Ewch i’r prif gynnwys

Ein heffaith economaidd a chymdeithasol

Tu allan i Ganolfan Ymchwil Delweddu'r Ymennydd gwerth £44m
Mae gan y Ganolfan Ymchwil Delweddu’r Ymennydd gwerth £44m rôl allweddol wrth ddeall achosion cyflyrau niwrolegol a seiciatreg yn well, er mwyn cynnig gwybodaeth hanfodol fydd yn arwain at ddatblygu triniaethau gwell.

Mae Prifysgol Caerdydd yn cyfrannu’n sylweddol at economi’r DU.

Rydym yn denu buddsoddiad o ansawdd uchel o’r sectorau cyhoeddus a phreifat fel ei gilydd, sy’n helpu i drosi ein hymchwil o’r radd flaenaf yn gynnyrch, gwasanaethau a phrosesau’r dyfodol.

Mae ein rhagoriaeth dysgu ac addysgu yn cynhyrchu graddedigion hynod fedrus sy’n cael eu talu’n dda, ac yn cyfrannu’n sylweddol at goffrau cyhoeddus ar ôl camu i fyd gwaith.

  • Rydym yn cyfrannu £3.23 biliwn at economi'r DU
  • Mae bron 1 ym mhob 130 o swyddi yng Nghymru yn dibynnu arnom
  • Rydym yn cynhyrchu £6.30 am bob £1 rydym yn gwario

Rydym yn Brifysgol wirioneddol fyd-eang, gyda myfyrwyr yn teithio ar draws y byd i astudio yma a phob un ohonynt yn cyfrannu’n sylweddol at economi’r DU yn ystod eu cyfnod yn y ddinas. Rydym yng nghanol prifddinas hyfryd, hanesyddol a chreadigol ac yn un o brif gyflogwyr Cymru, gyda dros 35,000 o bobl yn ein cymuned o staff a myfyrwyr. Mae'r Brifysgol yn cefnogi 12,600 o swyddi ar draws y DU.

Mae gan Brifysgol Caerdydd wreiddiau dwfn yn y gymuned leol, ac mae’n ymgysylltu’n rhagweithiol â’r cyhoedd yn gyffredinol er mwyn helpu i wella iechyd, cyfoeth a lles yng Nghymru, ar draws y DU ac o amgylch y byd.

Cyfanswm effaith economaidd

Dysgu ac addysgu

Rydym yn cynnig taith addysgol ysbrydoledig ac o ansawdd uchel, sy’n cyfoethogi bywydau myfyrwyr a’u paratoi ar
gyfer byd gwaith. Boed yn fyfyrwyr newyddiaduraeth sy’n dysgu eu crefft a’u disgyblaeth mewn adeilad modern ar garreg drws BBC Cymru, neu’n gyfrifiadurwyr yn rhyngweithio ag arbenigwyr y diwydiant yn yr Academi Meddalwedd Genedlaethol, rydym yn cynnig profiad dysgu arloesol i’n myfyrwyr.

Caiff £1.15 biliwn ei ychwanegu at economi'r DU o ganlyniad i weithgareddau dysgu ac addysgu Prifysgol Caerdydd

Mae 31,000 o fyfyrwyr wedi ymrestru ym Mhrifysgol Caerdydd - 53% o’n myfyrwyr cartref yn dod o Gymru. Mae 95.7% o raddedigion mewn cyflogaeth, addysg bellach, neu’r ddau yn fuan ar ôl graddio. (Arolwg Ymadawyr Addysg Uwch 2016/17)

Trosglwyddo ymchwil a gwybodaeth

Rydym yn ymdrechu i gynhyrchu ymchwil sy'n bwysig i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl ledled y byd, gan fynd i'r afael â rhai o'r problemau mwyaf sy'n wynebu cymdeithas, yr economi a'n hamgylchedd. Yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2021 canfuwyd bod 90% o'n hymchwil yn arwain y byd yn swyddogol neu'n rhagorol yn rhyngwladol.

Boed wrth lywio’r ddadl yng ngwleidyddiaeth Cymru, brwydro’n erbyn seiber-drosedd neu wella gofal clinigol yng Nghymru, mae ein hymchwil yn creu pontydd ac yn ysgogi twf economaidd a chymdeithasol.

Caiff £709 miliwn ei ychwanegu at economi’r DU yn sgîl ymchwil Prifysgol Caerdydd

Mae 4.3 yn cael ei gynhyrchu gyfer cwmnïau’r DU bob blwyddyn, am bob £1m a fuddsoddir yn ymchwil Prifysgol Caerdydd. Mae'r 357 o batentau ym meddiant Prifysgol Caerdydd ac mae £29 miliwn yn cael ei gynhyrchu drwy gyfrwng 145 o fusnesau newydd gweithredol staff a myfyrwyr, sy’n cefnogi 465 o swyddi amser llawn. (Arolwg Rhyngweithio Busnes a Chymunedol Addysg Uwch 2015/16)

Rhyngwladol

Mae Prifysgol Caerdydd yn brifysgol ryngwladol sy’n deilwng o’r enw, ac mae ganddi gymuned ffyniannus o fyfyrwyr rhyngwladol a phartneriaethau gyda dros 200 o sefydliadau ar draws y byd. Mae partneriaethau gyda Phrifysgolion Unicamp a Xiamen yn cynyddu ein hymchwil gydweithredol, gan gynnig y cyfle i fyfyrwyr ymgymryd â PhDs ar y cyd, a chreu cyfleoedd o ran symudedd myfyrwyr a staff.

Mae dros 800 o fyfyrwyr yn gweithio, astudio neu’n gwirfoddoli dramor bob blwyddyn, o ganlyniad i'n rhaglen cyfleoedd byd-eang.

  • 7,250 o fyfyrwyr rhyngwladol o 122 o wledydd gwahanol
  • £195m wedi ei ychwanegu at yr economi o ganlyniad i'n myfyrywyr rhyngwladol
  • 160,000 o gynfyfyrwyr ledled y byd yn dod o dros 180 o wledydd gwahanol

Gwella bywydau

Mae Prifysgol Caerdydd yn falch iawn o fod yn sefydliad Cymreig, ac yn ysgwyddo’r cyfrifoldeb o gynnal cymuned sy’n amrywiol yn gymdeithasol a diwylliannol ledled Cymru.

Mae ein rhaglenni ymgysylltu yn helpu i drawsnewid ein cymdogaethau, o adfywio newyddiaduraeth leol i ddatblygu ein prosiect Porth Cymunedol yn Grangetown, Caerdydd. Ymhellach i ffwrdd, mae ein Prosiect Phoenix yn helpu i wella ansawdd bywydau pobl ar draws Namibia.

Roedd dros 200,000 wedi bod i ddigwyddiadau cyhoeddus Prifysgol Caerdydd yn 2015/16. Rydym yn cefnogi digwyddiadau mawr yr ardal, gan gynnwys Hanner Marathon Caerdydd, yr Eisteddfod Genedlaethol a Gŵyl y Gelli.

1,300o fyfyrwyr yn gwirfoddoli yn y gymuned leol bob blwyddyn

Mae gan ein gweithgareddau o ddydd i ddydd gadwyn gyflenwi bellgyrhaeddol, sy’n cefnogi llawer iawn yn fwy o swyddi ar draws Cymru a’r DU. Mae £1.18 biliwn yn cael ei ychwanegu at economi’r DU o ganlyniad i wariant Prifysgol Caerdydd, a’r hyn y mae myfyrwyr yn ei wario.

  • Y brifysgol gyntaf yn y DU i’w henwi’n ‘Bencampwr Cyflog Byw’
  • 5,875o staff cyfwerth ag amser llawn sydd wedi’u cyflogi ym Mhrifysgol Caerdydd
  • 11,200 o swyddi wedi’u creu yng Nghymru o ganlyniad i weithgareddau Prifysgol Caerdydd

Adroddiad llawn

Ymgymerwyd â'r gwaith o ddadansoddi cyfrifon effaith economaidd Prifysgol Caerdydd ar gyfer blwyddyn academaidd 2016/17 gan London Economics – un o gwmnïau ymgynghorol arbenigol ym maes economeg a pholisi blaenllaw Ewrop. Darllenwch yr adroddiad llawn:

The economic and social impact of Cardiff University in 2016-17

Report produced in October 2018 by London Economics on our social and economic impact.