Ewch i’r prif gynnwys

Dirprwy Is-Ganghellor

Yr Athro Karen Holford
Yr Athro Karen Holford BEng, PhD, CEng, FIMechE, FICE, CPhys, FInstP, FLSW

Yr Athro Karen Holford yw’r Rhag Is-Ganghellor.

Mae'n gweithio'n agos gyda'r Is-Ganghellor, y Rhag Is-Gangellorion, y Prif Swyddog Gweithredu, y Prif Swyddog Ariannol a'r Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol i roi arweiniad i'r Brifysgol a chyflawni nodau ein strategaeth. Mae'r Athro Holford yn dirprwyo ar ran yr Is-Ganghellor yn ei absenoldeb.

Dechreuodd yr Athro Holford ei gyrfa yn Rolls-Royce ym Mryste. Yno, fe gwblhaodd brentisiaeth israddedig yn darllen peirianneg fecanyddol yn UWIST, cyn mynd ati i wneud PhD yng Ngholeg Prifysgol Cymru Caerdydd. Aeth yn ei blaen wedyn i weithio yn AB Electronic Products lle bu’n gyfrifol am ddatblygu cynhyrchion modurol i gwmnïau fel BMW, Jaguar a Rover, a chafodd ei dyrchafu mewn dim o dro i rôl uwch-beiriannydd.

Ymunodd â'r Ysgol Peirianneg yng Nghaerdydd fel darlithydd ym 1990, a daeth yn Gyfarwyddwr yn 2010. Yn 2012, cafodd ei phenodi’n Rhag Is-Ganghellor cyntaf y Brifysgol ac yn Bennaeth Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg, cyn ymgymryd â rôl Dirprwy Is-Ganghellor ym mis Ebrill 2017.

Mae'r Athro Holford yn atebol i'r Is-Ganghellor am faterion staff ac amrywiaeth, strategaeth ystadau, cynaliadwyedd a phrosiectau sydd o bwys strategol i'r Brifysgol.

Dyma rai o gyfrifoldebau penodol yr Athro Holford:

 • ddyrannu a chyllidebu adnoddau
 • prosesau a pholisïau cynllunio
 • strategaethau ystadau
 • strategaethau a pholisïau urddas, amrywiaeth a staff
 • datblygiad cynaliadwy y Brifysgol yn ei ystyr ehangaf
 • arwain prosiectau o bwys strategol ar draws ein gweithgareddau.

Pwyllgorau a grwpiau'r Brifysgol

Yr Athro Holford yw cadeirydd y pwyllgorau a'r grwpiau canlynol:

 • Pwyllgor Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant
 • Pwyllgor Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd
 • Grŵp Llywio’r Systemau Rheoli Amgylcheddol
 • Grŵp Llywio Campws Arloesedd Caerdydd (CIC)
 • Grŵp Portffolio Ystadau a Seilwaith
 • Pwyllgor Diswyddiadau
 • Cyd-fforwm Ymgynghori a Negodi (Undebau Campws)
 • Cyfarfod Partneriaeth ar y Cyd (Undebau'r Campws)
 • Pwyllgor Dyrchafiadau Academaidd
 • Panel Rheoli Recriwtio (2020)
 • Grŵp Dylunio a Gweithredu Arolwg y Staff
 • Grŵp Goruchwylio TRAC
 • Grŵp Llywodraethu Model Llwyth Gwaith

Ymchwil

Ers symud i'r byd academaidd dros 30 mlynedd yn ôl, mae'r Athro Holford wedi helpu i feithrin yr enw da rhyngwladol a blaenllaw sydd gan Brifysgol Caerdydd erbyn hyn ym maes allyriadau acwstig (AE). Mae ein hymchwil yn y maes wedi creu technoleg llawer mwy effeithiol o fonitro diogelwch pontydd a strwythurau eraill.

Yn fwyaf diweddar, mae gwaith ei thîm wedi canolbwyntio ar dechnegau gwell ar gyfer lleoli difrod AE, cynaeafu ynni, synwyryddion wedi’u hymgorffori a thechnolegau eraill sy’n ceisio datblygu systemau awtonomaidd i asesu cyflwr strwythurol.

Mae'r Athro Holford wedi cyhoeddi dros 180 o ddarnau gwaith ymchwil, gan gynnwys dros 100 o bapurau mewn cyfnodolion a adolygir gan gymheiriaid. Mae hi wedi arwain sawl prosiect ymchwil a noddir gan gynghorau ymchwil a byd diwydiant.

Ochr yn ochr â'i hymchwil, mae'r Athro Holford wedi ymrwymo i sicrhau dysgu o safon, sy'n berthnasol i fyd diwydiant. Hi oedd Cyfarwyddwr y Gyfadran ar gyfer tîm Formula Student am sawl blwyddyn, sy'n adlewyrchu ei diddordeb personol mewn chwaraeon modur.

Gwobrau a chyfraniadau ehangach

Mae Karen wedi bod yn aelod o Gyngor STFC UKRI ac o Rwydwaith Cynghori Strategol ESPRC, ar ôl bod yn Gadeirydd allanol i Dîm Cynghori Strategol Peirianneg EPSRC yn flaenorol. Yn ddiweddar (2020) cafodd ei phenodi’n Gadeirydd pwyllgor ymchwil yr Academi Beirianneg Frenhinol.

Yn 2018 derbyniodd Karen CBE am wasanaethau i beirianneg a hyrwyddo menywod ym maes peirianneg, ac yn 2019 derbyniodd wobr Menywod yn y Gwyddorau ym maes Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg. Cafodd ei henwi ar restr gyntaf y Daily Telegraph o'r 50 Menyw Bwysicaf ym Maes Peirianneg yn 2016.

Yn 2019 roedd Karen yn aelod o grŵp adolygu Llywodraethu AU Cymru dan arweiniad Gillian Camm. Yn 2017 roedd Karen yn aelod o "Adolygiad Reid o Ymchwil ac Arloesedd a Ariennir gan y Llywodraeth yng Nghymru". Yn 2016, roedd yn un o gyd-awduron yr adroddiad, “Menywod Talentog ar gyfer Cymru Lwyddiannus”, a nododd pa mor bwysig yw cael mwy o fenywod yn dilyn gyrfaoedd STEM. Derbyniodd Llywodraeth Cymru bob un o argymhellion yr adroddiad ym mis Ionawr 2016.

Mae’r Athro Holford yn Gymrawd o’r Academi Beirianneg Frenhinol. Mae hi'n Beiriannydd Siartredig (Cymrawd o Sefydliad y Peirianwyr Mecanyddol) ac yn Gymrawd o Gymdeithas Ddysgedig Cymru.

Yn 2007 dyfarnwyd gwobr Rhagoriaeth WISE iddi am ei chyfraniad personol i beirianneg ac ymrwymiad hirdymor i gefnogi merched a menywod ifanc ym meysydd gwyddoniaeth a pheirianneg. Yn 2006, enillodd wobr Cymraes y Flwyddyn ym maes Gwyddoniaeth a Thechnoleg i gydnabod ei chyflawniadau nodedig yn y maes.

Manylion cyswllt

Cynorthwy-ydd personol: Anastasia Conway