Ewch i’r prif gynnwys

Rhag Is-Ganghellor

Yr Athro Karen Holford
Yr Athro Karen Holford BEng, PhD, CEng, FIMechE, FICE, CPhys, FInstP, FLSW

Yr Athro Karen Holford yw’r Rhag Is-Ganghellor.

Mae hi'n cydweithio'n agos â'r Is-Ganghellor a'r Dirprwy Is-Gangellorion i roi arweiniad i'r Brifysgol a chyflawni amcanion ein strategaeth. Mae'r Athro Holford yn dirprwyo dros yr Is-Ganghellor yn ei absenoldeb.

Dechreuodd yr Athro Holford ei gyrfa yn Rolls-Royce ym Mryste. Yno, fe gwblhaodd brentisiaeth israddedig yn darllen peirianneg fecanyddol yn UWIST, cyn mynd ati i wneud PhD yng Ngholeg Prifysgol Cymru Caerdydd. Aeth yn ei blaen wedyn i weithio yn AB Electronic Products lle bu’n gyfrifol am ddatblygu cynhyrchion modurol i gwmnïau fel BMW, Jaguar a Rover, a chafodd ei dyrchafu mewn dim o dro i rôl uwch-beiriannydd.

Ymunodd â'r Ysgol Peirianneg yng Nghaerdydd fel darlithydd ym 1990, a daeth yn Gyfarwyddwr yn 2010. Yn 2012, cafodd ei phenodi’n Ddirprwy Is-Ganghellor cyntaf y Brifysgol ac yn Bennaeth Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg, cyn ymgymryd â rôl Rhag Is-Ganghellor ym mis Ebrill 2017.

Dyma rai o gyfrifoldebau penodol yr Athro Holford:

 • goruchwyliaeth strategol o ddyrannu adnoddau a chyllidebu
 • prosesau a pholisïau cynllunio strategol
 • strategaethau ar gyfer ystadau a staff y Brifysgol
 • goruchwylio’r strategaethau a’r polisïau urddas, amrywiaeth a staffio
 • datblygiad cynaliadwy y Brifysgol yn ei ystyr ehangaf
 • arwain prosiectau o bwys strategol ar draws ein gweithgareddau.

Pwyllgorau a grwpiau

Yr Athro Holford yw cadeirydd y pwyllgorau a'r grwpiau canlynol:

 • Cydraddoleb ac Amrywiaeth
 • Grŵp Portffolio’r Ystadau
 • Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd
 • Grŵp Llywio Campws Arloesedd Caerdydd (CIC)
 • Grŵp Llywio’r Cynllun Ffioedd a Mynediad
 • Grŵp Llywio’r Systemau Rheoli Amgylcheddol
 • Grŵp Craffu ar Bortffolio'r Brifysgol
 • Pwyllgor Diswyddiadau
 • Cyfarfod Partneriaeth ar y Cyd (gyda'r undebau)
 • JCNF

Ymchwil

Ers symud i'r byd academaidd dros 26 mlynedd yn ôl, mae'r Athro Holford wedi helpu i greu’r enw da rhyngwladol a blaenllaw sydd gan Brifysgol Caerdydd erbyn hyn ym maes allyriadau acwstig (AE). Mae ein hymchwil yn y maes wedi creu technoleg llawer mwy effeithiol o fonitro diogelwch pontydd a strwythurau eraill.

Yn fwyaf diweddar, mae gwaith ei thîm wedi canolbwyntio ar dechnegau gwell ar gyfer lleoli difrod AE, cynaeafu ynni, synwyryddion wedi’u hymgorffori a thechnolegau eraill sy’n ceisio datblygu systemau awtonomaidd i asesu cyflwr strwythurol.

Mae'r Athro Holford wedi cyhoeddi dros 150 o ddarnau gwaith ymchwil, gan gynnwys dros 70 o bapurau mewn cyfnodolion a adolygir gan gymheiriaid. Mae hi wedi arwain sawl prosiect ymchwil a noddir gan gynghorau ymchwil a byd diwydiant

Ochr yn ochr â'i hymchwil, mae'r Athro Holford wedi ymrwymo i sicrhau dysgu o safon, sy'n berthnasol i fyd diwydiant. Hi oedd Cyfarwyddwr y Gyfadran ar gyfer tîm Formula Student am sawl blwyddyn, sy'n adlewyrchu ei diddordeb personol mewn chwaraeon modur.

Gwobrau

Ochr yn ochr â'i hymchwil, mae'r Athro Holford wedi ymrwymo i sicrhau dysgu o safon, sy'n berthnasol i fyd diwydiant. Mae’n un o gyd-awduron yr adroddiad, Menywod Talentog ar gyfer Cymru Lwyddiannus, a nododd pa mor bwysig yw cael mwy o fenywod yn dilyn gyrfaoedd STEM, a derbyniodd Llywodraeth Cymru pob un o argymhellion yr adroddiad ym mis Ionawr 2017.

Cafodd yr Athro Holford ei hethol yn Gymrawd o’r Academi Beirianneg Frenhinol yn 2015. Mae hi'n Beiriannydd Siartredig (Cymrawd o Sefydliad y Peirianwyr Mecanyddol) ac yn Gymrawd o Gymdeithas Ddysgedig Cymru. Mae hefyd yn aelod o rwydwaith Cynghori Strategol ESPRC, yn llysgennad UpRising a chafodd ei henwi’n ar restr gyntaf erioed y Daily Telegraph o’r 50 menyw bwysicaf ym maes peirianneg.

Yn 2006, enillodd wobr Cymraes y Flwyddyn ym maes Gwyddoniaeth a Thechnoleg i gydnabod ei chyflawniadau nodedig yn y maes. Yn 2007, enillodd Wobr Rhagoriaeth WISE am ei chyfraniad personol ym maes peirianneg a’i hymrwymiad hirdymor i gefnogi merched a menywod ifanc ym maes gwyddoniaeth a pheirianneg.

Mae’r Athro Holford yn aelod o fwrdd cynghori ‘Science made Simple’ ac yn un o ymddiriedolwyr Cynllun Addysg Peirianneg Cymru. Mae’r cynllun hwn wedi bod ar waith ers 1989 a chaiff ei gynnal mewn partneriaeth â’r Academi Beirianneg Frenhinol. Ei nod yw annog y bobl ifanc fwyaf galluog yng Nghymru i ystyried gyrfa ym maes peirianneg. Mae’r Athro Holford hefyd yn aelod o Gyngor y Cyfleusterau Gwyddoniaeth a Thechnoleg (STFC).

Manylion cyswllt

Cynorthwy-ydd personol: Anastasia Conway