau prosiect traethawd hir, sy'n cyfuno dealltwriaeth o newyddiaduraeth neu faterion cyfryngol ac yn defnyddio technegau cyfrifiadureg i gyflwyno canlyniad golygyddol. Mae'r rhain yn cynnwys: dylunio'r prosiect, casglu data a gwybodaeth berthnasol a chyflwyno'r deunydd mewn modd rhesymegol a chydlynol.

Cymhwyso Gwybodaeth a Sgiliau Ymarferol

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn, byddwch yn gallu gwneud y canlynol:

 • Nodi, paratoi a defnyddio gwybodaeth berthnasol ar gyfer newyddiaduraeth data gan ddefnyddio technegau cyfrifiadureg
 • Defnyddio adnoddau data (gan gynnwys dadansoddeg a chronfeydd data) i fynd i'r afael â phroblemau a materion newyddiadurol
 • Dadansoddi problemau sy'n wynebu gwahanol ganghennau newyddiaduraeth a'r rhyngwyneb â chyfrifiadureg a chynnig atebion: er enghraifft, trosglwyddo cyhoeddiadau print i lwyfannau digidol a galw cynyddol defnyddwyr am wybodaeth wedi'i delweddu
 • Nodi, dadansoddi a dyfeisio dulliau strategol o ymdrin â materion gwleidyddol, cymdeithasol a moesegol sy'n effeithio ar berfformiad y cyfryngau, megis pryderon ynghylch preifatrwydd data, plwraliaeth ac ymddiriedaeth

Sgiliau Trosglwyddadwy

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn, byddwch yn gallu gwneud y canlynol:

 • Cyfathrebu theorïau ac egwyddorion perthnasol, yn ysgrifenedig ac ar lafar, mewn modd effeithiol a deniadol
 • Ymwneud â gwaith tîm a gwneud cyfraniad cadarnhaol at ddatblygu cynnwys golygyddol arloesol trwy ddefnyddio dulliau dadansoddi data a chymhwyso cyfrifiadureg a thechnoleg ddigidol
 • Defnyddio ystod lawn o adnoddau TG yn effeithiol, gan gynnwys y rhyngrwyd, cyfnodolion electronig, cronfeydd data, prosesu geiriau, taenlenni a llwyfannau cyfryngau cymdeithasol
 • Nodi'r heriau ym maes gwyddorau data a dadansoddi data a chyflwyno gwybodaeth i'r cyhoedd ei defnyddio
 • Nodi tueddiadau diwydiant y cyfryngau a dangos ymwybyddiaeth o'r angen am arloesi a thechnegau ar gyfer cyflawni arloesedd yn wyneb newidiadau cyflym yn dechnolegol ac i’r farchnad

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2023

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £10,200 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2023/24 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £23,450 £2,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Mae galw mawr am y sgiliau a addysgir gan yr MSc hwn gyda chyflogwyr. Mae myfyrwyr o'r cwrs wedi mynd ymlaen i weithio fel newyddiadurwyr data gyda sefydliadau newyddion cenedlaethol. Mae myfyrwyr ar y rhaglen hon hefyd wedi cynnwys newyddiadurwyr sy'n gweithio sydd am arbenigo yn y maes twf pwysig hwn o fewn y cyfryngau.

"Mae'r cwrs newydd mewn newyddiaduraeth gyfrifiadurol yn edrych fel menter wych ac mae'n siŵr y bydd yn rhoi dealltwriaeth ddyfnach i raddedigion o dechnoleg a fydd yn amhrisiadwy yn eu gyrfaoedd yn y dyfodol. Mae angen cyswllt agos rhwng timau golygyddol a thechnoleg ar sefydliadau'r cyfryngau, a gall y cwrs hwn ganolbwyntio graddedigion ar helpu i bontio'r hyn a all fod yn rhaniad peryglus."
Peter Clifton, Golygydd Gweithredol, MSN UK (Microsoft) sydd bellach yn brif olygydd Cymdeithas y Wasg

"Mae canfod a gwneud y defnydd gorau o ddata i ddarganfod a dweud straeon yn sgil allweddol i unrhyw sefydliad newyddion, ac mae arnom angen pobl sy'n gallu cyfuno sgiliau digidol a data â sylfaen a gallu newyddiadurol, felly mae'r cwrs hwn yn edrych yn addawol iawn."
Steve Herrmann, Golygydd, BBC News

"Os ydych chi'n cyrraedd yr ystafell newyddion gyda sgiliau newyddiaduraeth ar ben ... dealltwriaeth o raglennu a sut i ddefnyddio taenlen – mae hynny'n rhywbeth gwirioneddol werthfawr."
Marianne Bouchart, cyn aelod staff Bloomberg News, bellach yn rhan o'r Rhwydwaith Golygyddion Byd-eang

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Gwobr sy'n agored i fyfyrwyr sydd â statws ffioedd cartref sy'n bwriadu astudio un o'n graddau meistr a addysgir.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2023 neu ar ôl hynny, gallech wneud cais am arian i ôl-raddedigion gan Lywodraeth y DU i gefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad i Gynfyfyrwyr

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2023/24.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2022.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Journalism, Language and communication, Computer science


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.