Ewch i’r prif gynnwys

Campws

Mae Cynaliadwyedd yn rhan annatod o'n gwerthoedd ac rydym yn ymdrechu i'w mewnosod yn ein holl weithredoedd.

I fewnosod cynaliadwyedd yn llwyddiannus trwy gydol y Brifysgol byddwn yn:

 • annog ein graddedigion a'n staff i weithredu fel dinasyddion cynaliadwy sy'n cyfoethogi cymdeithas
 • sicrhau bod datblygiad cynaliadwy yn ystyriaeth bwysig yn ein penderfyniadau
 • mesur ein perfformiad cynaliadwy drwy fframwaith LIFE ac yn rhoi adroddiad blynyddol am ein cynnydd yn flynyddol.

Rheoli Carbon

Yn 2013, fe wnaethon ni gytuno ar Gynllun Rheoli Carbon i leihau ein allyriadau carbon, lle mae ein perfformiad yn cael ei fesur yn gyson i sicrhau ein bod yn cyrraedd y targedau. Mae'r prosiectau sydd ar y gweill i leihau ein cynnyrch carbon yn cynnwys:

 • gwella effeithiolrwydd goleuadau a systemau synwyryddion
 • gwella effeithiolrwydd systemau gwresogi
 • gwella deunyddiau inswleiddio
 • gosod technolegau arbed dŵr
 • lleihau effaith amgylcheddol ar ein technoleg.
 • defnyddio technoleg i leihau effeithiau amgylcheddol arall.

Teithio cynaliadwy

Mae ein Cynllun Teithio yn pwysleisio'r ardaloedd allweddol lle gallwn gydweithio i leihau ein cynnyrch carbon, cyfrannu i les a chefnogi Cymru yn ei hymdrech i sicrhau dyfodol carbon isel.

Rydym yn annog ein staff a'n myfyrwyr yn ogystal ag ymwelwyr sy'n teithio i Brifysgol Caerdydd i ddefnyddio ffurfiau teithio cynaliadwy.

Ystadegau teithio o'n harolwg teithio diweddaraf  (2012/13)

Dull teithio i, oddi wrth ac o fewn y BrifysgolStaffMyfyrwyr
Cerdded37.5%60%
Seiclo17.5%14%
Trafnidiaeth gyhoeddus25.9%11.8%

Mentrau ar draws y Brifysgol

Rydym yn cynnal mentrau cynaliadwyedd yn rheolaidd gyda'n staff a'n myfyrwyr i gefnogi rheolaeth carbon o fewn y Brifysgol.

Rydym yn annog ailddefnyddio boteli dŵr a mygiau. Mae dŵr yfed am ddim ar gael ar draws y Brifysgol, gyda ffynhonnau dŵr lleol ar gael yn ein hadeiladau ac yn caffis/bwytai y Brifysgol.

Effaith Gwyrdd

Hon yw'r bumed flwyddyn i ni gynnal Effaith Werdd, ac rydym ni wedi cael y nifer fwyaf o dimau'n cymryd rhan ar draws pob campws hyd yma.

Mae Effaith Werdd yn rhaglen newid ymddygiad dan arweiniad Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr i helpu staff a myfyrwyr i ddeall cynaliadwyedd a chyfrifoldeb cymdeithasol. Mae'n creu newid gweithredol drwy weithredu gyda thystiolaeth.

Mae'r timau yn cynnwys staff a myfyrwyr sy'n cwblhau'r meini prawf amrywiol yn eu gweithle ac yn darparu tystiolaeth o hyn yn y gweithlyfr electronig. Mae’r gweithlyfr yn trafod effeithlonrwydd ynni, gwastraff ac ailgylchu, teithio, lles, ymgysylltu cymunedol a bioamrywiaeth. Mae cynllun y wobr wedi'i strwythuro i gynnig gwobrau Efydd, Arian ac Aur sy'n cynnwys codi ymwybyddiaeth, ymgysylltiad, a chamau ehangach drwy ddyfeisgarwch a chreadigrwydd.

Mae’r 43 o dimau eleni wedi cyflwyno o amrywiaeth eang o ddisgyblaethau ar draws y campysau am amrywiaeth o wobrau. Llwyddodd pedwar tîm i gyrraedd y safon Aur; 12 i gyrraedd Arian ac 17 i gyrraedd Efydd, yn ogystal â 2 Lab Aur; 5 Lab Arian ac 8 Lab Efydd. At hynny, cymerodd 15 o fyfyrwyr o amrywiaeth o gyrsiau ran yn y rôl archwilio, ac aeth rhai ohonynt y tu hwnt i'r disgwyl.

Bydd yr holl fyfyrwyr a gymerodd ran yn cael hyfforddiant achrededig gan y Sefydliad Rheoli ac Asesu Amgylcheddol (IEMA), a chafodd rhai ohonynt yr hyfforddiant hwn fel rhan o'r elfen gwirfoddoli ar gyfer Gwobr Caerdydd.

Wythnos Cynaliadwyedd 5-9 Mawrth 2018

Y thema ar gyfer yr wythnos cynaliadwyedd eleni oedd 'Lleihau, Ailddefnyddio, Ailgylchu'.

Roedd digwyddiadau yn cynnwys:

 • Plastig, plastig ym mhobman – Cymdeithas Cadwraeth Forol
 • Polisïau a phlastig – cyflwyno’r tâl am fagiau plastig.

Fe gynhalion ni weithdai sgiliau cynaliadwyedd, gan gynnwys sut i ‘Adfer eich dillad’, a ‘Chegin heb wastraff’. Fe wnaethom ni hefyd gynnig brecwast 'Beicio i'r gwaith', sesiynau Dr Beic a marcio diogelwch.

Nextbike

Rydym ni’n falch o fod yn cefnogi cynllun nextbike Caerdydd a lansiwyd ym mis Mai 2018.

Mae cynllun llogi beiciau ar y stryd nextbike ar hyn o bryd yn cynnig 250 o feiciau mewn 25 o orsafoedd llogi i’r holl staff a myfyrwyr gydag aelodaeth am ddim a 30 munud cyntaf pob taith yn rhad ac am ddim.

Bydd nifer y beiciau yn cynyddu i 500 erbyn diwedd Awst 2018, gyda 25 o orsafoedd llogi ychwanegol; a rhai ohonynt wedi’u lleoli ar neu yn agos at lawer o adeiladau’r Brifysgol

Rhagor o wybodaeth am nextbike Caerdydd

Ymgyrch Cofiwch Ddiffodd

Mae ymgyrch Cofiwch Ddiffodd yn annog ein myfyrwyr i fynd i'r afael â’r newid yn yr hinsawdd trwy arbed ynni ac ailgylchu. Caiff ei gynnal mewn partneriaeth ag Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr ac mae’n rhan o ymgyrch ryngwladol.

Yn 2017-18, cymerodd 46% o fyfyrwyr a oedd yn byw mewn neuaddau preswyl ran. Arbedwyd gostyngiad o 10%, sef 181,466kWh dros fisoedd y gaeaf, gan gadw 70 o dunelli o garbon allan o'r amgylchedd.

Wythnos Iechyd, Amgylchedd a Lles Cadarnhaol

Rhwng 21 Mehefin a 7 Gorffennaf, gwnaeth y Brifysgol hybu cyfranogaeth mewn amrywiaeth o ddigwyddiadau cynaliadwyedd amgylcheddol gan gynnwys: gwirfoddoli ym Mharc Bute, gweithdai Dr BIke, cymhellion brecwas beicio i'r gwaith, Prosiect PharmaBees, teithiau cerdded natur, sgyrsiau bwyd llysieuol, gweithdai iechyd a hapusrwydd.

Papur wedi'i ailgylchu 100%

Rydym yn defnyddio papur sydd wedi'i ailgylchu 100% ar gyfer argraffu a llungopïo safonol o fewn y Brifysgol. Rydym hefyd yn weithredol wrth edrych am ffyrdd i leihau'r effaith amgylcheddol o waith argraffu arbenigol.