Ewch i’r prif gynnwys

Ffarmacoleg Feddygol (BSc)

 • Côd UCAS: B210
 • Derbyniad nesaf: Medi 2022
 • Hyd: 3 blwyddyn
 • Modd (astudio): Amser llawn

Blwyddyn Mynediad

Pam astudio’r cwrs hwn

Pharmacology is the study of how drugs and medicines work at cellular and sub-cellular levels to produce useful and sometimes harmful effects. This degree aims to impart a sound mechanistic understanding of bioactive substances, particularly those used for the treatment of human diseases. Such extensive study will provide you with skills attractive to academia and wider industries for posts in biomedical research and product development.

You will have the option of applying to join the extended four-year programme where Year 3 is a Professional Placement Year (PPY).

Our graduates have a range of opportunities on completion of the course. Many undertake further postgraduate training for biomedical research in academia or the private sector, while others pursue careers in the pharmaceutical industry or other biomedical fields.

Our main aim is to support the development of research-trained scientists.  However, appropriately qualified students may also be eligible to enter the Cardiff University four year Graduate Entry Medicine (GEM) programme after completing this BSc degree. It is not possible to transfer to Medicine without finishing this BSc course.

Nodweddion nodedig

 • Addysgir y cwrs hwn gan arbenigwyr ym meysydd meddygaeth a gwyddorau biofeddygol. O'r herwydd, cewch addysg ffarmacolegol fanwl ac amrywiol sy'n cwmpasu egwyddorion sylfaenol gwyddonol yn ogystal â rhoi gwybodaeth glinigol ar waith
 • Byddwch yn ennill profiad ymchwil ymarferol yn dysgu gan wyddonwyr blaenllaw yn y byd
 • Byddwch yn arwain prosiect mewn labordy, mewn llyfrgell neu ddadansoddi data
 • Byddwch yn cael dealltwriaeth fanwl o faterion a chysyniadau gwyddonol cyfredol sy'n ymwneud â gwyddoniaeth ffarmacoleg
 • Byddwch yn gallu dylunio ymchwil a chyflwyno a darlunio canlyniadau eich gwaith ar lafar ac yn ysgrifenedig
 • Mae hwn yn gwrs gradd fydd yn gwella'ch gyrfa wyddonol.

Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol (PPY)

 • Bydd cael y dewis o PPY yn rhoi dealltwriaeth drylwyr o'r cyfleoedd gyrfa sydd ar gael i chi trwy ddilyn y rhaglen radd hon. Bydd lleoliadau o’r fath yn y byd diwydiannol (fferyllol neu berthnasol), yn labordai ymchwil cyrff gwladol/prifysgolion neu mewn sefydliadau addas tebyg eraill.
 • Bydd y PPY yn rhoi “sgiliau cyflogadwyedd” amhrisiadwy i chi fydd yn cryfhau rhagolygon eich gyrfa yn y dyfodol ac yn eich gwneud yn gystadleuol iawn yn y marchnadoedd gwaith anoddaf. Bydd treulio 9-12 mis mewn amgylchedd academaidd neu ddiwydiannol yn rhoi dealltwriaeth i chi o sut mae data'n cael ei ddadansoddi, sut caiff gwybodaeth newydd ei chasglu mewn lleoliad ymchwil ac, yn dibynnu ar leoliad, sut mae sefydliad busnes yn cael ei redeg.

Maes pwnc: Ffarmacoleg Feddygol

 • academic-schoolYr Ysgol Meddygaeth
 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • MarkerYsbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN

Gofynion mynediad

AAB-ABB. Rhaid cynnwys Cemeg ac un pwnc gwyddoniaeth arall o Fioleg, Mathemateg, Ffiseg neu Ystadegau. Bydd angen i chi basio elfen ymarferol wyddoniaeth y Safon Uwch os yw hyn yn rhan o'ch rhaglen astudio.

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

34-32 yn gyffredinol neu 666-665 mewn 3 phwnc HL. Rhaid cynnwys gradd 6 mewn Cemeg HL ac ail bwnc gwyddoniaeth yn HL. Ail bynciau gwyddoniaeth derbyniol yw Bioleg, Mathemateg, Ffiseg neu Ystadegau.

DD mewn Diploma Estynedig BTEC mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol gyda gradd B mewn Cemeg Safon Uwch neu raddau DM mewn Diploma Estynedig BTEC mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol gyda gradd A mewn Cemeg Safon Uwch.

Bydd yr Ysgol Academaidd yn ystyried derbyn Lefelau T ar gyfer y rhaglen hon fesul achos. Rhoddir ystyriaeth i'r radd / pwnc Lefel T a'r graddau/pynciau a gyflawnir ar lefel TGAU/Lefel 2.

Gallai cymwysterau eraill o'r DU gael eu derbyn, yn aml yn lle cymwysterau Safon Uwch, ond rhaid i ofynion pwnc gael eu bodloni. Os ydych chi'n cynnig cymwysterau na chyflawnir yn y DU, dylai ein harweiniad i gymwysterau cyfatebol eich galluogi i gyfrifo pa fath o gynnig rydych chi'n debygol o'i gael.

Cofiwch mai arweiniad cyffredinol yw hwn ac efallai bydd y gofynion mynediad ar gyfer rhai rhaglenni yn fanylach neu'n fwy penodol. Caiff hyn ei adlewyrchu yn y cynnig a gewch.

GCSE

Gradd B neu radd 6 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 7.0 yn gyffredinol gydag o leiaf 6.0 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 100 yn gyffredinol, gydag o leiaf 20 ym mhob is-sgil.

PTE Academic

O leiaf 70 yn gyffredinol gydag o leiaf 62 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

III: o leiaf Teilyngdod ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

Mae'n rhaid eich bod chi wedi bod yn gweithio tuag at:

- iaith Saesneg neu Gymraeg ar radd TGAU gradd B / 6 neu gyfwerth (fel Safon Uwch). Os oes angen fisa Myfyriwr arnoch, rhaid i chi sicrhau bod eich cymhwyster iaith yn cydymffurfio â gofynion UKVI.

- TGAU Mathemateg gradd B / 6 neu gymhwyster cyfatebol (pwnc a gradd). Os ydych chi'n cymryd Mathemateg Safon Uwch (neu gyfwerth), nid oes angen Mathemateg TGAU. Gellir derbyn Mathemateg Craidd hefyd yn lle TGAU Mathemateg.


Nid ydym yn derbyn Meddwl yn Feirniadol, Astudiaethau Cyffredinol, Astudiaethau Dinasyddiaeth na phynciau cyfatebol tebyg eraill.

Byddwn yn derbyn cyfuniad o bynciau BTEC, Safon Uwch a chymwysterau eraill, yn amodol ar ofynion gradd a phwnc penodol y cwrs. 

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn. Os ydych chi'n destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro ar hyn o bryd a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau'ch astudiaethau yn llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu'ch cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • mynediad at gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrffyw
 • rhyddid i symud
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Cewch ragor o wybdoaeth am y broses ymgeisio yn ein polisïau derbyn myfyrwyr.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Myfyrwyr o'r DU ac Iwerddon

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £9,000 Dim
Blwyddyn dau £9,000 Dim
Blwyddyn tri £9,000 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd eich ffioedd dysgu yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £23,450 Dim
Blwyddyn dau £23,450 Dim
Blwyddyn tri £23,450 Dim

Gwybodaeth am ein ffioedd dysgu

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

Bydd angen cyfrifiadur dibynadwy arnoch gyda mynediad priodol at y Rhyngrwyd, gallu chwarae sain a fideo a yn ogystal ag amddiffyniad cyfoes yn erbyn feirysau a maleiswedd.

Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau nad oes unrhyw feirysau neu godau maleisus eraill ar yr holl ddogfennau a chyfathrebiadau a ddarperir i'r Brifysgol neu sy'n cael eu llwytho ar systemau'r Brifysgol.

Bydd angen porwr gwe cyfoes, wedi'i ddiogelu'n addas, ac wedi'i alluogi ar gyfer chwarae sain a fideo ac Adobe Reader i weld deunyddiau cwrs a chwblhau tasgau ac asesiadau ar-lein.

Bydd angen meddalwedd prosesu geiriau, sy'n gydnaws â Microsoft Word, i gyflawni'r tasgau a'r asesiadau crynodol a ffurfiannol.

Gall mathau eraill o feddalwedd hefyd fod yn ddefnyddiol ar rai adegau yn y rhaglen ar gyfer casglu/dadansoddi data, er enghraifft Microsoft Excel, neu gynhyrchu cyflwyniadau, er enghraifft Microsoft PowerPoint, a gallant fod ar gael trwy'r Brifysgol yn rhad ac am ddim neu am bris gostyngol.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Strwythur y cwrs

In each year of the Programme, you will take Modules to the value of 120 credits. In years 1, 2 and 3, you must obtain an overall end of year grade of 40% or above to progress to the next year of study.  The grade achieved in Year 1 does not count towards the final degree mark. The grade achieved in Year 2, 3 and 4 contributes 20%, 10% and 70% to your final degree mark respectively.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022

Blwyddyn un

Mae Blwyddyn 1 yn cynnwys pum modiwl dwbl craidd 20 credyd a gynhelir yn ystod Semestrau'r Hydref a'r Gwanwyn ar y cyd â'r Ysgol Biowyddorau.

Mae modiwl rhagarweiniol Ffarmacoleg 20 credyd yn cael ei redeg yn yr Ysgol Meddygaeth ar draws semester yr hydref a'r gwanwyn.

Dylech feithrin dealltwriaeth gadarn o’r gwyddorau cemegol a biolegol; bydd biocemeg, ffisioleg a geneteg, yn arbennig, yn eich helpu i ddeall sut mae cyffuriau’n gweithio ar y lefelau moleciwlaidd a swyddogaethol.

O ran ffarmacoleg yn benodol, cewch eich cyflwyno i’r egwyddorion gwyddonol sy’n diffinio bioargaeledd a gweithgarwch cyffuriau yn y corff, gan gynnwys ffarmacocineteg, ffarmacodynameg, theori derbynnydd, therapiwteg, gwenwyneg a chamddefnyddio cyffuriau.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Skills for ScienceBI100120 credydau
Structure and Function of Living OrganismsBI100220 credydau
The Dynamic CellBI100420 credydau
Biological ChemistryBI101420 credydau
Genetics and EvolutionBI105120 credydau
Foundations and Principles of PharmacologyME101320 credydau

Blwyddyn dau

Mae Blwyddyn 2 yn cynnwys chwe modiwl craidd 20 credyd sy'n cael eu cynnal yn gyfan gwbl gan yr Ysgol Meddygaeth. Mae modiwlau'n ymdrin yn drefnus â chyffuriau ym meysydd haematoleg, imiwoleg, niwrodrosglwyddo, signalu celloedd endocrinaidd a pharacrinaidd, y brif system nerfol, ffarmacoleg gardiofasgwlaidd a chemotherapi canser. Mae modiwl 'technegau ymchwil' ffarmacolegol a modiwl cwbl 'ymarferol' yn rhoi sail gadarn i chi wneud astudiaethau swyddogaethol meintiol ac ansoddol ac yn rhoi hyfforddiant ymarferol ynghylch technegau labordy datblygedig.

Mae'r myfyrwyr hynny sydd â diddordeb mewn meddygaeth i raddedigion yn astudio modiwl am anatomeg glinigol. Yn y modiwl, ystyrir ymarfer dyrannu celaneddol er mwyn lleoli a dehongli gosodiad a swyddogaeth y corff dynol.

Blwyddyn tri

Mae blwyddyn olaf y cwrs BSc yn cynnwys chwe modiwl craidd 10 credyd, Prosiect Ymchwil gorfodol 40 credyd a thri modiwl dewisol 10 credyd y mae'n rhaid i chi ddewis 2 ohonynt.

Yn y flwyddyn hon, byddwch yn astudio mewn amgylchedd dwys a arweinir gan ymchwil feddygol. Bydd y modiwlau’n datblygu sawl maes dethol yn fanwl - meysydd fel ffarmacogeneteg, niwroffarmacoleg, datblygu cyffuriau, imiwnoleg, canser a meddygaeth gardiofasgwlaidd - ac yn darparu rhagor o brofiad ymarferol mewn technegau arbenigol.

Mae un modiwl wedi'i lunio i ddatblygu sgiliau dadansoddi beirniadol o ran darllen papurau gwyddonol a hyrwyddo’r gallu i gyflwyno data mewn ffyrdd cywir a diamwys. Un o brif nodweddion y flwyddyn yw prosiect ymchwil biofeddygol 40 credyd mewn labordy sy'n hyrwyddo datblygiad sgiliau beirniadol a dadansoddol uwch.

Yn y flwyddyn hon byddwch hefyd yn integreiddio â nifer o fyfyrwyr meddygol sy'n ymgymryd â gradd BSc Ymsang mewn Ffarmacoleg (cwrs blwyddyn nad yw yr un peth â rhaglen BSc 3 blynedd).

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Core knowledge and understanding will be acquired via lectures, seminars, group discussions, tutorials and other group work.  In years 1 and 2, some modules are specifically devoted to training and practice of written, poster and oral presentation of scientific data.

Year 2 includes a dedicated ‘practical-only’ module and a ‘research techniques’ module, designed to bridge the gap between theory and practice in pharmacology.

If you choose the four-year programme you will follow an experiential Professional Placement lasting 9-12 months. This time will be spent within a single organisation, giving greater scope for the project work.

In the final year high level critical and synthetic activities are developed through presentations and a research project. A 10-credit module is also devoted entirely to training in evaluation of scientific literature.

All level 6 modules require a high level of independent study of published material.

Both the 3 and 4 year BSc (Honours) Programmes in Medical Pharmacology and Medical Pharmacology (with a Professional Placement Year) respectively seek:

 • To stimulate and encourage an attitude of enquiry and interest centred on the acquisition of knowledge to satisfy curiosity and a desire for understanding
 • To provide a broad theoretical and applied pharmacological background should you wish to undertake further study and research in pharmacology, or in a related subject or if you wish to study pharmacology no further than first degree level
 • To provide adequate instruction to permit entry for suitably qualified graduates to Year 2 of the Cardiff University MBBCh Medicine Programme (the A101 course).
 • To stimulate and sustain your enthusiasm for, and enjoyment of, pharmacology and enable you to engage the subsequent phases of your career with initiative and confidence in your ability
 • To encourage an appreciation of social, ethical and commercial aspects of the application and exploitation of pharmacological knowledge and techniques.

Programmes aims:

 • To impart knowledge and develop understanding of pharmacological facts, terms, methods, concepts, principles and relationships and to appreciate their importance
 • To develop technical and organisational skills commensurate with good laboratory practice, safe working practices and the acquisition of sound scientific data
 • To develop the skills of locating and retrieving information from a variety of sources
 • To develop the skills of logical and critical evaluation of: scientific data, the methods by which they were obtained, the statistical analyses used and the inferences and conclusions drawn
 • To develop the ability to communicate, both orally and in written work, and to participate constructively in discussion
 • To gain awareness of the importance of experimental work and of the use of techniques drawn from other disciplines
 • To provide you with a highly rewarding learning experience, drawn from our proven expertise in delivering high calibre scientific teaching and research. The main objective of the degree course is to promote knowledge and understanding at both conceptual and practical levels.

Professional Placement Year aims:

The aims of the Professional Placement Year are intended to provide you with the opportunity to:

 • experience the environment of a real workplace and how needs are identified and resources are acquired, allocated and used for the purpose of achieving organisational objectives
 • organise yourself so that you can receive, quickly understand and carry out instructions to the satisfaction of your employer as a means of developing towards the completion of more responsible work
 • develop the interpersonal skills required to enable you to work efficiently as a member of a team trying to achieve organisational goals
 • acquire and develop technical skills associated with the nature of your work
 • identify, analyse and discuss with experienced practitioners how theoretical concepts are adapted and applied to suit practical requirements
 • apply knowledge that will help you to plan and evaluate future study and career development.

Blwyddyn 1

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

30%

Astudio annibynnol dan arweiniad

70%

Lleoliadau

0%

Blwyddyn 2

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

25%

Astudio annibynnol dan arweiniad

75%

Lleoliadau

0%

Blwyddyn 3

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

32%

Astudio annibynnol dan arweiniad

68%

Lleoliadau

0%

Sut y caf fy nghefnogi?

Yn ystod y cwrs, rhoddir pwyslais ar addysgu grwpiau bychain mewn dosbarthiadau a gweithdai ymarferol, gan hybu rhoi a derbyn adborth. Caiff ein hethos ei ategu gan diwtorialau personol a thiwtorialau ffarmacoleg academaidd, â hwnnw'n cael ei gynnal gan fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig.

Caiff deunyddiau dysgu eu huwchlwytho i Ddysgu Canolog yn wythnosol yn ystod y semestrau, ac mae drysau ystafelloedd y staff ar agor i fyfyrwyr bob amser.

Rydym yn eich annog i wneud profiad gwaith yn yr Ysgol Meddygaeth, a gall staff ddarparu geirdaon i gefnogi'ch cais.

Yn ystod eich prosiect ymchwil yn y flwyddyn olaf, cewch eich goruchwylio’n bersonol gan aelod o'r staff sy'n ymgymryd ag ymchwil. Bydd y goruchwyliwr yn eich helpu â'ch hyfforddiant yn y labordy, yn ogystal â chynnig cyngor ynghylch eich traethawd hir a chyflwyno eich canfyddiadau ar goedd.

Adborth
Byddwn yn darparu adborth i chi ar eich gwaith yn aml. Cyflwynir adborth mewn amrywiaeth o fformatau, gan gynnwys adborth ar lafar gan diwtoriaid yn ystod tiwtorialau, adborth personol ar waith ysgrifenedig, darlithoedd adborth, adborth ysgrifenedig cyffredinol ac adborth ar berfformiad mewn tiwtorialau.

Caiff gwaith cwrs ei farcio gan Arweinydd y Modiwl (neu staff cyfatebol priodol) a fydd yn rhoi adborth ysgrifenedig ar eich gwaith. Bydd y myfyrwyr hefyd yn cael adborth ffurfiol ynghylch arholiadau ysgrifenedig heb eu gweld ymlaen llaw. Cewch gyfle i drafod yr adborth ar eich asesiadau/perfformiad unigol gyda'r marciwr priodol neu eich tiwtor personol.

Blwyddyn 1

Arholiadau ysgrifenedig

63%

Arholiadau ymarferol

5%

Gwaith cwrs

32%

Blwyddyn 2

Arholiadau ysgrifenedig

57%

Arholiadau ymarferol

13%

Gwaith cwrs

30%

Blwyddyn 3

Arholiadau ysgrifenedig

48%

Arholiadau ymarferol

4%

Gwaith cwrs

48%

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

Byddwch yn caffael ac yn datblygu amrywiaeth o sgiliau gwerthfawr, yn rhai penodol i’r ddisgyblaeth a ‘sgiliau cyflogadwyedd’ mwy cyffredinol. Mae’r rhain yn cynnwys y canlynol:

 • cymwyseddau TG, gan gynnwys pecynnau cyflwyno, graffeg ac ystadegau
 • perfformio a dehongli dadansoddiadau ystadegol o ddata
 • Gweithio'n effeithiol mewn tîm ac yn unigol
 • Dangos y gallu i gwrdd â dyddiadau cau a rheoli amser yn effeithiol
 • Dangos ymwybyddiaeth o faterion moesegol sy'n ymwneud â'r gwyddorau biolegol
 • Gwella astudio hunan-gyfeiriedig
 • Datblygu technegau cyfweld da
 • Datblygu sgiliau cyfathrebu da (gan ddefnyddio pob cyfrwng)
 • Llenwi portffolio personol gyda deunydd perthnasol

O ganlyniad i ymgysylltu’n llawn â’r cwrs hwn, dylech allu gwneud y canlynol:

 • Disgrifio cwmpas ac ystod y paratoadau ffarmacolegol, eu tarddiad, eu datblygu a'u defnyddio;
 • Cysylltu disgyblaethau o anatomeg, ffisioleg, ffiseg, cemeg, seicoleg, biocemeg a bioleg foleciwlaidd i fod yn berthnasol i ddeall a chynnal gwaith ymchwil mewn ffarmacoleg;
 • Gwerthfawrogi sut mae gwahanol systemau’r corff yn rhyngweithio i gynnal homeostasis, ymateb i heriau amgylcheddol, ymgymryd â gweithgarwch corfforol a meddyliol mewn iechyd ac mewn clefyd, a gwybod beth yw rôl cyffuriau wrth fodiwleiddio’r prosesau hyn;
 • Disgrifio egwyddorion sy'n sail i ddatblygu cyffuriau, gwerthuso diogelwch a rhoi therapiwteg wedi’i seilio ar dystiolaeth ar waith;
 • Dangos sut mae gwybodaeth wedi datblygu ymhellach mewn rhai meysydd penodol o ffarmacoleg drwy werthuso'r dystiolaeth arbrofol o'r gwaith gwyddonol a wnaethpwyd.
 • Rhoi sgiliau gwyddonol arbennig ar waith ar gyfer astudiaethau pellach, ymchwil neu waith o fewn gofal iechyd clinigol.
 • Arddangos gwybodaeth a dealltwriaeth o ffeithiau, termau, dulliau, cysyniadau, egwyddorion a pherthnasau ffarmocolegol a gwerthfawrogi eu harwyddocâd.
 • Arddangos sgiliau technegol a threfnu sy'n gymesur ag arfer da yn y labordy, arferion gweithio diogel a chaffael data gwyddonol cadarn.
 • Arddangos sgiliau gwerthuso rhesymegol a beirniadol o ddata gwyddonol.

Beth yw deilliannau dysgu’r cwrs/rhaglen?

Knowledge & Understanding:

On successful completion of the Programme you should be able to demonstrate:

 • the scope and range of pharmacological preparations, including acquisition of coherent and detailed knowledge regarding their origins, development and use from previous and current literature
 • the related disciplines of anatomy, physiology, biochemistry and  molecular biology as relevant to understanding and investigating pharmacology
 • how the different systems of the body interact to maintain homeostasis, respond to environmental challenges, undertake physical and mental activity in health and in disease, and the role of drugs in modulating these processes
 • the principles that underpin drug development, safety evaluation and the practice of evidence-based therapeutics
 • the complex biological and other inter-relationships involved in the health of individuals, communities and populations
 • how knowledge has advanced in selected areas of pharmacology by critical evaluation and a sceptical approach to experimental evidence from the past and most recent scientific literature
 • how to apply the methods and techniques that they have learned to review, consolidate, extend and apply this in order to initiate and carry out various projects
 • how the underlying concepts and principles described above are applied outside the context in which they were first studied, including the application of these principles in an employment context
 • the main methods of enquiry in pharmacological research and the ability to be sceptical and evaluate critically the appropriateness of different approaches to solving problems.

On successful completion of the PPY you should be able to:

 • demonstrate a critical understanding of the methodologies/experimental/analytical techniques used during your placement and apply such knowledge in a wider context
 • demonstrate the use of initiative in dealing with issues/problems in the working environment
 • describe and define information from the scientific literature relevant to your placement, and in doing so evidence a critical understanding of the subject area
 • recognise the limits of such knowledge, and relate the influence this may have on analyses and interpretations of acquired data
 • demonstrate how a critical understanding of underlying concepts and principles learned during your first two years at University has been applied in an employment context
 • identify and reflect on opportunities for informal learning and explain how such experiences have impacted on your personal objectives and development
 • demonstrate a range of skills and attributes which will enhance your graduate employability (awareness of application/selection interview processes, communication, report-writing, time management, self-motivation, independence, adaptability and team working/networking).

Intellectual Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • the use of a range of established techniques to initiate and undertake critical analysis of information, and to propose solutions to problems arising from that analysis
 • effective communication of information, arguments, and analysis, in a variety of forms, to specialist and non-specialist audiences
 • the ability to undertake further training, develop existing skills, and acquire new competences that will enable you to assume significant responsibility within organisations
 • the qualities and transferable skills necessary for employment requiring the exercise of initiative, personal responsibility and decision-making in complex and unpredictable contexts 
 • the ability to manage your own learning, and to make use of scholarly reviews and primary sources.

Professional Practical Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • an in depth conceptual understanding of current knowledge and critical analysis
 • the application of evidence-based medicine and deal with complex issues systematically and creatively
 • an ability for problem solving and decision-making by enabling  the effective utilisation of evidence and communication of important concepts to colleagues and others
 • the ability, through the research-focused elements, to develop and enhance skills in literature review, critical evaluation, research design, research methodologies, data collection, data analysis and research principles
 • the promotion of practical skills through fostering an interdisciplinary evidence-based learning environment where professionals learn about best practice within their own profession
 • an appreciation of where your input and skills can be used effectively to complement those of other professionals involved in various fields including pure research, drug development and patient care
 • assessment through reflection and show your ability to translate the research evidence into the working environment and critically appraise, in an objective manner, your own practice
 • the development of excellent oral and written communication skills to aid team working and dissemination of research.

Transferable/Key Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

•     effective communication skills (using all media)

•     sensitivity to ethical implications of advances in pharmacological and health related fields

•     the construction of reasoned arguments and implement an evidence-based approach or practice

•     independent learning and thinking

•     effective working as an individual and in a team

•     effective time management and the ability to meet deadlines

•     enhanced self-directed study

•     good critical analysis/evaluation of data and written reports

•     imagination and innovation in their approach to new situations and problems

•     flexibility and creativity within organisational and professional contexts.

 

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

Gall y cwrs hwn arwain at yrfaoedd mewn diwydiannau ymchwil feddygol a gwyddonol, fferyllol a biolegol.

Mae cyfran fawr o fyfyrwyr Ffarmacoleg Feddygol BSc yn parhau â'u hastudiaethau trwy ddilyn PhD neu raglen gradd meistr. Mae llawer yn mynd ymlaen i astudio gradd mewn Meddygaeth.

Fel arall, mae rhai myfyrwyr yn defnyddio'r radd BSc fel cyfrwng cydnabyddedig i ddilyn gyrfaoedd mewn deintyddiaeth, gwyddoniaeth filfeddygol, labordai GIG, gwybodaeth wyddonol, ysgrifennu meddygol, cyfraith patent, rhaglenni rheoli i raddedigion, addysgu ac amrywiaeth o ddisgyblaethau anwyddonol.

Gyrfaoedd graddedigion

 • Ymchwilydd Fferyllol
 • Datblygiad Fferyllol

Lleoliadau

Once on the B210 Medical Pharmacology course, you will have the option of applying to join the extended four-year programme where Year 3 is a Professional Placement Year (PPY).

Students undertaking a PPY will be taught jointly with those on the three-year course, and the content of the two programmes will be identical, apart from the year spent in employment. You will begin selecting and arranging your placement at the start of Year 2, with the full support of the Medical Pharmacology PPY Coordinator. It should be emphasised that the onus is on each individual student to identify their own placement position.  The Medical School will not normally supply such opportunities. 

Support will involve providing information on the opportunities available, help with CV writing, filling in application forms, preparation for interviews and anything else as appropriate.  Placements can be sourced from competitive schemes advertised on the internet, industrial and/or academic contacts of the pharmacology staff or by direct contact between yourself and appropriate providers. Payments (as stipend or wages) while on placement will be at the total discretion of the provider and may vary considerably depending on the type of project undertaken.

The year will be spent with a single organisation that gives greater scope for the project work that is an essential part of every placement. Such placements will be undertaken in industry (pharmaceutical or related), government/University research laboratories, or some similarly suitable organisations. While on placement, you will be assigned a PPY Tutor (member of Medical Pharmacology teaching staff, usually your Personal Tutor), who will keep in close contact to monitor your progress. At the end of the placement year you will be assessed via reports on the scientific work undertaken (written – in the form of a scientific paper (70%), a critical incident reflective portfolio (15%) and a report from the placement provider (on a predesigned form, 15%).

Those students unsuccessful in securing a PPY position will be switched back to the standard three-year programme.

The PPY FAQ and Handbook documents provide detailed information as to how you will be supported before, during and after your placement.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein brifysgol fyd-eang
icon-contact

Cysylltwch

Cysylltwch â ni am gymorth ac unrhyw gwestiwn sydd gennych
icon-pen

Sut i wneud cais

Sut i wneud cais am y cwrs hwn

Rhagor o wybodaeth


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.