Ewch i’r prif gynnwys

Troseddeg (BSc)

 • Côd UCAS: L370
 • Derbyniad nesaf: Medi 2022
 • Hyd: 3 blwyddyn
 • Modd (astudio): Amser llawn

Blwyddyn Mynediad

Pam astudio’r cwrs hwn

globe

Blwyddyn dramor neu ar leoliad

Ehangwch eich gorwelion; manteisiwch ar y cyfle i astudio dramor neu ar leoliad proffesiynol gyda blwyddyn ryngosod ddewisol.

star

Wedi’i arwain gan ymchwil

Datblygwch eich sgiliau ymchwil gyda chefnogaeth staff sy’n weithredol ym myd ymchwil; rhowch eich sgiliau ar waith mewn prosiect traethawd hir.

academic-school

Cysylltiadau sefydliadol

Dysgwch gan sefydliadau blaenllaw drwy gysylltiadau â'r heddlu a’r gwasanaeth prawf a charchardai, ynghyd â'r llywodraeth ar lefelau lleol a chenedlaethol.

briefcase

Cyfleoedd am leoliad gwaith

Ewch ar leoliad gwaith gyda chymorth ein rheolwr Cyflogadwyedd a Lleoliadau penodol.

Criminology is the field of study which focuses on criminalisation, victimisation, and social responses to crime and disorder. Our degree programme offers the opportunity to explore sociological and political approaches to criminology.

Criminology at Cardiff University draws on a range of social science perspectives – including sociology, law, and history – and we encourage you to combine theories and insights from the range of disciplines in our School to increase your knowledge and understanding of crime and its control.

You will examine how to approach problems of crime, justice and control as a social scientist before applying your new research-driven skills to real world issues and debates.

Maes pwnc: Y Gwyddorau Cymdeithasol

 • academic-schoolYsgol y Gwyddorau Cymdeithasol
 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4208
 • MarkerRhodfa’r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3WA

Gofynion mynediad

AAB-ABB

Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhynglwadol: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhyngwladol yn cael cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Sylwer bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy'n benodol i'r pwnc o hyd.

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

34-32 yn gyffredinol neu 666-665 mewn 3 phwnc HL.

DDD-DDM mewn Diploma Estynedig BTEC mewn unrhyw bwnc.

Bydd yr Ysgol Academaidd yn ystyried derbyn Lefelau T ar gyfer y rhaglen hon fesul achos. Rhoddir ystyriaeth i'r radd / pwnc Lefel T a'r graddau/pynciau a gyflawnir ar lefel TGAU/Lefel 2.

Gallai cymwysterau eraill o'r DU gael eu derbyn, yn aml yn lle cymwysterau Safon Uwch, ond rhaid i ofynion pwnc gael eu bodloni. Os ydych chi'n cynnig cymwysterau na chyflawnir yn y DU, dylai ein harweiniad i gymwysterau cyfatebol eich galluogi i gyfrifo pa fath o gynnig rydych chi'n debygol o'i gael.

Cofiwch mai arweiniad cyffredinol yw hwn ac efallai bydd y gofynion mynediad ar gyfer rhai rhaglenni yn fanylach neu'n fwy penodol. Caiff hyn ei adlewyrchu yn y cynnig a gewch.

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 90 ar y cyfan gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen a 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

O leiaf 62 ar y cyfan gydag o leiaf 59 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

Mae'n rhaid eich bod chi wedi bod yn gweithio tuag at:
- Iaith Saesneg neu Gymraeg ar radd TGAU gradd C / 4 neu gyfwerth (fel Safon Uwch). Os oes angen fisa Myfyriwr arnoch, rhaid i chi sicrhau bod eich cymhwyster iaith yn cydymffurfio â gofynion UKVI.

Nid ydym yn derbyn Meddwl yn Feirniadol, Astudiaethau Cyffredinol, Astudiaethau Dinasyddiaeth na phynciau cyfatebol tebyg eraill.
Byddwn yn derbyn cyfuniad o bynciau BTEC, Safon Uwch a chymwysterau eraill, yn amodol ar ofynion gradd a phwnc penodol y cwrs. 

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn. Os ydych chi'n destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro ar hyn o bryd a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau'ch astudiaethau yn llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu'ch cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • mynediad at gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrffyw
 • rhyddid i symud, gan gynnwys y gallu i deithio i'r tu allan i'r DU neu i ymgymryd â lleoliad / astudiaethau y tu allan i Brifysgol Caerdydd
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Cewch ragor o wybdoaeth am y broses ymgeisio yn ein polisïau derbyn myfyrwyr.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Myfyrwyr o'r DU ac Iwerddon

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £9,000 Dim
Blwyddyn dau £9,000 Dim
Blwyddyn tri £9,000 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd eich ffioedd dysgu yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £18,700 Dim
Blwyddyn dau £18,700 Dim
Blwyddyn tri £18,700 Dim

Gwybodaeth am ein ffioedd dysgu

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

You should be prepared to invest in some key textbooks and to cover the costs of basic printing and photocopying. You may also want to buy copies of other books, either because they are particularly important for your course or because you find them particularly interesting.

If you have a laptop computer, you will have the option of purchasing software at discounted prices.

Students who choose to study abroad for a semester in their second year will continue to pay tuition fees to Cardiff University and will also need to pay for travel, accommodation and other related costs.

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

Beth y dylai’r myfyriwr ei ddarparu:

Ni fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnoch i astudio ar y rhaglen hon. Byddai defnydd o liniadur yn fanteisiol gan fod llawer o'r gwaith darllen ar gael yn electronig a chaiff y rhan fwyaf o'r asesiadau eu paratoi ar feddalwedd prosesu geiriau safonol.

Beth fydd y Brifysgol yn ei ddarparu:

Cyfrifiaduron ar rwydwaith gyda gofod priodol i ffeiliau a'r holl feddalwedd angenrheidiol. Mynediad at ddarllen hanfodol a chefndir ar gyfer pob modiwl ac amrywiaeth eang o gyfnodolion ac adnoddau ar-lein eraill. Byddwch hefyd yn cael defnyddio pecynnau meddalwedd arbenigol fel bo'n briodol. Bydd holl ddogfennau'r cwrs ar gael ar-lein (drwy'r VLE) a chaiff copïau caled o ddogfennau hanfodol eu darparu ar gais.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Strwythur y cwrs

Rydym yn gweithio gyda'n myfyrwyr ar hyn o bryd yn diweddaru ac yn gwella cynnwys y cwrs hwn. Mae’r wybodaeth isod yn adlewyrchu'r cwricwlwm presennol a fydd yn newid yn ôl pob tebyg. Disgwylir i ni fod wedi gorffen adolygu'r cwrs erbyn mis Awst 2022. Bydd y dudalen hon wedi'i diweddaru erbyn mis Hydref 2022 i ddangos y newidiadau.

Cwrs tair blynedd amser llawn yw hwn, yn cynnwys 120 credyd y flwyddyn.  Mae’r dosbarthiad gradd terfynol a gewch chi yn seiliedig ar y graddau rydych chi’n eu hennill yn y modiwlau a gymerwch yn ystod blynyddoedd dau a thri.

Yn ystod blwyddyn un, byddwch yn gosod y sylfeini ar gyfer astudiaeth arbenigol ddiweddarach, gan astudio nifer o fodiwlau craidd a dilyn rhaglen sgiliau astudio i'ch helpu i bontio i addysg uwch. Ym mlynyddoedd dau a thri, byddwch yn cael eich annog i astudio a dysgu'n fwy annibynnol, gan roi'r cyfle i chi ddarllen yn ehangach a datblygu eich diddordebau eich hun. Mae'r flwyddyn olaf hefyd yn cynnwys traethawd hir gorfodol 40 credyd. 

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022

Blwyddyn un

Byddwch yn astudio pum modiwl craidd 20-credyd ym Mlwyddyn Un. Mae'r rhain wedi'u cynllunio i'ch cyflwyno i syniadau ac ymchwil allweddol mewn Troseddeg ac i ddysgu'r sgiliau sydd eu hangen arnoch chi yn y brifysgol. Byddwch hefyd yn cael cyfle i ddewis un modiwl ychwanegol o'r rhai sydd ar gael yn yr Ysgol i gyflawni'r 120 o gredydau angenrheidiol i gwblhau Blwyddyn Un.

Yn y flwyddyn gyntaf, byddwch yn cyfarfod â'ch tiwtor personol fydd yn eich helpu i bontio i addysg uwch a'ch cefnogi drwy gydol eich cyfnod gyda ni.

Blwyddyn dau

Byddwch yn astudio tri modiwl 20-credyd ym maes Troseddeg a dulliau ymchwil cymdeithasol, yn ogystal â thri modiwl 20-credyd arall dewisol o ddetholiad ar draws y gwyddorau cymdeithasol. Mae modiwl lleoliad sy’n arwain at gredydau hefyd ar gael. Bydd eich tiwtor personol yn eich helpu i ddewis modiwlau a fydd yn cyd-fynd â'ch diddordebau a'ch dewisiadau gyrfa yn y dyfodol.

Blwyddyn tri

Bydd eich blwyddyn olaf yn cryfhau eich gwybodaeth ac yn gadael i chi barhau i archwilio pynciau sy'n cyd-fynd orau gyda'ch dyheadau gyrfa.  O'r 120 credyd sydd ar gael, byddwch yn astudio o leiaf dri modiwl 20 credyd craidd mewn Troseddeg a thraethawd hir 40 credyd. Mae traethawd hir yn cynnwys cynllunio, cynnal ac ysgrifennu am brosiect ymchwil ar raddfa fach dan oruchwyliaeth aelod o staff academaidd. Bydd y 20 credyd sy'n weddill yn dod o amrywiol fodiwlau ar draws yr Ysgol.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
DissertationSI013140 credydau
Experiments in KnowingSI024520 credydau
Analysing Social ChangeSI026620 credydau
Crime, Security and Justice in the CitySI060020 credydau
Police and PolicingSI060120 credydau
Prisons and PrisonersSI060220 credydau
Drugs, Crime and SocietySI060320 credydau
Work and Skills in the 21st Century: an international perspectiveSI060520 credydau
International and Comparative Social and Public PolicySI060920 credydau
Power, Politics and PolicySI061120 credydau
The Sociology of StigmaSI061320 credydau
Society and GeneticsSI061620 credydau
CRUSHSI061920 credydau
Environment and Human HealthSI062020 credydau
Cymdeithas Gyfoes yng NghymruSI062520 credydau
Live TheorySI063020 credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

In the School of Social Sciences you will learn from scholars who are shaping the future of their fields. Our courses reflect both the core ideas of their disciplines and contemporary debates, theories and research.

Teaching methods include a mixture of lectures, seminars, independent study and self-directed learning that draw use of on-line resources, individual work and group tasks. Lectures generally provide an overview of the relevant topic, introducing key concepts or research, and highlighting contemporary issues or debates. An increasing number of lectures are now recorded. In contrast to lectures, seminars give you the opportunity to discuss particular readings, research or topics in detail. This allows you to consolidate your understanding and get feedback on your individual learning. Seminars also enable you to hone your communication, presentation and collaborative skills as you take part in group discussions and other tasks.

As social science develops in response to the social world, so our curriculum also changes.  Our students play an important role in these developments, with the Student-Staff Panel being consulted about major changes and all students completing module evaluations and an annual student survey.

Blwyddyn 1

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

31%

Astudio annibynnol dan arweiniad

69%

Lleoliadau

0%

Blwyddyn 2

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

31%

Astudio annibynnol dan arweiniad

69%

Lleoliadau

0%

Blwyddyn 3

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

26%

Astudio annibynnol dan arweiniad

74%

Lleoliadau

0%

Sut y caf fy nghefnogi?

A personal tutor will guide you for the duration of your studies. The tutors are available to discuss progress and provide advice and guidance on your academic studies. The Student Hub, located in the Glamorgan Building, is also open every day and can provide advice on how to access university services.

All modules within the course make use of Cardiff University’s Virtual Learning Environment (VLE) Blackboard, on which you will find course materials, links to related materials and information relating to assessment tasks including, for example, assessment criteria, links to past papers, and guidelines for submitting assessments.

Additional module-specific support is provided by seminar tutors, lecturers and/or module convenors; support for the dissertation is provided by a supervisor who will meet with you regularly.

Blwyddyn 1

Arholiadau ysgrifenedig

59%

Arholiadau ymarferol

0%

Gwaith cwrs

41%

Blwyddyn 2

Arholiadau ysgrifenedig

28%

Arholiadau ymarferol

0%

Gwaith cwrs

72%

Blwyddyn 3

Arholiadau ysgrifenedig

27%

Arholiadau ymarferol

0%

Gwaith cwrs

73%

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

The Learning outcomes for this Programme describe what you will be able to do as a result of your study at Cardiff University. They will help you to understand what is expected of you and academic staff will focus on precisely what they want you to achieve within each Module. 

The Learning Outcomes for this Programme can be found below:

Knowledge & Understanding:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • An understanding of the key ideas, theories and concepts used in criminology and their relationship to themes, theories and findings from cognate disciplines.
 • An understanding of the main research methods used within the social sciences and the philosophical issues that inform their application and use in research settings.
 • A critical and in-depth understanding of research and theory in selected sub-fields of criminology and the relevance of this work to contemporary social debates, issues or problems.
 • An understanding of the role empirical evidence plays in the creation and constraint of theory, and how theory guides the collection and interpretation of empirical data.

Intellectual Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • Critically evaluate existing knowledge, scholarship and research in criminology and use this knowledge to reach a balanced judgement about the merits and relevance of competing claims and theoretical perspectives.
 • Critically evaluate the use of evidence in social science disciplines and policy debates, drawing on both broad methods training and subject specific knowledge
 • Utilise knowledge and skills to understand and explain social phenomena of interest to criminology and apply this understanding to new or novel questions.

Professional Practical Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • Design and use a range of data collection instruments needed to explore and understand the social world
 • Critically evaluate, synthesise and interpret primary and secondary data generated using different methods, using specialist software where necessary
 • Work both collaboratively and individually on theoretically informed and empirically-grounded projects that draw on appropriate and relevant research evidence

Transferable/Key Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • The capacity for problem-solving and originality in thinking by using knowledge and skills to tackle familiar and unfamiliar problems
 • Academic and personal skills such as critical thinking, writing, oral presentations, problem solving, group work, time-management, and the use of information technology.
 • The ability to communicate complex information in a variety of formats including reports, oral presentations, posters and dissertations

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

Yn 2016/17, roedd yr arolwg Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch yn dangos bod 94% o raddedigion Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol a oedd ar gael i weithio mewn cyflogaeth a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis i raddio. Roedd gwaith gweinyddol, addysg, gwaith cymdeithasol, manwerthu, cyllid a sectorau proffesiynol eraill ymhlith y sectorau cyflogaeth poblogaidd.

Rydyn ni’n annog ein myfyrwyr i feddwl am fywyd y tu hwnt i'r Brifysgol o'r diwrnod cyntaf un, gan gynnig modiwlau a chefnogaeth i roi mantais gystadleuol i chi pan fyddwch chi’n graddio. Mae troi damcaniaeth yn gamau ymarferol a darparu profiad o fyd gwaith yn agweddau pwysig ar ein cynlluniau gradd ac yn helpu i baratoi ein graddedigion at fywyd ar ôl addysg uwch.

Mae ein graddedigion Troseddeg wedi mynd ymlaen i amrywiaeth yrfaoedd cysylltiedig mewn cyfiawnder troseddol a meysydd cynyddol diogelwch cymunedol, lleihau troseddu a rheoli diogelwch. Mae eraill wedi dilyn llwybrau gyrfa amrywiol gan gynnwys ymchwil, addysgu, plismona, y proffesiynau cyfreithiol, gwaith cymdeithasol a gofal cymdeithasol, gweinyddu a rheoli.

Gyrfaoedd graddedigion

 • Seicolegydd Addysg
 • Gwaith Ieuenctid a Chymunedol
 • Yr Heddlu a'r Gwasanaeth Prawf
 • Cynghorydd Gyrfaoedd
 • Rheoli Adnoddau Dynol
 • Therapydd Lleferydd
 • Ymchwilydd Marchnad a Pholisi

Lleoliadau

There are a number of placement or study abroad opportunities associated with this Programme. Students will have the opportunity to choose an optional module that include a work-based placement in year two. In addition, students have the option of studying abroad or spending a year on placement in year 3, extending their studies to a four year programme. The application process for spending a year abroad or on placement will take place at the start of your second year of studies. These opportunities may be partly conditional upon achieving certain minimum academic results in other modules.                                                                                                                                  

The School of Social Sciences has a dedicated Employability and Placement Manager who can offer advice on available work placements, internships, work experience and opportunities to enhance your CV and broaden your horizons. Support with job applications and interview techniques is also available.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein brifysgol fyd-eang
icon-contact

Cysylltwch

Cysylltwch â ni am gymorth ac unrhyw gwestiwn sydd gennych
icon-pen

Sut i wneud cais

Sut i wneud cais am y cwrs hwn

Rhagor o wybodaeth


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.