Ewch i’r prif gynnwys

Cyfrifiadureg gyda Blwyddyn mewn Diwydiant (MSci)

 • Côd UCAS: G402
 • Derbyniad nesaf: Medi 2022
 • Hyd: 5 blwyddyn
 • Modd (astudio): Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod

Blwyddyn Mynediad

Pam astudio’r cwrs hwn

Mae'r fersiwn pum mlynedd hon o'n prif gwrs uwch yn rhoi’r opsiwn i chi weithio am dâl mewn sefydliad blaenllaw am flwyddyn, a fydd yn gwella eich cyflogadwyedd.

briefcase

Blwyddyn mewn diwydiant

Cwblhewch flwyddyn yn gweithio mewn diwydiant lle cewch y cyfle i ennill y sgiliau y mae cyflogwyr graddedigion yn chwilio amdanynt o ran gweithio mewn tîm, rheoli amser ac arwain. Mae ein myfyrwyr wedi cwblhau lleoliadau cyffrous mewn sefydliadau megis Admiral, Airbus, CERN, GSK, Hewlett Packard, Banc Lloyds, Red Bull Racing, ymhlith rhai eraill.

mortarboard

Cymhwyster uwch

Cyfuno astudio israddedig ac ôl-raddedig mewn un cwrs a luniwyd ar gyfer myfyrwyr sydd eisiau gwahaniaethu eu hunain drwy feistrolaeth uwch o'r ddisgyblaeth.

microchip

Arbenigo eich gradd

Ochr yn ochr â dysgu pynciau craidd, cewch gyfle i arbenigo eich gradd drwy waith prosiect ac ystod o fodiwlau dewisol. Gallwch ddatblygu eich diddordebau mewn meysydd fel seiberddiogelwch, deallusrwydd artiffisial, graffeg gyfrifiadurol a chronfeydd data ar raddfa fawr.

people

Gwaith prosiect yn seiliedig ar dimau

Datblygu'r sgiliau proffesiynol y mae cyflogwyr graddedigion yn chwilio amdanynt drwy gwblhau prosiect sylweddol ar sail tîm, ar lefel uwch yn eich blwyddyn olaf.

building

Cyfleusterau rhagorol

Byddwch yn cael eich addysgu yn Abacws - cartref newydd yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg. Mae’r adeilad blaenllaw hwn wedi'i ddylunio mewn cydweithrediad â myfyrwyr a staff academaidd i greu mannau gwaith rhyngddisgyblaethol, hyblyg a chreadigol, ac mae mannau addysgu arloesol yn nodwedd allweddol, gan gynnwys gweithdy Makerspace a TG newydd i gynorthwyo prosiectau cyfrifiadureg ymarferol.

The exciting and dynamic world of computer science is at the heart of many aspects of modern life, and the MSci Computer Science will give you both the theoretical and practical knowledge needed to become a part of that world. This four-year course will give you a true breadth of experience in Computer Science, providing extensive coverage of the subject beyond a traditional three year BSc.

On this course you will develop transferable technical, analytical and professional skills, supported by a broad awareness of current technology trends. The course covers a mixture of core techniques and concepts, advanced programming languages and paradigms, and evolving, technology-based subject matter. You will gain exposure to topics that are driving key technological developments and trends in Computer Science.

During the final two years of the course you will choose to study a selection of optional, research-led modules that will provide you with exposure to a wide set of skills and knowledge across the breadth of Computer Science research in the school. These modules include a number structured around advanced topics in the School's three core research areas:

 •  Complex Systems
 • Visual Computing
 • Data and Knowledge Engineering

Graduates are able to objectively analyse problems and develop appropriate computational solutions. Your detailed understanding of technology and advanced problem-solving skills will make you suitable for a range of professional careers and sought-after by employers.

The year in industry will give you the opportunity to broaden your experience, strengthen your transferable skills, and apply your knowledge to real-world problems.

 

Maes pwnc: Cyfrifiadureg

 • academic-schoolYr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg
 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4812
 • MarkerFfordd Senghennydd, Cathays, Caerdydd, CF24 4AG

Gofynion mynediad

AAB-ABB. Rhaid cynnwys Mathemateg.

Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhynglwadol: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhyngwladol yn cael cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Sylwer bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy'n benodol i'r pwnc o hyd.

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

34-32 yn gyffredinol neu 666-665 mewn 3 phwnc HL. Rhaid cynnwys gradd 5 mewn Mathemateg HL.

DD-DM mewn Diploma BTEC mewn Cyfrifiadura, Peirianneg, TGCh, neu TG a Mathemateg Safon Uwch gradd B.

Bydd yr Ysgol Academaidd yn ystyried derbyn Lefelau T ar gyfer y rhaglen hon fesul achos. Rhoddir ystyriaeth i'r radd / pwnc Lefel T a'r graddau/pynciau a gyflawnir ar lefel TGAU/Lefel 2.

Gallai cymwysterau eraill o'r DU gael eu derbyn, yn aml yn lle cymwysterau Safon Uwch, ond rhaid i ofynion pwnc gael eu bodloni. Os ydych chi'n cynnig cymwysterau na chyflawnir yn y DU, dylai ein harweiniad i gymwysterau cyfatebol eich galluogi i gyfrifo pa fath o gynnig rydych chi'n debygol o'i gael.

Cofiwch mai arweiniad cyffredinol yw hwn ac efallai bydd y gofynion mynediad ar gyfer rhai rhaglenni yn fanylach neu'n fwy penodol. Caiff hyn ei adlewyrchu yn y cynnig a gewch.

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 90 ar y cyfan gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen a 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

O leiaf 62 ar y cyfan gydag o leiaf 59 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

Mae'n rhaid eich bod chi wedi bod yn gweithio tuag at:
- Iaith Saesneg neu Gymraeg ar radd TGAU gradd C / 4 neu gyfwerth (fel Safon Uwch). Os oes angen fisa Myfyriwr arnoch, rhaid i chi sicrhau bod eich cymhwyster iaith yn cydymffurfio â gofynion UKVI.
- TGAU Mathemateg gradd B / 6 neu gymhwyster cyfatebol (pwnc a gradd). Os ydych chi'n cymryd Mathemateg Safon Uwch (neu gyfwerth), nid oes angen Mathemateg TGAU. Gellir derbyn Mathemateg Craidd hefyd yn lle TGAU Mathemateg.

Nid ydym yn derbyn Meddwl yn Feirniadol, Astudiaethau Cyffredinol, Astudiaethau Dinasyddiaeth na phynciau cyfatebol tebyg eraill.
Byddwn yn derbyn cyfuniad o bynciau BTEC, Safon Uwch a chymwysterau eraill, yn amodol ar ofynion gradd a phwnc penodol y cwrs.

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn. Os ydych chi'n destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro ar hyn o bryd a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau'ch astudiaethau yn llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu'ch cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • mynediad at gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrffyw
 • rhyddid i symud
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Cewch ragor o wybdoaeth am y broses ymgeisio yn ein polisïau derbyn myfyrwyr.

Y broses ddethol neu gyfweld

Y broses ddethol neu gyfweld: Rhaid i bob cais am le ar unrhyw gwrs Cyfrifiadureg gael ei wneud drwy Wasanaeth Derbyn y Prifysgolion a’r Colegau (UCAS). Gellir gwneud cais yn Gymraeg neu yn Saesneg. Os ydych yn siarad Cymraeg, rydym yn deall y gall fod yn well gennych siarad â thiwtor personol sy’n siarad Cymraeg. Os bydd staff sy’n siarad Cymraeg ar gael, byddwn yn gwneud ein gorau glas i neilltuo rhywun sy’n siarad Cymraeg i chi.

Mae'r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg yn asesu ceisiadau drwy gydol y cylch ymgeisio. Mae pob cais yn cael ei asesu gan y tiwtor derbyn, sy’n penderfynu a ddylid derbyn ymgeisydd neu beidio. Ar ôl i ni gael eich cais a’i ystyried, efallai y byddwn yn eich gwahodd i ymweld â’r Ysgol rywbryd rhwng mis Tachwedd a dechrau mis Mawrth. Bydd hyn yn cynnwys mynd ar daith o gwmpas yr Ysgol, Undeb y Myfyrwyr a'r campws. Byddwch yn cwrdd â myfyrwyr ac aelodau o’r staff ac yn rhoi cyfle i ni ddod i’ch adnabod yn fwy. Byddwch hefyd yn darganfod sut fywyd sydd gan fyfyrwyr Cyfrifiadureg ym Mhrifysgol Caerdydd.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Myfyrwyr o'r DU ac Iwerddon

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £9,000 Dim
Blwyddyn dau £9,000 Dim
Blwyddyn tri (blwyddyn ryngosod) Ffi gostyngol Dim
Blwyddyn pedwar £9,000 Dim
Blwyddyn pump £9,000 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd eich ffioedd dysgu yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £23,450 Dim
Blwyddyn dau £23,450 Dim
Blwyddyn tri (blwyddyn ryngosod) Ffi gostyngol Dim
Blwyddyn pedwar £23,450 Dim
Blwyddyn pump £23,450 Dim

Gwybodaeth am ein ffioedd dysgu

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau blynyddoedd rhyngosod

Yn ystod blwyddyn ryngosod, (e.e. blwyddyn mewn diwydiant, blwyddyn ar leoliad neu flwyddyn dramor), bydd y ffi yn is. Cewch fanylion llawn ar ein tudalennau ffioedd.

Costau ychwanegol

There may be additional costs associated with the year in industry such as travel or accommodation, which will need to be covered by the student. These are typically offset by the salary received from the placement.

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

Yr hyn a ddylai fod gan y myfyriwr:

Cyfrifiannell sy'n bodloni rheolau arholi Prifysgol Caerdydd

Yr hyn y bydd Prifysgol Caerdydd yn ei gynnig:

Labordai cyfrifiadurol â chyfrifiaduron modern Bydd yr holl feddalwedd sydd ei hangen i wneud y modiwlau a addysgir ym Mhrifysgol Caerdydd ar gael ar y cyfrifiaduron hyn.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Strwythur y cwrs

You will take the three taught years and the placement year of the BSc Computer Science with a Year in Industry course as normal, then (assuming progression criteria are met) will go on to a fifth year of study during which you will take modules of advanced computer science and carry out a new level 7 team project. This will lead to the qualification of Master of Computer Science (MSci).

This five-year course begins by introducing basic computing skills and concepts which will underpin the degree. Short projects in year one are followed by a substantial team project in year two, when you use new skills and knowledge to design and implement a software system. You will spend year three undertaking a salaried work placement. In year four, you focus on emerging technologies and research-led options related to the Schools core research areas (Complex Systems, Visual Computing and Data & Knowledge Engineering), and undertake an individual project centred on your own interests. In year five, you will study a further selection of modules from across the School's three core research areas, and you will also undertake a final team project.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022

Blwyddyn un

Bydd y modiwlau a gaiff eu haddysgu yn ystod y ddau semester cyntaf yn eich cyflwyno i sgiliau a chysyniadau cyfrifiadurol sylfaenol, sy’n sail i'ch gradd. Mae hyn yn cynnwys eich cyflwyno i waith rhaglennu algorithmau drwy ddefnyddio ieithoedd fel Python a Java™ a datblygu eich dealltwriaeth o’r rhyngrwyd a thechnolegau’r we, saernïaeth gyfrifiadurol a systemau gweithredu, egwyddorion peirianneg meddalwedd a mathemateg ar gyfer cyfrifiadureg. Bydd disgwyl i chi ddatblygu sgiliau technegol a phroffesiynol newydd a dangos creadigrwydd a gwreiddioldeb unigol drwy gydol y flwyddyn.

Blwyddyn dau

Bydd y modiwlau craidd a gaiff eu haddysgu yn ystod yr ail flwyddyn yn cyflwyno pynciau uwch i chi. Mae modiwlau opsiynol ar gael i ddewis o’u plith, sy’n golygu bod rhywfaint o ddewis ar gael wrth astudio ar gyfer y radd hon. Mae strwythur data a dulliau o’i brosesu’n cael eu harchwilio ymhellach, ac mae algorithmau syml yn cael eu hymestyn i gymwysiadau sy’n gallu cyfathrebu drwy rwydweithiau. Mae'r sgiliau a ddatblygwyd hyd yma’n cael eu defnyddio wrth ymgymryd â phrosiect tîm i ddylunio a gweithredu system feddalwedd yn broffesiynol.

Bydd eich dewis o fodiwlau opsiynol yn ystod yr ail flwyddyn yn eich galluogi i ddechrau arbenigo eich sgiliau a chanolbwyntio ar ddilyn naill ai lwybr ‘cyfrifiadureg ddamcaniaethol’, llwybr ‘dadansoddi data/dadansoddi cymhwysol’ neu lwybr ‘systemau’. Ar yr un pryd, bydd eich gyrfa yn y dyfodol, eich cyflogadwyedd/entrepreneuriaeth a’ch sgiliau proffesiynol yn cael eu gwella wrth i chi ddechrau ystyried bywyd ar ôl y brifysgol.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Human Computer InteractionCM210110 credydau
Database SystemsCM210210 credydau
Computational MathematicsCM210410 credydau
Enhancing your EmployabilityCM210610 credydau
Group ProjectCM230520 credydau
Communication NetworksCM230620 credydau
Object Orientation, Algorithms and Data StructuresCM230720 credydau

Blwyddyn tri: Blwyddyn Ryngosod

Mae'r gwaith paratoi’n dechrau yn ystod yr ail flwyddyn pan fydd Swyddog Lleoliadau Gwaith pwrpasol yr Ysgol a gwasanaethau eraill y Brifysgol yn eich helpu i ddod o hyd i swydd briodol â thâl ac yn sicrhau bod amrywiaeth eang o leoliadau gwaith perthnasol ar gael i chi. Bydd yr Ysgol hefyd yn cynnig cefnogaeth ac arweiniad yn ystod eich blwyddyn ar leoliad gwaith, pan gewch y cyfle i wella eich CV a rhoi hwb i'ch rhagolygon o gael gwaith drwy ddatblygu’r sgiliau a chael y profiad sydd eu hangen ar gyflogwyr.

Blwyddyn pedwar

Yn ystod y bedwaredd flwyddyn, byddwch yn canolbwyntio ar dechnolegau sy’n dod i’r amlwg a phynciau cyfrifiadureg uwch. Byddwch yn parhau ar hyd y llwybr a ddewiswyd gennych yn ystod yr ail flwyddyn, a bydd yn cael ei fireinio’n unol â’ch diddordebau penodol, ochr yn ochr â dewis o fodiwlau opsiynol ychwanegol sydd wedi’u llywio gan ymchwil. Ymhlith y pynciau cyfoes mae diogelwch cyfrifiadurol a gwaith fforensig cyfrifiadurol (ymchwilio), cyfrifiadura perfformiad uchel, deallusrwydd artiffisial, golwg cyfrifiadurol, graffeg ac amlgyfryngau. Byddwch yn ymgymryd â phrosiect unigol sy’n seiliedig ar eich diddordebau, a hynny o dan oruchwyliaeth y staff.

Bydd eich dewis o fodiwlau yn ystod y bedwaredd flwyddyn yn effeithio ar yr opsiynau sydd ar gael i chi yn ystod y bumed flwyddyn, gan nad yw’n bosibl i fyfyrwyr ailastudio pynciau rhwng y ddwy flynedd. Bydd yr union ddewisiadau sydd ar gael yn dibynnu ar y modiwlau sy’n cael eu cynnig ar y pryd, a bydd manylion llawn unrhyw ddau fodiwl penodol y mae’n rhaid eu hosgoi ar gael yn y llawlyfr myfyrwyr blynyddol. Bydd myfyrwyr yn cael eu cynghori ar eu dewis o fodiwlau yn ystod y bedwaredd a’r bumed flwyddyn i sicrhau eu bod yn gallu astudio’r hyn sydd o ddiddordeb iddynt ar y lefel gywir a gwella eu sgiliau a’u gwybodaeth am gyfrifiadureg hyd yr eithaf.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Large-Scale DatabasesCM310420 credydau
MultimediaCM310620 credydau
Knowledge ManagementCM310720 credydau
Combinatorial OptimisationCM310910 credydau
SecurityCM311010 credydau
ForensicsCM311110 credydau
Artificial IntelligenceCM311210 credydau
Computer VisionCM311310 credydau
GraphicsCM311410 credydau
Design Thinking and Prototyping for User ExperienceCM311620 credydau
Managing ChangeCM633320 credydau

Blwyddyn pump

Yn ogystal â chyfrannu at brosiect tîm gorfodol o dan oruchwyliaeth aelod o’r staff academaidd, byddwch yn dewis o blith ystod o fodiwlau a ddewiswyd yn ofalus. Bydd y rhain wedi’u llywio gan ymchwil ac yn canolbwyntio ar bynciau cyfoes a pherthnasol sy’n dod i’r amlwg yn y ddisgyblaeth. Yn ystod y flwyddyn hon, bydd eich sgiliau cyfrifiadureg craidd, gan gynnwys eich gwybodaeth am bob rhan o’r ddisgyblaeth, yn cael eu cryfhau.

Bydd eich dewis o fodiwlau o’r bedwaredd flwyddyn yn effeithio ar yr opsiynau sydd ar gael i chi yn ystod y flwyddyn hon, gan nad yw’n bosibl i fyfyrwyr ailastudio pynciau rhwng y ddwy flynedd. Bydd yr union ddewisiadau sydd ar gael yn dibynnu ar y modiwlau sy’n cael eu cynnig ar y pryd, a bydd manylion llawn unrhyw ddau fodiwl penodol y mae’n rhaid eu hosgoi ar gael yn y llawlyfr myfyrwyr blynyddol. Bydd myfyrwyr yn cael eu cynghori ar eu dewis o fodiwlau yn ystod y bedwaredd a’r bumed flwyddyn i sicrhau eu bod yn gallu astudio’r hyn sydd o ddiddordeb iddynt ar y lefel gywir a gwella eu sgiliau a’u gwybodaeth am gyfrifiadureg hyd yr eithaf.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

The School of Computer Science and Informatics has a strong and active research culture which informs and directs our teaching. We are committed to providing teaching of the highest standard and received an excellent report in the most recent Quality Assurance Agency (QAA) review.

Key skills such as programming are taught through a combination of lectures and lab-based practical sessions. Further support mechanisms are used to help digest material. These include example classes, tutorials and help sessions, amounting to a total of between 15-20 formal contact hours a week in year one. Teaching delivery in years two and four mirrors that of year one, but there are fewer formal contact hours as you will have acquired the skills needed to take control of your own learning by these latter stages of the course. Modules in year five are delivered through a series of either full- or half-day contact sessions, which include lectures, seminars, workshops, tutorials and laboratory classes.

Most of your taught modules will have further information for you to study and you will be expected to work through this in your own time according to the guidance provided by the lecturer for that module.

Project

You will undertake project work throughout the course, with the opportunity to exercise increasing independence at each level.

In year one, you will participate in team project work. The tasks are well defined and enable you to put into practice knowledge and skills acquired earlier in the academic year.

In year two, you will undertake a group project fostering systems design, interpersonal and presentation skills. Each group is monitored by a supervisor with whom the group must keep in regular contact.

Year four individual projects give you the chance to demonstrate your ability to build upon and exploit knowledge and skills gained in earlier years.

In year five, you will carry out a comprehensive team project, aiming at exploring all the knowledge you have learnt and developing new research, technology, and team project skills

Sut y caf fy nghefnogi?

The School prides itself on offering a comprehensive support structure to ensure positive student/staff relationships.

We believe that providing suitable feedback mechanisms is crucial to ensure that the best programmes of study are available to our students. We have a student/staff panel consisting of elected student representatives and members of teaching staff who meet to discuss academic issues. In conjunction with the work of the panel, all students are provided with an opportunity to complete feedback questionnaires at the end of the Autumn and Spring semesters. These mechanisms allow the School to regularly review courses and ensure our students receive the best provision, delivered in a consistent manner, across all of our degrees.

The course makes use of Cardiff University’s Virtual Learning Environment (VLE) Learning Central to provide course materials, and additional information is provided online.

You will be assigned a member of staff to act as your personal tutor, who will serve as a point of contact to advise on both academic and personal matters in an informal and confidential manner. You will see your personal tutor on average once a month during your first year of study. During years two, three and four there is a reduced schedule of contact sessions, which takes into account the increasing academic and time demands as you progress. Outside of scheduled tutor sessions, our Senior Personal Tutor runs an open-door policy, being on hand to advise and respond to any personal matters as they arise. Your Personal Tutor will monitor your academic progress and supply references in support of any job applications that you make.

During the year in industry, our Placement Officer will maintain contact with the host organisation as well as with the student. Academic staff from the School will visit, which will give you an opportunity to maintain links with the School, and raise any concerns that you might have. You will also be able to remotely access all the above support mechanisms at Cardiff University, and will maintain contact with your Personal Tutor via email and/or Skype.

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

Knowledge & Understanding:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • an understanding of the broad range of concepts, principles and theories underpinning advanced computer science
 • an understanding of the methods, techniques, and tools available to specify, design, implement and manage computer based systems
 • an understanding of the representation of data in structured forms and its interplay with the implementation of algorithms
 • a critical awareness of current trends in selected research areas of computer science, and an ability to discuss their contribution to developing computer based systems

Intellectual Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:  

 • a mastery of the practical methodologies in key areas of computing; their application to well-established areas of software development relating to the storing, processing and communication of information; and their use in selected specialised application areas
 • an ability to objectively analyse computational problems and develop appropriate, creative solutions
 • an ability to model complex scenarios to design computer systems that meet stated requirements
 • an ability to select, derive and analyse appropriate algorithms to solve computing problems
 • an ability to assess systems (which may include software, devices, people, and so on), to recognise the individual components and to understand their interaction, to improve systems, to replace them and to create them
 • an appreciation of how skills and concepts encountered in the degree are implemented and used within industry

Professional Practical Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • an awareness of professional, legal, social, cultural and ethical issues that arise in the implementation of existing and future computer systems and an awareness of societal and environmental impact
 • an ability to pursue opportunities for career development and lifelong learning and appreciate the importance of commercial awareness

Transferable/Key Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • an ability to critically review the literature, and to effectively communicate ideas, principles and theories by oral, written and electronic means
 • an ability to work effectively as team member or leader in a team and as an individual
 • an ability to make effective use of a range of IT systems
Computer Science student with Raspberry Pi

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

Mae galw mawr iawn am wyddonwyr cyfrifiadurol medrus. Mae hyn yn golygu bod rhagolygon graddedigion o gael gwaith yn y diwydiant cyfrifiadurol yn dda iawn. Bydd sgiliau trosglwyddadwy’n cael eu haddysgu i chi, a fydd yn agor drysau i yrfaoedd mewn llawer o sectorau.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, roedd dros 89% o raddedigion yr Ysgol yn gweithio neu’n astudio ymhellach o fewn chwe mis i raddio.

Dengys ystadegau diweddar fod mwyafrif llethol ein graddedigion yn dilyn eu llwybr gyrfa dewisol ac yn cyflawni swyddi fel Peiriannydd Meddalwedd, Datblygwr y We, Rhaglennydd Cyfrifiadurol, Datblygwr Meddalwedd Cyswllt, Dadansoddwr Busnes a Swyddog Datblygu Systemau. Maent yn mynd ymlaen i weithio i gwmnïau fel Airbus, Amazon, BBC, BT, Prifysgol Caerdydd, Capgemini, Confused.com, Pencadlys Cyfathrebu Llywodraeth y DU, IBM, Lloyds Banking Group, y Weinyddiaeth Amddiffyn, Morgan Stanley, Sky, Heddlu De Cymru a Thomson Reuters. Mae eraill wedi dewis astudio ymhellach neu ymchwilio ym Mhrifysgol Caerdydd neu mewn prifysgolion blaenllaw eraill.

Lleoliadau

Between year’s two and four you will have the opportunity to undertake a salaried placement year.

Preparation for the placement begins during year two when you will be supported by the School's dedicated Placement Officer and other university services to help you secure an appropriate salaried post, and ensure you have access to a broad variety of relevant placement opportunities. The School will also provide support and guidance during your placement year, in which you will be given the opportunity to enhance your CV and boost your employment prospects by gaining the valuable experience and skills that employers require.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein brifysgol fyd-eang
icon-contact

Cysylltwch

Cysylltwch â ni am gymorth ac unrhyw gwestiwn sydd gennych
icon-pen

Sut i wneud cais

Sut i wneud cais am y cwrs hwn

Rhagor o wybodaeth


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.