Ewch i’r prif gynnwys

Cemeg (BSc)

 • Côd UCAS: F100
 • Derbyniad nesaf: Medi 2022
 • Hyd: 3 blwyddyn
 • Modd (astudio): Amser llawn

Blwyddyn Mynediad

Pam astudio’r cwrs hwn

Mae cemeg yn ddisgyblaeth sylfaenol a chyffrous ac mae ganddi rôl bwysig mewn llawer o feysydd gwyddoniaeth ac mewn bywyd pob dydd.

plane

Astudio dramor neu mewn diwydiant

Gallwch wneud cais i drosglwyddo i MChem, gyda Blwyddyn mewn Diwydiant neu Flwyddyn Dramor.

molecule

Cyfleusterau o'r radd flaenaf

Ar ôl cael buddsoddiad o £20 miliwn, mae ein cyfleusterau'n cynnig amgylchedd gwych ar gyfer rhagoriaeth.

notepad

Profiad ymarferol

Datblygwch eich sgiliau ymarferol yn y labordy a ennill profiadau yn datrys problemau, gweithio mewn grŵp a llunio adroddiadau.

academic-school

Ewch ar daith

Cymerwch olwg ar ein Hysgol a'n cyfleusterau mewn taith dywys 360.

star

Achrediad proffesiynol

Mae’r cwrs hwn wedi’i achredu gan y Gymdeithas Gemeg Frenhinol.

Royal Society of Chemistry logo

This three-year course aims to give you a flexible and dynamic education in the knowledge and skills needed to advance into a successful chemistry career.

You will study a broad introduction to the main areas of chemistry with the opportunity to specialise in topics that are interesting or important to you through optional modules and a research project. Plus, you will spend many hours in our labs gaining hands-on experience and developing your research, mathematical and computational skills.

Our graduates are employed as chemists working in research, process development and analysis, as well as in broader areas such as teaching, marketing, environmental control, patents and finance.

The school is currently going through the Royal Society of Chemistry (RSC) re-accreditation process.

Achrediadau

Maes pwnc: Cemeg

 • academic-schoolYr Ysgol Cemeg
 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4023
 • MarkerPlas y Parc, Caerdydd, CF10 3AT

Gofynion mynediad

AAB-ABB. Rhaid cynnwys Cemeg. Bydd angen i chi basio elfen ymarferol wyddoniaeth y Safon Uwch os yw hyn yn rhan o'ch rhaglen astudio.

Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhynglwadol: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhyngwladol yn cael cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Sylwer bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy'n benodol i'r pwnc o hyd.

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

34-32 yn gyffredinol neu 666-665 mewn 3 phwnc HL. Rhaid cynnwys gradd 6 mewn Cemeg HL.

DDD-DDM mewn Diploma Estynedig BTEC mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol.

Bydd yr Ysgol Academaidd yn ystyried derbyn Lefelau T ar gyfer y rhaglen hon fesul achos. Rhoddir ystyriaeth i'r radd / pwnc Lefel T a'r graddau/pynciau a gyflawnir ar lefel TGAU/Lefel 2.

Gallai cymwysterau eraill o'r DU gael eu derbyn, yn aml yn lle cymwysterau Safon Uwch, ond rhaid i ofynion pwnc gael eu bodloni. Os ydych chi'n cynnig cymwysterau na chyflawnir yn y DU, dylai ein harweiniad i gymwysterau cyfatebol eich galluogi i gyfrifo pa fath o gynnig rydych chi'n debygol o'i gael.

Cofiwch mai arweiniad cyffredinol yw hwn ac efallai bydd y gofynion mynediad ar gyfer rhai rhaglenni yn fanylach neu'n fwy penodol. Caiff hyn ei adlewyrchu yn y cynnig a gewch.

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 90 ar y cyfan gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen a 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

O leiaf 62 ar y cyfan gydag o leiaf 59 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

Mae'n rhaid eich bod chi wedi bod yn gweithio tuag at:

- Iaith Saesneg neu Gymraeg ar radd TGAU gradd C / 4 neu gyfwerth (fel Safon Uwch). Os oes angen fisa Myfyriwr arnoch, rhaid i chi sicrhau bod eich cymhwyster iaith yn cydymffurfio â gofynion UKVI.

- TGAU Mathemateg gradd C / 4 neu gymhwyster cyfatebol (pwnc a gradd). Os ydych chi'n cymryd Mathemateg Safon Uwch (neu gyfwerth), nid oes angen Mathemateg TGAU. Gellir derbyn Mathemateg Craidd hefyd yn lle TGAU Mathemateg.


Nid ydym yn derbyn Meddwl yn Feirniadol, Astudiaethau Cyffredinol, Astudiaethau Dinasyddiaeth na phynciau cyfatebol tebyg eraill.

Byddwn yn derbyn cyfuniad o bynciau BTEC, Safon Uwch a chymwysterau eraill, yn amodol ar ofynion gradd a phwnc penodol y cwrs. 

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn. Os ydych chi'n destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro ar hyn o bryd a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau'ch astudiaethau yn llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu'ch cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • mynediad i gyfleusterau labordy gan gynnwys cemegolion
 • mynediad i gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrffyw
 • rhyddid i symud
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Cewch ragor o wybdoaeth am y broses ymgeisio yn ein polisïau derbyn myfyrwyr.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Myfyrwyr o'r DU ac Iwerddon

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £9,000 Dim
Blwyddyn dau £9,000 Dim
Blwyddyn tri £9,000 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd eich ffioedd dysgu yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £23,450 Dim
Blwyddyn dau £23,450 Dim
Blwyddyn tri £23,450 Dim

Gwybodaeth am ein ffioedd dysgu

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

The School covers the cost of everything that is an essential part of the programme; this will be clearly detailed in all programme information and in any verbal instructions given by tutors. You may be required to cover additional costs that are either not essential or are basic costs that a student should be expected to cover themselves. This includes but is not limited to laptop computers, calculators, general stationery, textbooks (assumed to be available in the library), and basic copying/ printing.

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

Ni fydd angen unrhyw offer penodol arnoch. Byddwn yn rhoi cot labordy, sbectol diogelwch, llyfr nodiadau labordy a phecyn modelu moleciwlaidd ichi. Mae meddalwedd arlunio cemegol ChemDraw ar gael ar holl gyfrifiaduron y Brifysgol, a byddwch yn gallu ei lawrlwytho i'ch cyfrifiaduron eich hun am ddim.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Strwythur y cwrs

Each year is made up of modules totalling 120 credits

In year one you take compulsory chemistry modules worth 110 credits, including 30 credits of practical, and an optional module worth 10 credits, which may be in chemistry or any other subject.   

In year two you will take compulsory chemistry modules in various different subject areas, including a 30 credit practical module.

In year three you will undertake practical work in the autumn semester (20 credits). This is followed by a specialised research project in the spring semester (30 credits).  You will also take a compulsory theory module in each branch of the subject in the autumn semester (40 credits) and choose from a range of optional modules in the spring semester (3 x 10 credits).   

 

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022

Blwyddyn un

Yn y flwyddyn gyntaf ein bwriad yw ennyn eich diddordeb yn y pwnc, a rhoi sylfaen wybodaeth gref i adeiladu arni yn ystod y blynyddoedd sy’n dilyn. Mae ein modiwlau cemeg craidd wedi'u seilio ar bum prif faes pwnc: cemeg ddadansoddol anorganig, organig, ffisegol a chyflwr solid. Maen nhw’n cynnig hyfforddiant mewn sgiliau allweddol i gemegwyr. Ategir y modiwlau craidd hyn gan ystod o fodiwlau dewisol, sy'n eich galluogi i gael dewis o ran eich astudiaethau ac ehangu eich profiad. Efallai y byddwch hefyd am astudio modiwlau dewisol mewn disgyblaethau megis y gwyddorau biolegol, ffiseg neu ieithoedd modern.

Blwyddyn dau

Yn yr ail flwyddyn byddwch yn astudio modiwlau gorfodol uwch sy’n eich galluogi i ymarfer a datblygu sgiliau newydd drwy eu cymhwyso i ystod eang o broblemau.

Os ydych chi'n cael o leiaf cyfartaledd o 55% yn yr ail flwyddyn, bydd gennych y cyfle i drosglwyddo i gwrs MChem Cemeg cyn dechrau’r drydedd. Os yw lleoliad gwaith yn apelio atoch, mae angen i chi fynegi’ch diddordeb erbyn dechrau’r ail flwyddyn, a throsglwyddo i'r cyrsiau BSc Cemeg gyda Blwyddyn Mewn Diwydiant neu BSc Cemeg gyda Blwyddyn ar Leoliad Gwaith Dramor erbyn dechrau’r drydedd.

Blwyddyn tri

Yn y drydedd flwyddyn, byddwch yn cynnal prosiect
ymchwil sylweddol yn ystod semester y gwanwyn. Byddwch yn cwblhau modiwl theori gorfodol ym mhedair cangen o'r pwnc ac yn dewis o blith ystod o fodiwlau dewisol.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Chemistry student in laboratory
Lectures are supplemented with practical work in our well-equipped laboratory facilities..

Dysgu ac asesu

We aim to provide an exceptional environment for chemical education and our undergraduate degrees reflect our current research strengths and interests, with final-year projects fully integrated into our research groups. Your course of study has been designed to enable you to realise your maximum potential. We aim to deliver expert teaching and comprehensive pastoral care.

Teaching is undertaken through a series of lectures, tutorials, workshops and practical classes. These are supported by material hosted on Learning Central, the University’s virtual learning environment.

Lectures

One major element of teaching is through lectures, typically 10-12 per week of 50 minutes duration. Subject matter is supported in various ways depending on the topic. This can include slides, computer presentations, handouts and course summaries.

Laboratory work

The second part of teaching involves practical classes, again typically averaging about 10-12 hours each week. In year one the emphasis is on basic techniques and simple but accurate recording of observations. Skills are taught by practical demonstrations and supported by a range of e-learning resources freely available and readily accessible to all students.

Self-testing offers insight into different practical techniques, and the chance to correct mistakes before attending laboratory sessions.

Laboratory work progresses towards substantial experiments that need careful planning, analysis and interpretation of results, as well as professional standard reporting. Practical work provides experience in all the main laboratory procedures and techniques, and is designed to extend your level of proficiency in practical chemistry, preparing you to undertake an independent research project in the final stages of your degree.

Small-group teaching

Small group tutorial classes are given in all years, allowing practice, discussion and analysis of the lecture material, as well as the development of communication skills. Sessions are delivered by three allocated staff members, one specialist in each of the areas of organic, inorganic and physical chemistry. The same three tutors usually remain assigned to each group throughout your degree.

Project

All our Chemistry courses have a major element of independent, supervised project work. In the final year of the BSc course you will work on a project in your preferred area of chemistry, and be allocated a topic to investigate or develop. Working under the guidance of an expert in the field, you will present results of your work orally and in writing. In the past, this has led to undergraduates co-authoring published papers.

Sut y caf fy nghefnogi?

Every student has three academic tutors, one of whom also acts as your personal tutor. You will see one of your tutors each week, either as part of a small tutorial group or on a one-to-one basis in a personal tutorial.  All staff operate an open-door policy, meaning you can always approach staff with issues, academic or otherwise.  

You will be given access to a comprehensive handbook appropriate to your year of study, containing details of the School’s procedures and policies.

We make extensive use of the University’s Virtual Learning Environment (Learning Central) to share information. 

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

Knowledge & Understanding:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate systematic knowledge and a critical comprehensive understanding of essential facts, concepts, principles and theories relating to the subject area of chemistry. Specifically:

 • Chemical terminology, nomenclature, conventions and units.
 • The structural feature and chemical behaviour of chemical elements and their compounds, including group relationships and trends within the Periodic Table.
 • The principles and procedures used in chemical analysis and the characterisation of chemical compounds, including the application of spectroscopies to the determination of structure and properties of chemical entities.
 • Theories describing structure, bonding, reactivity and chemical change and the relationship between microscopic and bulk properties of matter.
 • The properties and major types of chemical reaction of inorganic, organic, biological, organometallic and coordination compounds.
 • Mathematical knowledge in basic algebra and calculus and numerical manipulation appropriate for the analysis and evaluation of chemical problems.

Intellectual Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • The application of knowledge and understanding of the subject areas identified above to the solution of qualitative and quantitative problems of a familiar and unfamiliar nature.
 • Recognition and analysis of problems and strategies, criticise techniques applicable to their own advanced scholarship, and plan strategies for their solution.

Professional Practical Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate the ability to:

 • Plan and safely carry out standard laboratory procedures for preparation, purification, and analysis of a range of substances, and use appropriate instrumental techniques for their study.
 • Monitor chemical and physical properties or changes across a wide range of chemistry, by observation and measurement, and record, in a systematic and reliable fashion, documentation relating to these events in a manner appropriate for a professional chemist working in an academic or industrial situation.
 • Research, review and execute a project, selecting appropriate procedures from literature and knowledge, and proceed from the problem-recognition stage through to the evaluation and critical appraisal of outcomes.
 • Interpret data derived from laboratory observations and measurements in terms of their current significance and the theory underlying them, to assess their significance and place in context.
 • Present scientific material and arguments clearly and correctly, in writing and orally, to a range of audiences including peer-reviewed chemistry journals, seminars and colloquia.
 • Demonstrate computational, data-processing skills and electronic searching skills, relating to chemical information, data and the primary literature.

Transferable/Key Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate the ability to:

 • Communicate orally and in writing.
 • Apply information technology such as word processing, spreadsheets, data-logging and storage, web communication and chemical drawing packages.
 • Interact with other people and engage in team-working.
 • Plan and implement projects working towards a goal.
 •  Independently identify and undertake study needed for continuing professional development

 

 

Group of students working in laboratory
We encourage group working during our laboratory practicals..

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

Mae amrywiaeth o opsiynau o ran gyrfa yn agored i raddedigion cemeg. Mae llawer yn ymuno â’r diwydiant cemegion, tra bo eraill yn mynd i mewn i’r byd academaidd neu at sefydliadau’r llywodraeth. Mae nifer o raddedigion yn defnyddio’r hyfforddiant rhesymegol ac ymarferol a gawson nhw er mwyn mynd i feysydd marchnata, gwerthu, rheoli neu gyllid. Mae newyddiaduraeth wyddonol, cyhoeddi ac addysgu i gyd yn feysydd y gallech fynd i mewn iddynt. Felly hefyd, mae’r sgiliau penodol a gafwyd mewn labordai yn gallu bod yn gam tuag at waith yn y diwydiant gweithgynhyrchu.

Yn 2016/17, roedd 95% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a/neu astudiaethau pellach ymhen 6 mis ar ôl graddio. Roedd cyflogwyr graddedigion BSc yn cynnwys Hichrom Ltd, Johnson Matthey, Ceiswyr Patentau a Price Bailey LLP.

Gyrfaoedd graddedigion

 • Cemegydd Datblygu Cynnyrch
 • Dadansoddwr Patentau
 • Gwyddonydd Rheoli Ansawdd
 • Peiriannydd Cemegol
 • Ymchwilydd Academaidd

Lleoliadau

All students on this course will undertake a one-semester research project within a Cardiff Chemistry research laboratory.

There are additional opportunities for students who are interested in a placement abroad or in industry to transfer to the BSc Chemistry with a Year in Industry, the BSc Chemistry with a Placement Year Abroad, the MChem Chemistry with a Year in Industry, or the MChem Chemistry with a Placement Year Abroad courses.

Finally, there are a variety of opportunities to undertake summer research projects in Cardiff under academic staff supervision.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein brifysgol fyd-eang
icon-contact

Cysylltwch

Cysylltwch â ni am gymorth ac unrhyw gwestiwn sydd gennych
icon-pen

Sut i wneud cais

Sut i wneud cais am y cwrs hwn

Rhagor o wybodaeth


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.