Ewch i’r prif gynnwys

Erthyglau arbennig

Cyswllt Caerdydd 2024

Cyswllt Caerdydd 2024

Yn rhifyn Haf 2024 o’ch cylchgrawn cyn-fyfyrwyr a ffrindiau, byddwch yn clywed sut mae ein cyn-fyfyrwyr dawnus yn cefnogi’r genhedlaeth nesaf o fyfyrwyr ac yn gwneud gwahaniaeth i’r byd o’u cwmpas. Dysgwch sut mae ein hymchwilwyr yn datblygu ein dealltwriaeth o dwbercwlosis ac yn defnyddio technoleg flaengar i wella iechyd menywod byd-eang.

O'ch Achos Chi 2024

O'ch Achos Chi 2024

Darllenwch straeon y myfyrwyr a'r ymchwilwyr a gefnogir gan anrhegion a gwirfoddoli eleni.

Llongyfarchiadau i Undeb y Myfyrwyr, wrth iddo droi’n 50 oed

Llongyfarchiadau i Undeb y Myfyrwyr, wrth iddo droi’n 50 oed

Tyngwyd Nneka Akudolu (LLB 2001, PgDip 2002, Hon 2023) i mewn fel Cwnsler y Brenin (KC) yn 2022, gan ymuno â grŵp dethol o ymarferwyr y gyfraith a benodwyd gan y frenhines. Fel KC sy’n arbenigo mewn cyfraith droseddol, mae Nneka yn gweithio ar yr achosion mwyaf difrifol yr ymdrinnir â nhw yn llysoedd y Goron ac Apêl, ac mae’n un o ddim ond saith KC benywaidd Du yn y DU.

Cynnyrch hunan-lanhau a allai olygu mislif mwy diogel i bawb

Cynnyrch hunan-lanhau a allai olygu mislif mwy diogel i bawb

Mae Dr Jennifer Edwards (BSc 2003, PhD 2007) a Dr Michael Pascoe (PhD 2020) yn datblygu cynnyrch hunanlanhau arloesol a allai sicrhau mislif mwy diogel i bobl mewn rhai o gymunedau mwyaf bregus y byd.

Helpu myfyrwyr ôl-raddedig i ffynnu

Helpu myfyrwyr ôl-raddedig i ffynnu

Roedd Mushtaq Karimjee (BSc 1971) sefydlodd Ysgoloriaeth Fanaka sy’n cefnogi myfyrwyr o’i famwlad, Tansania, i gwblhau gradd ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd.

Gofynnwch i'r arbenigwr: Ewyllysiau, treth etifeddiaeth, a chynllunio ystadau

Gofynnwch i'r arbenigwr: Ewyllysiau, treth etifeddiaeth, a chynllunio ystadau

Mae’r gynfyfyriwr Laura Ikin (LLB 2006, PgDip 2007) yn rhannu ei chwestiynau am Ewyllysiau, ymddiriedolaethau, treth etifeddiant a chynllunio ystadau a ofynnir amlaf ganddi.

Atal lledaeniad twbercwlosis

Atal lledaeniad twbercwlosis

Mae Dr Tamas Barry (MBBCh 2020, PhD Meddygaeth 2022-) yn helpu i wella dulliau o ganfod twbercwlosis a gofal twbercwlosis ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Rhoi’r cyfleoedd gorau i fyfyrwyr archaeoleg y dyfodol

Rhoi’r cyfleoedd gorau i fyfyrwyr archaeoleg y dyfodol

Mae Julia Wise (BA 1986) yn helpu i sicrhau bod y genhedlaeth nesaf o archaeolegwyr yn gallu astudio ym Mhrifysgol Caerdydd, yn rhydd o bwysau pryderon ariannol.

Gwaddol llawfeddyg o Gymru yma o hyd, ac yn ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o fyfyrwyr meddygol Prifysgol Caerdydd

Gwaddol llawfeddyg o Gymru yma o hyd, ac yn ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o fyfyrwyr meddygol Prifysgol Caerdydd

Gwnaeth angerdd Dr John Thomas dros feddygaeth ac addysg er pawb ysbrydoli ei deulu i sefydlu Bwrsariaeth Dr John Thomas.

Cyn-fyfyriwr o’r Ysgol Cerddoriaeth yn ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o artistiaid ifanc 

Cyn-fyfyriwr o’r Ysgol Cerddoriaeth yn ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o artistiaid ifanc 

Guy Verral-Withers (BMus 2013) yn cyflwyno opera i gynulleidfaoedd newydd a chynnig llwyfan i artistiaid ifanc fedru llwyddo. 

Troi poen yn ddiben: gweledigaeth ar gyfer gofal llygaid sy’n hygyrch i bawb

Troi poen yn ddiben: gweledigaeth ar gyfer gofal llygaid sy’n hygyrch i bawb

Optometrydd yw Lucky Aziken (MSc 2023) sy’n darparu gwasanaethau gofal llygaid fforddiadwy a chynaliadwy yn Nigeria a Malawi.

Gwybod beth hoffech chi ei wneud ar ôl tyfu i fyny – Bossing It 

Gwybod beth hoffech chi ei wneud ar ôl tyfu i fyny – Bossing It 

‘Beth hoffech chi ei wneud ar ôl tyfu i fyny?’ Mae hwn yn gwestiwn a ofynnir yn aml i blant, ond tra bod rhai yn cyflawni dyheadau eu plentyndod, efallai bod eraill yn dal i chwilio am eu swydd ddelfrydol pan yn oedolyn ac ni ddylai hynny fod yn dabŵ! Cawsom sgwrs gyda rhai o'n cyn-fyfyrwyr anhygoel am y cwestiwn oesol hwn.  

Gwobrau (tua)30 2023

Gwobrau (tua)30 2023

Darllenwch straeon enillwyr gwobrau (tua) 30 sy’n rhan o’n rhestr 2023 derfynol o gynfyfyrwyr o Brifysgol Caerdydd sy’n arloesi ac yn torri tir newydd yn ogystal â rheolau.

Cyswllt Caerdydd 2023

Cyswllt Caerdydd 2023

Yn y rhifyn Haf 2023 hwn o’ch cylchgrawn cynfyfyrwyr a ffrindiau, byddwch yn clywed sut mae ein hymchwilwyr presennol yn hyrwyddo ein dealltwriaeth o gyflyrau megis arthritis, seicosau fel sgitsoffrenia, a sut mae ein cyn-fyfyrwyr talentog yn gwneud gwahaniaeth i’r byd o’u cwmpas.

Adroddiad Effaith 2022/23

Adroddiad Effaith 2022/23

Darllenwch ragor am yr ymchwilwyr a'r myfyrwyr rydych chi wedi helpu i'w cefnogi. Mae eu straeon yn tynnu sylw at y gwaith sy’n cael ei wneud i achub a newid bywydau yng Nghymru a thu hwnt, a pharatoi’r genhedlaeth nesaf o fyfyrwyr ar gyfer bywyd ar ôl Caerdydd.

Gwaddol Javi

Gwaddol Javi

Daeth Javi Uceda Fernandez (PhD 2018) i Brifysgol Caerdydd yn haf 2013 ar leoliad i labordy yr Athro Simon Jones yn y Sefydliad Ymchwil Imiwnedd Systemau. Roedd ei egni anhygoel, positifrwydd cyson, a’i agwedd ddisglair yn golygu ei fod yn aelod hynod boblogaidd o’r sefydliad.

Sut y newidiodd un rhodd ddienw lwybr bywyd teulu

Sut y newidiodd un rhodd ddienw lwybr bywyd teulu

Cyfarfu John (MBBCh 1960) ag Enyd, née Griffith (MBBCh 1960), tra’n astudio meddygaeth gyda’i gilydd yn y 1950au. Daeth eu mab David (BSc 1986) i astudio yma yn yr 1980au, lle cyfarfu â’i wraig, ac mae eu dwy ferch bellach wedi dilyn yn ôl eu traed. Mae David yn rhannu stori ei dad ac yn esbonio sut y dechreuodd cymwynaswr dienw daith eu teulu i Brifysgol Caerdydd, yr holl flynyddoedd hynny yn ôl.

Cynfyfyriwr Caerdydd yn ‘ymestyn am yr entrychion’

Cynfyfyriwr Caerdydd yn ‘ymestyn am yr entrychion’

Mae Dr Jenifer Millard (MPhys 2016, PhD 2021) yn gyfathrebwr gwyddoniaeth sy’n arbenigo ym maes seryddiaeth. Mae ei gwaith yn cyflwyno’r podlediad Awesome Astronomy a’i dawn i rannu ei hangerdd, wedi sicrhau cryn waith iddi ym maes cyflwyno ar y teledu a’r radio. Buom yn siarad â hi am ei hamser yng Nghaerdydd a sut mae merch o’r Barri yn ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o fenywod ym maes STEM.

Ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o fyfyrwyr ym maes y gyfraith

Ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o fyfyrwyr ym maes y gyfraith

Tyngwyd Nneka Akudolu (LLB 2001, PgDip 2002, Hon 2023) i mewn fel Cwnsler y Brenin (KC) yn 2022, gan ymuno â grŵp dethol o ymarferwyr y gyfraith a benodwyd gan y frenhines. Fel KC sy’n arbenigo mewn cyfraith droseddol, mae Nneka yn gweithio ar yr achosion mwyaf difrifol yr ymdrinnir â nhw yn llysoedd y Goron ac Apêl, ac mae’n un o ddim ond saith KC benywaidd Du yn y DU.

Hyrwyddo newid cadarnhaol i iechyd meddwl yn y gymuned Fwslimaidd

Hyrwyddo newid cadarnhaol i iechyd meddwl yn y gymuned Fwslimaidd

Jamilla Hekmoun (MA 2018) yw cadeirydd y Gynghrair Iechyd Meddwl Mwslimaidd (MMHA). Bu’n gweithio’n ddiflino yn ystod y pandemig yn darparu adnoddau a chefnogaeth i’r gymuned Fwslimaidd. Mae hi hefyd yn aelod o fwrdd Cyngor Mwslimaidd Cymru ac yn arwain ymgysylltu cymunedol ar gyfer SEF Cymru. Cawsom sgwrs gyda Jamilla am ei chyfnod ym Mhrifysgol Caerdydd a’r gwaith pwysig y mae’n ei wneud yn y gymuned.

Gwella ein dealltwriaeth o sgitsoffrenia ac anhwylder deubegwn

Gwella ein dealltwriaeth o sgitsoffrenia ac anhwylder deubegwn

Ymchwilydd yw Elle Mawson (Medicine 2021-) yn y Sefydliad Arloesedd Niwrowyddoniaeth ac Iechyd Meddwl. Wedi’i hysbrydoli gan frwydr aelod o’r teulu, mae ei gwaith yn gwella ein dealltwriaeth o’r hyn sy’n digwydd mewn ymennydd cleifion â seicosis, â’r potensial i ddatblygu triniaethau newydd sydd mawr eu hangen. Fe’i arianir gan rodd mewn Ewyllys.

“Mae gen i atgofion melys o fy nghyfnod yn fyfyriwr.”

“Mae gen i atgofion melys o fy nghyfnod yn fyfyriwr.”

Daeth Michael Bell MBE (BM 1981)) i Gaerdydd i astudio cerddoriaeth yn 1978. Ef yw arweinydd Cerddorfa Ffilharmonig Caerdydd, a sefydlwyd ganddo ym 1982. Ar ôl dros 40 mlynedd a bron i 400 o gyngherddau yn ddiweddarach, mae Michael wedi dewis gadael rhodd i Brifysgol Caerdydd i gefnogi myfyrwyr cerddoriaeth y dyfodol, na fyddent o bosibl yn cael cyfle i fynd i’r brifysgol fel arall.

Newid dyfodol gofal cleifion mewn Uned Gofal Dwys (ICU)

Newid dyfodol gofal cleifion mewn Uned Gofal Dwys (ICU)

Dr Samyakh Tukra (MEng 2017) yw sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Third Eye Intelligence, sydd wedi datblygu system deallusrwydd artiffisial unigryw a phwerus (AI). Mae’r system yn rhoi rhybudd cynnar i glinigwyr yr Uned Gofal Dwys ynghylch pryd y bydd claf yn datblygu methiant organau.

Gofyn i’r arbenigwr: Arthritis

Gofyn i’r arbenigwr: Arthritis

Mae tua 10 miliwn o bobl yn y DU yn cael trafferth gydag arthritis a all effeithio ar symudedd, ansawdd bywyd ac achosi poen cronig. Mae'r Athro Simon Jones, Cyd-gyfarwyddwr y Sefydliad Ymchwil Imiwnedd Systemau yn yr Ysgol Meddygaeth, yn esbonio beth sy'n achosi arthritis a'r ymchwil arloesol sy'n digwydd yng Nghaerdydd.

O'ch Achos Chi 2023

O'ch Achos Chi 2023

O’ch achos chi, mae Prifysgol Caerdydd yn gallu achub, newid a chyfoethogi bywydau. Rydych chi'n galluogi ymchwil sy'n newid bywydau ac yn rhoi'r sylfaen i fyfyrwyr ffynnu.

Gwobrau (tua)30 2022

Gwobrau (tua)30 2022

Darllenwch straeon y 30(ish) o enillwyr sy'n rhan o'n rhestr derfynol o wneuthurwyr newid ac arloeswyr o gymuned alumni Prifysgol Caerdydd yn 2022.

O’ch achos chi 2022

O’ch achos chi 2022

O’ch achos chi, mae Prifysgol Caerdydd yn gallu achub, newid a chyfoethogi bywydau. Rydych chi'n galluogi ymchwil sy'n newid bywydau ac yn rhoi'r sylfaen i fyfyrwyr ffynnu.

Cyflwyno… cameos o gynfyfyrwyr yn ein ffilm raddio

Cyflwyno… cameos o gynfyfyrwyr yn ein ffilm raddio

Edrychwch ar rai o’r cynfyfyrwyr oedd yn ein ffilm yn croesawu Graddedigion 2020, 2021 a 2022 i gymuned y cynfyfyrwyr.

O’ch achos chi 2020

O’ch achos chi 2020

Oherwydd chi, rydyn ni'n gallu achub, newid a chyfoethogi bywydau. Dyma rai straeon am y gwahaniaeth gwirioneddol y mae eich haelioni wedi'i wneud.

Stori ymchwil canser Magda

Stori ymchwil canser Magda

Mae Magda Meissner yn ymchwilydd a chlinigwraig, ond mae ei stori hi am ganser, fel i gynifer o bobl, yn llawer mwy personol.

Hanes ymchwil Frances ar iselder

Hanes ymchwil Frances ar iselder

“Mae iselder yn beth llechwraidd, mae’n tueddu i gau popeth allan a gwneud y byd yn llai.”

Caerdydd ar blât

Caerdydd ar blât

Mae'r sîn fwyd yng Nghaerdydd yn newid yn gyflym, a chynfyfyrwyr Prifysgol Caerdydd sy'n gosod y fwydlen.