Ewch i’r prif gynnwys

Cynaliadwyedd

Ein nod yw rhoi buddion cymdeithasol, amgylcheddol, economaidd ac iechyd, nid yn unig i Gymru ond i’r byd ehangach.

Rydym yn cael ein harchwilio’n annibynnol a’i hardystio hyd at safon ryngwladol ISO 14001, yn seiliedig ar system rheoli amgylcheddol effeithiol, a nodweddir gan wella’n barhaus.

Yn 2019, fe wnaethom ddatgan bod argyfwng yn yr hinsawdd, gan gydnabod bod angen i ni chwarae ein rhan yn yr ymateb byd-eang. Rydym wedi ymrwymo i fod yn garbon sero-net ar gyfer sgôp 1 a 2 erbyn 2030, ac ar hyn o bryd rydym yn datblygu ein targed ar gyfer sgôp 3.

Prifysgol fwy cynaliadwy

Adlewyrchir ein hymrwymiad i ddatblygu cynaliadwy yn ein cyfeiriad strategol, sy’n cynnwys ein cynaliadwyedd amgylcheddol a chymdeithasol fel un o’n strategaethau galluogi.

Strategaeth Galluogi Cynaliadwyedd Amgylcheddol

‘Prifysgol Fwy Cynaliadwy’ – Strategaeth Galluogi Cynaliadwyedd Amgylcheddol 2018-2023 (Ail-lunio 2020)

Cynllun Gweithredu Cynaliadwyedd Amgylcheddol (Ail-lunio 2021)

Cynllun gweithredu 2018-2023.

Crynodeb o papur Prifysgol Caerdydd ar argyfwng yr hinsawdd

Gweledigaeth Prifysgol Caerdydd yw creu dyfodol cynhwysol, cynaliadwy a chadarn ar gyfer ein cymuned a chyflwyno buddiannau amgylcheddol i Gaerdydd, Cymru yn ogystal â’r byd ehangach.

Nodau Datblygu Cynaliadwy

Rydym yn un o lofnodwyr Cytundeb Nodau Datblygu Cynaliadwy. Y Cytundeb yw ymateb cyfunol sector prifysgolion a cholegau i 17 o nodau datblygu cynaliadwy. Fe wnaeth ein cyflwyniad cyntaf yn 2021 sicrhau lle i ni rhwng safleoedd 101 a 200 ymhlith 1,115 o sefydliadau yn fyd-eang.

Ymhlith sefydliadau yn y DU, rydym yn safle rhif:

  • 4th for climate action
  • 11th for responsible consumption and production
  • 5th for good health and wellbeing

Mae ein safle yn seiliedig ar sgoriau a fesurwyd yn erbyn tystiolaeth a gyflwynwyd ar gyfer chwech o'r un ar bymtheg o Nodau Datblygu Cynaliadwy. Ein canlyniadau yn y Nodau Datblygu Cynaliadwy unigol oedd:

  • Iechyd a lles da -45ain (ymhlith y 5.2% uchaf yn fyd-eang) a 5ed yn y DU
  • Defnyddio a chynhyrchu cyfrifol - 18fed safle (ymhlith y 3.6% yn fyd-eang) ac 11eg yn y DU
  • Camau er budd yr hinsawdd - 34ain (ymhlith y 6% yn fyd-eang) a 4ydd yn y DU
  • Bywyd o dan ddŵr - 47ain (ymhlith y 12.4% uchaf yn fyd-eang) a 9fed yn y DU
  • Bywyd ar y tir - 58 fed (ymhlith yr 14.4% uchaf yn fyd-eang) ac 16eg yn y DU
  • Partneriaethau ar gyfer y nodau - safle 401-600 yn fyd-eang

Gweler canlyniadau llawn Rhestrau Effaith Addysg Uwch The Times sy’n asesu prifysgolion yn erbyn Nodau Datblygu Cynaliadwy (SDGs) y Cenhedloedd Unedig.

Ein tîm Cynaliadwyedd Amgylcheddol sy’n arwain y gwaith o gyflwyno tystiolaeth i ddangos sut rydym yn bodloni pob un o'r Nodau Datblygu Cynaliadwy:

Yr Athro Mike Bruford

Yr Athro Mike Bruford

Dean for Environmental Sustainability, Co-director Sustainable Places Research Institute

Email
brufordmw@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4312
Dr Julie Gwilliam

Dr Julie Gwilliam

Dean of Postgraduate Studies College of Physical Sciences & Engineering

Email
gwilliamja@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5977

Dr Katrina Henderson

Environmental Safety Adviser

Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig

Rhagor o wybodaeth am y chwe chategori y gwnaethom gyflwyno tystiolaeth ar eu cyfer:

Cydweithio er budd cynaliadwyedd

Mae datblygu cynaliadwy'r Brifysgol yn un o gyfrifoldebau'r Dirprwy Is-ganghellor. Rydym yn gweithio'n agos â'n cynrychiolwyr gwyrdd undeb llafur sydd wedi'u henwebu a'n cynrychiolwyr myfyrwyr ar draws ein holl bwyllgorau prifysgol. Mae cynrychiolwyr myfyrwyr ac undeb llafur yn ymwneud â datblygu ac ymgynghori ein holl bolisïau sy'n gysylltiedig â chynaliadwyedd.

Cysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach neu'n awyddus i gael rhagor o wybodaeth am gynaliadwyedd yn y Brifysgol, cysylltwch:

Ymholiadau egni

Ymholiadau amgylcheddol

Ymrwymo i gynaliadwyedd

Rydym yn ceisio bod yn gynaliadwy ar draws ein holl waith, gan gynnwys ym meysydd addysgu, ymchwil, cynnal a chadw a pherfformiad y campws.

Ymchwil

Ymchwil

Mae ymchwil datblygu cynaliadwy yn gryfder allweddol ar draws amrywiaeth eang o feysydd pwnc.

Astudio

Astudio

Rydym yn chwarae rôl bwysig i addysgu cenedlaethau’r dyfodol o bobl o fewn Cymru, y DU ac yn fyd-eang.

Campws

Campws

Rydym yn mynd ati i sicrhau datblygu cynaliadwy, yn allanol wrth ymgysylltu â rhanddeiliaid ac yn fewnol.

Perfformiad

Perfformiad

Gweithiwn gan anelu at gynyddu ein heffeithlonrwydd wrth ddefnyddio dŵr ac ynni, ailgylchu, caffael gwyrdd, cynnal a chadw’r campws a bioamrywiaeth.