Ewch i’r prif gynnwys

Cynaliadwyedd

Rydym ni'n anelu at ddod â buddion iechyd, cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd nid yn unig i Gymru ond i'r byd ehangach.

Mae Prifysgol Caerdydd yn cael ei archwilio a'i ardystio'n annibynnol i Safon ryngwladol ISO 14001, ar sail system rheoli amgylcheddol effeithiol, sy'n cael ei nodweddu gan wellhad parhaol.

Rydym yn llofnodwr Cytgord Nod Datblygu Cynaliadwy. Mae'r cytgord yn cynrychioli ymateb ar y cyd y brifysgol a sectorau’r coleg i 17 nod datblygu cynaliadwy a'n hymrwymiad i gyflawni'r nodau hyn.

Gwnaethom ddatgan bod argyfwng yn yr hinsawdd yn 2019, gan gydnabod bod angen i ni chwarae ein rhan yn yr ymateb byd-eang. Ein nod yw bod yn garbon niwtral erbyn 2030.

Mae ein hymrwymiad i ddatblygiad cynaliadwy wedi'i adlewyrchu yn ein cyfeiriad strategol sy'n cynnwys cynaliadwyedd amgylcheddol a chymdeithasol fel un o'n strategaethau galluogi .

Strategaeth Galluogi Cynaliadwyedd Amgylcheddol

‘Prifysgol Fwy Cynaliadwy’ – Strategaeth Galluogi Cynaliadwyedd Amgylcheddol 2018-2023 (Ail-lunio 2020)

Environmental sustainability action plan - Welsh

Cynllun gweithredu 2018-2023.

Mae datblygiad cynaliadwy'r Brifysgol yn un o gyfrifoldebau'r Rhag Is-Ganghellor. Rydym yn gweithio'n agos â'n cynrychiolwyr gwyrdd undeb llafur sydd wedi'u henwebu a'n cynrychiolwyr myfyrwyr ar draws ein holl bwyllgorau Prifysgol. Mae cynrychiolwyr myfyrwyr ac undeb llafur yn ymwneud â datblygu ac ymgynghori ein holl bolisïau sy'n gysylltiedig â chynaliadwyedd.

Ymchwil

Ymchwil

Mae ymchwil datblygu cynaliadwy yn gryfder allweddol ar draws amrywiaeth eang o feysydd pwnc.

Astudio

Astudio

Rydym yn chwarae rôl bwysig i addysgu cenedlaethau’r dyfodol o bobl o fewn Cymru, y DU ac yn fyd-eang.

Campws

Campws

Rydym yn bwrw ymlaen â datblygu cynaliadwy wrth inni ymgysylltu â rhanddeiliaid allanol ac yn ein gweithrediadau mewnol.

Perfformiad

Perfformiad

Rydym yn gweithio i gynyddu effeithlonrwydd ein defnydd o ddŵr ac egni, ailgylchu, caffael gwyrdd,gwaith cynnal a chadw'r campws a bioamrywiaeth.

Ymholiadau

Os oes gennych ymholiadau neu os hoffech wybodaeth bellach am gynaliadwyedd yn y Brifysgol cysylltwch ar bob cyfri.

Ymholiadau egni

Ymholiadau amgylcheddol