Ewch i’r prif gynnwys

Addysgu a dysgu

Woman student standing in the library reading a book

Rydyn ni'n gwneud ein gorau glas i gadw ein myfyrwyr yn ddiogel yn ogystal â rhoi'r profiad a'r addysg orau bosibl iddyn nhw.

Fel myfyriwr yma, byddwch chi’n elwa ar brofiad dysgu o safon uchel a chyson sy'n cynnwys defnyddio technoleg bwrpasol i'ch helpu i gyflawni'ch potensial.

Sut byddwch chi’n dysgu

Bydd sut y byddwch chi'n dysgu gyda ni yn dibynnu ar ychydig o ffactorau. Ar hyn o bryd, bydd amlder yr addysgu sy’n digwydd wyneb yn wyneb yn dibynnu ar:

  • eich rhaglen astudio
  • rheolau Llywodraeth Cymru ar gadw pellter cymdeithasol
  • gofynion cyrff llywodraethu proffesiynol, statudol neu reoleiddiol.

Pe baech chi'n ymuno â ni nawr, dyma sut beth fyddai eich profiad addysgu.

Efallai yr hoffech chi hefyd ddarllen ein gwybodaeth ar gyfer darpar fyfyrwyr israddedig yn ystod pandemig y coronafeirws (COVID-19).

Mae natur newidiol y pandemig yn golygu y gall fod yn anodd rhagweld cynlluniau ar gyfer y dyfodol hyd sicrwydd. Beth bynnag yw'r sefyllfa, rydyn ni wedi ymrwymo i roi'r profiadau addysgu a dysgu gorau i chi.

Addysgu mewn grwpiau llai

Pan fydd modd bodloni gofynion cadw pellter cymdeithasol, bydd dysgu ar y campws yn digwydd ar ffurf addysgu wyneb yn wyneb mewn grwpiau llai o faint. Bydd hyn yn cynnwys sesiynau tiwtorial neu sesiynau clinigol, stiwdio a labordy (os yw hynny'n rhan o'ch cwrs). Ar hyn o bryd, fyddwch chi ddim yn mynd i ddarlithoedd mawr ar y campws.

Ar ben hynny, bydd pob myfyriwr yn elwa ar ystod o dechnolegau a dulliau ar-lein sy'n rhoi gwybodaeth, yn hwyluso gwaith ar y cyd ac yn cefnogi dysgu annibynnol.

Serch y tiwtorialau ar-lein, mae’r darlithwyr wedi bod yn hynod gefnogol, gan ymroi i greu adnoddau i ddefnyddio meddalwedd gymhleth ym maes peirianneg, gan egluro popeth cam wrth gam. Mae'r rhan fwyaf ohonyn nhw wedi bod mewn cysylltiad cyson ac wedi gofyn am ein hadborth a sut i wella – gwych o beth yw gweld hynny, sef er ei bod hi’n anodd iawn arnon ni i gyd, mae’r darlithwyr yn gwneud eu gorau glas o hyd i sicrhau bod ein profiad o’r brifysgol yn un gwych.
Ioana, Peirianneg Feddygol

Cymorth o ran sgiliau astudio

Mae gennym dîm sy’n dylunio eich profiadau dysgu digidol, gan sicrhau eu bod yn rhyngweithiol, yn gynhwysol ac yn ddiddorol.

Rydyn ni hefyd wedi creu canllawiau i’ch helpu i baratoi’n llawn ar gyfer eich addysgu, ac i ddatrys pryderon posibl sydd gennych chi am sut beth fydd eich gwersi.

Er mwyn gofalu y bydd pawb yn cael profiad dysgu digidol cadarnhaol, rydyn ni’n gweithio mewn partneriaeth â myfyrwyr i werthuso a gwella ein hoffer digidol, ein hadnoddau a'n dulliau addysgu ar sail barhaus.