Ewch i’r prif gynnwys

Mathemateg, Ymchwil Weithredol ac Ystadegaeth (MMORS)

 • Côd UCAS: 252D
 • Derbyniad nesaf: Medi 2022
 • Hyd: 4 blwyddyn
 • Modd (astudio): Amser llawn

Blwyddyn Mynediad

Pam astudio’r cwrs hwn

Mae hwn yn cyfuno meysydd Ystadegau ac Ymchwil Weithredol ag astudiaeth uwch o fathemateg ar gwrs sydd wedi’i deilwra’n ofalus i anghenion y rhai sydd am gadw eu dewisiadau’n agored ac sy’n chwilio am gyfleoedd gyrfa ardderchog.

book

Gwybodaeth arbenigol

Ochr yn ochr â dysgu technegau mathemategol uwch, byddwch yn ennill gwybodaeth a sgiliau arbenigol drwy edrych yn fanwl ar bynciau y tu hwnt i gwmpas y radd BSc.

scroll

Blwyddyn yn seiliedig ar brosiectau

Yn ystod eich blwyddyn olaf, cewch gyfle i gwblhau prosiect mathemategol sylweddol ar lefel uwch ym maes ymchwil o'ch dewis.

tick

Cynlluniau gradd hyblyg

Yn y rhan fwyaf o achosion, rydych chi’n rhydd i symud rhwng graddau ar ddiwedd blwyddyn un os bydd eich diddordebau’n newid. Bydd gennych y cyfle hefyd i gwblhau Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol neu Flwyddyn Dramor rhwng yr ail a’r drydedd flwyddyn. Nid oes rhaid i chi ymrwymo i’r naill na’r llall o’r opsiynau hyn nes dechrau eich ail flwyddyn, felly mae digon o amser i chi benderfynu.

building

Cyfleusterau rhagorol

Byddwch yn cael eich addysgu yn Abacws, cartref newydd yr Ysgol Mathemateg. Mae’r adeilad blaenllaw hwn wedi'i ddylunio mewn cydweithrediad â myfyrwyr a staff academaidd i greu mannau gwaith rhyngddisgyblaethol, hyblyg a chreadigol, ac mae mannau addysgu arloesol yn nodwedd allweddol, gan gynnwys Ystafell Masnachu efelychiadol newydd ar gyfer mathemateg ariannol.

certificate

Cwrs sydd wedi’i achredu’n broffesiynol

Achredir y radd hon gan y Sefydliad Mathemateg a'i Chymwysiadau .

Gain a deeper understanding of Operational Research and Statistics on the four-year MMORS degree. The course expands on the BSc to prepare you for high-level entry into relevant professions. It’s also a solid base for pursuing a research career.

The MMORS course is the same as the three-year BSc in Mathematics, Operational Research and Statistics with an additional year of study where you will complete a major piece of project work. This could include:

 • a survey of an existing area of mathematical theory not covered in taught modules;
 • an introductory research project;
 • the development of a piece of mathematical software.

Not only will you explore a research topic of your choice, but you will also develop the crucial project and time management skills that graduate employers are looking for. Plus, you will gain the necessary skills, methods and ways of thinking required to analyse and tackle complex organisational problems and become a confident statistical analyst.

 

Achrediadau

Maes pwnc: Mathemateg

 • academic-schoolYr Ysgol Mathemateg
 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4811
 • MarkerFfordd Senghennydd, Cathays, Caerdydd, CF24 4AG

Gofynion mynediad

AAA-AAB. Rhaid cynnwys gradd A mewn Mathemateg.

Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhynglwadol: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhyngwladol yn cael cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Sylwer bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy'n benodol i'r pwnc o hyd.

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

36-34 yn gyffredinol neu 666 mewn 3 phwnc HL. Rhaid cynnwys gradd 6 mewn Dadansoddiad a Dulliau Mathemateg HL neu Fathemateg.

DD mewn Diploma BTEC mewn unrhyw bwnc a gradd A mewn Mathemateg Safon Uwch.

Bydd yr Ysgol Academaidd yn ystyried derbyn Lefelau T ar gyfer y rhaglen hon fesul achos. Rhoddir ystyriaeth i'r radd / pwnc Lefel T a'r graddau/pynciau a gyflawnir ar lefel TGAU/Lefel 2.

Gallai cymwysterau eraill o'r DU gael eu derbyn, yn aml yn lle cymwysterau Safon Uwch, ond rhaid i ofynion pwnc gael eu bodloni. Os ydych chi'n cynnig cymwysterau na chyflawnir yn y DU, dylai ein harweiniad i gymwysterau cyfatebol eich galluogi i gyfrifo pa fath o gynnig rydych chi'n debygol o'i gael.

Cofiwch mai arweiniad cyffredinol yw hwn ac efallai bydd y gofynion mynediad ar gyfer rhai rhaglenni yn fanylach neu'n fwy penodol. Caiff hyn ei adlewyrchu yn y cynnig a gewch.

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 90 ar y cyfan gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen a 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

O leiaf 62 ar y cyfan gydag o leiaf 59 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

Mae'n rhaid eich bod chi wedi bod yn gweithio tuag at:

- Iaith Saesneg neu Gymraeg ar radd TGAU gradd C / 4 neu gyfwerth (fel Safon Uwch). Os oes angen fisa Myfyriwr arnoch, rhaid i chi sicrhau bod eich cymhwyster iaith yn cydymffurfio â gofynion UKVI.

Nid ydym yn derbyn Meddwl yn Feirniadol, Astudiaethau Cyffredinol, Astudiaethau Dinasyddiaeth na phynciau cyfatebol tebyg eraill.

Byddwn yn derbyn cyfuniad o bynciau BTEC, Safon Uwch a chymwysterau eraill, yn amodol ar ofynion gradd a phwnc penodol y cwrs. 

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course. If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement, including the ability to travel to outside of the UK or to undertake a placement/studies outside of Cardiff University
 • contact with people related to Cardiff University.

Cewch ragor o wybdoaeth am y broses ymgeisio yn ein polisïau derbyn myfyrwyr.

Y broses ddethol neu gyfweld

Ni fydd cyfweliadau. Mae'r dewis wedi'i seilio'n gyfan gwbl ar berfformiad Safon Uwch (neu gyfwerth). Bydd ymgeiswyr cyd-destunol yn cael cynnig a byddant yn amodol i ystyriaeth ychwanegol. Gwahoddir pob ymgeisydd i fynychu diwrnod Agored lle byddant yn ymweld â'r Ysgol Mathemateg. Gwneir cynigion i bob ymgeisydd sydd â'r potensial i fodloni'r cynnig.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Myfyrwyr o'r DU ac Iwerddon

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £9,000 Dim
Blwyddyn dau £9,000 Dim
Blwyddyn tri £9,000 Dim
Blwyddyn pedwar £9,000 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd eich ffioedd dysgu yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £23,450 Dim
Blwyddyn dau £23,450 Dim
Blwyddyn tri £23,450 Dim
Blwyddyn pedwar £23,450 Dim

Gwybodaeth am ein ffioedd dysgu

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

There are no additional costs associated with the standard MMORS degree scheme.

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

Beth y dylai’r myfyriwr ei ddarparu:

Cyfrifiannell sy'n bodloni rheoliadau arholiadau Prifysgol Caerdydd.

Efallai y bydd myfyrwyr eisiau prynu gwerslyfrau ond mae copïau ar gael yn llyfrgelloedd y brifysgol.

Beth fydd y Brifysgol yn ei ddarparu:

Labordai, labordai cyfrifiadurol a meddalwedd priodol.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Strwythur y cwrs

This is a four year, full-time course. In each year of the programme, you will take modules to the value of 120 credits. In the first year there are compulsory modules in Pure Mathematics, Statistics and Computing in addition to a range of optional modules.

The core modules in Year 2 continue to build your foundational understanding of Mathematics and Statistics, and the subject of Operational Research is introduced.

Year 3 includes a large number of optional modules allowing students to focus on the areas of Pure Mathematics, Operational Research and Statistics that they particularly enjoy. 

Year 4 includes a core 40 credit research dissertation in a topic of your choice, supervised by a leading expert. Research training is enhanced and there are a number of advanced optional modules.

The classification of your degree is based on the grades you achieve in the Modules that you take in years two, three and four.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022

Blwyddyn un

Ym Mlwyddyn Un byddwch yn astudio 120 credyd Mathemateg.

Mae'r rhan fwyaf o fodiwlau'n orfodol, ond, mae elfen o ddewis sy'n eich galluogi i ddewis rhwng modiwlau mewn Mecaneg a Chyllid. Mae'r modiwlau mewn Mathemateg yn cwmpasu meysydd sylfaen Calculus, Algebra, Dadansoddi, Cyfrifiadura ac Ystadegau.

Mae’r rhan fwyaf o Flwyddyn Un yn gyffredin i'n holl gynlluniau gradd ac felly mae fel arfer yn bosib trosglwyddo i radd Mathemateg arall ar ddiwedd Blwyddyn Un.

Blwyddyn dau

Ym Mlwyddyn Dau byddwch yn cymryd 120 credyd mewn Mathemateg. Mae 80 credyd yn graidd a bydd y 40 credyd sy’n weddill yn cael eu dewis o nifer o fodiwlau dewisol mewn Mathemateg Bur a Chymhwysol yn ogystal â modiwlau ychwanegol Ystadegau ac Ymchwil Weithredol.

Mae canlyniadau Blwyddyn Dau yn cyfrif am 20% o'ch dosbarthiad gradd terfynol.

Mae'n ofynnol i chi gyflawni cyfartaledd o 55%, o leiaf, a phasio o leiaf 100 credyd i barhau â'ch astudiaethau i Flwyddyn Tri y rhaglen. Bydd myfyrwyr sy'n methu â chyrraedd cyfartaledd o 55% yn cael eu trosglwyddo i fersiwn BSc o’r cynllun.

Ar ddiwedd eich ail flwyddyn, cewch gyfle i drosglwyddo i'r cynllun gradd tair blynedd BSc Mathemateg, Ymchwil Gweithredol ac Ystadegau. Gallwch hefyd drosglwyddo i BSc Mathemateg os ydych wedi dewis y modiwlau dewisol priodol ym Mlwyddyn Dau.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Calculus of Several VariablesMA200110 credydau
Complex AnalysisMA200310 credydau
Series and TransformsMA200410 credydau
Real AnalysisMA200610 credydau
Linear Algebra IIMA200820 credydau
Foundations of Probability and StatisticsMA250020 credydau
Operational ResearchMA260120 credydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Introduction to Number Theory IMA201110 credydau
Algebra I: GroupsMA201410 credydau
Modelling with Differential EquationsMA232010 credydau
Computational StatisticsMA250210 credydau
Numerical AnalysisMA270110 credydau
Finance II: Investment ManagementMA280010 credydau
Problem SolvingMA290010 credydau
Datrys ProblemauMA290110 credydau

Blwyddyn tri

Nid oes unrhyw fodiwlau craidd ym Mlwyddyn Tri. Mae cysylltiad agos rhwng y modiwlau sydd ar gael ym Mlwyddyn Tri, a diddordebau ymchwil yr Ysgol. Dewisir 120 credyd o fodiwlau dewisol. Mae ystod eang o fodiwlau dewisol, sy'n eich galluogi i ganolbwyntio ar feysydd sydd o ddiddordeb arbennig i chi. Dylai o leiaf 50% o'ch modiwlau Blwyddyn Tri fod ym meysydd Ymchwil neu Ystadegau Gweithredol.

Mae canlyniadau Blwyddyn Tri yn cyfrif am 30% o'ch dosbarthiad gradd terfynol.

Ar ddiwedd eich trydedd flwyddyn mae gennych yr opsiwn i raddio gyda gradd BSc.

Blwyddyn pedwar

Ym Mlwyddyn Pedwar mae'r cwrs yn datblygu hyfforddiant ymchwil a sgiliau mathemategol gwell. Mae darn mawr o waith prosiect hefyd, lle byddwch yn cymhwyso'r wybodaeth a'r sgiliau a ddysgwyd ym mhedair blynedd gyntaf y radd, er mwyn mynd i'r afael â rhai problemau ymarferol neu ddamcaniaethol. Mae hyn yn rhoi cyfle i chi ddatblygu sgiliau cyflwyno a chyfathrebu, yn ogystal â defnyddio eich sgiliau mathemategol mewn pwnc ymchwil o'ch dewis.

Darperir hyfforddiant ar gyfer y traethawd hir ar ddechrau Blwyddyn Pedwar gyda nifer o ddarlithoedd ychwanegol a fydd yn ymdrin â sgiliau ymchwil a chyfathrebu.

Mae amrywiaeth o fodiwlau dewisol ar gael mewn Mathemateg Bur, Ystadegau ac Ymchwil Weithredol.

Mae canlyniadau Blwyddyn Pedwar yn cyfrif am 50% o'ch dosbarthiad gradd terfynol.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
MMath ProjectMA490040 credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Core knowledge is taught through a mixture of lectures, exercise classes, small-group tutorials and guided study. Mathematics is a hierarchical discipline so the structure of the course is systematic, building on fundamental understanding.

The first two years are focussed on providing a foundational understanding. The following two years cover a range of contemporary subject material, reflecting research interests in the School. Throughout the delivery of the programme, wherever possible, recent research results are used to illustrate and illuminate the subject.

In year one, there are regular small-group tutorial sessions in mathematics modules. Exercises are an integral part of all lecture-based modules, these allow you to apply your knowledge and improve your problem-solving skills. Extra exercise or examples classes are currently held in all mathematics modules. In these a lecturer will discuss additional problems with you, give general oral feedback and provide model solutions for further reflection.

In year four, more student participation is expected as some lectures take the form of seminars.

Sut y caf fy nghefnogi?

At the start of each year a guide to module aims, learning outcomes, methods of assessment, module syllabuses, and reading lists will be made available to you. You will also be allocated a personal tutor in the School of Mathematics. This will be a member of academic staff who can give pastoral support and academic advice as well as helping you with module selection and career planning. Regular meetings with your Personal Tutor will be scheduled to give you the opportunity to discuss your individual progress and develop generic skills such as team work and presentation skills.

All lecturing staff can be contacted by email and have either an ‘open door’ policy for students with specific queries about course material, or a system to book meeting times. The Director of Learning and Teaching of the School of Mathematics can advise you on academic issues, and each year of study has a year co-ordinator who can offer advice on administrative issues. The School also has an Education and Students Manager who can assist with administrative queries. The Undergraduate Office in Mathematics, is a further source of information.

Further learning support is also available via the University-wide Maths Support Service. This provides relaxed and informal drop-in sessions where you are encouraged to discuss any elements of your studies with a tutor in a one-to-one or small group basis.

You will have access through the Learning Central website to relevant multimedia material, presentations, lecture handouts, bibliographies, further links, electronic exercises and discussion circles. Opportunities for you to reflect on your abilities and performance are available through the Learning Central ‘Personal Development Planning’ module.

Before commencing your dissertation, additional lectures will provide preparation covering research and communication skills. Core computing modules in Years One and Two will provide the foundation for any computing work required for the dissertation. The additional lectures will cover practical issues such as working with a supervisor, format and structure of a dissertation, referencing and how to produce academic writing. They will also cover the skills required to independently perform mathematical research.

The University offers a range of services including the Careers Service, the Counselling Service, the Disability and Dyslexia Service, the Student Support Service, and excellent libraries and resource centres. The School of Mathematics has a designated Disability and Diversity Officer and ensures that reasonable adjustments are made for students with disabilities.

An extensive programme of careers lectures and workshops is delivered within the School of Mathematics and an in-house Careers Consultant is available.

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

Studying this course will enable you to acquire and develop a range of valuable skills, both discipline specific and more generic ‘employability skills’. You will:

 • Demonstrate the effective self-management and organisational skills needed to undertake a substantial project in an area of mathematics of your choice
 • Enhance your IT, information retrieval and handling skills
 • Develop your ability to apply logical and analytic thinking to problems in other disciplines
 • Demonstrate commitment to lifelong learning through engaging in a process of personal development planning
 • Develop the skills of objectivity, creativity and independent thinking
 • Develop your knowledge of core Mathematics concepts such as calculus and analysis, proof, algebra and modelling.
 • Increase your understanding of the principles and techniques of proof
 • Develop skills that will enable you to sustain a critical argument and to communicate ideas and theories in writing and through oral presentation
 • Learn how to solve well-defined, open-ended problems and identify key issues
 • Conduct independent research using source materials such as textbooks, scientific journals and electronic databases
 • Use precise calculations in appropriate situations
 • Develop your ability to undertake independent learning and effectively manage your time

Beth yw deilliannau dysgu’r cwrs/rhaglen?

The Learning outcomes for this Programme describe what you will be able to do as a result of your study at Cardiff University. They will help you to understand what is expected of you and academic staff will focus on precisely what they want you to achieve within each Module. 

Knowledge & Understanding:

Students completing the Programme will demonstrate:

 • An ability to analyse and interpret data and to apply modern statistical methods
 • An ability to use the latest operational research techniques to solve real life problems
 • An understanding of the underlying principles and mathematical theories underpinning modern statistics and operational research
 • An understanding of the ideas of proof, calculus, algebra, analysis and applied mathematics

Intellectual Skills:

Students completing the Programme will demonstrate:

 • The ability to formulate and solve mathematical models
 • The skills of using analytical and logical thinking to draw conclusions based on quantitative information.
 • Communication skills and the ability to communicate mathematical knowledge and understanding
 • Plan and conduct a piece of novel research

Professional Practical Skills:

Students completing the Programme will be able to:

 • Use a number of modern software packages
 • Assimilate and communicate detailed mathematical arguments

Transferable/Key Skills:

Students completing the Programme will demonstrate:

 • Logical reasoning
 • Independent thinking
 • Critical thinking
 • The ability to apply mathematical skills to solve problems
 • Use of information technology and library resources
 • Time and workload management
 • The ability to conduct independent research

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

Gallwch ddefnyddio eich gradd MMORS Mathemateg, Ymchwil Weithredol ac Ystadegaeth fel llwybr i'r gweithlu lle gallwch gwrdd â'n cyn-fyfyrwyr sy'n gweithio mewn amrywiaeth o feysydd, megis gwyddor data, ymchwil weithredol, technoleg rhyngrwyd, meddygaeth, bancio, logisteg, rheoli risg, a marchnata. Neu, efallai byddwch chi’n dewis ehangu eich opsiynau gyrfa i gynnwys ystod o feysydd cysylltiedig trwy gwblhau PhD mewn mathemateg, y gwyddorau, cyfrifiadureg neu beirianneg.

Yn 2017-18, dywedodd 89% o raddedigion yr Ysgol a oedd ar gael i weithio eu bod mewn cyflogaeth a/neu astudiaethau pellach ymhen chwe mis ar ôl graddio. Aeth rhai o’n myfyrwyr blaenorol ymlaen i weithio i gwmnïau gan gynnwys y Swyddfa Ystadegau Gwladol a'r Swyddfa Feteorolegol.

Cymorth Gyrfaoedd Mathemateg

Yn Semester y Gwanwyn yn eich blwyddyn gyntaf, bydd amrywiaeth o ddosbarthiadau meistr ar gael i chi i helpu i gefnogi eich rhagolygon gyrfa. Mae’r dosbarthiadau’n ymdrin â phrofiad gwaith, CV a llythyrau esboniadol, ffurflenni cais, technegau cyfweliad, a chyflwyniad i LinkedIn.

Mae gennym ni fwrdd swyddi myfyrwyr sy’n cael ei ddiweddaru’n rheolaidd, gydag amrywiaeth o gyfleoedd i raddedigion, gwirfoddoli, interniaethau a lleoliadau. Ar ben hynny, rydym ni’n trefnu rhaglen lawn o gyflwyniadau gan fyfyrwyr a chyflogwyr bob blwyddyn gyda chyflogwyr fel Grŵp Bancio Lloyds, HSBC, PwC, Sefydliad a Chyfadran yr Actiwarïaid, Sainsburys, Network Rail, GSK, y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS), Llywodraeth Cymru, y Weinyddiaeth Amddiffyn, Dŵr Cymru, a’r Swyddfa Feteorolegol.

Mae'r Ysgol Mathemateg hefyd yn cynnig Rhaglen Sgiliau Rheoli Gyrfa, cyflwyniadau gan fyfyrwyr sy'n dychwelyd o fyd gwaith, yn ogystal ag amrywiaeth o wobrau a ddyfarnir am gyflawniad academaidd.

Lleoliadau

There is the option of transferring to our Year of Study Abroad degree scheme, which would involve an additional fifth year spent at a university abroad.

Astudio yn Gymraeg

Mae hyd at 36% o'r cwrs hwn ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg. Cysylltwch â'r Tiwtor Derbyn am wybodaeth bellach.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein brifysgol fyd-eang
icon-contact

Cysylltwch

Cysylltwch â ni am gymorth ac unrhyw gwestiwn sydd gennych
icon-pen

Sut i wneud cais

Sut i wneud cais am y cwrs hwn

Nid oes data Unistats ar gael ar gyfer y cwrs hwn eto.

Nid oes data Unistats ar gael ar gyfer y cwrs hwn eto.

Rhagor o wybodaeth


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.