Ewch i’r prif gynnwys

Arian Cyllid Myfyrwyr

Os nad ydych chi am ymrwymo i weithio yng Nghymru am ddwy flynedd ar ôl ymgymhwyso, cewch chi ofyn am arian Cyllid Myfyrwyr i dalu am eich cwrs gofal iechyd yng Nghymru.

Os nad ydych chi am fanteisio ar gymorth y GIG i ariannu’ch astudiaethau, bydd rhaid rhoi gwybod i Wasanaeth Grantiau Myfyrwyr GIG Cymru am eich penderfyniad cyn cyflwyno cais am gymorth Cyllid Myfyrwyr.

Bydd cymorth Cyllid Myfyrwyr ar gael i’r rhai sy’n astudio’r cyrsiau canlynol, fel arfer:

  • Radiograffeg a Delweddu Diagnostig (BSc)
  • Therapi Galwedigaethol (BSc)
  • Nyrsio (BN)
  • Bydwreigiaeth (BMid)
  • Radiotherapi ac Oncoleg (BSc)
  • Ffisiotherapi (BSc)
  • Therapi a Hylendid Deintyddol (BSc)
  • Hylendid Deintyddol (DipHE)
  • Arferion Adrannau Llawdriniaethol (BSc).

Ar gyfer Diploma Ôl-raddedig Therapi Galwedigaethol gweler astudiaeth flaenorol ac a ydych yn gymwys i gael arian.

Os ydych chi'n ddinesydd Gwyddelig neu'n fyfyriwr yn yr UE gweler isod am arweiniad pellach.

Cyflwyno cais

Cewch chi ofyn i Gyllid Myfyrwyr dalu’ch ffioedd dysgu a rhoi peth arian ar gyfer treuliau byw yn ôl y costau lle rydych chi’n byw yn y deyrnas hon fel arfer cyn dechrau’r cwrs. Rhoddir i fyfyrwyr sy’n derbyn cynnig i astudio ganllawiau am gyflwyno cais.

Dylech chi gyflwyno cais ar y we ar ôl derbyn lle yn y cwrs:

Mae cyllid gan Cyllid Myfyrwyr yn cwmpasu'r canlynol:

Ble bynnag rydych chi'n byw yn y DU, daw’r arian ar gyfer ffioedd dysgu ar ffurf Benthyciad Ffioedd Dysgu trwy Gwmni’r Benthyciadau i Fyfyrwyr.

Cewch chi ofyn am fenthyciad i dalu’r ffioedd i gyd. Fydd eich incwm ddim yn cael ei asesu ar gyfer y benthyciad.

Rhaid gofyn am y benthyciad yn rhan o’r cais y byddwch chi’n ei gyflwyno trwy wefan Cyllid Myfyrwyr.

Bydd modd i fyfyriwr a chanddo hawl i ofyn am gymorth gwladol ar gyfer treuliau byw dderbyn £10,350 y flwyddyn faint bynnag fo’i incwm. Bydd llai o arian yn ystod y flwyddyn olaf.

Asesir eich incwm i bennu faint o’r £10,350 ddaw ar ffurf grant a faint fydd yn fenthyciad.

Os £18,370 neu’n llai yw’r incwm, £8,100 fydd y grant, a rhoddir £2,250 ar fenthyg. Os £59,200 neu drosodd yw’r incwm, £1,000 fydd y grant, a rhoddir £9,350 ar fenthyg.

Cewch chi lai o arian os ydych chi’n bwriadu byw yng nghartref eich rhieni yn ystod eich cwrs.

A chithau’n sengl, fydd incwm eich rhieni ddim yn cael ei asesu os ydych chi’n 25 oed neu’n hŷn, os oes plant gyda chi, os ydych chi a’ch rhieni wedi ymddieithrio neu os ydych chi’n gallu dangos eich bod wedi’ch cynnal eich hun yn ariannol am dair blynedd cyn dechrau’r cwrs.

Mae rhagor am gymorth ar gyfer treuliau byw ar wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru.

Mae wythnosau ychwanegol yn y rhan fwyaf o’n cyrsiau gofal iechyd. Cynigir mwy o Fenthyciad Cynhaliaeth fel a ganlyn – £135 i bob wythnos ychwanegol os ydych yn byw mewn llety myfyrwyr neu eich cartref eich hunain neu £89 i bob wythnos ychwanegol os ydych yn byw yng nghartref eich rhieni. Mae dyddiadau tymor yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn, felly bydd cyfanswm ychwanegol y Grant Cynhaliaeth sydd ar gael hefyd yn amrywio.

Bydd hawl gan fyfyrwyr sy’n rhieni sengl dderbyn uchafswm y cymorth ychwanegol, fel arfer.

Caiff myfyrwyr sy’n gymwys i gael cymorth gwladol ar gyfer treuliau cynhaliaeth ofyn am Fenthyciad Cynhaliaeth o hyd at £9,994 y flwyddyn yn ystod y cwrs. Bydd llai o arian yn ystod y flwyddyn olaf.

Asesir eich incwm i bennu faint fydd Benthyciad eich Cynhaliaeth.

Os £25,000 neu’n llai yw’r incwm, £9,488 fydd y benthyciad.

Os £62,250 neu drosodd yw’r incwm, £4,422 fydd y benthyciad.

Cewch chi lai o arian os ydych chi’n bwriadu byw yng nghartref eich rhieni yn ystod eich cwrs.

Os ydych yn sengl, fydd incwm eich rhieni ddim yn cael ei asesu os ydych chi’n 25 oed neu’n hŷn, os oes plant gyda chi, os ydych chi a’ch rhieni wedi ymddieithrio neu os ydych chi’n gallu dangos eich bod wedi’ch cynnal eich hun yn ariannol am dair blynedd cyn dechrau’r cwrs.

Mae rhagor o wybodaeth am gymorth ar gyfer treuliau byw ar wefan Student Finance England.

Mae wythnosau ychwanegol yn y rhan fwyaf o’n cyrsiau gofal iechyd. Yn seiliedig ar yr incwm a aseswyd o hyd at £39,796, cynigir mwy o Fenthyciad Cynhaliaeth fel a ganlyn – £102 i bob wythnos ychwanegol os ydych yn byw mewn llety myfyrwyr neu eich cartref eich hunain neu £67 i bob wythnos ychwanegol os ydych yn byw yng nghartref eich rhieni. Mae dyddiadau tymor yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn, felly bydd cyfanswm ychwanegol y Grant Cynhaliaeth sydd ar gael hefyd yn amrywio.

Lle mae incwm dros £39,796 wedi’i asesu, bydd y benthyciad ychwanegol ar gyfer yr wythnosau ychwanegol yn llai.

Bydd hawl gan fyfyrwyr sy’n rhieni sengl dderbyn uchafswm y cymorth ychwanegol, fel arfer.

Mae Caerdydd yn cael ei hystyried yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy'r DU o ran costau byw yn ystod eich astudiaethau. I gael rhagor o wybodaeth am y costau byw yng Nghaerdydd ar gyfartaledd i fyfyriwr israddedig amser llawn mewn neuadd breswyl a llety preifat a rennir, cysylltwch â’r tîm Cyngor ac Arian.

Os ydych chi wedi astudio ym maes addysg uwch cynt, gallai hyn effeithio ar eich hawl i gael rhagor o arian trwy Gyllid Myfyrwyr. Bydd eich cymhwysedd ar gyfer cyllid pellach yn dibynnu ar ble rydych chi fel arfer yn byw yn y DU.

Ar hyn o bryd nid yw myfyrwyr o Gymru sydd eisoes â gradd yn gymwys i wneud cais i ariannu cwrs gofal iechyd drwy Gyllid Myfyrwyr Cymru.

Mae myfyrwyr o Loegr sydd eisoes â gradd yn gymwys i wneud cais i ariannu cwrs gofal iechyd a restrir yn y rhagarweiniad drwy Student Finance England.

Os ydych yn dod o Ogledd Iwerddon neu'r Alban a'ch bod wedi astudio mewn addysg uwch o'r blaen, holwch eich awdurdod cyllido i weld a ydych yn gymwys i gael rhagor o arian.

Yn rhan o'ch cais trwy wefan Cyllid Myfyrwyr, rhaid nodi unrhyw astudio blaenorol ym maes addysg uwch.

Cysylltwch â Swyddfa’r Derbyn Myfyrwyr i holi am unrhyw gymorth allai fod ar gael ynglŷn â threuliau megis lleoliadau a gwisg unffurf yn ystod eich cwrs.

Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd

Ysgol Deintyddiaeth

Cewch chi gyflwyno cais am gymorth ar gyfer treuliau lleoliad trwy’ch ysgol. Gan gynnwys, o ran cyrsiau Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd, myfyrwyr o Undeb Ewrop sydd wedi derbyn cymorth ar gyfer ffioedd dysgu yn unig.

Mae cymorth ar gyfer treuliau teithio i leoliad i’w bennu yn ôl pris taith o’ch cartref (lle rydych chi’n byw yn ystod y tymor) i’r fan lle y byddwch chi’n bwrw cyfnod ac yn ôl llai pris y daith o’ch cartref (lle rydych chi’n byw yn ystod y tymor) i Brifysgol Caerdydd ac yn ôl (eich taith arferol i’r Brifysgol).

Os bydd rhaid ichi dalu am lety wrth fwrw cyfnod, cewch chi ofyn am gymorth ar yr amod eich bod yn talu am lety lle rydych chi’n byw fel arfer yn ystod y tymor, hefyd.

Cewch chi ganllawiau am gyflwyno cais ar ôl ichi gofrestru.

Os oes angen cymorth dysgu arnoch chi ynglŷn ag anabledd, cyflwr iechyd corfforol neu feddyliol tymor hir neu anhawster dysgu penodol, mae lwfans ar gyfer costau cysylltiedig cymorth o’r fath (heb ofyn i asesu’ch incwm na gofyn i’w ad-dalu).

Mae rhagor o fanylion gan y Tîm dros Anableddau a Dyslecsia: disability@caerdydd.ac.uk neu dyslexia@caerdydd.ac.uk.

Trwy wasanaeth Cyllid Myfyrwyr y dylech chi gyflwyno cais am y lwfans.

Mae’r GIG yn cynnig Lwfans Gofal Plant ar gyfer costau gofal plant cofrestredig. Mae’n cynnig 85% o wir gostau gofal plant hyd at uchafswm bob wythnos.

Mae Lwfans Dysgu Rhieni ar gael i roi peth arian ychwanegol i fyfyrwyr sy’n rhieni, hefyd.

Mae rhagor am y cymorth hwnnw ar wefannau Cyllid Myfyrwyr Cymru a Student Finance England yn ôl lle rydych chi’n byw.

Bydd incwm net priod neu bartner yn gostwng y Grant Gofal Plant a Lwfans Dysgu Rhieni bunt am bunt ar ôl cymryd i ystyriaeth unrhyw ran o’r incwm sydd i’w diystyru.

Bydd hawl gan fyfyrwyr sy’n rhieni sengl dderbyn uchafswm y cymorth ychwanegol, fel arfer.

Cewch chi ofyn am Grant Dibynyddion o Oedolion os oes gyda chi gymar neu oedolyn arall, megis rhywun rydych chi’n gofalu amdano, sy’n dibynnu arnoch chi yn ariannol.  Pennir y swm yn ôl asesiad o incwm eich cartref.

Fydd dim hawl gan fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel i dderbyn cymorth ariannol o’r GIG, fel arfer.  Mae gan Ynysoedd y Sianel eu trefn ariannu eu hunain. Argymhellir y dylech chi gysylltu â swyddfeydd derbyn myfyrwyr Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd neu Ysgol Deintyddiaeth i ymholi ynghylch proses cyflwyno’r cais am eich cwrs ac unrhyw gymorth y gallai’r ysgol ei gynnig ar gyfer costau perthnasol megis lleoliadau a gwisg unffurf.

Rhaid i fyfyrwyr yr UE sy'n dechrau cyrsiau ar 1 Awst 2021 neu ar ôl hynny feddu ar statws sefydlog neu cyn dod yn breswylydd yn y DU o dan Gynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE i fod yn gymwys i gael statws ffioedd dysgu cartref y DU a gwneud cais am gyllid myfyrwyr ar gyfer ffioedd dysgu.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ar gyfer Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE yw 30 Mehefin 2021, ond rhaid eich bod wedi dechrau byw yn y DU erbyn 31 Rhagfyr 2020.

Mae dinasyddion Gwyddelig yn gymwys i gael statws ffioedd dysgu gartref yn y DU ac yn cael gwneud cais am gyllid myfyrwyr ar gyfer ffioedd dysgu o dan drefniant yr Ardal Deithio Gyffredin.

Mae gwybodaeth ar gyfer myfyrwyr newydd o’r UE, yr AEE a'r Swistir sy'n dod i astudio ym Mhrifysgol Caerdydd o fis Ionawr 2021 ymlaen ar gael hefyd ar wefan Prifysgol Caerdydd yma.

Cael cymorth

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau am gyllido eich cwrs, cysylltwch â'r Tîm Cyngor ac Arian:

Tîm Cyngor a Chyllid Myfyrwyr