Ewch i’r prif gynnwys

Cenhadaeth ddinesig ac Ymgysylltu a'r cyhoedd

A young girl learns about the brain

Rydyn ni'n rhoi ein cymunedau wrth wraidd popeth a wnawn. Dyma’r hyn yr ydym yn ei alw’n genhadaeth ddinesig.

Rydym wedi bod yn ymateb i heriau mawr sy'n wynebu cymdeithas ac yn ymgymryd â gwaith er budd y cyhoedd ers ymhell dros 130 mlynedd. Rydym wedi ymrwymo i wella iechyd, cyfoeth a lles y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu a hefyd wedi cymryd ein rôl o ddifrif i hyrwyddo cynaliadwyedd ac amrywiaeth amgylcheddol.

Mae ymgysylltu â'r cyhoedd yn cynnwys pob agwedd o'n gwaith: ein haddysgu, ein hymchwil, a'r cyfraniad ehangach rydyn ni'n ei wneud i gymdeithas. Rydym yn gwneud hyn drwy weithio gydag aelodau'r cyhoedd i helpu i siapio, cyflawni, a rhannu ein gwaith gyda'r nod o agor deialog cyhoeddus a chreu budd-dal ar y cyd.

Ein huchelgais

Ewch i dudalennau ein cymuned i gael rhagor o wybodaeth am ein prosiectau cyffrous a arweinir gan y gymuned, meithrin sgiliau Cymru ar gyfer y dyfodol, a chataleiddio adferiad gwyrdd Cymru, a dysgwch  sut rydym yn defnyddio ein hymchwil a'n harbenigedd er budd ein cymunedau lleol, cenedlaethol a byd-eang amrywiol.

Prifysgol Caerdydd yw'r brifysgol gyntaf a'r unig brifysgol yng Nghymru i dderbyn y Ddyfrnod Arian uchel ei bri gan yr NCCPE. Mae'r wobr yn cydnabod ein hymrwymiad cryf i ymgysylltu dinesig ac yn adlewyrchu sut mae ymgysylltu â'r cyhoedd a'r gymuned wrth wraidd sut rydym yn cyflawni ein cyfrifoldebau dinesig.

Ein nod yw cael ein cydnabod yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol ar gyfer ein cenhadaeth ddinesig gydweithredol a chynhwysol ac ymarfer ymgysylltu â'r cyhoedd.

Cymuned

Rydym yn gweithio ochr yn ochr â'n cymunedau i helpu Cymru i adeiladu'n ôl yn decach o bandemig COVID-19.

Two members of the Community Gateway project sitting at a table, laughing

Cofleidio ymgysylltiad cymunedol

Rydym yn cefnogi a chyflwyno prosiectau ysbrydoledig a arweinir gan y gymuned ochr yn ochr â gwirfoddolwyr myfyrwyr a staff.

Menyw mewn côt labordy gwyn gyda logo Ymchwil Canser yn siarad â dwy fyfyrwraig sydd hefyd yn gwisgo cotiau labordy.

Meithrin sgiliau Cymru ar gyfer y dyfodol

A ninnau’n brifysgol fwyaf Cymru, byddwn yn croesawu ein rôl i gefnogi adferiad a arweinir gan sgiliau os bydd dirwasgiad ar ôl COVID-19.

Mae pum gwirfoddolwr yn eu festiau gwelededd uchel yn gwenu ar y camera gan sefyll wrth ymyl y bagiau mawr llawn sbwriel y maent wedi'i gasglu.

Arwain adferiad gwyrdd Cymru

Rydyn ni’n helpu i greu dyfodol cynaliadwy drwy ychwanegu at y ffyrdd y mae pobl yn cysylltu o’r newydd â byd natur a'n planed.

Rydym yn falch o fod yn brifysgol yng Nghymru ac rydym yn ymrwymedig i hyrwyddo a dathlu iaith a diwylliant Cymru. Rydym yn sefydlu Academi Iaith Gymraeg newydd i hyrwyddo cenedl ddwyieithog flaengar.

Rydym yn cymryd rhan weithredol ac yn cefnogi gwyliau Cymreig allweddol, gan ennyn diddordeb ymwelwyr yn ein hymchwil a'n haddysgu yn yr Eisteddfod Genedlaethol bob blwyddyn trwy gyflwyniadau bywiog, trafodaethau a gweithgareddau ymarferol.

Ein is-strategaeth cenhadaeth ddinesig

Is-strategaeth cenhadaeth ddinesig

Mae ein his-strategaeth Cenhadaeth Ddinesig wedi'i hadnewyddu er mwyn canolbwyntio ar sut y gallwn helpu Cymru i wella ac ailadeiladu yn dilyn y pandemig.

Cysylltu â ni

Cysylltwch â'n cenhadaeth ddinesig yn civicmission@caerdydd.ac.uk.