Ewch i’r prif gynnwys

Darganfod Cyffuriau, Gwyddorau Fferyllol a Therapeutics Arbrofol (DDPSET)

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Sylfaenol i ymchwil glinigol sy'n datblygu therapïau a diagnosteg newydd a gwell tuag at fuddion iechyd a lles.

Meysydd gweithgaredd

Mae ein harbenigedd ymchwil wedi'i gwmpasu yn y meysydd gweithgaredd canlynol:

 • SAR ac optimeiddio plwm
 • Dylunio ymgeiswyr
 • Taro adnabyddiaeth yn erbyn targedau wedi'u dilysu
 • Cemeg synthetig a dadansoddol
 • Bioassays
 • Modelu moleciwlaidd
 • Ffurfio technolegau gwyddoniaeth a darparu
 • Rhwystrau biolegol
 • Rhyngwynebau Bioffisegol / Biocemegol
 • Ffarmacoleg derbynnydd a systemau
 • ID targed a dilysu
 • Patholeg a modelau moleciwlaidd
 • Diagnosis moleciwlaidd o glefyd.

Diddordebau ymchwil/arbenigedd

 • Dylunio cyffuriau â chymorth cyfrifiadur a datblygu meddalwedd modelu moleciwlaidd.
 • Dylunio cyffuriau gwrth-ganser mewn amrywiaeth o fathau o diwmor (ee bronnau, pancreatig, gynaecolegol, prostad) gyda strategaethau gan gynnwys prodrugs niwcleotid ("Protides"), atalyddion ensym a derbynnydd, atalyddion intreraction protein-protein, ac imiwnotherapi.
 • Dylunio cyffuriau gwrthficrobaidd gan gynnwys prodrugs niwcleotid gwrth-firaol (HIV, y frech, y frech, y ffliw, hepatitis C) gwrth-mycobacterials (mimetics niwcleosid, CYP450s).
 • Asiantau gwrth-ganser a gwrth-ficrobaidd newydd o gynhyrchion naturiol.
 • Delweddu diagnostig (Positron Emission Tomography) asiantau mewn oncoleg a niwrowyddorau.
 • Elucidating mecanweithiau gweithredu cyffuriau ar bob lefel o drefniadaeth, o safleoedd mewngellog, pilenni a chelloedd i feinweoedd, organau ac organebau cyfan.
 • Signalau celloedd, ffarmacoleg a phatholeg foleciwlaidd mewn clefyd niwrolegol (Clefyd Alzheimer, Clefyd Parkinson), canser (bron, wrolegol, ymennydd), clefyd cardiofasgwlaidd, a haint ac imiwnedd (ee imiwnedd cynhenid, llid ar ryngwynebau wyneb).
 • Microbioleg fferyllol gan gynnwys yr astudiaeth bioladdiad, cadwraeth fformiwla, bioffilmiau, ymwrthedd gwrthfiotig a darganfod asiantau gwrth-ficrobaidd newydd o gynhyrchion naturiol.
 • Ymchwil mewn rhyngwynebau bio-ffisegol / biocemegol tuag at offer bioleg synthetig a biotechnoleg, diagnosteg, microhylifeg, imprinting moleciwlaidd.
 • Synthesis, nodweddu a manteisio ar ddeunyddiau biofeddygol newydd (dyfeisiau, mewnblaniadau, arwynebau, nanoronynnau, micro-nodwyddau).
 • Bio-ddelweddu ac agweddau technolegol/biolegol ym meinwe a masnachu celloedd macromoleciwlau.
 • Agweddau technolegol a biolegol ar gyflenwi cyffuriau a genynnau (rhwystr trawsbynciol, ysgyfaint, coluddol a gwaed).
 • Bio-coloidau mewn fformwleiddiadau fferyllol (ee Cyfanswm Maeth Parenteral).

Staff academaidd

Mae gan ymchwilwyr yn y thema ymgysylltiad rhyngwladol a chenedlaethol helaeth â rhanddeiliaid allanol.

Staff memberResearch interests
Professor Les BaillieEsblygiad, ecoleg a rôl bacteriophages wrth drosglwyddo genynnau llorweddol, canfod Anthrax, pathogenecity Anthrax, Anthrax - cynnal ymatebion imiwnedd, brechlynnau yn erbyn Anthrax, gwrthgyrff therapiwtig.
Dr Marcella BassettoDylunio cyffuriau Rhesymegol / Computer-aided, synthesis cemegol a gwerthusiad o gyfansoddion bioactif moleciwl bach newydd, gyda cheisiadau therapiwtig posibl yn y meysydd ymchwil clefyd antiviral, gwrthcanser a dallu etifeddol. Modelu moleciwlaidd a chymhwyso technegau silico i werthuso targedau therapiwtig newydd.
Professor James BirchallCyflwyno macromoleciwlau therapiwtig gwell i'r croen trwy ficronodwyddau microffug. Cyflwyno ffurfiannau trwy lwybrau ysgyfeiniol.
Dr Jenna BowenSepsis a haint, gan ganolbwyntio'n benodol ar ddatblygu offer diagnostig pwynt gofal i alluogi diagnosis cyflym, haenu cleifion a phersonoli therapïa
Dr Oliver CastellHyd yma mae fy ymchwil wedi canolbwyntio'n bennaf ar y bilen gell a sut mae cydrannau bilen fel lipidau a phroteinau yn gweithredu a'u sefydliad digymell mewn ymateb i'w hamgylchedd.
Dr Allan Cosslett
(hefyd MOHO)
Investigating the various aspects of physical and physico-chemical stability of parenteral nutrition admixtures. The application and comparison of particle size analysis equipment. Design and validation of methods and equipment for manufacturing sterile dosage forms and devices. Particulate contamination of intravenous devices and delivery systems. Effectiveness and safety of intravenous lipid emulsions as drug delivery systems. Examination of the effectiveness of intravenous filtration devices.
Dr Sion Coulman
(hefyd MOHO)
Fy mhrif ddiddordeb ymchwil yw datblygu'r ddyfais micronodwydd fel dull anfewnwthiol ar gyfer cyflwyno meddyginiaethau newydd a phresennol traws-dermol, a chyfieithu technoleg micronodwydd o brototeip labordy i ddyfais glinigol ddefnyddiol.
Dr William Ford
(hefyd MOHO)
Cannabinoidau yn y system gardiofasgwlaidd, cannaboidau yn y llwybr gastro-berfeddol, llid yr ysgyfaint, ysgogiad β-adrenoceptor ac anaf ischaemia-reperfusion myocardaidd.
Dr Julia GeeSignalau a achosir gan hormonau yn ER + canser y fron. Mecanweithiau gwrth-hormon a ffactor gwrth-dwf sy'n gwrthsefyll twf a dilyniant canser y fron. Darganfod targedau newydd a gwerthuso therapïau newydd gan ddefnyddio celloedd canser y fron yn vitro. Astudiaethau trawssugno a biomarciwr signal mewn canser clinigol. Gwyddoniaeth sy'n cael ei gyrru gan hypothesis sy'n ymwneud â materion yn y rhyngwyneb rhwng natur rhwystrau biolegol a therapiwteg arbrofol.
Professor Mark GumbletonMaterion yn y rhyngwyneb rhwng natur rhwystrau biolegol a therapiwteg arbrofol. Gwaed-ymennydd-rhwystr ac ymchwil tiwmor yr ymennydd.
Dr Meike Heurich-SevcencoMecanweithiau croes-siarad rhwng rhaeadrau proteolytig yn seiliedig ar waed y system imiwnedd (ategol) a cheulo. Rôl dysregulation complement and coagulation dysregulation and biomarkers in disease. Nodweddiad biomolecwlaidd o ryngweithio protein.
Dr Stephen HiscoxSut mae celloedd tiwmor yn datblygu ffenoteip metastatig, sut mae ymwrthedd i gyffuriau yn cyfrannu at y broses hon ac archwilio rôl micro-amgylchedd tiwmor fel modulator ymddygiad o'r fath.
Dr Matthew IvoryImiwnoleg croen a llunio brechlynnau a sylweddau eraill i'w danfon i'r croen. Yn benodol, mae'r is-setiau lluosog o gelloedd dendritig dermol a'u rolau ymatebion imiwnedd.
Professor Arwyn JonesMae gen i ddiddordeb mawr mewn endocytosis a chyflwyno macromoleciwlau therapiwtig yn gellog. Mae fy mhrosiectau presennol yn dod o dan themâu cyffredinol rheoleiddio endocytosis a llwybrau endocytig.
Dr Emma KiddFfarmacoleg gellog a moleciwlaidd i ddeall mwy am y mecanweithiau sy'n sail i nifer o brosesau clefydau. Heneiddio yn yr ymennydd, clefyd Alzeimer, datblygu modelau o glefyd anadlol.
Professor Jean Yves MaillardMae fy ymchwil yn canolbwyntio ar fioladdiadau gwrthficrobaidd, maes o bwysigrwydd byd-eang parhaus yn rhannol oherwydd y cynnydd mewn heintiau a gafwyd mewn ysbytai (HAIs) ac ymwrthedd microbaidd sy'n dod i'r amlwg.
Dr Youcef MehellouDarganfod modulatyddion moleciwl bach o rhaeadrau signalau celloedd. Diddordeb arbennig yw targedu rhyngweithiadau protein-protein sy'n cael eu cyfryngu â ffosffo, sy'n berthnasol i iechyd pobl. Mae'r ffocws presennol ar ddarganfod moleciwlau bach sydd â'r potensial i drin canser, hepatitis B, gorbwysedd, strôc a chlefyd Parkinson.
Dr Ben NewlandYmchwil ryngddisgyblaethol i'r defnydd o ddeunyddiau nano, micro a macroscale i'w defnyddio mewn ymchwil niwrowyddoniaeth. Datblygu sgaffaldiau hydrogel sfferig microscale ar gyfer cyflwyno celloedd a ffactorau twf i'r ymennydd Parkinson a datblygu amrywiaeth o ddeunyddiau eraill ar gyfer cymwysiadau mewn sglerosis ymledol, cyflenwi cytokine a niwroddelweddu.
Dr Mike PascoeMae fy ymchwil yn ceisio mynd i'r afael â heriau iechyd byd-eang gan ddefnyddio atebion cynaliadwy, gan ganolbwyntio'n benodol ar leihau trosglwyddiad clefydau heintus. O wella mynediad at gynhyrchion mislif mwy diogel i sicrhau dŵr glân a lleihau'r ddibyniaeth ar gynhyrchion hylendid plastig, mae fy ngwaith yn anelu at effaith drawsnewidiol. Yn ogystal, mae gen i arbenigedd mewn canfod cyffuriau a dulliau lleihau niwed i fynd i'r afael â risgiau sy'n gysylltiedig â meddyginiaethau presgripsiwn ffug a sylweddau rheoledig.
Dr Polina ProkopovichDeunyddiau biofeddygol newydd, technegau addasu wyneb, nodweddu mecanyddol ac wyneb deunyddiau a fferyllol, dyfeisiau meddygol a heintiau microbaidd, ffenomenau adlyniad a bioadlyniad, grymoedd rhyngfoleciwlaidd a rhyngwynebol, ffrithiant a gwisgo systemau biolegol (meinweoedd a chelloedd brodorol), dyfeisiau cyflenwi cyffuriau, biocolloidau
Dr Claire SimonsGwahaniaethu ac amlhau cellog - targedu ensymau penodol (CYP24 a CYP26) a derbynyddion (PPAR) wedi'u cyfeirio tuag at ddatblygu therapiwteg ar gyfer trin clefydau sy'n gysylltiedig â gor-amlhau. Steroidogenesis - targedu ensymau sy'n gysylltiedig â chynhyrchu estrogen (CYP19 / aromatase yn bennaf) ar gyfer datblygu asiantau therapiwtig ar gyfer trin canser y fron sy'n dibynnu ar hormonau. Antiinfectives - sy'n cynnwys gwrthfacteria (gan gynnwys antimycobacterial) ac asiantau gwrthfeirysol.
Dr Kathryn TaylorMecanwaith gweithredu cludwyr sinc, rheoleiddio homeostasis sinc mewngellog, rôl cludwyr sinc mewn mudo celloedd, rôl cludwyr sinc a sinc mewn dilyniant canser y fron.
Dr Chris ThomasDadansoddiad o lipidau croen a chydberthynas â homeostasis epidermal, clefydau a phrosesau gwella clwyfau. Modelau canser y croen a rhyngweithio celloedd imiwnedd epidermaidd. Microbiome a lipidome o'r epidermis.
Professor Andrew WestwellDylunio a darganfod cyffuriau canser y fron, anwythiad apoptosis dethol mewn celloedd canser, rhyngweithiadau protein-protein fel targedau cyffuriau canser, ligasau ubiquitin E3 fel targedau therapiwtig mewn canser, delweddu diagnostig (Tomograffeg Allyriadau Positron) mewn oncoleg a niwrowyddoniaeth, nodweddu sylweddau seicoweithredol newydd, ar y cyd â Public Heath Wales ac Ysbyty Llandochau Caerdydd.
Dr Alex WhiteMae diddordebau mawr yn ymwneud â dylunio a synthesis asiantau gwrth-ganser newydd. Mae hyn yn cynnwys cemeg organig synthetig, modelu moleciwlaidd, dulliau puro a sbectrosgopeg, yn enwedig NMR maes uchel, a chydweithio agos â biocemegwyr. Yn enwedig o ddiddordeb yw datblygu cyfansoddion plwm cynnyrch naturiol fel asiantau chemotherapiwtig sy'n ddefnyddiol yn glinigol.