Ewch i’r prif gynnwys

Cynaliadwyedd

Ein nod yw rhoi buddion cymdeithasol, amgylcheddol, economaidd ac iechyd, nid yn unig i Gymru ond i’r byd ehangach.

Rydym yn cael ein harchwilio’n annibynnol a’i hardystio hyd at safon ryngwladol ISO 14001, yn seiliedig ar system rheoli amgylcheddol effeithiol, a nodweddir gan wella’n barhaus.

Yn 2019, fe wnaethom ddatgan bod argyfwng yn yr hinsawdd, gan gydnabod bod angen i ni chwarae ein rhan yn yr ymateb byd-eang. Rydym wedi ymrwymo i fod yn garbon sero-net ar gyfer sgôp 1 a 2 erbyn 2030, ac ar hyn o bryd rydym yn datblygu ein targed ar gyfer sgôp 3.

Prifysgol fwy cynaliadwy

Adlewyrchir ein hymrwymiad i ddatblygu cynaliadwy yn ein cyfeiriad strategol, sy’n cynnwys ein cynaliadwyedd amgylcheddol a chymdeithasol fel un o’n strategaethau galluogi.

Strategaeth Galluogi Cynaliadwyedd Amgylcheddol

‘Prifysgol Fwy Cynaliadwy’ – Strategaeth Galluogi Cynaliadwyedd Amgylcheddol 2018-2023 (Ail-lunio 2020)

Cynllun Gweithredu ar Gynaliadwyedd Amgylcheddol Ail-lunio - Hydref 2022

Cynllun gweithredu ar gyfer 2018-2023.

Crynodeb o papur Prifysgol Caerdydd ar argyfwng yr hinsawdd

Gweledigaeth Prifysgol Caerdydd yw creu dyfodol cynhwysol, cynaliadwy a chadarn ar gyfer ein cymuned a chyflwyno buddiannau amgylcheddol i Gaerdydd, Cymru yn ogystal â’r byd ehangach.

Archwiliad arylliadau carbon (Cwmpas 1 2 a 3) Adroddiad Cryno Chwefror 2022

Archwiliad Carbon Prifysgol Caerdydd 2021

Nodau Datblygu Cynaliadwy

Rydyn ni’n un o lofnodwyr Y Cytundeb Ar Nodau Datblygu Cynaliadwy. Y Cytundeb yw ymateb cyfunol sector prifysgolion a cholegau i’r 17 o nodau datblygu cynaliadwy (NDC). Roedd ein cyflwyniad yn 2022 yn y 101-200fed safle o blith 1,406 o brifysgolion ledled y byd. Hon oedd yr ail flwyddyn inni gymryd rhan ac roedd ein sgôr gyffredinol o 88.5% yn gynnydd sylweddol o 77.9% yn 2021.

Ymhlith sefydliadau yn y DU, dyma ein safleoedd:

  • 4ydd am heddwch, cyfiawnder a sefydliadau cryf
  • 8fed am fywyd ar y tir
  • 10fed am fywyd o dan y dŵr
  • 11egam iechyd a lles da

Mae ein safle yn y rhestrau yn deillio o sgoriau a fesurir yn unol â thystiolaeth a gyflwynwyd ar gyfer yr NDC17 gorfodol (partneriaethau ar gyfer y nodau), yn ogystal â 10 arall. Ein canlyniadau yn yr NDCau oedd fel a ganlyn:

  • Gweithredu ar yr hinsawdd – y 83ain safle yn fyd-eang
  • Llai o anghydraddoldeb – y 87ain safle yn fyd-eang
  • Defnydd a chynhyrchu cyfrifol – y 90ain safle yn fyd-eang
  • Cydraddoldeb rhywiol – y safle 201af – 300fed yn fyd-eang
  • Gwaith gweddus a thwf economaidd - y safle 201af – 300fed yn fyd-eang

Gweler canlyniadau llawn Rhestrau Effaith Addysg Uwch The Times sy’n asesu prifysgolion yn unol â Nodau Datblygu Cynaliadwy y Cenhedloedd Unedig.

Darllenwch ein adroddiad i ddysgu mwy am ein gwaith tuag at yr NDCau:

Nodau Datblygu Cynaliadwy y Cenhedloedd Unedig 2021

Adroddiad am ein gwaith tuag at y Nodau Datblygu Cynaliadwy y Cenhedloedd Unedig.

Ein tîm Cynaliadwyedd Amgylcheddol sy’n arwain y gwaith o gyflwyno tystiolaeth i ddangos sut rydym yn bodloni pob un o'r Nodau Datblygu Cynaliadwy:

Dr Julie Gwilliam

Dr Julie Gwilliam

Dean of Postgraduate Studies College of Physical Sciences & Engineering

Email
gwilliamja@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5977

Dr Katrina Henderson

Environmental Safety Adviser

Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig

Rhagor o wybodaeth am y chwe chategori y gwnaethom gyflwyno tystiolaeth ar eu cyfer:

Cydweithio er budd cynaliadwyedd

Mae datblygu cynaliadwy'r Brifysgol yn un o gyfrifoldebau'r Dirprwy Is-ganghellor. Rydym yn gweithio'n agos â'n cynrychiolwyr gwyrdd undeb llafur sydd wedi'u henwebu a'n cynrychiolwyr myfyrwyr ar draws ein holl bwyllgorau prifysgol. Mae cynrychiolwyr myfyrwyr ac undeb llafur yn ymwneud â datblygu ac ymgynghori ein holl bolisïau sy'n gysylltiedig â chynaliadwyedd.

Cysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach neu'n awyddus i gael rhagor o wybodaeth am gynaliadwyedd yn y Brifysgol, cysylltwch:

Ymholiadau egni

Ymholiadau amgylcheddol

Ymrwymo i gynaliadwyedd

Rydym yn ceisio bod yn gynaliadwy ar draws ein holl waith, gan gynnwys ym meysydd addysgu, ymchwil, cynnal a chadw a pherfformiad y campws.

Ymchwil

Ymchwil

Mae ymchwil datblygu cynaliadwy yn gryfder allweddol ar draws amrywiaeth eang o feysydd pwnc.

Astudio

Astudio

Rydym yn chwarae rôl bwysig i addysgu cenedlaethau’r dyfodol o bobl o fewn Cymru, y DU ac yn fyd-eang.

Campws

Campws

Rydym yn mynd ati i sicrhau datblygu cynaliadwy, yn allanol wrth ymgysylltu â rhanddeiliaid ac yn fewnol.

Perfformiad

Perfformiad

Gweithiwn gan anelu at gynyddu ein heffeithlonrwydd wrth ddefnyddio dŵr ac ynni, ailgylchu, caffael gwyrdd, cynnal a chadw’r campws a bioamrywiaeth.