Ewch i’r prif gynnwys

O’ch achos chi, mae Prifysgol Caerdydd yn gallu achub, newid a chyfoethogi bywydau. Rydych chi'n galluogi ymchwil sy'n newid bywydau ac yn rhoi'r sylfaen i fyfyrwyr ffynnu.

P’un a ydych wedi:

  • gwneud rhodd i gefnogi myfyrwyr, ymchwil feddygol neu unrhyw brosiect arall
    gan Brifysgol Caerdydd
  • ymuno â Chylch Caerdydd
  • penderfynu gadael rhodd i Brifysgol Caerdydd yn eich ewyllys
  • ymuno â #TeamCardiff i godi arian
  • cefnogi myfyrwyr yn eu gyrfaoedd
  • rhoi o’ch amser i wirfoddoli fel Llysgennad Cynfyfyrwyr

… rydych chi wedi helpu i ysgrifennu’r straeon yr ydych ar fin eu darllen a llawer mwy. Diolch am wneud gwahaniaeth go iawn i fywydau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

"Mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar sut mae gordewdra’n effeithio ar allu'r pancreas i amddiffyn ei hun rhag cellwyriadau a allai ddod yn gelloedd canseraidd.

"Mae ein hymchwil eisoes wedi dangos bod gallu cynhenid gan bancreas iach i atal tiwmorau ond, weithiau, bydd y mecanwaith hwnnw'n methu, gan arwain at ganser y pancreas.

Credwn mai gordewdra yw un o'r ffactorau sy’n achosi i’r broses hon fethu. Ein cam nesaf yw deall yn llawn sut mae'r corff yn amddiffyn ei hun rhag canser.

"Gallai hyn, yn ei dro, arwain at driniaethau newydd sy'n ail-ysgogi mecanweithiau amddiffyn y pancreas a’i amddiffyn rhag y celloedd hynny sy'n achosi canser ar gam cynnar.

"Drwy ddeall sut mae ffactorau risg megis gordewdra’n achosi canser, gallwn ddylanwadu ar bolisïau a strategaethau atal canser yn y dyfodol. Nid yw ein gwaith yn bosibl heb yr unigolion hynny sy’n ein cefnogi."

Josh D'Ambrogio (Y Biowyddorau 2021-)

"Cefais i fy ysbrydoli i astudio yng Nghaerdydd oherwydd y cwrs ac am resymau diwylliannol. Rwy’n hoff iawn o’r ddinas oherwydd ei hanes cyfoethog, ei hatyniadau amrywiol, a'i chymuned groesawgar.

"Mae'n lle delfrydol ar gyfer twf academaidd a phersonol.

"Mae fy nghwrs yn ddifyr iawn. Mae’n rhoi boddhad enfawr ac yn ysgogi'r meddwl. Rwy'n dwlu ar ddatrys problemau, felly mae codio gyda gwahanol feddalwedd a datrys problemau mathemategol cymhleth yn fy siwtio i’n berffaith.

"Mae gen i well dealltwriaeth o nodiant mathemategol a phrofion theorem o ganlyniad i’r astudiaethau trylwyr a damcaniaethol yma. Rwy'n mwynhau edrych ar ddefnydd ymarferol modiwlau gan gynnwys ystadegau swyddogol ac algebra llinol.

"Yn y dyfodol, rwy'n gobeithio dilyn gyrfa ym maes addysgu. Mae fy angerdd am fathemateg yn fy ysgogi, ac rwy’n awyddus i rannu fy ngwybodaeth ac ysbrydoli eraill.

"Roedd y fwrsariaeth a gefais i yn hollbwysig ac mae wedi fy ngalluogi i gael mynediad at adnoddau a chanolbwyntio ar fy astudiaethau."

Hamda Abdisalam (Mathemateg 2023-)

“Mae’r cyfleoedd rydw i wedi’u cael trwy gydol fy ngradd wedi bod heb eu hail. Cefais gyfle i gyfweld â Ciaran Jenkins o Channel 4 a Steffan Powell o BBC Radio 1 (LLB 2008, PgDip 2009) ar gyfer podlediad Cymraeg yr Ysgol Newyddiaduraeth.

"Rwy’ hefyd wedi cael y profiad anhygoel o ohebu o’r Eisteddfod yn rhan o gynllun Llais y Maes, ac wedi gweithio am bron i bythefnos yng Ngŵyl y Gelli.

"Alla i ddim gorbwysleisio pa mor ddiolchgar ydw i am y cyllid hael dw i wedi ei dderbyn i fy helpu i gwblhau fy ngradd meistr mewn Newyddiaduraeth. Mae'n gydnabyddiaeth o fy ngwaith caled dros y tair blynedd diwethaf.

"Bydd yn fy helpu i roi fy angerdd am ohebu a chyflwyno ar waith, a bydd yn fy ngalluogi i wireddu fy mreuddwyd o weithio ym myd radio.

"Mae wedi bod yn hwb perffaith i fy hyder wrth i fi ddechrau ar fy mhedwaredd flwyddyn yng Nghaerdydd. Rwy’n hynod o ddiolchgar am hynny.”

Gwion Ifan (BA 2023, Newyddiaduraeth 2023-)

“Mae canser y coluddyn yn gyffredin yn y DU. Fel arfer, rydyn ni’n ei drin drwy lawdriniaeth i dynnu’r canser, ac mae dau ben y coluddyn yn cael eu hail-gysylltu â’i gilydd i adfer swyddogaeth arferol yr organ.

"Yn anffodus, mae perygl y bydd y coluddyn yn gollwng, ac mae hyn yn digwydd yn achos 10-20% o gleifion. Pan fydd hyn yn digwydd, bydd cynnwys y coluddyn yn mynd i mewn i’r abdomen, sy’n golygu bod angen llawdriniaeth ar frys a bod y cyfnod gwella’n hirach ac yn anoddach.

"Fel arfer, gweler arwyddion bod y coluddyn yn gollwng 3-5 diwrnod ar ôl y llawdriniaeth. Ar yr adeg hon, mae'r claf yn sâl iawn, sy’n arwain at gymhlethdodau pellach a marwolaeth hyd yn oed.

"Mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar brofi'r hylif sy'n cael ei ddraenio a'i waredu’n rheolaidd tra bod y claf yn gwella. Gallai'r hylif hwn ddangos biofarcwyr sy'n arwydd bod y coluddyn yn gollwng, a hynny cyn i’r claf fynd yn sâl er mwyn i’r meddygon allu gwneud yn iawn y cysylltiad rhwng dau ben y coluddyn.

"Bydd hyn yn helpu’r claf i wella’n gynt ac yn sicrhau ansawdd bywyd gwell.

"Oherwydd y rhodd hynod hael hon, gallai fy ymchwil wella canlyniadau i bobl â chanser y colon a'r rhefr.”

Dan Griffiths (BSc 2014, Meddygaeth 2023-)

"Mae fy ngwaith ymchwil yn treialu cyffuriau newydd i helpu lleddfu symptomau o iselder a gorbryder mewn cleifion sydd â chlefyd Huntington. Cyflwr genetig, dirywiol yw hwn, sy’n effeithio ar system nerfol y corff.

"Mae symptomau'n datblygu rhwng 30-50 oed ac maen nhw’n gynyddol, gan effeithio ar symudiadau corfforol, gwybyddiaeth ac iechyd meddwl y claf.

"Er bod y dirywiad corfforol yn achosi effeithiau llethol, mae’r symptomau iechyd meddwl yn cael effeithiau sylweddol nid yn unig ar y claf, ond ar ffrindiau a’r teulu, ac maen nhw’n arbennig o heriol i fyw gyda nhw.

"Mae triniaethau cyfredol yn gyffredinol iawn ac yn gallu achosi nifer o sgil-effeithiau, gan gynnwys blinder.

"Rwy’n gweithio gyda’r Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd gyda chyffuriau newydd, sy’n targedu derbynyddion GABA penodol yn yr ymennydd heb achosi effaith dawelu.

"Gan nodi’r cyffuriau a’r dos cywir, rydyn ni’n gobeithio gwella ansawdd bywyd y rhai sy’n goddef o’r clefyd anodd hwn."

Phoebe Norton (MSc 2023 Biowyddorau 2023-)

"Fi yw Cyswllt Gyrfaoedd Cymdeithas y Gyfraith. Gwelais gyfle i gael rhagor o wybodaeth am gyfraith cystadleuaeth, a gwahoddais y cyn-fyfyriwr Charles Whiddington (LLB 1979) i siarad â ni.

"Mae Charles yn siaradwr gwych a weithiodd yn galed i gyrraedd y brig yn ei faes, ac roedd ei gyngor yn amhrisiadwy.

"Mae cyn-fyfyrwyr yn chwarae rhan hollbwysig yn y gwaith o feithrin hyder myfyrwyr; yn aml, nid ydym yn sylweddoli beth sydd o fewn ein gallu ar ôl graddio.

"Mae cyflwyniad Charles wedi fy helpu mewn sawl ffordd. Yn bennaf, mae wedi cadarnhau fy mhenderfyniad i ddilyn gyrfa ym maes cyfraith cystadleuaeth.

"Gall cyn-fyfyrwyr ysbrydoli a thawelu meddwl myfyrwyr a all fod yn wynebu cyfnod pryderus ac anodd yn eu bywydau. Y rhwydwaith o gyn-fyfyrwyr yw’r hyn sy’n gwneud y Brifysgol yn wych.

"Mae'r gallu i gysylltu â phobl o amrywiaeth o feysydd a chefndiroedd, sydd i gyd yn rhannu elfen gyffredin, mor bwysig."

Justin Ng (Y Gyfraith 2022-)
Man in a hospital reading a book, hooked up to a medical machine.

Diolch

Rhagor o wybodaeth am sut mae ein cefnogwyr hael fel chi wedi cyfrannu at ymchwil sy’n newid bywydau a straeon myfyrwyr ysbrydoledig.

Cylch Caerdydd pin

Cylch Caerdydd

Gallwch ymuno â Chylch Caerdydd drwy roi rhodd yn fisol, yn chwarterol neu’n flynyddol, o £1,000 o leiaf i Brifysgol Caerdydd.

Main building in autumn

Cofrestr rhoddwyr

Mae ein cofrestr rhoddwyr yn cydnabod ac yn diolch i’r bobl hynny sydd wedi cefnogi Prifysgol Caerdydd drwy roi rhodd, naill ai yn ariannol neu drwy roi o’u hamser.