Ewch i’r prif gynnwys

Dirprwy Is-Ganghellor

Photograph of Professor Walford Davies
Yr Athro Damian Walford Davies yw'r Dirprwy Is-Ganghellor

Yr Athro Damian Walford Davies yw'r Dirprwy Is-Ganghellor.

Mae'r Dirprwy Is-Ganghellor yn gweithio'n agos gyda'r Is-Ganghellor a'r Rhag Is-Gangellorion thematig a cholegol i roi arweiniad i'r Brifysgol a chyflawni nodau ein strategaeth. Mae'r Athro Walford Davies yn dirprwyo ar ran yr Is-Ganghellor pan fo angen ac mae'n aelod o Fwrdd Gweithredol y Brifysgol.

Fel Dirprwy Is-Ganghellor, mae'r Athro Walford Davies yn gyfrifol am:

 • Yr holl strategaethau cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant a materion iechyd, lles a diogelwch sy'n ymwneud â staff a myfyrwyr;
 • Prosesau a pholisïau sy'n ymwneud â chynllunio strategol;
 • Gweithredu strategaethau a phrosiectau ystâd y Brifysgol;
 • Polisïau a gweithdrefnau sy'n ymwneud a datblygiad cynaliadwy'r Brifysgol, gan gynnwys cynaladwyedd amgylcheddol, cymdeithasol, academaidd ac ariannol;
 • Cysylltu â Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC);
 • Cysylltu â Llywodraeth Cymru;
 • Prosesau a pholisïau sy'n ymwneud â llywodraethu corfforaethol;
 • Arweinyddiaeth prosiectau penodol o bwysigrwydd strategol i'r Brifysgol.

Mae'r Athro Walford Davies hefyd wedi arwain dau o brif brosiectau cyfalaf y Brifysgol – Canolfan Bywyd y Myfyrwyr a sbarc ǀ spark – parc gwyddorau cymdeithasol cyntaf y byd.

Mae hefyd yn goruchwylio diwylliant a strategaeth Gymraeg y Brifysgol. Dyma’r hyn a ddywedodd:

“Rydym wedi creu strategaeth sy’n weledigaeth o ddiwylliant Cymraeg ar y campws ar draws ein holl weithgareddau – ac mae perthnasedd y diwylliant hwnnw yn cael ei gyfrif drwy gyfeirio at werthoedd cysylltu â’n gilydd, amrywiaeth, cynaliadwyedd, lles, dealltwriaeth ddiwylliannol a'n dyletswydd i genedlaethau'r dyfodol.”

Gwasanaethodd yr Athro Walford Davies fel Rhag Is-Ganghellor Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol (2018-2021) ac fel Pennaeth yr Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth (2014-2018). Gwasanaethodd hefyd fel Cadeirydd cyntaf Llenyddiaeth Cymru – un o saith cwmni celfyddydol cenedlaethol Cymru (2012-2018) – ac fel Cadeirydd Bwrdd Gwasg Prifysgol Caerdydd (2015-18). Mae'n Gymrawd i Gymdeithas Ddysgedig Cymru.

Pwyllgorau a grwpiau'r Brifysgol

Mae'r Athro Walford Davies yn cadeirio nifer o bwyllgorau a grwpiau, gan gynnwys:

 • Pwyllgor Dyrchafiadau Academaidd
 • Pwyllgor Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant
 • Grŵp Llywio Portffolio Ystadau a Seilwaith
 • Grŵp Llywio Portffolio Campws Arloesedd Caerdydd
 • Fforwm Ymgynghorol a Negodi ar y Cyd (gydag undebau'r campws)
 • Grŵp Gweithredol y Gymraeg
 • Pwyllgor Iechyd, Diogelwch a Lles
 • Pwyllgor Diswyddiadau
 • Grŵp Llywodraethu Modelu Llwyth Gwaith
 • Pwyllgor Cynaliadwyedd Amgylcheddol

Cyhoeddiadau ac ymchwil

Prif faes ymchwil yr Athro Walford Davies yw Rhamantiaeth, yn enwedig y berthynas rhwng llenyddiaeth a gwleidyddiaeth yn oes y chwyldro. Mae ei gyhoeddiadau wedi datblygu dull creadigol-feirniadol o ymdrin â'r pwnc. Mae ei ddiddordebau ymchwil hefyd yn cynnwys:

 • ddiwylliannau materol ehangach y cyfnod Rhamantaidd
 • Hanesyddiaeth Rhamantaidd a methodolegau Astudiaethau Rhamantaidd
 • Rhamantiaeth a daearyddiaeth/cartograffeg
 • Ysgrifennu Cymreig yn Saesneg
 • Barddoniaeth yr Ugeinfed Ganrif
 • Ysgrifennu Creadigol, yn enwedig barddoniaeth ac ekphrasis/gair-a-delwedd, ynghyd â'r rhyngwynebau rhwng y cyfnodau a'r disgyblaethau hyn.

Mae ei waith diweddar yn cynnwys y casgliad cyd-olygu Romantic Cartographies (Cambridge UP, 2020); y casgliad golygedig Counterfactual Romanticism (Manchester UP, 2019); ac erthyglau ar Coleridge, llongddrylliad a thrawma ac ar drafodaethau creadigol-feirniadol Keats gyda'r clefyd a'i laddodd. Mae'n cwblhau'r gyfrol derfynol ar y cyd o Hanes Llenyddol Rhydychen Cymru, y mae'n Olygydd Cyffredinol iddi, a rhifyn Caergrawnt o nofel Thomas Love Peacock, The Misfortunes of Elphin (1829). Mae ei gasgliadau barddonol yn cynnwys Witch (2012), Judas (2015) a Docklands (2019), i gyd wedi'u cyhoeddi gan Seren. Mae hefyd yn cwblhau llyfr ffeithiol creadigol, The Ground, sy'n tyrchu’n greadigol i bum cae cyfagos ym Mro Morgannwg, a 'bywgraffiad barddonol' o'r seiclwr Eidalaidd mawr, Gino Bartali (1914-2000), enillydd y Tour de France ddwywaith (1938 a 1948).

Manylion cyswllt

Cynorthwy-ydd Personol

Emma Fisher