Ewch i’r prif gynnwys

Ymsefydlu Arloesi yn Dŵr Cymru

Fe wnaethom greu rhaglen unigryw ar gyfer Dŵr Cymru, yn edrych ar ffyrdd o ymgorffori arloesedd i wella effeithlonrwydd.

Gyda’i fodel nid-er-elw unigryw yn y sector cyfleustodau mae Dŵr Cymru yn darparu gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff i dros dair miliwn o bobl ar draws llawer o Gymru, swydd Henffordd a Glannau Dyfrdwy.

Mae Dŵr Cymru yn eiddo i’w gwsmeriaid sy’n golygu fod arloesedd yn hanfodol i leihau costau, cyfyngu’r effaith ar yr amgylchedd a lleihau peryglon.

Nod y cwmni yw cynhyrchu tua 35% o’i anghenion ynni erbyn 2020. Yn allweddol i hyn mae buddsoddiad enfawr mewn technoleg newydd a defnydd effeithiol o arloesedd agos i’r farchnad.

Yn ffres o ennill gwobr ryngwladol am eu gwaith mewn arloesedd, fe wnaeth Dŵr Cymru weithio gyda ni i ddatblygu capasiti arloesedd ar draws y sefydliad. Y canlyniad oedd rhaglen arloesol sydd wedi cynhyrchu buddiannau ar unwaith ac ar gyfer yr hir dymor.

Y rhaglen

Roedd y Rhaglen Ymgorffori Arloesedd wedi’i adeiladu o amgylch pedwar diwrnod, ac roedd bob un yn cynnwys trosglwyddo gwybodaeth ac archwilio yn y bore a ffrwd gwaith arloesi ymarferol yn y prynhawn lle’r oedd cyfranogwyr yn gweithio ar welliannau cwmni ymarferol.

Fe wnaeth pumed diwrnod hwyluso’r broses o ymgorffori offer a dulliau ar draws y sefydliad cyfan. Yn ogystal â hynny, fe wnaeth cynadleddwyr weithio gyda rheolwr y rhaglen i gynhyrchu pecyn cymorth arloesi mewnol.

Roedd gan y rhaglen fomentwm unigryw o gysyniadau haniaethol i sgwrsio, myfyrio a phrofiadau newydd i allbynnau ymarferol. Fe wnaeth synnu cynadleddwyr, waeth pa mor brofiadol.

Fe wnaeth un ohonynt ddisgrifio ei effeithiau: “Fe wnes ddod i ffwrdd yn meddwl yn wahanol amdanaf fi fy hun, fy nhîm a’r sefydliad cyfan. Chwe mis yn ôl, mi fyddwn wedi gwneud fy ngwaith, dilyn proses. Nawr, rwy’n mwynhau newid, cymryd amser i gamu yn ôl a chofio mynd â phobl ar y daith gyda mi, gan feddwl am sut mae newid yn effeithio arnyn nhw.”

Canlyniadau

Fe wnaeth y rhaglen alluogi rheolwyr o ledled Dŵr Cymru i gronni eu gwybodaeth, profi prosesau arloesi cyfredol ac, yng ngeiriau rheolwr Dŵr Gwastraff, “dod yn well am ddarganfod, asesu, prynu a chontractio ar gyfer arloesedd.”

Rydym wedi bod yn falch iawn gydag ansawdd ac effaith rhaglen Ysgol Busnes Prifysgol Caerdydd. Cyfadran arbenigol a wnaeth ddarparu cwrs gwirioneddol unigryw gyda buddiannau ar unwaith ac ar gyfer yr hirdymor ar gyfer Dŵr Cymru - fe wnaethant gymell staff sy’n gweithio ar arloesi busnes y gellir ei drosglwyddo ar draws y sefydliad.

Jodie King, Pennaeth Talent

Roedd y prosiectau’n amrywio o ddatblygu cynhyrchion a phrosesau newydd ar gyfer adolygu gwallau mewn offer i archwilio’r diwylliant arloesi mewnol a’r ysgogwyr ar gyfer newid ymddygiad. Mae’r Rhaglen Ymgorffori Arloesedd nawr yn rhan allweddol o strategaeth arloesi/pobl Dŵr Cymru.

“Mae’r rhaglen wedi rhoi’r grym i ni wneud gwahaniaeth yn y sefydliad. Rydyn ni’n datblygu sut y bydd ein dyfodol yn edrych!” Dominic Scott, rheolwr carthffosiaeth tactegol.

Enghraifft o brosiect arloesi

Roedd newid o ran rheoleiddio yn golygu fod rhaid i Dŵr Cymru adolygu’r strategaeth cynnal a chadw cyfredol ar gyfer eu hidlyddion dŵr. Symudodd ansawdd y gwasanaeth i ganol y llwyfan lle’n hanesyddol oedran a dirywiad oedd y prif feini prawf ar gyfer newid hidlyddion.

Datblygodd un o gyfranogwyr y rhaglen, Geraint Long, ffordd newydd i ddefnyddio data perfformiad sy’n darparu rhaglen cynnal a chadw dreigl 20 mlynedd. Mae’r dull newydd o ran gwella ansawdd nawr yn lledaenu i feysydd eraill yn Dŵr Cymru.