Ewch i’r prif gynnwys

Newyddiaduraeth Ryngwladol (MA)

 • Hyd: Blwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Dyddiad dechrau
conversion-course

Cwrs trosi

Cwrs trosi yw hwn. Nid oes angen gwybodaeth flaenorol na gradd benodol i'w astudio, ond bydd angen i chi ddangos diddordeb a dealltwriaeth o'r pwnc.

calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

International Journalism offers a mix of practice and theory for either aspiring journalists or midcareer practitioners to gain a perspective of journalism in different media and in different countries.

Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer y rhai sydd â meddylfryd rhyngwladol. Mae'n cynnig cymysgedd o ymarfer a theori i ddarpar newyddiadurwyr neu ymarferwyr mwy profiadol sydd am ddysgu am newyddiaduraeth mewn gwahanol gyfryngau ac mewn gwahanol wledydd.

screen

Cyfleusterau newydd sbon danlli

Mae ein stiwdios teledu a radio newydd yn defnyddio cyfarpar a meddalwedd o safon yn y diwydiant, gan sicrhau eich bod yn gwbl barod ar gyfer eich diwrnod cyntaf yn y gwaith.

location

Peidiwch byth â methu cyfweliad

Byddwch yn gysylltiedig â'r ddinas gyfan gan fod prif orsaf drenau Caerdydd Canol Caerdydd gwta 100 metr i ffwrdd.

building

Ymunwch â byd y wasg

Mae ein hadeilad yng nghanol ein dinas yn golygu y byddwch drws nesaf i gwmnïau cyfryngau lleol a chenedlaethol Caerdydd megis y BBC a Wales Online.

globe

Safbwyntiau byd-eang

Bydd eich cyd-fyfyrwyr, o ystod o gefndiroedd cenedlaethol a diwylliannol, yn cynnig cyfoeth a byddwch chi drwy hynny yn deall arferion yn y cyfryngau yn well o safbwynt cymharol.

Nod ein MA Newyddiaduraeth Ryngwladol yw cynnig gwybodaeth ac arbenigedd ar gyfer gyrfa yn y cyfryngau rhyngwladol neu mewn meysydd cysylltiedig.

Mae'r cwrs yn gyfle i gael safbwynt am newyddiaduriaeth yr 21ain ganrif mewn gwahanol gyfryngau ac mewn gwahanol wledydd. Mae'n cynnig cymysgedd o ymarfer a theori - gan gyfuno technegau newyddiadurol ac astudiaeth academaidd uwch.

Er bod y rhaglen yn cynnig newyddiaduraeth ymarferol mae’n parhau i fod yn radd Meistr academaidd. Nod amgylchedd gwaith ymarferol y radd yw dyfnhau gwybodaeth broffesiynol a herio dealltwriaeth.

Byddwch yn dewis arbenigo mewn darlledu, gwaith dogfennol neu newyddiaduraeth amlgyfrwng.

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Newyddiaduraeth, Y Cyfryngau a Diwylliant

Rydym yn darparu amgylchedd ysgolheigaidd er mwyn i chi fagu'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer eich maes penodol yn y cyfryngau.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44(0)29 2087 4786
 • MarkerCaerdydd, CF10 1FS

Meini prawf derbyn

Cwrs trosi yw hwn. Mae cyrsiau trosi yn eich galluogi i astudio pwnc nad yw'n gysylltiedig â'ch gradd israddedig neu'ch gyrfa bresennol, a'ch cefnogi gyda newid gyrfa. Nid oes angen gwybodaeth na gradd flaenorol yn y pwnc.

Academic requirements

Typically you will need to have either:

 • a 2:2 honours degree in any subject
 • a university-recognised equivalent academic qualification 
 • or relevant professional experience evidenced by references and/or professional qualifications.

English language requirements

IELTS with an overall score of 7.0 with 6.0 in all subskills, or an accepted equivalent. 

Other essential requirements

You will also need to provide:

 • one academic reference
 • a personal statement which covers the following:
  • Tell us about your interest in journalism and your motivation for studying this programme. If you also have previous experience, please include details (this could be in a professional, voluntary, or hobby capacity). Please note, however, that experience is not required to study this programme. (200 words)
  • What do you want to achieve in the world of journalism? (100 words)
  • Why do you want to study at Cardiff University? (100 words)

Application deadline 

We allocate places on a first-come, first-served basis, so we recommend you apply as early as possible. 

Selection process 

We will review your application and if you meet the academic and English language requirements, your personal statement will be scored. If your scored application meets the minimum threshold, we will make you an offer.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

Mae elfen a addysgir y cwrs yn cyfateb i 120 o gredydau ac fe'i haddysgir dros ddau semester (hydref a gwanwyn) o ddiwedd mis Medi i ddechrau mis Mehefin ac mae'n cyfuno modiwlau craidd a dewisol.

Byddwch yn cyflwyno traethawd hir ddiwedd mis Awst. Mae’r traethawd hir yn werth 60 credyd.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2023/24. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2023.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Byddwch yn cael eich addysgu drwy amrywiaeth o weithdai ymarferol sy'n efelychu amgylchedd y diwydiant yn ogystal â chyfres o ddarlithoedd a seminarau sy'n ategu natur academaidd y cwrs.

Sut y caf fy asesu?

Byddwch yn cael eich asesu drwy ystod eang o weithgareddau ffurfiannol a chrynodol yn yr ystafell ddosbarth, traethodau ac asesiadau ymarferol drwy gydol y cwrs.

Sut y caf fy nghefnogi?

Bydd tiwtor personol yn cael ei neilltuo i chi i roi cymorth a chefnogaeth gydag anghenion academaidd a bugeiliol. Bydd eich tiwtor personol ar gael pan fydd arnoch angen trafod cynnydd, cael cyngor ac arweiniad, yn ôl yr angen.

Bydd gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr yr ysgol, ac adnoddau ehangach y brifysgol, ar gael i’ch cefnogi hefyd.

Byddwch yn cael tiwtorialau rheolaidd gyda chyfarwyddwyr rhaglenni/tiwtoriaid personol yn ogystal â'r cyfle i gwrdd â chydlynwyr modiwlau ar gais.

Adborth

Mae adborth yn cael ei ddarparu ar bob pwynt asesu ar gyfer asesiadau crynodol, ac mae adborth ffurfiannol yn cael ei ddarparu mewn sesiynau ymarferol a thrwy gydol yr addysgu.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Byddwch yn datblygu sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig, llafar a gweledol cryf iawn wedi'u targedu at yrfa mewn newyddiaduraeth ryngwladol ond sy’n drosglwyddadwy iawn i feysydd eraill y cyfryngau a thu hwnt.

Byddwch hefyd yn ennill profiad o weithio mewn timau byd-eang amlddiwylliannol, amlieithog a byddwch yn cael cyfuniad gwerthfawr o sgiliau ymchwil sy'n rhychwantu dull academaidd a thechnegau newyddiaduraeth ymchwiliol.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2023

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £10,700 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2023/24 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £20,450 £2,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Caiff graddedigion y rhaglen MA Newyddiaduraeth Rhyngwladol eu cyflogi mewn ystod eang ac amrywiol o yrfaoedd gan gynnwys swyddi golygyddol mewn diwydiannau Darlledu Rhyngwladol a Newyddiaduraeth Amlgyfrwng fel BBC Worldwide, CNN, NDTV, SABC, Russia Today, Al Jazeera, Reuters a Bloomberg. Mae graddedigion hefyd wedi mynd ymlaen i weithio mewn diwydiannau marchnata a chyhoeddi byd-eang, yn ogystal â bod yn gynhyrchwyr dogfennol llawrydd a datblygwyr cynnwys gwe.

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Gwobr sy'n agored i fyfyrwyr sydd â statws ffioedd cartref sy'n bwriadu astudio un o'n graddau meistr a addysgir.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2023 neu ar ôl hynny, gallech wneud cais am arian i ôl-raddedigion gan Lywodraeth y DU i gefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad i Gynfyfyrwyr

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2023/24.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2022.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Journalism, Language and communication


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.