Ewch i’r prif gynnwys

Ysgoloriaeth Betty Campbell Yr Academi Gymraeg

Mae Ysgoloriaeth Betty Campbell yn cynnig hyd at £1,000 i fyfyrwyr cymwys sy'n astudio trwy gyfrwng y Gymraeg.

Statue of Betty Campbell

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 9 Chwefror 2024

Mae’r ysgoloriaeth yn agored i bob myfyriwr sy’n astudio 20 credyd neu ragor drwy gyfrwng y Gymraeg ac rydym yn arbennig yn annog myfyrwyr a all wynebu rhwystrau neu ansicrwydd o ran astudio trwy gyfrwng y Gymraeg ar lefel prifysgol.

Ein nod yw talu teyrnged i unigolyn anhygoel, sef Betty Campbell MBE wrth enwi’r wobr newydd hon ar gyfer 2023. Roedd cynwysoldeb yn gynhenid ​​i’w holl waith ym myd addysg a chysegrodd ei bywyd i frwydro yn erbyn anghydraddoldeb. Ein nod yw sicrhau bod ei gwerthoedd, ei brwdfrydedd dros Gymru, ei hanes a’i diwylliant yn rhan o stori fyd-eang Caerdydd yn ysbrydoliaeth i’n gwaith yn Yr Academi Gymraeg.

Er mwyn bod yn gymwys ar gyfer yr ysgoloriaeth, mae'n rhaid i chi:

 • fod yn gymwys i gael cyllid myfyrwyr y DU ar gyfer costau byw (fel y'i diffinnir yn y rheoliadau cymorth cyllid i fyfyrwyr)
 • fod wedi ymrestru ar gwrs israddedig ym Mhrifysgol Caerdydd
 • ddilyn 20+ o gredydau drwy gyfrwng y Gymraeg
 • lenwi'r ffurflen gais erbyn y dyddiadau cau gofynnol
 • ddilyn y canllawiau isod a chytuno i'r telerau ac amodau

Gall myfyrwyr wneud cais am yr ysgoloriaeth mewn unrhyw flwyddyn o astudiaeth israddedig. Gallwch wneud cais am yr ysgoloriaeth cyn dewis eich modiwlau os ydych yn gwybod bod eich cwrs yn cynnig modiwlau drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael am y cyrsiau y gallwch eu hastudio drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae croeso i bob myfyriwr wneud cais ac rydym yn annog yn arbennig geisiadau gan fyfyrwyr sydd â’r nodweddion canlynol:

 • Pobl Ddu, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig
 • o gefndir incwm isel
 • cyntaf yn y teulu i siarad ac ysgrifennu Cymraeg yn rhugl

Bydd y brifysgol yn dyfarnu hyd at wyth ysgoloriaeth lawn (3 blynedd) bob blwyddyn.

Bydd dyfarniadau hyd at uchafswm o £1,000 y flwyddyn:

 • £500 am 20 credyd o astudio drwy gyfrwng y Gymraeg
 • £1,000 am 40 credyd o astudio drwy gyfrwng y Gymraeg

Bydd y trefniadau talu yn cael eu nodi wrth gyflwyno'r dyfarniadau, ond byddant yn cael eu talu ar ôl i'ch dewisiadau modiwl gael eu cadarnhau. Bydd angen i chi wneud cais newydd bob blwyddyn y byddwch yn gymwys.

Yn fwy na dim, rydym am i chi fanteisio i’r eithaf ar eich astudiaethau, a mwynhau bod yn rhan o’r gymuned Gymraeg ei hiaith a’r gymuned ehangach o fyfyrwyr ym Mhrifysgol Caerdydd. Rydym yn annog pob myfyriwr i gymryd rhan mewn cyfleoedd allgyrsiol i wella'r profiad dysgu a’u paratoi ar gyfer bywyd ar ôl iddynt gwblhau eu hastudiaethau.

Bydd myfyrwyr sy’n derbyn yr ysgoloriaeth hon yn cael cymorth i edrych ar gyfleoedd i gyfrannu at waith yr Academi Gymraeg, neu ymgysylltu â rolau Llysgenhadon Myfyrwyr Cymraeg eraill.

Mae'n rhaid i fyfyrwyr gwblhau modiwlau trwy gyfrwng y Gymraeg i fod yn gymwys ar gyfer cyllid ysgoloriaeth yn y flwyddyn academaidd ganlynol.

Bydd myfyrwyr sy’n derbyn yr ysgoloriaeth hon yn cael cymorth i edrych ar gyfleoedd i gyfrannu at waith yr Academi Gymraeg, neu ymgysylltu â rolau Llysgenhadon Myfyrwyr Cymraeg eraill.

Mae'n rhaid i chi lenwi’r ffurflen gais erbyn 9 Chwefror 2024.

Er mwyn cael eich ystyried ar gyfer yr ysgoloriaeth, mae'n rhaid i chi gynnwys datganiad ysgrifenedig hyd at 500 gair yn ymateb i ddau neu fwy o'r cwestiynau canlynol. Ysgrifennwch o fewn y datganiad sut yr ydych yn cyd-fynd ag un neu fwy o'r meini prawf cymhwysedd:

 • Beth mae'r Gymraeg yn ei olygu i chi?
 • Pam mae hi’n bwysig i chi fod yn rhan o’r gymuned Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd?
 • Sut ydych chi'n meddwl y bydd bod yn rhan o'r gymuned Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd yn cyfoethogi eich profiad yn y brifysgol?
 • Beth yw’r brif her i chi astudio trwy gyfrwng y Gymraeg a sut allech chi oresgyn yr her honno?
 • Pam ei bod yn bwysig eich bod yn cwblhau rhan o’ch astudiaethau neu’r cyfan drwy gyfrwng y Gymraeg?
I dderbyn ysgoloriaeth, mae'n rhaid i fyfyrwyr dderbyn y telerau ac amodau:
 1. Rhaid i fyfyriwr fod wedi ymrestru'n llawn ac yn bresennol cyn y gellir talu.
 2. Efallai y bydd yn rhaid i holl enillwyr yr ysgoloriaeth gytuno i'w henwau (yn ogystal â llun a phroffil) gael eu cynnwys yn rhan o ddeunydd cyhoeddusrwydd y brifysgol.
 3. Caiff ysgoloriaethau eu tynnu'n ôl o dan yr amgylchiadau canlynol:
  1. mae myfyriwr yn gadael y brifysgol
  2. mae myfyriwr yn trosglwyddo o gwrs cymwys, neu ddim yn dilyn nifer ofynnol y credydau yn Gymraeg mwyach
 4. Byddwn yn gohirio talu ysgoloriaethau pan fydd unrhyw darfu ar addysg.
 5. Bydd unrhyw fyfyriwr sy'n gohirio ei gais tan 2024-25 yn cael ei ystyried yn unol ag unrhyw gynlluniau sydd ar gael ar yr adeg honno.
 6. Panel yr Academi Gymraeg fydd yn gwneud y penderfyniadau terfynol ynghylch cynnig neu ganslo ysgoloriaethau.

Cysylltwch â ni

Bydd yr holl gyfathrebu ynghylch yr ysgoloriaeth trwy gyfeiriad ebost myfyriwr Prifysgol Caerdydd. Dylech anfon unrhyw ymholiadau, gwestiynau neu apeliadau sy'n ymwneud â'r cynllun i academi@caerdydd.ac.uk