Ewch i’r prif gynnwys

Bwrsariaeth y GIG

Bydd cymorth ariannol y GIG ar gael i fyfyrwyr a fydd yn dechrau’r cyrsiau gofal iechyd canlynol fis Medi 2020 a mis Mawrth 2021. Mae’r cymorth hwnnw’n amodol ar ymrwymo i weithio yng Nghymru am ddwy flynedd (myfyrwyr gradd) neu 18 mis (myfyrwyr diploma) ar ôl ymgymhwyso.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd Bwrsariaeth y GIG yn parhau i fod ar gael i fyfyrwyr newydd sy'n dechrau ym mis Medi 2021 a mis Mawrth 2022.

Bydd Bwrsariaeth y GIG yn rhoi cymorth ar gyfer ffioedd a chostau byw.

Dim ond i fyfyrwyr mae’n eu hystyried yn rhai sy’n perthyn i’r Deyrnas Gyfunol y bydd y GIG yn rhoi cymorth ariannol ar gyfer costau byw.

Gwasanaeth Grantiau Myfyrwyr GIG Cymru sy’n gweinyddu’r ymrwymiadau i weithio yng Nghymru ar ôl ymgymhwyso.  Ar wefan y gwasanaeth, mae amodau a thelerau’r ymrwymo ynghyd â chwestiynau a ofynnir yn aml.  Argymhellir y dylech chi ddarllen yr wybodaeth honno a chysylltu â Gwasanaeth Grantiau Myfyrwyr GIG Cymru ynglŷn ag unrhyw ymholiadau.

Cyrsiau perthnasol

Caiff myfyrwyr y cyrsiau canlynol ofyn i’r GIG am gymorth ariannol ar yr amod eu bod yn ymrwymo i weithio yng Nghymru ar ôl ymgymhwyso:

  • Radiograffeg Ddiagnostig a Delweddu (BSc)
  • Therapi Galwedigaethol (BSc/Diploma Ôl-raddedig)
  • Nyrsio (BN)
  • Bydwreigiaeth (BMid)
  • Radiotherapi ac Oncoleg (BSc)
  • Ffisiotherapi (BSc)
  • Therapi Deintyddol a Hylendid Deintyddol (BSc)
  • Hylendid Deintyddol (DipHE)
  • Ymarfer Gofal Llawdriniaethol (BSc).

Cyflwyno cais

Cewch chi gyflwyno cais trwy wefan Gwasanaeth Grantiau Myfyrwyr GIG Cymru ar ôl derbyn cynnig i astudio rhywle.

Bydd Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd ac Ysgol Deintyddiaeth yn rhoi gwybod i Wasanaeth Grantiau Myfyrwyr GIG Cymru  am ymgeiswyr sydd wedi derbyn cynnig i astudio yno.

Wedyn, caiff ymgeiswyr ofyn i’r GIG am arian trwy system cyflwyno ceisiadau’r gwasanaeth hwnnw ar y we. Rhoddir i fyfyrwyr sy’n derbyn cynnig i astudio ganllawiau am gyflwyno cais.

Ble bynnag rydych chi yn y DU, rhaid ichi ymgeisio trwy Wasanaeth Grantiau Myfyrwyr GIG Cymru.

Yn rhan o'r cais, byddwch chi’n gofyn am gymorth ar gyfer ffioedd dysgu a threuliau byw.

Nodwch ar eich cais mai’r grant heb brawf modd rydych chi’n gofyn amdano o ran treuliau byw.

Mae'r fwrsariaeth yn cwmpasu'r canlynol:

Er y bydd y fwrsariaeth yn talu'r ffioedd dysgu i gyd, heb asesu’ch incwm, rhaid gofyn am hynny yn benodol yn rhan o’ch cais ar-lein.

Mae tair elfen o gyllid i helpu gyda chostau byw.

Grant y GIG heb asesu incwm

Gallwch wneud cais am Grant y GIG nad yw'n dibynnu ar brawf modd, o hyd at £1,000 y flwyddyn, i helpu gyda chostau byw. Nid oes rhaid ad-dalu Grant y GIG.

Bwrsariaeth wedi’i hasesu yn ôl incwm

Asesir hyn yn ôl incwm eich cartref. Os ydych chi’n bwriadu byw yng nghartref eich rhieni wrth astudio, bydd eich bwrsariaeth yn llai.

Mae uchafswm Bwrsariaeth sylfaenol y GIG fel a ganlyn:

Byw mewn llety myfyrwyr/eich cartref eich hunain  Byw yng nghartref eich rhieni
£2,643£2,207

Mae wythnosau ychwanegol yn ein cyrsiau gofal iechyd ac ychwanegir bwrsariaeth ychwanegol gan y GIG: £84 i bob wythnos ychwanegol os ydych chi'n byw mewn llety myfyrwyr neu eich cartref eich hunain neu £56 i bob wythnos ychwanegol os ydych chi'n byw yng nghartref eich rhieni.

Bydd Bwrsariaeth y GIG yn llai os yw eich incwm dros £24,279 yn ôl yr asesiad. I bob £5,000 dros y trothwy hwnnw, gostyngir Bwrsariaeth y GIG o £526 y flwyddyn.

Incwm eich rhieni neu’ch cymar sydd i’w asesu, yn ôl eich amgylchiadau.  Fydd eich enillion cyn dechrau’r cwrs nac unrhyw arian a gewch chi trwy weithio wrth astudio ddim yn cael eu hasesu.

Fydd incwm eich rhieni ddim yn cael ei asesu os ydych chi’n rhiant sengl, os ydych chi a’ch rhieni wedi ymddieithrio neu os ydych chi’n gallu dangos eich bod wedi’ch cynnal eich hun yn ariannol am dair blynedd cyn dechrau’r cwrs.

Bydd hawl gan fyfyrwyr sy’n rhieni sengl i dderbyn uchafswm Bwrsariaeth y GIG, fel arfer.

Gall wythnosau ychwanegol pob cwrs amrywio o flwyddyn i flwyddyn.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am gyllid y GIG, cysylltwch â’r Tîm Cyngor ac Arian.

Benthyciad i fyfyrwyr ar gyfer treuliau byw

Cewch chi gyflwyno cais ar y we am Fenthyciad Cynhaliaeth trwy Wasanaeth Cyllid y Myfyrwyr yn eich rhan chi o’r deyrnas, hefyd.  Fydd eich incwm ddim yn cael ei asesu ar gyfer y benthyciad.

Myfyrwyr sy'n byw yng Nghymru cyn y cwrs

Myfyrwyr sy'n byw yn Lloegr cyn y cwrs

Byw oddi cartref eich rhieni

£4,405£2,458

Byw yng nghartref eich rhieni

£3,665 £1,845
 

Ymgeisio trwy Gyllid Myfyrwyr Cymru

Ymgeisio trwy Student Finance England

Bydd y benthyciad yn llai yn ystod y flwyddyn olaf.

Nid yw astudiaethau blaenorol ar lefel addysg uwch ar gwrs nad yw'n cael ei ariannu gan y GIG yn effeithio ar fod yn gymwys ar gyfer Bwrsariaeth y GIG, Grant GIG neu gymorth GIG ar gyfer ffioedd dysgu lle bynnag rydych yn byw yn y DU.

Mae myfyrwyr o Gymru neu o Loegr sydd wedi astudio’n flaenorol sy'n dilyn cwrs gofal iechyd BSc fel y'u rhestrir yn y cyflwyniad, neu'r Diploma mewn Hylendid Deintyddol, yn gymwys i wneud cais am y Benthyciad Cynhaliaeth gostyngol drwy Cyllid Myfyrwyr.

Mae myfyrwyr Diploma Ôl-raddedig Therapi Galwedigaethol o Loegr yn gymwys i wneud cais am y Benthyciad Cynhaliaeth gostyngol ond nid yw myfyrwyr Diploma Ôl-raddedig Therapi Galwedigaethol o Gymru yn gymwys i wneud cais am y Benthyciad Cynhaliaeth gostyngol.

Os ydych yn dod o Ogledd Iwerddon neu'r Alban a'ch bod wedi astudio mewn addysg uwch o'r blaen, holwch eich awdurdod ariannu a ydych yn gymwys ar gyfer y Benthyciad Cynhaliaeth gostyngol.

Mae Caerdydd yn cael ei hystyried yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy'r DU o ran costau byw yn ystod eich astudiaethau. I gael rhagor o wybodaeth am y costau byw yng Nghaerdydd i fyfyriwr israddedig amser llawn mewn neuadd breswyl a llety preifat a rennir, cysylltwch â’r tîm Cyngor ac Arian.

Cysylltwch â Swyddfa’r Derbyn Myfyrwyr i holi am unrhyw gymorth allai fod ar gael ynglŷn â threuliau megis lleoliadau a gwisg unffurf yn ystod eich cwrs.

Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd

Ysgol Deintyddiaeth

Cewch chi gyflwyno cais am gymorth ar gyfer treuliau lleoliad trwy’ch ysgol. Gan gynnwys, o ran cyrsiau Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd, myfyrwyr o Undeb Ewrop sydd wedi derbyn cymorth ar gyfer ffioedd dysgu yn unig.

Mae cymorth ar gyfer treuliau teithio i leoliad i’w bennu yn ôl pris taith o’ch cartref (lle rydych chi’n byw yn ystod y tymor) i’r fan lle y byddwch chi’n bwrw cyfnod ac yn ôl LLAI pris y daith o’ch cartref (lle rydych chi’n byw yn ystod y tymor) i Brifysgol Caerdydd ac yn ôl (eich taith arferol i’r Brifysgol).

Os bydd rhaid ichi dalu am lety wrth fwrw cyfnod, cewch chi ofyn am gymorth ar yr amod eich bod yn talu am lety lle rydych chi’n byw fel arfer yn ystod y tymor, hefyd.

Cewch chi ganllawiau am gyflwyno cais ar ôl ichi gofrestru.

Mae’r GIG yn cynnig Lwfans Gofal Plant ar gyfer costau gofal plant cofrestredig. Mae’n cynnig 85% o wir gostau gofal plant hyd at uchafswm o £128.78 yr wythnos i un plentyn a £209.95 yr wythnos i ddau o blant neu ragor.  Asesir eich incwm i ddibenion y lwfans hwnnw.

Mae Lwfans Dibynyddion i blant (£2,448* i’r plentyn hynaf a £549 i bob plentyn arall) a Lwfans Dysgu Rhieni (£1,204) ar gael trwy’r GIG hefyd, i roi peth cymorth ychwanegol i fyfyrwyr sy’n rhieni.

Gall incwm net cymar ostwng pob lwfans i blant bunt am bunt ar ôl cymryd i ystyriaeth unrhyw ran o’r incwm sydd i’w diystyru.

Bydd hawl gan fyfyrwyr sy’n rhieni sengl i dderbyn uchafswm y cymorth ychwanegol, fel arfer.

(*Os oes hawl gyda chi i gael Grant Dibynyddion o Oedolion, £549 i bob plentyn fydd Lwfansau’r Dibynyddion ynglŷn â phlant.)

Cewch chi ofyn am Grant Dibynyddion o Oedolion os oes gyda chi gymar neu oedolyn arall, megis rhywun rydych chi’n gofalu amdano, sy’n dibynnu arnoch chi yn ariannol.  Pennir y swm yn ôl asesiad o incwm eich cartref.

Os oes angen cymorth dysgu arnoch chi ynglŷn ag anabledd, cyflwr iechyd corfforol neu feddyliol tymor hir neu anhawster dysgu penodol, mae lwfans ar gyfer costau cysylltiedig cymorth o’r fath (heb ofyn i asesu’ch incwm na gofyn i’w ad-dalu).

Mae rhagor o fanylion gan y Tîm dros Anableddau a Dyslecsia: disability@caerdydd.ac.uk neu dyslexia@caerdydd.ac.uk.

Dylech chi ofyn am y lwfans hwnnw yn rhan o’ch cais trwy wefan Gwasanaeth Grantiau Myfyrwyr GIG Cymru.

Fydd dim hawl gan fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel i dderbyn cymorth ariannol o’r GIG, fel arfer.  Mae gan Ynysoedd y Sianel eu trefn ariannu eu hunain.  Argymhellir y dylech chi gysylltu â swyddfeydd derbyn myfyrwyr Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd neu Ysgol Deintyddiaeth i ymholi ynghylch proses cyflwyno’r cais am eich cwrs ac unrhyw gymorth y gallai’r ysgol ei gynnig ar gyfer costau perthnasol megis lleoliadau a gwisg unffurf.

Caiff myfyrwyr o Ewrop a fydd yn dechrau cwrs gofal iechyd yn 2020/21 ofyn am gymorth ar gyfer ffioedd dysgu trwy Wasanaeth Grantiau Myfyrwyr GIG Cymru. Cyn dechrau’r cwrs, rhaid ichi ymrwymo i weithio yng Nghymru ar ôl ymgymhwyso (mae amodau a thelerau’r ymrwymo hwnnw ar wefan Gwasanaeth Grantiau Myfyrwyr GIG Cymru).

Efallai y bydd cymorth ar gyfer treuliau byw ar gael i fyfyrwyr o Ewrop, yn ôl amodau’r caniatâd iddyn nhw fod yn y deyrnas hon.

Caiff myfyrwyr o Ewrop yn Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd gyflwyno cais i’r ysgol honno am gymorth ar gyfer treuliau lleoliadau.

Nid yw Llywodraeth San Steffan wedi cyhoeddi’r un datganiad eto am y trefniadau i fyfyrwyr o wledydd yr UE a fydd yn dechrau cwrs ym mis Medi 2021.

Cael cymorth

Cysylltwch â'r Tîm dros Gynghori ac Arian ynglŷn ag unrhyw ymholiadau am ariannu’ch cwrs:

Tîm Cyngor a Chyllid Myfyrwyr

Press option 5 when calling.