Ewch i’r prif gynnwys

Perfformiad

Rydym yn gweithio tuag at archwilio a chynyddu effeithlonrwydd ein defnydd o ddŵr ac egni, caffaeliad gwyrdd, ailgylchu, gwaith cynnal a chadw'r campws a bioamrywiaeth.

Defnydd o egni

Parhaodd yr allyriadau carbon a gyfrifwyd yn erbyn yr allyriadau grid cyfartalog i ostwng yn ystod y flwyddyn academaidd 2016-17 (8% yn is na 2005/06) yn dilyn buddsoddiad gan Salix Invest i arbed benthyciadau heb log.

Mae UEB wedi rhoi cyfarwyddyd i fwrw ymlaen â blwyddyn 1 o 3 o'r Cynllun Rheoli Carbon a gwario £4.939 miliwn o gyllid a gafwyd oddi wrth gronfa Twf Gwyrdd Llywodraeth Cymru.

Manylion Cyswllt

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni:

Ymholiadau egni

Ymholiadau amgylcheddol

Caffael cynaliadwyedd

Bellach bydd cwmnïau sy'n dymuno darparu nwyddau a gwasanaethau i'r Brifysgol yn gorfod dangos ymrwymiad i faterion amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd.

Mae'r mesur hwn, a fydd yn berthnasol i bob penderfyniad caffael dros £25,000, wedi’i ddylunio er mwyn rhoi sylw blaenllaw i ystyriaethau moesegol wrth gomisiynu gwaith neu wasanaethau gan sefydliadau allanol.

Ymhlith y newidiadau eraill mae cymalau budd cymunedol er mwyn creu cyfleoedd sgiliau a hyfforddiant, darparu cyflogaeth i'r rhai nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant. Mae cadwyni cyflenwi i fusnesau bach, canolig a chymdeithasol wedi’u cynnwys.

Mae’r Consortiwm Pwrcastu Addysg Uwch Cymru (HEPCW) yn aelod cyswllt o Gonsortiwm Prynu Prifysgolion Deheuol, sy’n aelodau o Electronics Watch. Mae’r Brifysgol yn prynu drwy fframweithiau a reolir gan SUPC gan gynnwys gliniaduron, cyfrifiaduron, gweinyddion a storio cyfrifiadur.

Gwobrau

Dyfarniad/EnwebiadDyddiadManylion
Gwobr Rhagoriaeth TG a Meddalwedd Ewropeaidd, 2017Mawrth 2017

Wedi ei wobrwyo i Ganolfan Ddata Uwch-gyfrifiadur ARCCA Redwood, trwy ein darparwr atebion Schneider Electric, yn gweithio mewn partneriaeth â Schneider Electric (APC, Comtec Power, CoolTherm a staff Prifysgol Caerdydd (ARCCA, Ystadau a TG y Brifysgol) – i weithio i optimeiddio effeithlonrwydd ynni a gweithredu'r Ganolfan ddata.

Gwobrau Prifysgol y Guardian- CynaliadwyeddMawrth 2017Enillodd ein prosiect i ddenu gwenyn y categori prosiect cynaliadwyedd. Rydym yn ymgysylltu gydag ysgolion lleol a phrosiectau gwyddoniaeth ar draws De Cymru i gynnig gwell amgylchedd ar gyfer gwenyn wrth ymdrechu i ddatblygu gwrthfiotigau sy'n defnyddio mêl fel sylfaen.
Gwobr Arloesedd mewn CynaliadwyeddMehefin 2015Cafodd arbenigwyr a gynlluniodd dŷ clyfar sy'n cynhyrchu mwy o ynni na’r hyn mae'n ei ddefnyddio, eu hanrhydeddu yng Ngwobrau Arloesedd ac Effaith Caerdydd 2015.
Marc Bwyd am oes y Soil Association Hydref 2012Ni oedd y Brifysgol gyntaf yng Nghymru i gael ei chydnabod gan y Soil Association am ein hymrwymiad i ddarparu bwyd sydd wedi ei baratoi'n ffres ac sy'n rhydd o ychwanegion dadleuol ac yn well i les anifeiliad. 
Gwobrau BREEAM Cymru 2012Gorffennaf 2012Enillodd adeilad Hadyn Ellis ym Mharc Maendy brif wobr am ei gynaliadwyedd. 
ISO 14001 ESystem Rheoli Amgylcheddol  Ni oedd y Brifysgol gyntaf yng Nghymru i dderbyn ISO 14001-sef y safon amgylcheddol a gydnabyddir yn rhyngwladol sy'n dangos ymrwymiad sefydliad i leihau ei effaith ar yr amgylchedd. Hefyd cawsom y safon BS OHSAS 18001 sy'n adnabod hyrwyddo amgylchedd gwaith iach a diogel.  
Enwebiad gwobr Green GownAwst 2011Menter marchnata gymdeithasol arloesol sydd yn anelu at leihau tannau gwair bwriadol a gyrhaeddodd rhestr fer y categori Cyfrifoldeb Cymdeithasol. 
Gwobr y Frenhines ar gyfer Gwasanaeth gwirfoddol Mehefin 2010Cafodd Gwirfoddolwyr Cadwraeth Caerdydd (CCV), grŵp a sefydlwyd ar y cyd gan John Newton, cyn Is Gyfarwyddwr yn Adran Gyllid y Brifysgol, ei wobrwyo am waith rhagorol yn y gymuned. 
Gwobr Green Gown Mehefin 2010Menter myfyrwyr Prifysgol Caerdydd sy'n hyrwyddo cymeriant ffrwythau a llysiau a dyfwyd yn lleol ag enillodd wobr Ymgyrchoedd a Mentrau Myfyrwyr. 
Safon Yr Ymddiriedolaeth Garbon Mai 2010Ni oedd y Brifysgol gyntaf yng Nghymru i ennill Safon yr Ymddiriedolaeth Garbon, sef y marc arbenigedd cenedlaethol. Dyma gydnabyddiaeth o'n gwaith a'r canlyniadau a'r ymrwymiad parhaus i leihau ein hallyriadau carbon.