Ewch i’r prif gynnwys

Cerddoriaeth (BA)

 • Maes pwnc: Cerddoriaeth
 • Côd UCAS: W300
 • Derbyniad nesaf: Medi 2022
 • Hyd: 3 blwyddyn
 • Modd (astudio): Amser llawn

Blwyddyn Mynediad

A violinist and a pianist.

Pam astudio'r cwrs hwn

certificate

Yr offeryn o’ch dewis

Cyrhaeddwch eich llawn botensial drwy hyfforddiant offerynnol sydd wedi'i ariannu'n llawn.

globe

Treuliwch semester dramor

Mentrwch i ddiwylliant newydd; agorwch eich meddwl i syniadau a phrofiadau newydd.

microphone

Bywyd fel cerddor teithiol

Cewch flas o'r hyn sy’n bosibl drwy deithio gydag un o'n ensembles.

people

Interniaethau yn y diwydiant cerddoriaeth

Cysylltwch â cherddorion drwy weithdai cyfansoddi; dosbarthiadau meistr perfformio, a chyfresi o gyngherddau.

structure

Lleoliad gwaith yn y diwydiant cerddoriaeth

Dysgwch am yr hyn sydd gan y diwydiant cerddoriaeth i'w gynnig gyda lleoliad gwaith.

Bydd y rhaglen hyblyg a heriol hon yn rhoi’r cyfle i chi arbenigo a datblygu’ch diddordebau cerddorol eich hun wrth i chi gael addysg eang a chadarn mewn estheteg, dadansoddi, cyfansoddi, ethnogerddoleg, hanes cerddoriaeth a pherfformio.

Yn ogystal â sylfeini allweddol addysg ym maes cerddoriaeth, mae’r rhaglen hon yn cynnig ystod hyblyg ac amrywiol o fodiwlau. Efallai y byddwch hefyd yn gallu astudio pynciau mewn Ysgolion eraill, yn amodol ar argaeledd. Os byddai’n well gennych ganolbwyntio ar gerddoriaeth yn unig, dylech ystyried ein cwrs BMus (sy’n cynnwys cyfansoddi a pherfformio fel prif brosiectau yn y drydedd flwyddyn) fel dewis arall.

At hynny, cewch eich annog i ymuno ag ensembles cerddorol a arweinir gan ein Hysgol, gan gynrychioli ystod eang o repertoires a thraddodiadau cerddorol.

Maes pwnc: Cerddoriaeth

 • academic-schoolYr Ysgol Cerddoriaeth
 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4392
 • Marker31 Heol Corbett, Cathays, Caerdydd, CF10 3EB

Gofynion mynediad

Rydym yn derbyn cyfuniad o gymwysterau Safon Uwch a chymwysterau eraill, yn ogystal â chymwysterau rhyngwladol cyfatebol yn amodol ar ofynion mynediad. Dyma ein cynigion nodweddiadol:

Lefel A

AAB-BBB. Rhaid i'r rhain gyynnwys Cerddoriaeth.

Bydd ymgeiswyr heb Safon Uwch mewn Cerddoriaeth yn cael eu hystyried fesul achos i bennu lefelau priodol o berfformiad cerddoriaeth a sgiliau theori (fel Theori Cerddoriaeth Gradd 6/7).

Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhynglwadol: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhyngwladol yn cael cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Sylwer bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy'n benodol i'r pwnc o hyd.


Mae'r radd hon yn adlewyrchu ein cynigion safonol a chyd-destunol nodweddiadol. Rydym yn ystyried eich data cyd-destunol (yr amgylchiadau yr ydych wedi bod yn astudio ynddynt) yn ofalus mewn cais. Bydd myfyrwyr cymwys sy'n gwneud cais ar gyfer y cwrs hwn yn cael cynnig ym mhen isaf yr amrediad graddau a hysbysebir.

Y Fagloriaeth Rhyngwladol

32-31 yn gyffredinol neu 665 mewn 3 phwnc Lefel Uwch. Rhaid i’r rhain gynnwys gradd 6 mewn Mathemateg Lefel Uwch.

Bydd ymgeiswyr heb Safon Uwch mewn Cerddoriaeth yn cael eu hystyried fesul achos i bennu lefelau priodol o berfformiad cerddoriaeth a sgiliau theori (fel Theori Cerddoriaeth Gradd 6/7).

Bagloriaeth Cymru

O fis Medi 2023, bydd cymhwyster newydd o'r enw Bagloriaeth Sgiliau Uwch Cymru (lefel 3). Bydd y cymhwyster hwn yn disodli'r Dystysgrif Her Sgiliau Uwch (Bagloriaeth Cymru). Bydd y cymhwyster yn parhau i gael ei dderbyn yn lle un Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod), ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

Cymwysterau o'r tu allan i'r DU

BTEC

DDM mewn Diploma Estynedig BTEC mewn Cerddoriaeth.

Bydd ymgeiswyr heb BTEC mewn Cerddoriaeth yn cael eu hystyried fesul achos i bennu lefelau priodol o berfformiad cerddoriaeth a sgiliau theori (fel Theori Cerddoriaeth Gradd 6/7).

Lefel T

Bydd yr Ysgol Academaidd yn ystyried derbyn Lefelau T ar gyfer y rhaglen hon fesul achos. Rhoddir ystyriaeth i'r radd / pwnc Lefel T a'r graddau/pynciau a gyflawnir ar lefel TGAU/Lefel 2.

Cymwysterau eraill o'r tu mewn i'r DU

Gweld ein arweiniad i gymwysterau cyfatebol

Gofynion mynediad ychwanegol

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 90 ar y cyfan gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen a 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

O leiaf 62 ar y cyfan gydag o leiaf 59 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

Rhaid i chi fod yn meddu ar y canlynol neu’n gweithio tuag atynt:
- TGAU Iaith Saesneg neu Gymraeg gradd C/4 neu gyfwerth (fel Safon Uwch). Os oes angen fisa Myfyriwr arnoch, rhaid i chi sicrhau bod eich cymhwyster iaith yn cydymffurfio â gofynion UKVI.
- TGAU Mathemateg gradd C/4 neu gymhwyster cyfatebol (pwnc a gradd). Os ydych chi'n gwneud Mathemateg Safon Uwch (neu gyfwerth), nid oes angen TGAU Mathemateg. Gellir derbyn Mathemateg Craidd hefyd yn lle TGAU Mathemateg.
- gradd 8 Cerddoriaeth Ymarferol mewn offeryn neu lais.

Nid ydym yn derbyn Meddwl yn Feirniadol, Astudiaethau Cyffredinol, Astudiaethau Dinasyddiaeth, na phynciau eraill tebyg neu gyfatebol.
Byddwn yn derbyn cyfuniad o bynciau BTEC, Safon Uwch a chymwysterau eraill, yn amodol ar ofynion gradd a phwnc penodol y cwrs.

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn.

Os ydych chi'n destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro ar hyn o bryd a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau'ch astudiaethau yn llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu'ch cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • mynediad at gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrffyw
 • rhyddid i symud, gan gynnwys y gallu i deithio i'r tu allan i'r DU neu i ymgymryd â lleoliad / astudiaethau y tu allan i Brifysgol Caerdydd
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Cewch ragor o wybdoaeth am y broses ymgeisio yn ein polisïau derbyn myfyrwyr.

Y broses ddethol neu gyfweld

Ar ôl i chi wneud cais, byddwn yn eich gwahodd i un o bum diwrnod clyweliad a chyfweliad, a gynhelir rhwng mis Tachwedd a mis Chwefror.

Yn y clyweliad
Cynhelir clyweliadau gan aelodau staff. Byddwn yn gofyn i chi ganu neu berfformio ar eich prif offeryn am tua phum munud. Chi sydd i ddewis eich repertoire, a byddwn yn seilio ein hasesiad o'ch perfformiad ar safonau mynegiannol a thechnegol cyffredinol.

Bydd cyfweliad byr yn dilyn lle y gallwn eich holi am y gerddoriaeth a berfformiwyd gennych, eich diddordebau cerddorol a'ch profiad. Nid profi eich gwybodaeth ffeithiol na barnu eich hoff a'ch cas bethau fydd y nod; diben ein cyfweliadau yw yn ein galluogi i ddod i'ch adnabod yn well a rhoi cyfle i chi ofyn cwestiynau a dangos i ni beth sydd o ddiddordeb i chi.

Mae penderfyniad terfynol y tiwtor derbyn yn seiliedig ar adroddiad y cyfweliad a'r cais UCAS.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd dysgu Blaendal
Blwyddyn un £9,000 Dim
Blwyddyn dau £9,000 Dim
Blwyddyn tri £9,000 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2022/23 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd israddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd dysgu Blaendal
Blwyddyn un £19,200 Dim
Blwyddyn dau £19,200 Dim
Blwyddyn tri £19,200 Dim

Rhagor o wybodaeth am ein ffioedd dysgu

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

Oni bai am eich prif offeryn astudio, ni fydd angen unrhyw offer penodol.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Strwythur y cwrs

Rydym yn gweithio gyda'n myfyrwyr ar hyn o bryd yn diweddaru ac yn gwella cynnwys y cwrs hwn. Mae'r wybodaeth isod yn adlewyrchu'r cwricwlwm presennol a fydd yn newid yn ôl pob tebyg. Disgwylir i ni fod wedi gorffen adolygu'r cwrs erbyn mis Awst 2022. Bydd y dudalen hon wedi'i diweddaru erbyn mis Hydref 2022 i ddangos y newidiadau.

Gradd tair blynedd amser llawn yw hon, yn cynnwys 120 credyd y flwyddyn. Mae pob blwyddyn yn cael ei rhannu i semester hydref a semester gwanwyn ac mae ganddi strwythur modiwlaidd. Mae mwyafrif y modiwlau’n werth 10 neu 20 credyd.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/2023. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022

Blwyddyn un

Mae’r flwyddyn gyntaf mewn Cerddoriaeth yn gosod y sylfeini i’ch paratoi i fanteisio ar fuddion creadigol a deallusol addysg uwch.

Mae’r modiwlau sydd ar gael yn canolbwyntio ar sgiliau sylfaenol gallu cerddorol llythrennog: harmoni a gwrthbwynt, gallu cerddorol, ymwybyddiaeth hanesyddol ac arddulliadol o genres a thraddodiadau cerddorol, a sgiliau o ran ymchwil ac ysgrifennu am gerddoriaeth. Ceir hefyd fodiwlau mewn cyfansoddi, hanes cerddoriaeth ac ethnogerddoleg.

Byddwch yn dilyn isafswm o 80 o gredydau ac uchafswm o 120 o gredydau mewn Cerddoriaeth ym mlwyddyn un. Gall myfyrwyr ar y cwrs hwn ddewis astudio modiwlau y tu hwnt i faes Cerddoriaeth, yn amodol ar argaeledd.

Sylwer bod rhai modiwlau yn 'rhagofynion' sy'n rhoi paratoad hanfodol ar gyfer modiwlau mwy datblygedig os ydych chi’n dymuno eu dilyn mewn blynyddoedd diweddarach.

I ategu eich astudiaeth academaidd, cewch eich annog yn weithredol i ymuno â’r nifer o ensembles a gynhelir gan yr Ysgol Cerddoriaeth neu a arweinir gan y myfyrwyr. Mae ensembles yr ysgol yn archwilio amrywiaeth o repertoires a thraddodiadau clasurol, jazz, cyfoes nad ydynt yn orllewinol.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Composition 1AMU110710 Credydau
Elements of Tonal Music 1MU112520 Credydau
The Full WorksMU112820 Credydau
From Page to Stage: Dramaturgy in Musical TheatreMU112910 Credydau
Composition 1BMU120810 Credydau
Elements of Tonal Music 2MU122720 Credydau
Ethnomusicology 1: Music in Human LifeMU123310 Credydau
Rewinding PopMU123410 Credydau
Practical Musicianship 1MU131410 Credydau
Repertoire StudiesMU131720 Credydau
Practical Portfolio IMU131910 Credydau

Blwyddyn dau

Ym mlwyddyn dau, byddwch yn astudio ar lefel uwch a chewch y cyfle i atgyfnerthu eich cryfderau wrth barhau â’ch gweithgareddau mewn amrywiaeth o ddisgyblaethau, gan ddewis modiwlau o bedwar grŵp: cyfansoddi ac astudiaethau electroacwstig, dawn gerddorol ysgrifenedig ac ymarferol, sgiliau dadansoddol a beirniadol, ac astudiaethau hanesyddol.

Lluniwyd ein modiwlau blwyddyn dau, Busnes Cerddoriaeth, i’ch helpu i ddeall gwahanol ganghennau o’r proffesiwn cerddoriaeth yn well ac i roi cyfle i chi gael lleoliad gwaith byr mewn maes sy’n ymwneud â cherddoriaeth neu’r celfyddydau, naill ai mewn un bloc neu ar ffurf cyfres o ymweliadau rheolaidd â gweithle.

Byddwch yn astudio isafswm o 100 o gredydau mewn Cerddoriaeth ym mlwyddyn dau, a gallwch ddewis astudio modiwlau y tu hwnt i faes Cerddoriaeth, yn amodol ar argaeledd.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Opera WorldsMU211220 Credydau
The Business of Music 1MU214120 Credydau
Composition 2AMU214220 Credydau
Ethnomusicology 2: Music in Cross-Cultural PerspectiveMU214320 Credydau
OrchestrationMU216120 Credydau
Performance Practice and Organology: the Long Eighteenth Century, 1700-1830MU216820 Credydau
Closed RecitalMU217610 Credydau
Reading Film SoundMU218120 Credydau
Music in France Since 1900MU221220 Credydau
Tonal Common Practice: Styles and TechniquesMU221420 Credydau
Music Sounded OutMU221520 Credydau
Studio Techniques 1: Midi and SynthesisersMU223120 Credydau
Formal Functions in the Classical TraditionMU223220 Credydau
Composition 2BMU223320 Credydau
The Business of Music 2MU227220 Credydau
Closed RecitalMU227610 Credydau
Analysing 20th Century MusicMU229120 Credydau
Practical Portfolio 2MU230120 Credydau
Practical Musicianship 2MU236120 Credydau
Study Abroad 1MU241110 Credydau
Study Abroad 2MU241210 Credydau
Study Abroad 3MU241310 Credydau
Study Abroad 5MU241420 Credydau
Study Abroad 4MU241510 Credydau
Study Abroad 6MU241620 Credydau
Study Abroad 7MU241720 Credydau

Blwyddyn tri

Ym mlwyddyn tri, byddwch chi unwaith eto’n dewis o blith y pedwar grŵp pwnc, a gallwch ddilyn un o'r tri phrosiect academaidd 30 o gredydau o bwys: Traethawd Hir, Prosiect mewn Ethnogerddoreg, neu Brosiect mewn Dadansoddi Cerddoriaeth.

Byddwch yn astudio isafswm o 100 o gredydau mewn Cerddoriaeth ym mlwyddyn tri, a gallwch ddewis astudio modiwlau y tu hwnt i faes Cerddoriaeth, yn amodol ar argaeledd.

Yn wahanol i fyfyrwyr BMus, nid yw opsiynau portffolio 30 credyd na pherfformiad cyhoeddus ar gael i fyfyrwyr BA, ond gallant gwblhau portffolio cyfansoddi byrrach (Cyfansoddiad IV) (20 credyd) a/neu ddatganiad 'agored' gerbron arholwyr a chynulleidfa a wahoddwyd (Gallu Cerddorol Ymarferol IV).

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle'n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Cewch eich addysgu gan staff academaidd gydag arbenigedd ar draws cyfansoddi, perfformio, cerddoleg, ethnogerddoreg a cherddoriaeth boblogaidd.

Mae eich hyfforddiant offerynnol yn cael ei ariannu'n llawn gan yr Ysgol ar gyfer y prif offeryn yr ydych chi’n ei astudio, os ydych chi'n astudio modiwl Sgiliau Cerddorol Ymarferol. Mae hyn yn cynnwys cyfeiliant yn eich datganiad terfynol. Byddwch yn cael 24 gwers hanner awr yn ystod y flwyddyn.

Rydyn ni’n defnyddio amrywiaeth o arddulliau addysgu a dysgu, gan gynnwys darlithoedd, seminarau a gweithdai mewn grwpiau bach, sesiynau tiwtorial unigol, hyfforddiant offerynnol ensemble, ymarferion ac astudio annibynnol.

Sut y caf fy nghefnogi?

Ar ddechrau pob blwyddyn byddwch yn cael canllaw i nodau modiwlau, deilliannau dysgu, dulliau asesu, meysydd llafur modiwlau, a rhestrau darllen a gwrando. Bydd y tiwtoriaid personol a ddyrennir i chi yn gallu rhoi cyngor ac arweiniad ar ddewis modiwlau a byddwch yn cael cyfarfodydd rheolaidd gyda nhw.

Ar gyfer prosiectau’r flwyddyn olaf, byddwch yn cael goruchwyliwr i fonitro cynnydd a darparu ymgynghoriadau unigol trwy drefniant.

Trwy wefan Dysgu Canolog, byddwch yn gallu cael gafael ar ddeunydd amlgyfrwng perthnasol, cyflwyniadau, taflenni darlithoedd, llyfryddiaethau, dolenni pellach, ymarferiadau electronig a chylchoedd trafod.

Mae’r Brifysgol yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau sy’n cynnwys y Gwasanaeth Gyrfaoedd, y Gwasanaeth Cwnsela, y Gwasanaeth Anabledd a Dyslecsia, y Gwasanaeth Cefnogi Myfyrwyr, a llyfrgelloedd a chanolfannau adnoddau ardderchog.

Sut caf fy asesu?

Mae'r dulliau asesu yn amrywio o fodiwl i fodiwl a gallent gynnwys aseiniadau traethawd, cyflwyniadau, prosiectau estynedig, perfformiadau ac arholiadau ysgrifenedig.

Pa sgiliau bydda i'n eu hymarfer a'u datblygu?

Byddwch yn caffael ac yn datblygu amrywiaeth o sgiliau gwerthfawr, yn rhai penodol i’r ddisgyblaeth a ‘sgiliau cyflogadwyedd’ mwy cyffredinol, fel:

 • llythrennedd datblygedig
 • llythrennedd cyfrifiadurol
 • sgiliau beirniadol (rhesymu, gwerthuso tystiolaeth, datrys problemau, cysylltu theori ac ymarfer)
 • sgiliau cyfathrebu ar lafar ac yn ysgrifenedig
 • ymdopi ag ansicrwydd/cymhlethdod
 • creadigrwydd a meddwl yn arloesol.
 • sgiliau fel arweinyddiaeth, gwaith tîm a hunan-reoli, yn rhan annatod o weithgareddau cerddorol ymarferol
 • nodi, cofnodi a chyfleu eich cyraeddiadau gyrfa perthnasol.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

Mae'r sgiliau sy'n cael eu datblygu drwy ddilyn gradd mewn Cerddoriaeth yn helpu'n myfyrwyr i symud ymlaen i amrywiaeth o yrfaoedd, yn y proffesiwn cerddoriaeth a thu hwnt.

Mae graddedigion wedi mynd ymlaen i gael gyrfa gyda’r BBC, Cynghorau Celfyddydau, Glyndebourne Opera, Opera Cenedlaethol Lloegr, prifysgolion, Oxford University Press, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, a’r London Symphony Orchestra, ynghyd ag amrywiaeth o sefydliadau diwydiannol, masnachol, addysgol ac elusennol eraill.

Mae sgiliau cyflogadwyedd yn rhan o'r modiwlau yn yr Ysgol Cerddoriaeth fel eich bod yn dysgu sgiliau sy'n benodol i gerddoriaeth a sgiliau academaidd hefyd y mae modd eu trosglwyddo i feysydd eraill, yn enwedig i'r gweithle. Mae ein modiwlau ar gyfer yr ail flwyddyn ar Fusnes Cerddoriaeth wedi'u cynllunio i'ch helpu i ddeall y gwahanol ganghennau yn y proffesiwn cerddoriaeth yn well. Maen nhw hefyd yn rhoi cyfle i chi gael lleoliad gwaith byr mewn maes sy'n gysylltiedig â cherddoriaeth neu'r celfyddydau.

Mae ein cyfres flynyddol o sgyrsiau ar Yrfaoedd mewn Cerddoriaeth yn gyfle gwych i chi gwrdd â phobl broffesiynol mewn amryw feysydd fel perfformio, addysg cerddoriaeth, newyddiaduraeth cerddoriaeth, rheoli’r celfyddydau ac artistiaid, cynhyrchu a thrwyddedu, a chyfansoddi ar gyfer y cyfryngau.

Gyrfaoedd graddedigion

 • Cerddor
 • Athro
 • Newyddiadurwr cerddoriaeth
 • Cynhyrchydd
 • Gweinyddwr y Celfyddydau
 • Llyfrgellydd Cerddoriaeth

Lleoliadau

Mae modiwlau Blwyddyn dau ar Fusnes Cerddoriaeth I/II yn rhoi cyfle am leoliad gwaith byr, naill ai mewn un bloc neu fel cyfres o ymweliadau rheolaidd â gweithle.

Astudio yn Gymraeg

Mae hyd at 1% o'r cwrs hwn ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg. Cysylltwch â'r Tiwtor Derbyn am wybodaeth bellach.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021

icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein brifysgol fyd-eang

icon-contact

Cysylltwch

Cysylltwch â ni am gymorth ac unrhyw gwestiwn sydd gennych

icon-pen

Sut i wneud cais

Sut i wneud cais am y cwrs hwn


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.