Ewch i’r prif gynnwys

Canlyniadau Optimeiddio Meddyginiaethau a Gofal Iechyd (MOHO)

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Yn y rhyngwyneb cleifion gwella'r ddarpariaeth o wasanaethau tuag at fudd-daliadau iechyd a lles

Meysydd gweithgaredd

Mae ein harbenigedd ymchwil wedi'i gwmpasu yn y meysydd gweithgaredd canlynol:

 • Ymchwil a gwerthuso gwasanaethau iechyd
 • Addysg a datblygu'r gweithlu
 • pharmacoepidemioleg/pharmacovigilance
 • Iechyd-/ Pharmaco-economeg
 • Mesurau ansawdd bywyd
 • Addysg ryngbroffesiynol

Diddordebau ymchwil/arbenigedd

 • Datblygu a chymhwyso mesurau ansawdd bywyd i effeithio ar ganllawiau ymarfer, ymyriadau meddyginiaethau a strategaethau gofal cymdeithasol mewn clefydau niwroddirywiol, megis clefyd Parkinson
 • Rheoli meddyginiaethau mewn cartrefi gofal - effaith rhanddeiliaid ar ymlyniad a gwastraffu meddyginiaethau. Rhyddhau o'r ysbyty a rôl llythyrau cyngor rhyddhau (DALs) yn y broses bontio ac integreiddio di-dor i ofal sylfaenol.
 • Defnydd diogel ac effeithiol o feddyginiaethau gan gynnwys gwerthuso gwasanaethau fferylliaeth, rhyngwyneb gofal sylfaenol/eilaidd, y gymysgedd sgiliau o dimau gofal iechyd, adrodd yn ddigymell am adweithiau niweidiol cyffuriau, pontio rhwng yr ysbyty a lleoliad gofal sylfaenol
 • Effeithiolrwydd a diogelwch maeth parenteral mewnwythiennol a meddyginiaethau chwistrellu
 • Presgripsiynu anfeddygol - rhwystrau a galluogwyr
 • Cynnwys cleifion a'r cyhoedd mewn iechyd, gwyddoniaeth a thechnoleg sy'n gysylltiedig â fferylliaeth, meddyginiaethau ac iechyd
 • Addysg (gan gynnwys Addysg Ryngbroffesiynol, IPE) ; Proffesiynoldeb fferylliaeth, Moeseg a'r Gyfraith; Gwerthuso defnydd a darpariaeth o feddyginiaethau a gwasanaethau gofal iechyd

Staff academaidd

Mae gan ymchwilwyr yn y thema ymgysylltiad rhyngwladol a chenedlaethol helaeth â rhanddeiliaid allanol.

Academic staffResearch interests
Dr Allan Cosslett
(hefyd DDPSET)
Ymchwilio i wahanol agweddau ar sefydlogrwydd ffisegol a physico-gemegol ychwanegion maeth parenteral. Cymhwyso a chymharu offer dadansoddi maint gronynnau. Dylunio a dilysu dulliau ac offer ar gyfer gweithgynhyrchu ffurflenni a dyfeisiau dos di-haint. halogi gronynnol dyfeisiau mewnwythiennol a systemau cyflwyno. Effeithiolrwydd a diogelwch emylsiynau lipid mewnwythiennol fel systemau cyflenwi cyffuriau. Archwiliad o effeithiolrwydd dyfeisiau hidlo mewnwythiennol.
Dr Sion Coulman
(hefyd DDPSET)
Datblygu'r ddyfais micronodwydd fel dull anfewnwthiol ar gyfer cyflwyno meddyginiaethau newydd a phresennol traws-dermol, a chyfieithu technoleg micronodwydd o brototeip labordy i ddyfais glinigol ddefnyddiol.
Dr Rhian DeslandesDatblygu rôl gynyddol fferyllwyr, fel presgripsiynu fferyllwyr. Mae barn gweithwyr gofal iechyd proffesiynol a chleifion ar y rôl hon sy'n ehangu, sut mae'n cael ei gweithredu a sut mae'n effeithio ar ymarfer o ddiddordeb arbennig.
Dr William Ford
(hefyd DDPSET)
Cannabinoidau yn y system gardiofasgwlaidd, cannaboidau yn y llwybr gastro-berfeddol, llid yr ysgyfaint, ysgogiad β-adrenoceptor ac anaf ischaemia-reperfusion myocardaidd.
Dr Karen HodsonCyfarwyddwr yr MSc mewn Fferylliaeth Glinigol, rhaglen sy'n seiliedig ar brofiad a gynhelir mewn tua 35 o ysbytai yn y DU. Cyfarwyddwr y Dystysgrif mewn Presgripsiynu Anfeddygol, cwrs ar y cyd i fferyllwyr, nyrsys, bydwragedd a gweithwyr proffesiynol perthynol eraill ym maes iechyd.
Dr Louise HughesFferylliaeth, yn enwedig o ran rôl y fferyllydd wrth adrodd ADRs yn ddigymell. Addysg fferylliaeth.
Professor Dai JohnYmarfer fferylliaeth ac ymchwil gwasanaethau iechyd gan gynnwys: agweddau cyfreithiol, moesegol a phroffesiynol ar fferylliaeth, gan gynnwys rheoleiddio proffesiynol, fferylliaeth ac addysg gofal iechyd, hyfforddiant a datblygiad, gan gynnwys addysg ryngbroffesiynol, cyfranogiad cleifion a'r cyhoedd mewn iechyd, gwyddoniaeth a thechnoleg sy'n gysylltiedig â fferylliaeth, meddyginiaethau ac iechyd.
Dr Efi Mantzourani
Cefndir cemeg feddyginiaethol ac yna practis fferylliaeth glinigol, sy'n cynnwys rheoli meddyginiaethau a dadansoddi costau gwastraff meddyginiaeth o Gofnod Gweinyddu Meddyginiaeth (MAR) mewn cartrefi gofal, yn ogystal â rhyddhau o'r ysbyty a rôl Llythyrau Cyngor Rhyddhau (DALs) mewn trawsnewidiad ymddangosiadol ac integreiddio i ofal sylfaenol.
Dr Mathew SmithRhwystr ymennydd gwaed, arddangos phage, therapiwteg arbrofol.
Dr Rowan YemmOptimeiddio'r cyfathrebu rhwng lleoliadau gofal, defnyddio technoleg gwybodaeth a chydweithio rhyng-broffesiynol a rhyngbroffesiynol wrth ryddhau cleifion ysbyty, gwallau meddyginiaeth, cyffuriau gwrth-gyffuriau a chyffuriau mewn chwaraeon.