Ewch i’r prif gynnwys
Dr Oliver Castell

Dr Oliver Castell

Ymchwilydd ar Ddechrau eu Gyrfa ac Uwch Ddarlithydd Ymestyn yr Ymennydd

Email
castello@cardiff.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 6241
Campuses
Adeilad Redwood , Rhodfa'r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3NB

Bywgraffiad

Cefais fy mhenodi'n Gymrawd Ymchwil SBP i Brifysgol Caerdydd a Darlithydd ym mis Medi 2013. A finnau’n Fferyllydd drwy hyfforddiant, enillais fy PhD (Prifysgol Caerdydd) mewn microhylifeg amlwedd, gan fanteisio ar nodweddion unigryw llif ar ficro-raddfa ar gyfer gwahaniadau cemegol effeithlonrwydd uchel, gwaith a gafodd enwebiad ar gyfer Gwobr Goffa Desty am Arloesedd mewn Gwyddoniaeth Gwahanu.

Yna es ymlaen i weithio ar brosiect a ariennir gan y Bwrdd Strategaeth Dechnoleg sy'n cynnig atebion micro a nano-dechnoleg i'r heriau a wynebir yn y diwydiant gwyddonol, cyn symud i labordy Mark Wallace ym Mhrifysgol Rhydychen ar gyfer ymchwil ôl-ddoethurol i ddatblygu llwyfannau sgrinio trwybwn-uchel ar gyfer mesur swyddogaeth proteinau pilenni’n optegol.

Yn Rhydychen, roeddwn hefyd yn gallu dilyn fy niddordeb mewn gwyddoniaeth a bioffiseg fwy sylfaenol gydag astudiaethau un moleciwl o broteinau pilen mewn dwyhaenau rhyngwyneb defnyn (DIBs) - gwaith cydweithredol yr wyf yn dal i ymgymryd ag ef. Gan weithio rhwng Prifysgol Rhydychen a KTH Stockholm, ymgymerais ag ymchwil wedyn fel rhan o brosiect ymchwil gwerth £5M a ariennir gan EPSRC (Crymedd Anghymesur a Phatrymu Integredig drwy bob Graddfa Hyd). Prosiect graddfa-fawr, traws-sefydliadol, rhyngddisgyblaethol yw hwn, dan arweiniad Coleg Imperial Llundain, sy'n gweithio ym maes peirianneg pilenni moleciwlaidd. Nawr yng Nghaerdydd, rwy'n parhau i gymryd rhan yng nghonsortiwm CAPITALS.

Mae gen i ddiddordeb brwd hefyd mewn ymgysylltu â gwyddoniaeth drwy'r celfyddydau, perfformio cerddoriaeth ryngweithiol ar thema gwyddoniaeth yng Ngardd Einstein yng Ngŵyl y Dyn Gwyrdd 2013 a chael ffotograffau gwyddonol o'm hymchwil i'w gweld yn Arddangosfa Delweddau Ymchwil Amgueddfa Genedlaethol Cymru.

Aelodaethau proffesiynol

Rwy'n aelod cyswllt o brosiect ymchwil a ariennir gan EPSRC, cydweithrediad amlddisgyblaethol ar raddfa fawr rhwng prifysgolion blaenllaw'r DU sy'n gweithio ym maes peirianneg pilenni moleciwlaidd.

Cyhoeddiadau

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

  • Baxani Kamal, D., Morgan, A. J., Li, J., Barrow, D. A. and Castell, O. 2017. The microfluidic manufacture of encapsulated droplet interface bilayers using a hybrid 3D-printed coaxial device. Presented at: 20th International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences (MicroTAS 2016), Dublin, Ireland, 9-13 October 2016Proceedings of the 20th International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences (MicroTAS 2016). Red Hook, New York: Curran Associates, Inc.
  • Li, J., Baxani Kamal, D., Castell, O. and Barrow, D. 2017. Formation of chemically responsive multisomes using droplet microfluidics. Presented at: 20th International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences (MicroTAS 2016), Dublin, Ireland, 9-13 October 2016Proceedings of the 20th International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences (MicroTAS 2016). Red Hook, NY: Curran Associates, Inc.

2016

2015

2013

2012

2011

2009

2008

2006

Addysgu

    • PH1122 Rôl y fferyllydd mewn ymarfer proffesiynol
    • PH3202 Methodoleg ymchwil
    • PH4116 Prosiect ysgoloriaeth neu ymchwil ym maes fferylliaeth

Mae Ymchwil yn y labordy ar groesffordd y gwyddorau biolegol a ffisegol, ac mae’n ymwneud â datblygiad a chymhwysiad technegau newydd i helpu i ddatrys cymhlethdod systemau byw.

O foleciwlau sengl mewn systemau model bach iawn i fesuriadau mewn celloedd a meinweoedd cymhleth, gall cymhwyso Cemeg, Ffiseg a Pheirianneg yn greadigol daflu goleuni ar systemau biolegol i ateb cwestiynau pwysig gyda goblygiadau pellgyrhaeddol ar gyfer meddygaeth, bio-dechnoleg a'n dealltwriaeth sylfaenol o'r byd o'n cwmpas. Yn ei dro, mae gennym ddiddordeb mewn cymhwyso'r wybodaeth hon i ddatblygu deunyddiau ac offer newydd a ysbrydolir gan fioleg. Drwy lunio ein gallu i beiriannu ar lefel foleciwlaidd, bydd llawer o gymwysiadau pwysig yn deillio o ddatblygu’r deunyddiau meddal, clyfar, newydd, mewn meysydd fel therapiwteg, bioelectroneg, synhwyro, cyfrifiadura cemegol a chelloedd synthetig.

Trosolwg

Hyd yma, mae fy ymchwil wedi canolbwyntio'n bennaf ar gellbilenni a sut mae cydrannau cellbilen fel lipidau a phroteinau yn gweithredu a'u trefniant digymell mewn ymateb i'w hamgylchedd. Mae microsgopeg TIRF yn dechneg egwyddorol yn y labordy, gan alluogi delweddu moleciwlau sengl. Mae hyn yn ein galluogi i weld y tu hwnt i ymddygiad ensemble a nodweddu deinameg digwyddiadau unigol.

Rydym yn defnyddio microhylifeg a micro-beirianneg i drin a diffinio amodau ar raddfa micro, gan greu offer galluogi ar gyfer microsgopeg a phrosesau trwybwn uchel. Rydym yn gweithio'n agos gyda chydweithwyr academaidd o ystod o ddisgyblaethau yn ein hymchwil ac rydym bob amser yn awyddus i feddwl am ffyrdd cyffrous o ddatrys problemau neu ateb cwestiynau biolegol perthnasol.

Supervision

Goruchwyliaeth gyfredol

Andrew Mason

Research student

Aspasia Zoupa

Research student