Ewch i’r prif gynnwys

O’ch achos chi, mae Prifysgol Caerdydd yn gallu achub, newid a chyfoethogi bywydau. Rydych chi'n galluogi ymchwil sy'n newid bywydau ac yn rhoi'r sylfaen i fyfyrwyr ffynnu.

P’un a ydych wedi:

  • gwneud rhodd i gefnogi myfyrwyr, ymchwil feddygol neu unrhyw brosiect arall
    gan Brifysgol Caerdydd
  • ymuno â Chylch Caerdydd
  • penderfynu gadael rhodd i Brifysgol Caerdydd yn eich ewyllys
  • ymuno â #TeamCardiff i godi arian
  • cefnogi myfyrwyr yn eu gyrfaoedd
  • rhoi o’ch amser i wirfoddoli fel Llysgennad Cynfyfyrwyr

… rydych chi wedi helpu i ysgrifennu’r straeon yr ydych ar fin eu darllen a llawer mwy. Diolch am wneud gwahaniaeth go iawn i fywydau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

"Mae cysylltiad agos rhwng cof a chanfyddiad yn yr ymennydd dynol. Rwy’n gweithio ar ddatblygu ap sydd wedi’i gynllunio i ganfod arwyddion o ddementia yn gynt na phrofion gwybyddol traddodiadol, drwy asesu canfyddiad yn hytrach na’r cof.

"Mae’n bwysig, oherwydd bod yr ap hwn yn weledol yn hytrach nag ar lafar - e.e. profi canfyddiadau o ystafelloedd neu wynebau – mae modd ei drosi ar draws diwylliannau.

"Mae mwy na dwy ran o dair o bobl â dementia yn byw mewn gwledydd incwm isel a chanolig, ond dim ond 10% o ymchwil dementia sy'n seiliedig ar boblogaeth sydd wedi'i chynnal yn y rhanbarthau hyn.

"Yn aml nid yw profion presennol a ddefnyddir yn y DU a'r Unol Daleithiau yn briodol yn ddiwylliannol nac yn ieithyddol i'w defnyddio mewn gwledydd eraill, felly mae angen datblygu offer newydd ar frys.

"Gallai'r ap arwain at ddiagnosis cynharach o ddementia yn drawsddiwylliannol, a dealltwriaeth ehangach o anhwylderau'r ymennydd mewn poblogaethau amrywiol.

"Diolch i chi am alluogi'r ymchwil hon i groesi ffiniau!"

Aminette D'Souza (Seicoleg 2019-)

"Roeddwn i eisiau astudio cemeg i helpu i frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd a dod o hyd i atebion i lefelau CO2 cynyddol. Mae'r ymchwil catalysis ym Mhrifysgol Caerdydd yn gyd-destun anhygoel ar gyfer hyn.

"Dydw i ddim eisiau i fy addysg gael ei chyfyngu gan arian, ond mae costau cyffredinol prifysgol yn uchel.

"Ni all fy nheulu fy nghefnogi’n ariannol oherwydd amgylchiadau personol. Gall myfyrwyr eraill gael eu cefnogi'n ariannol gan eu teuluoedd.

"Rwy'n gweithio'n rhan-amser mewn archfarchnad, ond byddai gweithio mwy o oriau nag yr wyf eisoes yn ei wneud yn effeithio ar fy astudiaethau, yn ogystal â'm hiechyd meddwl a chorfforol cyffredinol.

"Rwy'n hynod ddiolchgar am y fwrsariaeth hon. Rwy'n ei werthfawrogi'n fawr - mae’n anhunanol i roi arian i bobl fel fi sydd angen cymorth ariannol.

"Mae wedi, a bydd, yn fy helpu wrth i mi ddechrau ar gam nesaf fy mywyd. Mi hoffwn wneud PhD nawr!"

Ben Davies (Cemeg 2019-)

"Mae ymchwil i sut mae canser y pancreas yn dechrau yn hanfodol, gan nad yw symptomau’n dangos nes bod y canser wedi lledu i rywle arall yn y corff.

"Dyna pam mae ystadegau canser y pancreas mor eithafol. Os gallwn ddeall sut mae'n dechrau, gallwn ei ganfod yn gynharach a'i drin yn fwy effeithiol.

"Gyda chymorth rhoddwyr, rwyf wedi gallu ymchwilio i sut mae celloedd mwtant a chelloedd iach yn rhyngweithio i arwain at friwiau malaen.

"Mae'n ymddangos bod y celloedd mwtant yn manteisio ar gelloedd iach, gan eu cynnwys yn yr hyn a fyddai'n datblygu'n diwmor, fel gangiau'n recriwtio celloedd cyfagos i'r briw.

"Mae'r twf annormal yn cymryd celloedd arferol i gynyddu a goresgyn y corff.

"Oherwydd yr arian sbarduno gan roddwyr, roeddwn yn gallu canolbwyntio ar yr agwedd hon ar sut mae canser yn dechrau, ac rydw i wedi sicrhau rhagor o gyllid i fynd ar drywydd hyn ymhellach. Diolch yn fawr iawn."

Dr Beatriz Salvador Barbero

"Roedd yr ysgoloriaeth hon wedi newid fy mhrofiad yn y brifysgol ac mae wedi fy ysgogi i ganolbwyntio mwy ar fy ngyrfa.

"Gyda chymorth ariannol gan roddwyr, cefais yr offer technegol yr oedd ei angen i fy helpu gyda fy astigmatedd a'm golwg byr, gan ganiatáu i mi gymryd rhan lawn mewn darlithoedd a seminarau.

"Ers hyn, mae fy ngraddau yn uwch nag erioed.

"Roeddwn hefyd yn gallu cwblhau lleoliad haf Cyfleoedd Byd-eang yn Washington, D.C.

"Gweithiais yn gwnselydd yng Ngwersyll Dydd Sandy Spring i blant, gan ddefnyddio fy ngradd Cyfrifiadureg i ddysgu rhaglennu cyfrifiadurol iddynt.

"Dysgais lawer wrth wneud hyn a nawr rwy’n teimlo'n hyderus i gamu allan o’m parth cyffyrddus.

"Rydw i mor ddiolchgar i roddwyr am gefnogi myfyrwyr fel fi. Trwy dderbyn ysgoloriaeth, rydw i wedi gallu cymryd rhan mewn cyfleoedd gwerth chweil a oedd fel arall yn anhygyrch."

Zaria Cameron (Cyfrifiadureg 2020-)

"Mae pobl â'r prif seicosisau megis sgitsoffrenia ac anhwylder deubegwn yn aml yn profi aflonyddwch mewn dysgu cysylltiadol a‘r cof.

"Rwy'n ceisio darganfod beth sy'n digwydd yn ymennydd pobl â seicosis i achosi'r aflonyddwch hwn.

"Rwy'n edrych ar signalau calsiwm, sy'n chwarae rhan ganolog wrth reoleiddio'r prosesau sy'n gysylltiedig â dysgu a'r cof.

"Mae genynnau penodol sy'n gysylltiedig â signalau calsiwm i'w cael yn fwy aml mewn pobl â seicosis, ac os gallwn ddeall sut mae'r genynnau hynny'n effeithio ar y prosesau hyn, gallwn o bosibl ddatblygu cyffuriau wedi'u targedu i'w rheoli.

"Gallai hyn helpu i leihau neu hyd yn oed atal tarfu ar y cof a dysgu, gan wella ansawdd bywyd pobl yn aruthrol.

"Rwy’n ddiolchgar am gael y cyfle gwych hwn i ddatrys cymhlethdodau seicosis a helpu’r bobl sydd angen triniaethau gwell.

"Mae’n galonogol gwybod bod fy PhD wedi’i gefnogi gan rywun a oedd am wneud gwahaniaeth i genedlaethau’r dyfodol."

Elle Mawson (Meddygaeth 2021-)

"A minnau’n fyfyriwr israddedig, roeddwn i’n gwybod na fyddai fy ngradd yn ddigon i fod cam ar y blaen yn broffesiynol ac roeddwn i’n teimlo nad oedd gen i reolaeth dros fy nyfodol.

"Felly, pan ddechreuais fy ngradd meistr yng Nghaerdydd, ymunais â Rhaglen Mentora Gyrfaol Dyfodol Myfyrwyr.

"Fy mentor oedd Andrew Jones (BSc 2014), hyfforddwr busnes entrepreneuraidd. Rhannodd Andrew fewnwelediadau ymarferol i entrepreneuriaeth, gan fy helpu i dyfu fy mrand ac ehangu fy rhwydwaith.

"Dysgais o brofiad bywyd Andrew, gwellodd fy hyder trwy gael fy mentora ac fe wnaeth fy mharatoi ar gyfer dechrau busnes.

"Nawr, rydw i'n Gyd-sylfaenydd fy musnes newydd fy hun, Iotabl, platfform sy'n casglu gwybodaeth seiberddiogelwch dorfol ar gyfer gweithwyr proffesiynol diogelwch Rhyngrwyd Pethau (IoT).

"Roedd mentora Andrew yn amhrisiadwy, ac rwy’n ddiolchgar iawn am y gefnogaeth hon."

Tyrone Stewart (MSc 2022)
Man in a hospital reading a book, hooked up to a medical machine.

Diolch

Rhagor o wybodaeth am sut mae ein cefnogwyr hael fel chi wedi cyfrannu at ymchwil sy’n newid bywydau a straeon myfyrwyr ysbrydoledig.

Cylch Caerdydd pin

Cylch Caerdydd

Gallwch ymuno â Chylch Caerdydd drwy roi rhodd yn fisol, yn chwarterol neu’n flynyddol, o £1,000 o leiaf i Brifysgol Caerdydd.

Main building in autumn

Cofrestr rhoddwyr

Mae ein cofrestr rhoddwyr yn cydnabod ac yn diolch i’r bobl hynny sydd wedi cefnogi Prifysgol Caerdydd drwy roi rhodd, naill ai yn ariannol neu drwy roi o’u hamser.