Ewch i’r prif gynnwys

Bancio a Chyllid gyda Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol (BSc Econ)

 • Côd UCAS: 97K5
 • Derbyniad nesaf: Medi 2022
 • Hyd: 4 blwyddyn
 • Modd (astudio): Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod

Blwyddyn Mynediad

Pam astudio’r cwrs hwn

book

Dysgu gan y gorau

Byddwch yn elwa o arbenigedd a chefnogaeth staff ymchwil-weithredol mewn Ysgol sydd ar y brig am effaith ymchwil.

star

Cenhedlaeth newydd o feddylwyr

Ymchwiliwch i ddylanwadau cyfoes y farchnad stoc gan gynnwys technoleg, rheoleiddio a pholisi.

building

Ystafell fasnachu o’r radd flaenaf

Paratowch eich hun ar gyfer masnachu a rheoli risg mewn amgylchedd rheoledig gydag Investor Simulations, TRETS a Bloomberg.

briefcase

Blwyddyn ar leoliad

Cewch brofiad o ddiwydiant yn eich dewis faes; gan ddatblygu sgiliau a chysylltiadau i gyflymu eich gyrfa.

certificate

Nodwyd am ragoriaeth

Achrededig gan y Gymdeithas er Hyrwyddo Ysgolion Busnes Colegol (AACSB).

The Banking and Finance degree course is of particular interest to those wishing to enter the financial sector. It will provide you with the opportunity to acquire specialist economic knowledge of the operation of the monetary and financial sectors.

In addition to providing you with training relevant to the practice of banking and other financial careers, it also provides exemptions from certain examinations of the Chartered Institute of Bankers.
The programme will provide students with the necessary skills and knowledge, both theoretical and practical, through the professional placement year, to take on responsible positions early in a variety of careers in various sectors of banking and finance. 

Achrediadau

Maes pwnc: Economeg

 • academic-schoolYsgol Busnes Caerdydd
 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4674
 • MarkerRhodfa Colum, Cathays, Caerdydd, CF10 3EU

Gofynion mynediad

AAB-ABB

Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhynglwadol: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhyngwladol yn cael cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Sylwer bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy'n benodol i'r pwnc o hyd.

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

34-32 yn gyffredinol neu 666-665 mewn 3 phwnc HL.

DDD-DDM mewn Diploma Estynedig BTEC mewn Busnes.

Bydd yr Ysgol Academaidd yn ystyried derbyn Lefelau T ar gyfer y rhaglen hon fesul achos. Rhoddir ystyriaeth i'r radd / pwnc Lefel T a'r graddau/pynciau a gyflawnir ar lefel TGAU/Lefel 2.

Gallai cymwysterau eraill o'r DU gael eu derbyn, yn aml yn lle cymwysterau Safon Uwch, ond rhaid i ofynion pwnc gael eu bodloni. Os ydych chi'n cynnig cymwysterau na chyflawnir yn y DU, dylai ein harweiniad i gymwysterau cyfatebol eich galluogi i gyfrifo pa fath o gynnig rydych chi'n debygol o'i gael.

Cofiwch mai arweiniad cyffredinol yw hwn ac efallai bydd y gofynion mynediad ar gyfer rhai rhaglenni yn fanylach neu'n fwy penodol. Caiff hyn ei adlewyrchu yn y cynnig a gewch.

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 90 ar y cyfan gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen a 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

O leiaf 62 ar y cyfan gydag o leiaf 59 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

Mae'n rhaid eich bod chi wedi bod yn gweithio tuag at:

- Iaith Saesneg neu Gymraeg ar radd TGAU gradd C / 4 neu gyfwerth (fel Safon Uwch). Os oes angen fisa Myfyriwr arnoch, rhaid i chi sicrhau bod eich cymhwyster iaith yn cydymffurfio â gofynion UKVI.

- TGAU Mathemateg gradd B / 6 neu gymhwyster cyfatebol (pwnc a gradd). Os ydych chi'n cymryd Mathemateg Safon Uwch (neu gyfwerth), nid oes angen Mathemateg TGAU. Gellir derbyn Mathemateg Craidd hefyd yn lle TGAU Mathemateg.Nid ydym yn derbyn Meddwl yn Feirniadol, Astudiaethau Cyffredinol, Astudiaethau Dinasyddiaeth na phynciau cyfatebol tebyg eraill.

Byddwn yn derbyn cyfuniad o bynciau BTEC, Safon Uwch a chymwysterau eraill, yn amodol ar ofynion gradd a phwnc penodol y cwrs. 

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn. Os ydych chi'n destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro ar hyn o bryd a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau'ch astudiaethau yn llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu'ch cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • mynediad at gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrffyw
 • rhyddid i symud
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Cewch ragor o wybdoaeth am y broses ymgeisio yn ein polisïau derbyn myfyrwyr.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Myfyrwyr o'r DU ac Iwerddon

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £9,000 Dim
Blwyddyn dau £9,000 Dim
Blwyddyn tri (blwyddyn ryngosod) Ffi gostyngol Dim
Blwyddyn pedwar £9,000 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd eich ffioedd dysgu yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £19,700 Dim
Blwyddyn dau £19,700 Dim
Blwyddyn tri (blwyddyn ryngosod) Ffi gostyngol Dim
Blwyddyn pedwar £19,700 Dim

Gwybodaeth am ein ffioedd dysgu

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau blynyddoedd rhyngosod

Yn ystod blwyddyn ryngosod, (e.e. blwyddyn mewn diwydiant, blwyddyn ar leoliad neu flwyddyn dramor), bydd y ffi yn is. Cewch fanylion llawn ar ein tudalennau ffioedd.

Costau ychwanegol

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Strwythur y cwrs

The BScEcon Banking and Finance with a Professional Placement year course is a full-time four year course of study, involving both compulsory and optional modules.  You would normally attain 120 credits each year and 480 in total.

A significant proportion of the modules included in the programme are taught by the School’s Economics Section while certain modules, notably in year one, are taught by other sections of the School. 

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022

Blwyddyn un

Ym mlwyddyn un, byddwch yn cymryd dau fodiwl dwbl gorfodol ac un modiwl dwbl gorfodol arall fesul semester (Microeconomeg, a Macroeconomeg). Byddwch yn dewis dau fodiwl dwbl neu un modiwl dwbl yn ogystal â dau fodiwl unigol o'r rhestr ddewisol.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Applied Stats and Maths in Econ and BusinessBS150120 credydau
Introduction to AccountingBS150320 credydau
MicroeconomicsBS155120 credydau
MacroeconomicsBS165220 credydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Legal StudiesBS150520 credydau
Introduction to Management and OrganisationBS151010 credydau
Contemporary Economic IssuesBS154520 credydau
Economic HistoryBS154620 credydau
Fundamentals of FinanceBS161210 credydau

Blwyddyn dau

Ym mlwyddyn dau byddwch yn cymryd pedwar modiwl dwbl gorfodol a dau fodiwl pellach o'r rhestr ddewisol.

Blwyddyn tri: Blwyddyn Ryngosod

Caiff blwyddyn tri ei threulio ar Leoliad Proffesiynol. Gall hyn fod yn rhan hynod werthfawr o'ch rhaglen gan fod llawer o fanteision y gallwch eu cael ohoni:

 • gallwch gael cymorth drwy gydol y broses ymgeisio a recriwtio drwy weithdai wedi'u teilwra a chyngor un-i-un.
 • byddwch yn cael eich cefnogi tra byddwch ar leoliad. Mae'r rhan fwyaf o fyfyrwyr yn ymgartrefu yn eu lleoliadau yn gyflym iawn, ond rydym wrth law i helpu ac i roi cyngor os oes arnoch ein hangen ni.
 • dylai eich perfformiad academaidd wella - mae myfyrwyr sy'n cwblhau blwyddyn ar leoliad yn perfformio'n well yn eu blwyddyn olaf yn gyffredinol.
 • byddwch yn cael cipolwg ar sefydliad a gyrfa heb unrhyw ymrwymiadau tymor hir – gallai hyn eich helpu wrth gynllunio eich gyrfa yn y dyfodol.
 • mae’n bosibl y cewch fynd i mewn i sefydliad ar lefel uwch ar ôl cwblhau eich astudiaethau.
 • cewch gyfle i ennill arian wrth astudio.
 • byddwch yn datblygu sgiliau newydd ac yn ychwanegu at eich CV.

Dylid nodi nad yw derbyn y rhaglen hon yn gwarantu y cewch leoliad gwaith. Y myfyriwr sy'n bennaf gyfrifol am sicrhau lleoliad gwaith, ond gall ein tîm Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd eich cynorthwyo i ddod o hyd i rywbeth addas, ac wrth eich paratoi ar gyfer y broses ymgeisio a recriwtio.

Rydym yn eich cynghori'n gryf eich bod yn dechrau'r broses o ddod o hyd i leoliad cyn gynted â phosibl. Mae proses recriwtio llawer o gyflogwyr graddedig yn agor tua blwyddyn cyn i'r lleoliadau ddechrau mewn gwirionedd. Yn aml, mae nifer o gamau i fynd drwyddynt, gan gynnwys canolfannau profi ac asesu seicometrig, a gall y broses gyfan gymryd hyd at bedwar mis (weithiau'n hirach) o'r dechrau i'r diwedd; mae'n bwysig iawn eich bod yn dechrau chwilio'n gynnar.

Rydym yn annog pob myfyriwr yn gryf i ddod o hyd i leoliadau gwaith â thâl a'u trefnu. Fodd bynnag, byddwn yn ystyried lleoliadau di-dâl ar yr amod ei bod yn amlwg bod y profiad yn eich galluogi i fodloni deilliannau dysgu'r rhaglen, a'ch bod yn gwbl ymwybodol o unrhyw oblygiadau ariannol.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Professional PlacementBS4020120 credydau

Blwyddyn pedwar

Ym mlwyddyn pedwar byddwch yn cymryd tri modiwl dwbl gorfodol yn ogystal â dau neu dri modiwl pellach o'r rhestr ddewisol. Os ydych yn dewis dau fodiwl dwbl yn unig o'r rhestr ddewisol, bydd rhaid i chi hefyd gymryd y modiwlau unigol.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Financial EconomicsBS355420 credydau
International FinanceBS355520 credydau
Economics of BankingBS357120 credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Our teaching is heavily informed by research and combines academic rigour with practical relevance. While our internationally recognised faculty consists of academics who are at the forefront of knowledge within their field. They bring the lessons learned from their most recent research into the classroom, giving you access to critical business thinking and contemporary real life examples and scenarios.

We will provide your teaching and learning resources, and will be responsive to your needs and views. For your part, you will need to put in the necessary amount of work both during and outside formal teaching sessions, and make good use of the facilities provided.

Most modules involve a mixture of lectures and small group teaching (called classes, seminars, workshops or tutorials). 

Lectures provide an overview of the key concepts and frameworks for a topic, equipping you to carry out independent research for the seminars and to develop your own ideas. Seminars provide an opportunity for you to explore the ideas outlined in the lectures. Seminars may take various formats, including plenary group discussion, small-group work and student-led presentations.

Beth a ddisgwylir ohonof?

Students will be expected to attend all timetabled sessions and are also expected to engage in independent study.

Students are expected to adhere to the Cardiff University policy on Dignity at Work and Study.

Whilst on placement students are expected to comply with the School’s Code of Conduct for Placement Students as prescribed in the Professional Placement Handbook.

 

Sut y caf fy nghefnogi?

You will be allocated a personal tutor at the beginning of your studies. Normally, your personal tutor will teach on your own degree course and you will keep the same personal tutor throughout your course.

Your personal tutor will be able to give you advice on academic issues, including module choice and assessment. If you encounter any problems which affect your studies, your personal tutor should always be your first point of contact; she/he will be able to put you in touch with the wide range of expert student support services provided by the University and the Students' Union as appropriate. It is normally your personal tutor who writes references for job applications and therefore you should keep your personal tutor informed about how you are getting on. You are required to meet with your personal tutor three points during each academic year but you are also encouraged to get in touch with them at any other point if you need help or advice.

For day-to-day information, the staff of our Undergraduate Student Hub are available, in person, by telephone or by email, from 8am to 6pm each weekday during term time to answer your questions.

You will have access through the Learning Central website to relevant multimedia material, presentations, lecture handouts, bibliographies, further links, electronic exercises and discussion circles.

The University offers a range of services including the Careers Service, the Counselling Service, the Disability and Dyslexia Service, the Student Support Service, and excellent libraries and resource centres.

Feedback

We’ll provide you with regular feedback on your work. This comes in a variety of formats including oral feedback, personalised feedback on written work, and generic written feedback.

You will be given general feedback in relation to examinations following the May/June examination period and you will be able to discuss your overall performance with your personal tutor. 

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

As a result of engaging fully with this course, you will acquire and develop a range of valuable skills, both those which are discipline specific and more generic ‘employability skills’. These will allow you to:

 • grasp complex issues with confidence
 • ask the right questions of complex texts
 • have an imaginative appreciation of different views and options and analyse these critically
 • identify and apply relevant data
 • develop practical research skills
 • propose imaginative solutions of your own that are rooted in evidence
 • communicate clearly, concisely and persuasively in writing and speech
 • sourcing, interpreting and presenting relevant numerical information – to support the composition of projects reports and business cases
 • work to deadlines and priorities, managing a range of tasks at the same time
 • work as part of a team, developing a collaborative approach to problem-solving
 • use IT programmes and standard software packages, where appropriate
 • take responsibility for your own learning programme and professional development.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

Mae'r rhaglen radd Busnes yn cynnig ystod eang o sgiliau a gaiff eu cymeradwyo gan lawer o gyflogwyr yn sector breifat a'r sector gyhoeddus. Yn 2015/16, dywedodd 92% o raddedigion yr Ysgol oedd ar gael i weithio eu bod nhw mewn swydd a/neu astudiaethau pellach ymhen chwe mis ar ôl graddio.

Yn ogystal â Gwasanaeth Gyrfaoedd canolog y Brifysgol, mae ein myfyrwyr yn elwa o'r Gwasanaeth Gyrfaoedd a Lleoliadau ar y campws sy'n eu helpu i ddod o hyd i interniaethau, cyfleoedd gwaith a chael mynediad at hyfforddiant, canllawiau a chyngor sy'n benodol i'r diwydiant busnes.

Lleoliadau

Students are responsible for finding their own placements, though support will be given by the School’s employability team. Students unable to secure a suitable placement will be permitted to transfer to the equivalent ‘non-placement’ programme, assuming the relevant academic requirements are met. Placements can be conducted in English or in Welsh.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein brifysgol fyd-eang
icon-chat

Gofyn cwestiwn

Gofynnwch gwestiwn i ni neu siaradwch â'n tîm derbyn myfyrwyr.
icon-pen

Sut i wneud cais

Sut i wneud cais am y cwrs hwn

Rhagor o wybodaeth


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.