Ewch i’r prif gynnwys

Athro ym Mathemateg, Ymchwil Weithredol ac Ystadegaeth gyda Blwyddyn o Leoliad Gwaith Proffesiynol (MMORS)

 • Côd UCAS: G901
 • Derbyniad nesaf: Medi 2022
 • Hyd: 5 blwyddyn
 • Modd (astudio): Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod

Blwyddyn Mynediad

Pam astudio’r cwrs hwn

Mae'r radd pum mlynedd hon yn cyfuno'r astudiaeth uwch o fathemateg, ystadegau ac ymchwil weithredol gyda chyfle yn y drydedd flwyddyn i wella cyflogadwyedd drwy weithio mewn rôl â thâl.

briefcase

Blwyddyn ar leoliad proffesiynol

Byddwch yn treulio eich trydedd flwyddyn mewn gwaith cyflogedig mewn rôl mathemategydd neu ystadegydd lle gallwch ennill profiad gwaith gwerthfawr a datblygu eich sgiliau proffesiynol. Mae gennym gysylltiadau cryf â diwydiant a thîm lleoliadau penodol i'ch cynorthwyo i ganfod lleoliad a chymorth yn ystod eich cyfnod yma.

rosette

Ystyriaeth am ddyfarniad proffesiynol

Os ydych chi’n cwblhau’r cyfnod hyfforddiant proffesiynol gallwch gael eich ystyried ar gyfer dyfarniad Uwch Drwydded City and Guilds (LCGI).

book

Gwybodaeth arbenigol

Ochr yn ochr â dysgu technegau mathemategol uwch, byddwch yn ennill gwybodaeth a sgiliau arbenigol drwy edrych yn fanwl ar bynciau y tu hwnt i gwmpas y radd BSc.

scroll

Blwyddyn yn seiliedig ar brosiectau

Yn ystod eich blwyddyn olaf, cewch gyfle i gwblhau prosiect mathemategol sylweddol ar lefel uwch ym maes ymchwil o'ch dewis.

building

Cyfleusterau rhagorol

Byddwch yn cael eich addysgu yn Abacws, cartref newydd yr Ysgol Mathemateg. Mae’r adeilad blaenllaw hwn wedi'i ddylunio mewn cydweithrediad â myfyrwyr a staff academaidd i greu mannau gwaith rhyngddisgyblaethol, hyblyg a chreadigol, ac mae mannau addysgu arloesol yn nodwedd allweddol, gan gynnwys Ystafell Masnachu efelychiadol newydd ar gyfer mathemateg ariannol.

The MMORS with a Professional Placement Year is a great choice if you would like to gain a deeper understanding of Mathematics, Operational Research and Statistics while gaining some real-world experience in a paid mathematician and/or statistician role. The course expands on the BSc to prepare you for high-level entry into relevant professions. It’s also a solid base for pursuing a research career. 

In a competitive graduate job market, a placement can help you gain extra skills and experience to make you stand out from the crowd. It could help you to secure a permanent role after you graduate, as well as providing real-world context to support your studies. If you're not sure what career path to follow, it's a great opportunity to explore your options. It might help you make those all-important decisions about your future.

Our current students are taking advantage of our strong industry links and completing exciting placements in:

 • HM Revenue & Customs
 • Ministry of Defence
 • NHS Wales
 • Nationwide
 • BAE Systems
 • IBM

Maes pwnc: Mathemateg

 • academic-schoolYr Ysgol Mathemateg
 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4811
 • MarkerFfordd Senghennydd, Cathays, Caerdydd, CF24 4AG

Gofynion mynediad

AAA-AAB. Rhaid cynnwys gradd A mewn Mathemateg.

Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhynglwadol: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhyngwladol yn cael cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Sylwer bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy'n benodol i'r pwnc o hyd.

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

36-34 yn gyffredinol neu 666 mewn 3 phwnc HL. Rhaid cynnwys gradd 6 mewn Dadansoddiad a Dulliau Mathemateg HL neu Fathemateg.

DD mewn Diploma BTEC mewn unrhyw bwnc a gradd A mewn Mathemateg Safon Uwch.

Bydd yr Ysgol Academaidd yn ystyried derbyn Lefelau T ar gyfer y rhaglen hon fesul achos. Rhoddir ystyriaeth i'r radd / pwnc Lefel T a'r graddau/pynciau a gyflawnir ar lefel TGAU/Lefel 2.

Gallai cymwysterau eraill o'r DU gael eu derbyn, yn aml yn lle cymwysterau Safon Uwch, ond rhaid i ofynion pwnc gael eu bodloni. Os ydych chi'n cynnig cymwysterau na chyflawnir yn y DU, dylai ein harweiniad i gymwysterau cyfatebol eich galluogi i gyfrifo pa fath o gynnig rydych chi'n debygol o'i gael.

Cofiwch mai arweiniad cyffredinol yw hwn ac efallai bydd y gofynion mynediad ar gyfer rhai rhaglenni yn fanylach neu'n fwy penodol. Caiff hyn ei adlewyrchu yn y cynnig a gewch.

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 90 ar y cyfan gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen a 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

O leiaf 62 ar y cyfan gydag o leiaf 59 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

Mae'n rhaid eich bod chi wedi bod yn gweithio tuag at:

- Iaith Saesneg neu Gymraeg ar radd TGAU gradd C / 4 neu gyfwerth (fel Safon Uwch). Os oes angen fisa Myfyriwr arnoch, rhaid i chi sicrhau bod eich cymhwyster iaith yn cydymffurfio â gofynion UKVI.

Nid ydym yn derbyn Meddwl yn Feirniadol, Astudiaethau Cyffredinol, Astudiaethau Dinasyddiaeth na phynciau cyfatebol tebyg eraill.

Byddwn yn derbyn cyfuniad o bynciau BTEC, Safon Uwch a chymwysterau eraill, yn amodol ar ofynion gradd a phwnc penodol y cwrs. 

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course. If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement, including the ability to travel to outside of the UK or to undertake a placement/studies outside of Cardiff University
 • contact with people related to Cardiff University.

Cewch ragor o wybdoaeth am y broses ymgeisio yn ein polisïau derbyn myfyrwyr.

Y broses ddethol neu gyfweld

Ni fydd cyfweliadau. Mae'r dewis wedi'i seilio'n gyfan gwbl ar berfformiad Safon Uwch (neu gyfwerth). Bydd ymgeiswyr cyd-destunol yn cael cynnig a byddant yn amodol i ystyriaeth ychwanegol. Gwahoddir pob ymgeisydd i fynychu diwrnod Agored lle byddant yn ymweld â'r Ysgol Mathemateg. Gwneir cynigion i bob ymgeisydd sydd â'r potensial i fodloni'r cynnig.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Myfyrwyr o'r DU ac Iwerddon

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £9,000 Dim
Blwyddyn dau £9,000 Dim
Blwyddyn tri (blwyddyn ryngosod) Ffi gostyngol Dim
Blwyddyn pedwar £9,000 Dim
Blwyddyn pump £9,000 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd eich ffioedd dysgu yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £23,450 Dim
Blwyddyn dau £23,450 Dim
Blwyddyn tri (blwyddyn ryngosod) Ffi gostyngol Dim
Blwyddyn pedwar £23,450 Dim
Blwyddyn pump £23,450 Dim

Gwybodaeth am ein ffioedd dysgu

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau blynyddoedd rhyngosod

Yn ystod blwyddyn ryngosod, (e.e. blwyddyn mewn diwydiant, blwyddyn ar leoliad neu flwyddyn dramor), bydd y ffi yn is. Cewch fanylion llawn ar ein tudalennau ffioedd.

Costau ychwanegol

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Strwythur y cwrs

In each year of the Programme, you will take Modules to the value of 120 credits. The first two years are spent studying Mathematics. The third year is spent on industrial placement and you return to complete your degree in year four. 

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022

Blwyddyn un

Ym Mlwyddyn Un byddwch yn astudio 120 credyd mathemateg. Mae'r rhan fwyaf o fodiwlau'n orfodol, ond, mae elfen o ddewis sy'n eich galluogi i ddewis rhwng modiwlau mewn Mecaneg neu Gyllid. Mae'r modiwlau Mathemateg yn cwmpasu meysydd sylfaen Calculus, Algebra, Dadansoddi, Cyfrifiadura, Ystadegau a Thebygolrwydd.

Bydd yn ofynnol i chi basio pob modiwl blwyddyn gyntaf gyda marc cyfartalog o 50%, o leiaf, i allu parhau ar y Flwyddyn Lleoliad Proffesiynol.

Blwyddyn dau

Ym Mlwyddyn Dau mae’r modiwlau craidd yn parhau i adeiladu gwybodaeth sylfaenol ym meysydd Calculus, Algebra a Dadansoddi. Mae modiwlau craidd hefyd mewn Ystadegau ac Ymchwil Weithredol. Mae rhagor o fodiwlau dewisol ar gael yn yr ail flwyddyn, gan gynnwys Mathemateg Bur a Chymhwysol, Ystadegau a Chyllid Bydd y modiwlau y byddwch yn eu dewis yn llywio'r dewisiadau fydd ar gael ar eich cyfer ym Mlwyddyn Pedwar a Phump.

Mae'n ofynnol i chi gyflawni cyfartaledd o 55%, o leiaf, a phasio o leiaf 100 credyd i barhau â'ch astudiaethau i Flwyddyn Tri o'r MMORS gyda Blwyddyn Lleoliad Proffesiynol. Bydd myfyrwyr sy'n methu â chyrraedd y cyfartaledd o 55% yn cael eu trosglwyddo i'r cynllun gradd BSc MORS gyda Blwyddyn Lleoliad Proffesiynol. Ni fydd myfyrwyr sy'n methu â chyflawni 100 credyd yn gallu symud ymlaen i'r flwyddyn ar leoliad.

Yn ystod yr Ail Flwyddyn, byddwn yn eich cefnogi i ymgeisio am leoliad, y gellir ei gyflawni ag amrywiaeth eang o ddarparwyr ar draws y diwydiant a’r llywodraeth, gan gynnwys llawer yn y gwasanaethau proffesiynol ac ariannol, y diwydiant fferyllol, a sefydliadau fel Swyddfa’r Ystadegau Gwladol.

Os na allwch gael lleoliad, cewch eich trosglwyddo i'r cynllun gradd pedair blynedd MMORS Mathemateg, Ymchwil Weithredol ac Ystadegaeth.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Calculus of Several VariablesMA200110 credydau
Complex AnalysisMA200310 credydau
Series and TransformsMA200410 credydau
Real AnalysisMA200610 credydau
Linear Algebra IIMA200820 credydau
Foundations of Probability and StatisticsMA250020 credydau
Operational ResearchMA260120 credydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Introduction to Number Theory IMA201110 credydau
Algebra I: GroupsMA201410 credydau
Modelling with Differential EquationsMA232010 credydau
Computational StatisticsMA250210 credydau
Numerical AnalysisMA270110 credydau
Finance II: Investment ManagementMA280010 credydau
Problem SolvingMA290010 credydau
Datrys ProblemauMA290110 credydau

Blwyddyn tri: Blwyddyn Ryngosod

Mae Blwyddyn Tri yn cael ei threulio mewn gwaith cyflogedig, gan weithio fel mathemategydd a/neu ystadegydd mewn sefydliad yn y Deyrnas Unedig neu yn Ewrop.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Industrial TrainingMA9999120 credydau

Blwyddyn pedwar

Ym Mlwyddyn Pedwar dewisir 120 credyd o fodiwlau dewisol.

Mae cysylltiad agos rhwng y modiwlau ym Mlwyddyn Pedwar, a diddordebau ymchwil yr Ysgol.  Mae ystod eang o fodiwlau ar gael, sy'n eich galluogi i ganolbwyntio ar feysydd o sydd ddiddordeb arbennig i chi. Dylai o leiaf 50% o'ch modiwlau Blwyddyn Pedwar fod ym meysydd Ymchwil Weithredol neu Ystadegau. Mae 20 modiwl credyd ar gael mewn Optimeiddio ac Atchweliad a Dylunio Arbrofol.

Blwyddyn pump

Ym Mlwyddyn Pump mae'r cwrs yn datblygu hyfforddiant ymchwil a sgiliau mathemategol uwch. Mae darn mawr o waith prosiect hefyd, lle byddwch yn cymhwyso'r wybodaeth a'r sgiliau a ddysgwyd ym mhedair blynedd gyntaf y radd, er mwyn mynd i'r afael â rhai problemau ymarferol neu ddamcaniaethol.

Mae amrywiaeth o fodiwlau dewisol ar gael mewn Mathemateg Bur, Ystadegau ac Ymchwil Weithredol.

Mae hyn yn rhoi cyfle i chi ddatblygu sgiliau cyflwyno a chyfathrebu, yn ogystal â defnyddio eich sgiliau mathemategol mewn pwnc ymchwil o'ch dewis.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
MMath ProjectMA490040 credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Core knowledge is taught through a mixture of lectures, exercise classes, small-group tutorials and guided study. Mathematics is a hierarchical discipline so the structure of the course is systematic, building on fundamental understanding. Increased independent learning is encouraged throughout the course.

In all years the classes are used to discuss theoretical concepts and essential mathematical techniques. You are encouraged to undertake additional reading outside of timetabled classes and reflect upon assessments and feedback.

The first two years are focussed on providing a foundational understanding.  The final two years cover a range of contemporary subject material, reflecting research interests in the School. Throughout the delivery of the programme, wherever possible, recent research results are used to illustrate and illuminate the subject.

In year one there are regular small-group tutorial sessions in all mathematics modules. Exercises are an integral part of all lecture-based modules, and these allow you to apply your knowledge and improve your problem-solving skills. Extra exercise or examples classes are currently held in all mathematics modules. In these a lecturer will discuss additional problems with you, give general oral feedback and model solutions for further reflection.

In year five, more student participation is expected as some lectures take the form of seminars.

Sut y caf fy nghefnogi?

At the start of each year you will be given a guide to module aims, learning outcomes, methods of assessment, module syllabuses, and reading lists. You will be allocated a personal tutor, a member of the academic staff who will provide pastoral support and academic advice during your course.

All lecturing staff can be contacted by email and have either an ‘open door’ policy for students with specific queries about course material, or a system to book meeting times. The School’s Director of Learning and Teaching of the School of Mathematics can advise you on academic issues, and each year of study has a year co-ordinator able to advise on administrative issues.

Further learning support is also available via the University wide Maths Support Service. This provides relaxed and informal daily drop-in sessions where students are encouraged to discuss any elements of their studies with a tutor on a one-to-one or small group basis.

While on placement, you will be visited a minimum of two times by Academic staff and Professional Services staff. There are named points of contact should you have any questions or problems. 

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

The Learning Outcomes for this Programme describe what you will be able to do as a result of your study at Cardiff University. They will help you to understand what is expected of you. 

The Learning Outcomes for this Programme can be found below:

Knowledge & Understanding:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • An analytical approach to problem solving
 • An understanding of the ideas of proof, calculus, algebra, analysis and applied mathematics
 • An enhanced understanding of abstract mathematical concepts, logical arguments and deductive reasoning
 • Mathematical reasoning and manipulation
 • An ability to analyse and interpret data and to apply modern statistical methods
 • An ability to use some cutting edge operational research techniques to solve real life problems
 • An understanding of the underlying principles and mathematical theories underpinning modern statistics and operational research

The Placement additionally allows you to demonstrate:

 • Experience of applying mathematical concepts in an industrial environment
 • Awareness of professional and ethical responsibilities
 • Commitment to professional standards

Intellectual Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • The ability to formulate and solve mathematical models
 • The skills of using analytical and logical thinking to draw conclusions based on quantitative information.
 • Communication skills and the ability to communicate mathematical knowledge and understanding.
 • Plan and conduct a piece of novel research

The Placement year additionally allows you to demonstrate:

 • Self-reflection and motivation
 • Leadership
 • Self-direction in solving unseen problems

Professional Practical Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate: 

 • Use of a number of modern software packages
 • Proficiency in performing experiments in laboratory classes, demonstrating analytical and investigative skills
 • The ability to assimilate and communicate detailed mathematical arguments
 • Report writing skills, the ability to write coherently and clearly and to give presentations.

The Placement Year allows you to demonstrate:

 • Use of software in an industrial setting

Transferable/Key Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • Logical reasoning
 • Independent thinking
 • Critical thinking
 • The ability to apply mathematical skills to solve problems
 • Use of information technology and library resources
 • Time and workload management
 • Working with others
 • Self management and organisational skills.
 • The ability to conduct independent research

The Placement Year allows you to demonstrate:

 • Work experience in a Maths related job

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

Gallwch ddefnyddio eich gradd MMORS Mathemateg, Ymchwil Weithredol ac Ystadegaeth gyda Blwyddyn Lleoliad Proffesiynol fel llwybr i'r gweithlu lle gallwch gwrdd â'n cyn-fyfyrwyr sy'n gweithio mewn amrywiaeth o feysydd, megis gwyddor data, ymchwil weithredol, technoleg rhyngrwyd, meddygaeth, bancio, logisteg, rheoli risg, a marchnata. Neu, efallai byddwch chi’n dewis ehangu eich opsiynau gyrfa i gynnwys ystod o feysydd cysylltiedig trwy gwblhau PhD mewn mathemateg, y gwyddorau, cyfrifiadureg neu beirianneg.

Yn 2017-18, dywedodd 89% o raddedigion yr Ysgol a oedd ar gael i weithio eu bod mewn cyflogaeth a/neu astudiaethau pellach ymhen chwe mis ar ôl graddio. Aeth rhai o’n myfyrwyr blaenorol ymlaen i weithio i gwmnïau gan gynnwys y Swyddfa Ystadegau Gwladol a'r Swyddfa Feteorolegol.

Cymorth Gyrfaoedd Mathemateg

Yn Semester y Gwanwyn yn eich blwyddyn gyntaf, bydd amrywiaeth o ddosbarthiadau meistr ar gael i chi i helpu i gefnogi eich rhagolygon gyrfa. Mae’r dosbarthiadau’n ymdrin â phrofiad gwaith, CV a llythyrau esboniadol, ffurflenni cais, technegau cyfweliad, a chyflwyniad i LinkedIn.

Mae gennym ni fwrdd swyddi myfyrwyr sy’n cael ei ddiweddaru’n rheolaidd, gydag amrywiaeth o gyfleoedd i raddedigion, gwirfoddoli, interniaethau a lleoliadau. Ar ben hynny, rydym ni’n trefnu rhaglen lawn o gyflwyniadau gan fyfyrwyr a chyflogwyr bob blwyddyn gyda chyflogwyr fel Grŵp Bancio Lloyds, HSBC, PwC, Sefydliad a Chyfadran yr Actiwarïaid, Sainsburys, Network Rail, GSK, y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS), Llywodraeth Cymru, y Weinyddiaeth Amddiffyn, Dŵr Cymru, a’r Swyddfa Feteorolegol.

Mae'r Ysgol Mathemateg hefyd yn cynnig Rhaglen Sgiliau Rheoli Gyrfa, cyflwyniadau gan fyfyrwyr sy'n dychwelyd o fyd gwaith, yn ogystal ag amrywiaeth o wobrau a ddyfarnir am gyflawniad academaidd.

Lleoliadau

A one year work placement is available on this programme,  to be taken after you have completed year two.

You will have support to apply for placements that appeal to you from a wide range of industrial partners. Placements are available in Cardiff, across the UK and also internationally and most have competitive salaries.

Recent placement providers have included: CGI, Department for Business, Energy and Industrial Strategy, Goldman Sachs, Ministry of Defence, National Air Traffic Service and Walt Disney.

When you are on placement, your work will be directly supervised by your placement provider. You will be working on real problems and using mathematics to produce results. You will also have close contact with our placement coordinators so they can discuss your progress and ensure you get the most out of the year. This will include visits as well as regular email contact.

We will support you in preparing for your work placement through a range of skills development programmes. 

Astudio yn Gymraeg

Mae hyd at 36% o'r cwrs hwn ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg. Cysylltwch â'r Tiwtor Derbyn am wybodaeth bellach.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein brifysgol fyd-eang
icon-contact

Cysylltwch

Cysylltwch â ni am gymorth ac unrhyw gwestiwn sydd gennych
icon-pen

Sut i wneud cais

Sut i wneud cais am y cwrs hwn

Rhagor o wybodaeth


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.