Ewch i’r prif gynnwys

Cyfleoedd byd-eang

Gallwch weithio, astudio neu wirfoddoli dramor fel rhan o’ch gradd i gael profiad a fydd yn newid eich bywyd. Cewch ddarganfod diwylliannau eraill, dysgu iaith newydd a gwneud ffrindiau am oes.

Dewch o hyd i’ch antur nesaf

Ni waeth beth yw eich dewis gradd, gallwch fanteisio ar dreulio amser dramor yn ystod eich cyfnod astudio gyda ni.

Mae gennym gysylltiadau â mwy na 300 o sefydliadau ac aeth ein myfyrwyr i ymweld â mwy na 50 o wledydd yn ystod 2018 - 2019 yn Ewrop a ledled y byd. P’un a ydych yn dewis gweithio, gwirfoddoli neu astudio dramor, byddwch yn creu atgofion bythgofiadwy.

Bu’n rhaid i ni wneud rhai newidiadau i’n rhaglenni lleoliadau ac astudiaethau tramor oherwydd pandemig y coronafeirws (COVID-19). Ond, rydym wed gweithio gyda sefydliadau partner i roi trefniadau newydd ar waith gan ddilyn cyngor y llywodraeth o hyd.

Mae blwyddyn dramor yn ystod eich astudiaethau yn gyfle unwaith mewn oes ac yn brofiad gwerth chweil go iawn! Cewch gymorth ac arweiniad gan y Brifysgol ac mae cyllid ar gael. Cewch y cyfle i deithio ac i weld diwylliannau newydd, ac mae’r cyfan yn rhan o’ch gradd. Gallaf ddweud yn onest mai dyma amser gorau fy mywyd.

Lucy Hilton, BA Almaeneg ac Eidaleg Hyfforddeiaeth Erasmus+ yn Awstria ac yn yr Eidal

Y penderfyniad gorau a blwyddyn orau fy mywyd. Rhai o’r profiadau a’r atgofion mwyaf anhygoel, a chwrddais i â rhai o’r bobl bwysicaf i mi drwy’r rhaglen gyfnewid. Es i rannau hardd o Ganada, rhoi cynnig ar bethau newydd a mwynhau’r profiad cyfan mas draw.

Euan Bouteiller, BSc Rheoli Busnes gyda Blwyddyn Astudio Dramor Cyfnewid Rhyngwladol yn Carleton, Canada

Heriwch eich hun

Mae’n gyfle gwych i brofi diwylliannau a safbwyntiau eraill, gan wneud ffrindiau newydd a rhannu profiadau bythgofiadwy. Gan ddibynnu ar eich lleoliad, efallai y cewch y cyfle hefyd i ddysgu iaith newydd, a fydd yn eich cyfoethogi’n bersonol am weddill eich oes ac yn rhoi hwb i’ch rhagolygon o ran gyrfa.

Cefais gipolwg ar sut mae pobl yn byw mewn hinsoddau eithafol, a chwrdd â rhai pobl wych. Datblygais fel unigolyn a chael mwy o annibyniaeth.

Lauren Rogers, BSc Geowyddorau Amgylcheddol Astudiaeth dros yr haf yn Sefydliad Svalbard, Arctig Uchel
Rhewlif Linnébreen yn yr Arctig
Rhewlif Linnébreen yn yr Arctig.

Cewch fwrsariaeth hael

Nid yw lleoliad rhyngwladol o reidrwydd yn gorfod bod yn fwy drud nag astudio yng Nghaerdydd. Mae ystod eang o ffynonellau ariannu er mwyn ei wneud yn haws i fyfyrwyr israddedig gwblhau lleoliadau rhyngwladol.

Y fwrsariaeth arferol sydd ar gael i fyfyrwyr sy’n gymwys am Cyfleoedd Byd-eang ar raglen dros yr haf i weithio, astudio neu wirfoddoli yw £200 i £2000, gan ddibynnu ar y math o leoliad, ei hyd a’r lleoliad.

Ceir hefyd fwrsariaethau i ymgeiswyr israddedig llwyddiannus sy’n cymryd rhan mewn rhaglenni cyfnewid a tymor byr.

Mae myfyrwyr yn gymwys o hyd ar gyfer benthyciadau cynhaliaeth, grantiau a gostyngiadau o ran ffioedd dysgu. Mae cyllid pellach ar gael i fyfyrwyr o gefndiroedd ehangu cyfranogiad ac ar gyfer myfyrwyr anabl.

Roedd y fwrsariaeth yn ffactor hynod ddylanwadol wrth benderfynu. Gall fod yn broses gostus yn aml, ond o ganlyniad i’r fwrsariaeth hawl gan Cyfleoedd Byd-eang, nid oedd y gost bellach yn ffactor mor gyfyngol.

Sienna Adderley, BA Newyddiaduraeth a Chyfathrebu Gwirfoddoli dros yr haf yn Ffiji
Enfys dros gêm o bêl foli yn Ffiji.
Enfys dros gêm o bêl foli yn Ffiji.

Hwb i’ch gyrfa yn y dyfodol

Mae’n ymddangos yn bell i ffwrdd ond byddwch yn graddio ymhen dim o amser. Bydd treulio amser dramor yn rhoi hwb i’ch siawns o lwyddo – yn eich arholiadau â gyda chyflogwyr posibl.

Yn ôl Adroddiad ‘Codi Dyheadau’ Rhyngwladol Prifysgolion y DU 2019, roedd myfyrwyr a oedd yn treulio amser dramor 28% yn fwy tebygol o ennill gradd dosbarth cyntaf.

Yn bendant mae’n rhywbeth sy’n unigryw ar CV. Ar ôl cysylltu â rhai cwmnïau penodol eisoes ynghylch gwaith yn y dyfodol, rwy’n gwybod mai fy mlwyddyn dramor oedd un o’r pethau a oedd fwyaf apelgar yn eu barn nhw.

Tomos Morris, LLB y Gyfraith a Ffrangeg Astudiaeth Erasmus+ yn Toulouse, Ffrainc

Mae cwblhau profiad gwaith yn y diwydiant meddalwedd ac yn enwedig yng Ngholombia, sef un o'r marchnadoedd cyflymaf sy'n dod i'r amlwg yn y byd, wedi caniatáu imi gael cipolwg ar sut brofiad fyddai gweithio mewn amgylchedd cystadleuol, cyflym mewn bywyd go iawn lle byddech chi’n gorfod delio â llawer o gyfrifoldebau.

Vince Mojares, BSc Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol Interniaeth dros yr haf ym Medellin, Colombia

Opsiynau sydd ar gael

Ni waeth beth yw eich dewis gradd, gall ein tîm Cyfleoedd Byd-eang drefnu rhaglen dros yr haf i astudio, gweithio neu wirfoddoli.

Fel rhan o’ch gradd, efallai y byddwch hefyd yn gymwys i wneud cais am leoliadau ledled Ewrop drwy Erasmus+. Gan ddibynnu ar eich rhaglen astudio, gallwch hefyd dreulio semester neu flwyddyn academaidd yn astudio gydag un o'n partneriaid cyfnewid y tu allan i Ewrop.

Mae’r lleoliadau tymor byr hyn yn para o leiaf pedair wythnos a gallwch eu cwblhau mewn amrywiaeth o leoliadau o amgylch y byd. Darperir bwrsariaethau i’ch helpu gyda thalu costau mynd dramor.

Astudio

Manteisiwch ar y cyfle i astudio pwnc nad yw’n gysylltiedig â’ch gradd, neu ddatblygu eich gwybodaeth am bwnc eich gradd wrth fwynhau profiad rhyngwladol hollol newydd.

Byddwch yn cwblhau rhaglenni astudio y tu allan i’r tymor dros wyliau’r haf, sy’n golygu eu bod yn ddelfrydol i fyfyrwyr nad oes ganddynt y cyfle i astudio dramor fel rhan o’u rhaglen radd. Gallwch astudio mewn amrywiaeth o leoliadau ledled y byd, gan gynnwys Asia, Ewrop, America Ladin ac UDA.

Gweithio

Beth am gael profiad gwaith yn ystod eich amser yng Nghaerdydd? Gall ein tîm Cyfleoedd Byd-eang helpu i gydlynu a chefnogi lleoliadau rhyngwladol. Rydym yn cynnig arweiniad ar leoliadau dros yr haf a blynyddoedd hyfforddi proffesiynol, a cheir cyllid ar gyfer nifer o raglenni. Trwy’r interniaethau rhyngwladol hyn, cewch y cyfle i weithio i nifer o gwmnïau byd-eang a chenedlaethol.

Gwirfoddoli

Gwnewch gyfraniad cadarnhaol i’r byd yn ystod eich amser yn y Brifysgol drwy gymryd rhan mewn prosiectau gwirfoddoli dramor. Ymunwch â thimau o fyfyrwyr o’r Brifysgol a gwirfoddoli mewn lleoliadau megis Ffiji, Japan, Cambodia, India a mwy.

Bydd astudio, gweithio neu wirfoddoli dramor yn gwella eich CV drwy ddangos sgiliau allweddol megis cyfathrebu trawsddiwylliannol, hyblygrwydd, a chydweithio yn ogystal ag ehangu eich safbwynt a’ch datblygu’n bersonol.

Darllenwch am brofiadau o lygad y ffynnon gan ein myfyrwyr ar raglenni dros yr haf yn blogiau ein teithwyr ledled y byd

Cyfnewid Ewropeaidd (Erasmus+)

Fel rhan o’ch gradd, efallai y byddwch hefyd yn gymwys i wneud cais am leoliadau ledled Ewrop drwy Erasmus+. Mae hyn yn dibynnu ar eich rhaglen astudio. Mae Erasmus+ yn rhaglen gyfnewid yn Ewrop sy'n eich galluogi i astudio neu weithio mewn gwlad Ewropeaidd am 2-12 mis, fel rhan o'ch gradd. Mae hyd a lleoliad y cyfnewid rhyngwladol yn dibynnu ar eich rhaglen radd.

Gall myfyrwyr sy’n cymryd rhan yn y rhaglen Erasmus+ (astudio neu weithio) fod yn gymwys i dderbyn grant Erasmus i helpu gyda chostau ychwanegol byw ac astudio dramor.

Er bod perthynas y Deyrnas Unedig yn y dyfodol â'r rhaglen Erasmus+ yn aneglur ar hyn o bryd, mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i weithio gyda’i phartneriaid yn Ewrop i sicrhau y gall myfyrwyr ymgymryd â chyfnod o astudio neu weithio dramor yn rhan o’u gradd. Mae'r wybodaeth ddiweddaraf am gyfranogiad y DU yn rhaglen Erasmus+ ar gael ar wefan Asiantaeth Genedlaethol Erasmus+ y DU.

Darllenwch am brofiadau o lygad y ffynnon gan ein myfyrwyr Erasmus+ yn blogiau ein teithwyr ledled y byd

Cyfnewid rhyngwladol

Gan ddibynnu ar eich rhaglen astudio, gallwch hefyd dreulio semester neu flwyddyn academaidd yn astudio gydag un o'n partneriaid cyfnewid y tu allan i Ewrop, a hynny fel rhan o'ch gradd. Mae hyd a lleoliad y cyfnewid rhyngwladol yn dibynnu ar eich rhaglen radd. Mae gennym bartneriaid ledled y byd, gan gynnwys sefydliadau yn UDA, Canada, Awstralia, Hong Kong a De America.

Mae cymryd rhan mewn rhaglen gyfnewid yn Ewrop neu’n rhyngwladol yn ffordd wych o drochi eich hun mewn diwylliant newydd a gwneud ffrindiau o bedwar ban byd. Fel myfyriwr cyfnewid, cewch gyfle i ddysgu a datblygu set drawiadol o sgiliau a fydd yn gwella eich cyflogadwyedd, a’ch helpu i amlygu eich hun mewn marchnad swyddi graddedigion rhyngwladol cynyddol gystadleuol.

Darllenwch am brofiadau o lygad y ffynnon gan ein myfyrwyr cyfnewid rhyngwladol yn blogiau ein teithwyr ledled y byd

Cymorth pan fyddwch dramor

Rydym yn cynnig cymorth pwrpasol i chi cyn ac yn ystod lleoliadau, ac rydym yn sicrhau eich bod yn gwybod pwy i gysylltu â nhw os bydd gennych bryderon neu broblemau.

Heicio yn Seland Newydd.
Heicio yn Seland Newydd.

Lleihau eich ôl-troed carbon

Mae Prosiect Aildyfu Borneo yn eich galluogi i wrthbwyso’r carbon a gaiff ei allyrru wrth hedfan drwy wneud rhodd fforddiadwy i gefnogi ein prosiect plannu coed yng nghoedwig law Lower Kinabatangan, Sabah, Borneo.

Siaradwch â ni

Mae'r Tîm Cyfleoedd Byd-eang yn adnodd pwrpasol ac yn ffynhonnell arbenigedd ar gyfer yr holl gyfleoedd rhyngwladol sydd ar gael ym Mhrifysgol Caerdydd. Os ydych chi'n ystyried treulio amser dramor i astudio, gweithio neu wirfoddoli, gallwn eich cefnogi, a chynnig amrywiaeth o gyfleoedd rhyngwladol.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni:

Canolfan Cyfleoedd Byd-Eang

Ein cyfeiriad:

Phrifysgol Caerdydd
Canolfan Bywyd y Myfyrwyr
Plas y Parc
Cathays
Caerdydd
CF10 3BB