Ewch i’r prif gynnwys

Amdanom ni

Rydym yn angerddol am y proffesiwn fferylliaeth. Mae ein treftadaeth gyfoethog yn cynnig sylfaen gadarn ar gyfer ein hymchwil flaengar a'n hymagwedd arloesol at addysg

Students being taught by a researcher.
Our students are taught by a team of world-leading researchers.

Yn ein Hysgol o’r radd flaenaf a gydnabyddir yn rhyngwladol, mae gennym ymchwilwyr blaenllaw sy’n gwneud gwaith i ddarganfod, datblygu a defnyddio cyffuriau a meddyginiaethau i fynd i’r afael â rhai o’r cyflyrau meddygol mwyaf gwanychol sy’n bygwth bywyd, megis Clefyd Alzheimer, Clefyd Parkinson, canser, diabetes a chlefydau heintus, i enwi ond ychydig.

Yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf, daeth yr Ysgol Fferylliaeth yn gydradd gyntaf yn y wlad. Mae ein hymchwilwyr ymroddedig yn paratoi’r ffordd ar gyfer creu dulliau newydd ac effeithiol i ddarparu’r cyffuriau hyn, ac yn edrych ar sut y gellir eu defnyddio i drin clefydau’n well. Yr un tîm hwn o ymchwilwyr, yn ogystal ag ymarferwyr arbenigol allanol, sy'n addysgu fferyllwyr y dyfodol.

Image of Mark Sweeney

The best thing about the MPharm is being taught by staff who are world leaders in their respective fields. We get to speak with people who are shaping the world of pharmacy, and are doing the research and development that will underpin the treatments of the future. I’ve had the chance to spend time abroad, be selected for several awards and represent our professional body, the RPS. I’ve had a fantastic time here.

Mark Sweeney, MPharm Student

Rydym yn cydweithio

Gan ein bod yn rhan o Brifysgol sefydledig, nid ydym yn gweithio mewn modd ynysig.​ ​​Mae gennym gydweithrediadau ymchwil sylweddol gyda’n cydweithwyr ar draws Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd y Brifysgol ac y tu hwnt iddo, yn ogystal â phartneriaid yn y GIG a’r sector diwydiannol gwyddor bywyd. Gyda'n gilydd, gallwn gyflawni llawer mwy, wrth ddefnyddio ein harbenige​dd cyfunol. ​

Mae ein myfyrwyr hefyd yn elwa ar y cysylltiadau cryf hyn ar draws y Brifysgol. Mae ein hymrwymiad i addysg ryngbroffesiynol ac sy'n canolbwyntio ar gleifion yn golygu eu bod yn cael mewnwelediad gwerthfawr a phrofiad o bob rhan o'r proffesiynau gwyddor bywyd a gofal iechyd sy’n eu rhoi mewn sefyllfa dda ar gyfer eu gyrfaoedd yn y dyfodol.

Mark Gumbleton

We are proud to be globally recognised for sustained excellence in advancing knowledge, delivering significant new discoveries benefiting society, and graduating highly valued, innovative and enterprising people fit for practice and employment.

Professor Mark Gumbleton, Head of School

Rydym ni'n sicrhau bod ein myfyrwyr yn barod ar gyfer eu gyrfa

Students learning in practice
Our students benefit from patient-focused education.

Rydym wedi ein rhestru yn The Complete University Guide 2017 fel yr Ysgol orau sy’n cynnig rhaglen MPharm ledled Cymru a Lloegr.

Rydym yn falch bod 92% o’n myfyrwyr a safodd yr arholiad i gofrestru gyda’r Cyngor Fferyllol Cyffredinol ym mis Mehefin 2018 wedi llwyddo’r tro cyntaf (llawer uwch na'r cyfartaledd cenedlaethol o 78%), ac ers blynyddoedd lawer, mae 100% o'n graddedigion sydd wedi gwneud cais ar gyfer hyfforddiant fferylliaeth cyn cofrestru wedi llwyddo i gael lle yn yr hyfforddiant.

Mae ein myfyrwyr yn magu hyder a’r gallu i ddod yn ymarferwyr fferylliaeth proffesiynol rhagorol, yn ogystal ag yn gadael fel graddedigion cyflogadwy iawn gyda'r angerdd, y sgiliau a'r ddawn i wneud cymaint mwy.

Rydym yn cynnwys y cyhoedd yn ein gwaith

Ar wahân i'n swyddogaethau ymchwil ac addysgu, rydym yn ymdrechu i gynnwys y cyhoedd yn ein maes arbenigedd. Rydym yn trefnu llu o weithgareddau i’r cyhoedd gymryd rhan ynddynt, o’n prosiect Pharma Bees. Rhagor o wybodaeth am ein hymrwymiad i ymgysylltu â’r cyhoedd

Rydym yn gymuned Ysgol ofalgar

Rydym yn falch o’n cymuned yn Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol Caerdydd. Mae gennym gymdeithas myfyrwyr israddedig hynod weithgar a chroesawgar, Cymdeithas Myfyrwyr Fferylliaeth Cymru, yn ogystal â chymdeithas ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig. Mae ein tîm o staff yn cynnwys dros 66 aelod o staff academaidd ac addysgu. Gwahoddir yr holl staff a myfyrwyr i amrywiaeth eang o seminarau ymchwil, ac mae hefyd croeso i ymwelwyr allanol.

Students walking outside Redwood

Rydym yn eich croesawu chi

P’un a ydych yma i astudio’r rhaglen MPharm fel myfyriwr israddeidg, i ddatblygu eich addysg drwy astudiaeth ôl-raddedig, neu i ymuno neu gydweithio â'n tîm o ymchwilwyr sy’n arwain y byd, byddwch yn geithio gyda ni i lywio'r proffesiwn Ferylliaeth a gwella bywydau cleifion.