Ewch i’r prif gynnwys

Arian Cyllid Myfyrwyr

Os nad ydych chi am ymrwymo i weithio yng Nghymru am ddwy flynedd ar ôl ymgymhwyso, cewch chi ofyn am arian Cyllid Myfyrwyr i dalu am eich cwrs gofal iechyd yng Nghymru.

Os nad ydych chi am fanteisio ar gymorth y GIG i ariannu’ch astudiaethau, bydd rhaid rhoi gwybod i Wasanaeth Grantiau Myfyrwyr GIG Cymru am eich penderfyniad cyn cyflwyno cais am gymorth Cyllid Myfyrwyr.

Bydd cymorth Cyllid Myfyrwyr ar gael i’r rhai sy’n astudio’r cyrsiau canlynol, fel arfer:

  • Radiograffeg a Delweddu Diagnostig (BSc)
  • Therapi Galwedigaethol (BSc)
  • Nyrsio (BN)
  • Bydwreigiaeth (BMid)
  • Radiotherapi ac Oncoleg (BSc)
  • Ffisiotherapi (BSc)
  • Therapi a Hylendid Deintyddol (BSc)
  • Hylendid Deintyddol (DipHE)
  • Cyn-Gofrestru Ffisiotherapi (MSc)
  • Therapi Galwedigaethol Cyn-cofrestru (MSc)

Ar gyfer Diploma Ôl-raddedig Therapi Galwedigaethol gweler astudiaeth flaenorol ac a ydych yn gymwys i gael arian.

Os ydych chi'n ddinesydd Gwyddelig neu'n fyfyriwr yn yr UE gweler isod am arweiniad pellach.

Sut i wneud cais

Cofrestru eich penderfyniad i beidio â chael Bwrsariaeth GIG Cymru ar wefan Gwasanaethau Grantiau Myfyrwyr GIG Cymru yw’r cam cyntaf. Defnyddiwch y ddolen ar gyfer ‘Myfyrwyr Newydd’ a chofrestrwch i gael cyfrif. Ar y dudalen gofrestru, gofynnir i chi a ydych am ymrwymo i weithio yng Nghymru, a bydd opsiwn ar gael i ddweud ‘Na’.

Bydd Gwasanaeth Dyfarniadau Myfyrwyr y GIG yn anfon ebost atoch sy’n cynnwys côd unigryw i gadarnhau eich bod wedi penderfynu peidio â chael Bwrsariaeth GIG Cymru. Bydd angen i chi gyflwyno’r ebost hwn i’ch gwasanaeth Cyllid Myfyrwyr.

Gallwch wneud cais i'r gwasanaeth Cyllid Myfyrwyr ar sail ble rydych chi fel arfer yn byw yn y DU cyn dechrau'r cwrs. Mae’n haws cyflwyno cais ar PDF (ffurflen PN1 fel myfyriwr newydd). Bydd hyn yn eich galluogi i gyflwyno cais am bopeth ar un ffurflen gan gynnwys cymorth gyda ffioedd dysgu a chynhaliaeth ar sail incwm.

Gallwch lawrlwytho ffurflen gais gan eich gwasanaeth Cyllid Myfyrwyr drwy'r dolenni canlynol:

Os ydych yn byw yn yr Alban fel arfer, cysylltwch â SAAS i holi am y ffordd orau o wneud cais am gyllid i astudio cwrs yng Nghymru.

Pan fydd gennych eich cyfeirnod cwsmer Cyllid Myfyrwyr, anfonwch ebost SAS GIG Cymru gyda'r cyfeirnod unigryw i Gyllid Myfyrwyr i gadarnhau eich bod wedi optio allan o gyllid gan y GIG.  Dylai hyn sicrhau bod eich cais yn cael ei asesu ar sail myfyriwr sydd wedi optio allan.

Mae hwn ar gyfer myfyrwyr a ariennir gan Gyllid Myfyrwyr Cymru a Chyllid Myfyrwyr Lloegr yn unig. Ar gyfer myfyrwyr a ariennir gan Gyllid Myfyrwyr Gogledd Iwerddon a SAAS, gwiriwch â'ch awdurdod cyllido eu bod wedi derbyn y copi o'r ebost optio a anfonwyd gyda'ch cais.

Myfyrwyr o Gymru; bydd angen i chi anfon y cadarnhad hwn at bursary_opt_out_SFW@slc.co.uk

Myfyrwyr o Loegr; bydd angen i chi anfon y cadarnhad hwn at bursary_opt_out_SFW@slc.co.uk

Nodwch eich enw a’ch Cyfeirnod Cwsmer Cyllid Myfyrwyr.

Nid yw cyllid ar gyfer myfyrwyr sy’n dechrau cwrs ym mis Medi 2023 wedi ei gadarnhau eto. Mae'r holl wybodaeth isod yn seiliedig ar y wybodaeth fwyaf diweddar sydd ar gael ac yn ddibynnol ar ble mae’r myfyriwr yn byw cyn dechrau eu cwrs. Felly, mae’r wybodaeth yn gallu newid.

Cyn gynted ag y caiff y cyllid ei gadarnhau i'r rheini sy'n bwriadu dechrau cwrs ym mis Medi 2023, byddwn yn diweddaru'r dudalen hon. Cofiwch fynd i wefan eich corff cyllido yn rheolaidd i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gwiriwch y wybodaeth ar gyfer y wlad rydych chi fel arfer yn byw ynddi i gael gwybodaeth am gyllid.

Mae cymorth Cyllid Myfyrwyr yn cwmpasu'r canlynol:

Ble bynnag rydych chi'n byw yn y deyrnas, daw’r arian ar gyfer ffioedd dysgu ar ffurf Benthyciad Ffioedd Dysgu trwy Gwmni’r Benthyciadau i Fyfyrwyr.

Cewch chi ofyn am fenthyciad i dalu’r ffioedd i gyd. Fydd eich incwm ddim yn cael ei asesu ar gyfer y benthyciad.

Rhaid gofyn am y benthyciad yn rhan o’r cais y byddwch chi’n ei gyflwyno trwy wefan Cyllid Myfyrwyr.

Gall myfyrwyr sy’n gymwys i gael cymorth gwladol ar gyfer costau cynhaliaeth gael £10,710 y flwyddyn beth bynnag fo’u hincwm. Bydd llai o arian yn ystod y flwyddyn olaf.

Asesir eich incwm i bennu faint o’r £10,710 ddaw ar ffurf grant a faint fydd yn fenthyciad.

Os £18,370 neu’n llai yw’r incwm, £8,100 fydd y grant, a £2,610 fydd y benthyciad. Os £59,200 neu drosodd yw’r incwm, £1,000 fydd y grant, a £9,710 fydd y benthyciad.

Cewch chi lai o arian os ydych chi’n bwriadu byw yng nghartref eich rhieni yn ystod eich cwrs.

Os ydych yn sengl, ni chaiff incwm eich rhieni ei asesu os ydych chi’n 25 oed neu’n hŷn, neu os oes plant gyda chi, os ydych chi a’ch rhieni wedi ymddieithrio neu os ydych chi’n gallu dangos eich bod wedi cynnal eich hun yn ariannol am dair blynedd cyn dechrau’r cwrs.

Mae rhagor am gymorth ar gyfer treuliau byw ar wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru.

Mae wythnosau ychwanegol yn y rhan fwyaf o’n cyrsiau gofal iechyd. Cynigir mwy o Fenthyciad Cynhaliaeth fel a ganlyn – £138 i bob wythnos ychwanegol os ydych yn byw mewn llety myfyrwyr neu eich cartref eich hunain neu £91 i bob wythnos ychwanegol os ydych yn byw yng nghartref eich rhieni. Mae dyddiadau tymor yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn, felly bydd cyfanswm ychwanegol y Grant Cynhaliaeth sydd ar gael hefyd yn amrywio.

Bydd hawl gan fyfyrwyr sy’n rhieni sengl dderbyn uchafswm y cymorth ychwanegol, fel arfer.

Caiff myfyrwyr sy’n gymwys i gael cymorth gwladol ar gyfer treuliau cynhaliaeth ofyn am Fenthyciad Cynhaliaeth o hyd at £9,706 y flwyddyn yn ystod y cwrs. Bydd llai o arian ar gael i’w fenthyg ym mlwyddyn olaf y cwrs.

Asesir eich incwm i bennu faint fydd Benthyciad eich Cynhaliaeth.

Os £25,000 neu’n llai yw’r incwm, £9,706 fydd y benthyciad.

Os £62,250 neu drosodd yw’r incwm, £4,524 fydd y benthyciad.

Cewch chi lai o arian os ydych chi’n bwriadu byw yng nghartref eich rhieni yn ystod eich cwrs.

A chithau’n sengl, fydd incwm eich rhieni ddim yn cael ei asesu os ydych chi’n 25 oed neu’n hŷn, os oes plant gyda chi, os ydych chi a’ch rhieni wedi ymddieithrio neu os ydych chi’n gallu dangos eich bod wedi’ch cynnal eich hun yn ariannol am dair blynedd cyn dechrau’r cwrs.

Mae rhagor am gymorth ar gyfer treuliau byw ar wefan Student Finance England.

Mae wythnosau ychwanegol yn y rhan fwyaf o’n cyrsiau gofal iechyd. Yn seiliedig ar yr incwm a aseswyd o hyd at £39,796, cynigir mwy o Fenthyciad Cynhaliaeth fel a ganlyn – £104 i bob wythnos ychwanegol os ydych yn byw mewn llety myfyrwyr neu eich cartref eich hunain neu £69 i bob wythnos ychwanegol os ydych yn byw yng nghartref eich rhieni. Mae dyddiadau tymor yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn, felly bydd cyfanswm ychwanegol y Grant Cynhaliaeth sydd ar gael hefyd yn amrywio.

Lle mae incwm dros £39,796 wedi’i asesu, bydd y benthyciad ychwanegol ar gyfer yr wythnosau ychwanegol yn llai.

Bydd hawl gan fyfyrwyr sy’n rhieni sengl dderbyn uchafswm y cymorth ychwanegol, fel arfer.

Mae Caerdydd yn cael ei hystyried yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy'r DU o ran costau byw yn ystod eich astudiaethau. Defnyddiwch ein teclyn cyfrifo costau byw i weld faint mae’n ei gostio i fyw yng Nghaerdydd ar gyfartaledd fel myfyriwr israddedig amser llawn.

Os ydych chi wedi astudio ym maes addysg uwch cynt, gallai hyn effeithio ar eich hawl i gael rhagor o arian trwy Gyllid Myfyrwyr. Bydd eich cymhwysedd ar gyfer cyllid pellach yn dibynnu ar ble rydych chi fel arfer yn byw yn y DU.

Ar hyn o bryd nid yw myfyrwyr o Gymru sydd eisoes â gradd yn gymwys i wneud cais i ariannu cwrs gofal iechyd drwy Gyllid Myfyrwyr Cymru.

Mae myfyrwyr o Loegr sydd eisoes â gradd yn gymwys i wneud cais i ariannu cwrs gofal iechyd a restrir yn y rhagarweiniad drwy Student Finance England.

Os ydych yn dod o Ogledd Iwerddon neu'r Alban a'ch bod wedi astudio mewn addysg uwch o'r blaen, holwch eich awdurdod cyllido i weld a ydych yn gymwys i gael rhagor o arian.

Yn rhan o'ch cais trwy wefan Cyllid Myfyrwyr, rhaid nodi unrhyw astudio blaenorol ym maes addysg uwch.

Cysylltwch â Swyddfa Derbyn Myfyrwyr eich cwrs i holi am unrhyw gymorth a allai fod ar gael gyda chostau sy’n gysylltiedig â’ch cwrs, megis lleoliadau a gwisg unffurf.

Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd

Ysgol Deintyddiaeth

Cewch chi gyflwyno cais am gymorth ar gyfer treuliau lleoliad trwy’ch ysgol.

Mae cymorth ar gyfer treuliau teithio i leoliad i’w bennu yn ôl pris taith o’ch cartref (lle rydych chi’n byw yn ystod y tymor) i’r fan lle y byddwch chi’n bwrw cyfnod ac yn ôl llai pris y daith o’ch cartref (lle rydych chi’n byw yn ystod y tymor) i Brifysgol Caerdydd ac yn ôl (eich taith arferol i’r Brifysgol).

Os bydd rhaid ichi dalu am lety wrth fwrw cyfnod, cewch chi ofyn am gymorth ar yr amod eich bod yn talu am lety lle rydych chi’n byw fel arfer yn ystod y tymor, hefyd.

Cewch chi ganllawiau am gyflwyno cais ar ôl i chi gofrestru.

Os oes angen cymorth dysgu arnoch chi ynglŷn ag anabledd, cyflwr iechyd corfforol neu feddyliol tymor hir neu anhawster dysgu penodol, mae lwfans ar gyfer costau cysylltiedig cymorth o’r fath (heb ofyn i asesu’ch incwm na gofyn i’w ad-dalu).

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'n tîm Anabledd a Dyslecsia - studentconnect@caerdydd.ac.uk

Trwy wasanaeth Cyllid Myfyrwyr y dylech chi gyflwyno cais am y lwfans.

Mae’r GIG yn cynnig Lwfans Gofal Plant ar gyfer costau gofal plant cofrestredig. Mae’n cynnig 85% o wir gostau gofal plant hyd at uchafswm bob wythnos.

Mae Lwfans Dysgu Rhieni ar gael i roi peth arian ychwanegol i fyfyrwyr sy’n rhieni, hefyd.

Mae rhagor am y cymorth hwnnw ar wefannau Cyllid Myfyrwyr Cymru a Student Finance England (yn ôl lle rydych chi’n byw).

Bydd incwm net priod neu bartner yn gostwng y Grant Gofal Plant a Lwfans Dysgu Rhieni bunt am bunt ar ôl cymryd i ystyriaeth unrhyw ran o’r incwm sydd i’w diystyru.

Bydd hawl gan fyfyrwyr sy’n rhieni sengl dderbyn uchafswm y cymorth ychwanegol, fel arfer.

Cewch chi ofyn am Grant Dibynyddion o Oedolion os oes gyda chi gymar neu oedolyn arall, megis rhywun rydych chi’n gofalu amdano, sy’n dibynnu arnoch chi yn ariannol. Pennir y swm yn ôl asesiad o incwm eich cartref.

Ni fydd gan fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel hawl i dderbyn cymorth ariannol o Gyllid Myfyrwyr, fel arfer. Mae gan Ynysoedd y Sianel eu trefn ariannu eu hunain. Argymhellir y dylech chi gysylltu â swyddfeydd derbyn myfyrwyr Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd neu Ysgol Deintyddiaeth i ymholi ynghylch proses cyflwyno’r cais am eich cwrs ac unrhyw gymorth y gallai’r ysgol ei gynnig ar gyfer costau perthnasol megis lleoliadau a gwisg unffurf.

Rhaid i fyfyrwyr yr UE sy'n dechrau cyrsiau ar 1 Awst 2021 neu ar ôl hynny feddu ar statws sefydlog neu cyn dod yn breswylydd yn y DU o dan Gynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE i fod yn gymwys i gael statws ffioedd dysgu cartref y DU a gwneud cais am gyllid myfyrwyr ar gyfer ffioedd dysgu.

Mae dinasyddion Gwyddelig yn gymwys i gael statws ffioedd dysgu cartref yn y DU ac yn cael gwneud cais am gyllid myfyrwyr ar gyfer ffioedd dysgu o dan drefniant yr Ardal Deithio Gyffredin.

Mynnu cymorth

Cysylltwch â'r Tîm dros Gynghori ac Arian ynglŷn ag unrhyw ymholiadau am ariannu’ch cwrs:

Tîm Cyngor a Chyllid Myfyrwyr