Ewch i’r prif gynnwys

Mathemateg gyda Blwyddyn o Leoliad Gwaith Proffesiynol (BSc)

Blwyddyn Mynediad


Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Mae hwn yn gyfuniad o Ystadegau ac Ymchwil Weithrediadol yn ogystal ag astudiaeth gyffredinol o Fathemateg mewn cwrs sydd wedi’i deilwra’n ofalus i anghenion y rhai sydd am gadw eu dewisiadau’n agored ac sy’n chwilio am gyfleoedd gyrfa ardderchog.

Cadwch le ar ddiwrnod agored

Trosolwg y cwrs

Ydych chi eisiau datblygu eich sgiliau meddal ac ennill profiad ymarferol wrth astudio?

Wrth ddilyn y fersiwn hon o’r BSc Mathemateg byddwch chi’n treulio eich trydedd flwyddyn mewn gwaith cyflogedig, yn fathemategydd neu’n ystadegydd mewn sefydliad yn y Deyrnas Unedig neu Ewrop, cyn dychwelyd i Gaerdydd ar gyfer blwyddyn olaf.  Gallwch chi ddilyn eich lleoliad mewn amrywiaeth eang o sefydliadau. Byddwn ni’n darparu cefnogaeth i’ch helpu i wneud cais am leoliad. 

Mewn marchnad swyddi gystadleuol i raddedigion, gall blwyddyn ar leoliad eich helpu i sicrhau sgiliau a phrofiad ychwanegol fydd yn sicrhau eich bod yn sefyll allan. Gallai eich helpu i sicrhau rôl barhaol ar ôl i chi raddio, yn ogystal â darparu cyd-destun byd go iawn i gefnogi eich astudiaethau.  Os nad ydych chi’n sicr pa lwybr gyrfa i’w ddilyn, mae’n gyfle gwych i archwilio’ch opsiynau a’ch helpu i wneud y penderfyniadau hanfodol hynny am eich dyfodol. 

Mae ein myfyrwyr presennol yn manteisio ar ein cysylltiadau diwydiant cryf ac yn cwblhau lleoliad cyffrous mewn cwmnïau, fel:

 • Cyllid a Thollau EM
 • Y Weinyddiaeth Amddiffyn
 • GIG Cymru
 • Nationwide
 • BAE Systems
 • IBM
 • Disney

Nodweddion nodedig

Lleoliad proffesiynol - Mae’r radd benodol hon yn caniatáu i chi dreulio blwyddyn yn gweithio mewn diwydiant lle gallwch chi sicrhau’r sgiliau meddal - gwaith tîm, rheoli amser, arweinyddiaeth - y mae cyflogwyr graddedigion yn chwilio amdanynt;

Cyfle i sicrhau dyfarniad proffesiynol - Os byddwch chi’n cwblhau’r cyfnod hyfforddiant proffesiynol gallwch gael eich ystyried ar gyfer dyfarniad Trwyddedu uwch City and Guilds (LCGI).

Boddhad Myfyrwyr- Cawson ni’r nifer uchaf o bleidleisiau o blith holl Brifysgolion Grŵp Russell ym mhrif gategori Boddhad Cyffredinol yn Arolwg Cenedlaethol y Myfyrwyr 2018;

Cynlluniau gradd hyblyg – Gallwch chi arbenigo mewn maes o’ch dewis, o fathemateg pur a chymhwysol a mathemateg ariannol, i ystadegau ac ymchwil weithrediadol.  Yn y rhan fwyaf o achosion, rydych chi’n rhydd i symud rhwng rhaglenni gradd ar ddiwedd blwyddyn un os bydd eich diddordebau’n newid;

Cymorth i fyfyrwyr-  Yn ogystal â chael eich tiwtor personol eich hun ar ddechrau’r flwyddyn gyntaf, byddwch hefyd yn cael mynediad i sesiynau tiwtorial wythnosol, labordai cyfrifiadur dan oruchwyliaeth a sesiynau galw heibio beunyddiol ar gyfer cefnogaeth un-i-un.

Côd UCASG105
Derbyniad nesafMedi 2019
Hyd4 blwyddyn
Modd (astudio)Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod

Gofynion mynediad

AAA-AAB including A in Maths.

Cymhwyster Prosiect Estynedig: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ) yn cael cynnig un radd yn is na’r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy’n benodol i’r pwnc o hyd

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

DD in any BTEC plus A in Maths at A-level. 

36 points including 6 in HL Maths or 666 in 3 HL's including Maths

Gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn. Cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn Ysgol Mathemateg.

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgôr.

TOEFL iBT

O leiaf 90 gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen ac 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

62 gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

You will require GCSE English at grade C or grade 4. Alternatively, IGCSE English First Language or English Second Language will be considered at grade C.

Dewis

There will be no interviews. Selection is based entirely on A level (or equivalent) performance. Contextual applicants will be guaranteed an offer and will be subject to additional consideration. All applicants will be invited to attend an Open day when they will visit the School of Mathematics. Offers will be made to all applicants who have the potential to satisfy the offer.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2019/20)

Ffioedd DysguBlaendal
£9,000Dim

Nodiadau:

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2019/20)

Ffioedd DysguBlaendal
£20,950Dim

Nodiadau:

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau blynyddoedd rhyngosod

Yn ystod blwyddyn ryngosod, (e.e. blwyddyn mewn diwydiant, blwyddyn ar leoliad neu flwyddyn dramor), bydd y ffi yn is. Cewch fanylion llawn ar ein tudalennau ffioedd.

Costau ychwanegol

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Strwythur y cwrs

In each year of the Programme, you will take Modules to the value of 120 credits. The first two years are spent studying Mathematics. The third year is spent on industrial placement and you return to complete your degree in year four

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2019/20. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2019

Blwyddyn un

You will take 120 credits in Mathematics. Most modules are compulsory but there is an element of choice allowing you to select between modules in Statistics, Mechanics and Finance. The modules in Mathematics cover the foundational areas of Calculus, Algebra, Analysis, Computing and Probability.

You’ll be required to pass all first year modules and achieve an average of at least 50% to proceed to the application stage. 

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Elementary Differential EquationsMA100110 credydau
GeometryMA100410 credydau
Foundations of Mathematics IMA100520 credydau
Foundations of Mathematics IIMA100620 credydau
Linear Algebra IMA100810 credydau
Introduction to Probability TheoryMA150010 credydau
Computing for MathematicsMA170110 credydau
Fundamental skills for University and BeyondMA190010 credydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Classical MechanicsMA130110 credydau
Statistical InferenceMA150110 credydau
Finance I: Financial Markets and Corporate Financial ManagementMA180110 credydau

Blwyddyn dau

Core modules in year two continue to build foundational knowledge in the areas of Calculus, Algebra and Analysis. There is a greater choice of optional modules, including pure and applied mathematics, statistics and finance. Additionally the subject of operational research is introduced. The modules you select will inform the choices available to you in year four.

You are required to pass a minimum of 100 credits to progress to the placement year.

The responsibility for securing a placement rests with the student and a placement cannot be guaranteed. If you are unable to obtain a placement, you will be transferred to the three year BSc Mathematics degree.

You are free to transfer to the BSc Mathematics degree scheme if you decide not to take the Placement year. Much of Year One is common to all of our degree schemes so transfer to another Maths degree is normally possible. 

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Complex AnalysisMA200310 credydau
Series and TransformsMA200410 credydau
Real AnalysisMA200610 credydau
Linear Algebra IIMA200820 credydau
Multivariable and Vector CalculusMA201020 credydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Algorithms and Data StructuresCM230320 credydau
Modelling with Differential EquationsMA023210 credydau
Operational ResearchMA026120 credydau
Introduction to Number Theory IMA201110 credydau
GroupsMA201310 credydau
Vibrations and WavesMA230310 credydau
Foundations of Probability and StatisticsMA250020 credydau
Numerical AnalysisMA270110 credydau
Finance II: Investment ManagementMA280010 credydau
Problem SolvingMA290010 credydau

Blwyddyn tri: Blwyddyn Ryngosod

Year three is spent in salaried employment, working as a mathematician and/or statistician at an organisation in the United Kingdom or Europe.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Industrial TrainingMA9999120 credydau

Blwyddyn pedwar

The modules available in the final year are closely aligned to the research interests of the School. There are no compulsory modules and your options are wide-ranging. As well as taught modules you can choose a 10-credit or 20-credit project, giving you the opportunity to develop communication and presentational skills and to learn how to apply your mathematical skills to an investigation of your choice.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut caf fy addysgu?

Teaching is carried out through lectures, small-group tutorials and examples classes. Mathematics is a hierarchical discipline so the structure of the course is systematic, building on fundamental understanding. Increased independent learning is encouraged throughout the course.

In all years the classes are used to discuss theoretical concepts and essential mathematical techniques. You are encouraged to undertake additional reading outside of timetabled classes and reflect upon assessments and feedback.

The first two years are focussed on providing a foundational understanding.  The final year covers a range of contemporary subject material, reflecting research interests in the School. Throughout the delivery of the programme, wherever possible, recent research results are used to illustrate and illuminate the subject.

In year one there are regular small-group tutorial sessions in all mathematics modules. Exercises are an integral part of all lecture-based modules, and these allow you to apply your knowledge and improve your problem-solving skills. Extra exercise or examples classes are currently held in all mathematics modules. In these a lecturer will discuss additional problems with you, give general oral feedback and model solutions for further reflection.

Sut y caf fy nghefnogi?

At the start of each year you will be given a guide to module aims, learning outcomes, methods of assessment, module syllabuses, and reading lists. You will be allocated a personal tutor, a member of the academic staff who will provide pastoral support and academic advice during your course.

All lecturing staff can be contacted by email and have either an ‘open door’ policy for students with specific queries about course material, or a system to book meeting times. The School Office can answer most administrative queries.

Further learning support is also available via the University wide Maths Support Service. This provides relaxed and informal daily drop-in sessions where students are encouraged to discuss any elements of their studies with a tutor on a one-to-one or small group basis.

While on placement, you will be visited a minimum of two times by Academic staff and Professional Services staff. There are named points of contact should you have any questions or problems.

Sut caf fy asesu?

Many modules have written examinations at the end of the autumn or spring Semesters, with some also having an element of continuous assessment. This may include problem-solving exercises, written reports, computer programs and oral presentations.  Feedback on progress is typically provided through a combination of discussion in class, written comments on submitted work and review of outline solutions to problems. You are encouraged to discuss any queries related to specific modules with individual lecturers.

The Professional Placement year is assessed via a combination of a report, a poster and an oral presentation. You are required to reflect upon and provide evidence for your progress in the areas of Professional Standards, Communication and Information Management, Leadership, Professional Development, Working with Others, and Managing Customer Relations. You submit monthly formative journal entries for which feedback will be provided, thereby monitoring your progress.

Feedback:

Written feedback and outline solutions on in-course assessment give you an opportunity to reflect on your progress. Further feedback is provided in examples classes and tutorials (in Year One) to review problems in more detail and discuss potential solutions. You should discuss any queries related to specific modules with individual lecturers. There are a number of further feedback mechanisms in place to support your study; please see “How will I be supported?” below.

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

The Learning Outcomes for this Programme describe what you will be able to do as a result of your study at Cardiff University. They will help you to understand what is expected of you. 

The Learning Outcomes for this Programme can be found below:

Knowledge & Understanding:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • An analytical approach to problem solving
 • An understanding of the ideas of proof, calculus, algebra, analysis and applied mathematics
 • An enhanced understanding of abstract mathematical concepts, logical arguments and deductive reasoning
 • Mathematical reasoning and manipulation

The Placement additionally:

 • Provides experience of applying mathematical concepts in an industrial environment
 • Makes you aware of professional and ethical responsibilities
 • Commitment to professional standards

Intellectual Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • The ability to formulate and solve mathematical models
 • The skills of using analytical and logical thinking to draw conclusions based on quantitative information.
 • Communication skills and the ability to communicate mathematical knowledge and understanding

The Placement year additionally allows you to demonstrate:

 • Self-reflection and motivation
 • Leadership
 • Self-direction in solving unseen problems

Professional Practical Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • Use of a number of modern software packages
 • Proficiency in performing experiments in laboratory classes, demonstrating analytical and investigative skills
 • The ability to assimilate and communicate detailed mathematical arguments
 • Report writing skills, the ability to write coherently and clearly and to give presentations.

The Placement Year allows you to demonstrate:

 • Use of software in an industrial setting

Transferable/Key Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • Logical reasoning
 • Independent thinking
 • Critical thinking
 • The ability to apply mathematical skills to solve problems
 • Use of information technology and library resources
 • Time and workload management
 • Working with others
 • Self management and organisational skills.

The Placement Year allows you to demonstrate:

 • Work experience in a Maths related job

Gyrfaoedd

Rhagolygon gyrfa

Gallwch ddefnyddio’ch BSc mewn Mathemateg yn llwybr i’r gweithlu, lle gallech gwrdd â’n cynfyfyrwyr yn gweithio mewn swyddi traddodiadol fel addysgu, gwaith actiwari, a chyfrifeg, yn ogystal â TG, ymchwil fferyllol, peirianneg a mwy.  Fel arall, efallai byddwch chi’n dewis ehangu eich opsiynau gyrfa i gynnwys ystod o feysydd cysylltiedig trwy gwblhau astudiaethau ôl-raddedig yn y gwyddorau, cyfrifiadureg neu beirianneg.

Yn 2017-18, dywedodd 89% o raddedigion yr Ysgol a oedd ar gael i weithio eu bod mewn cyflogaeth a/neu astudiaethau pellach ymhen chwe mis ar ôl graddio. Mae rhai o’n cynfyfyrwyr bellach yn gweithio yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) a’r Swyddfa Feteorolegol.

Cefnogaeth Gyrfaoedd Mathemateg

Yn semestr gwanwyn eich blwyddyn gyntaf, bydd amrywiaeth o ddosbarthiadau meistr ar gael i chi i helpu i gefnogi eich rhagolygon gyrfa i’r dyfodol.  Mae’r dosbarthiadau’n ymdrin â phrofiad gwaith, CV a llythyrau esboniadol, ffurflenni cais, technegau cyfweliad, a chyflwyniad i LinkedIn.

Mae gennym ni fwrdd swyddi myfyrwyr sy’n cael ei ddiweddaru’n rheolaidd, gydag amrywiaeth o gyfleoedd i raddedigion, gwirfoddoli, interniaethau a lleoliadau.  Ar ben hynny, rydym ni’n trefnu rhaglen lawn o gyflwyniadau gan fyfyrwyr a chyflogwyr bob blwyddyn gyda chyflogwyr fel Grŵp Bancio Lloyds, HSBC, PwC, Sefydliad a Chyfadran yr Actiwarïaid, Sainsburys, Network Rail, GSK, y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS), Llywodraeth Cymru, y Weinyddiaeth Amddiffyn, Dŵr Cymru, a’r Swyddfa Feteorolegol.

Mae'r Ysgol Mathemateg hefyd yn cynnig Rhaglen Sgiliau Rheoli Gyrfa, cyflwyniadau gan fyfyrwyr sy'n dychwelyd o fyd gwaith, yn ogystal ag amrywiaeth o wobrau a ddyfarnir am gyflawniad academaidd.

Swyddi

 • Finance manager
 • Lecturer
 • Risk analyst
 • Statistician

Lleoliadau

A one year work placement is available on this programme,  to be taken after you have completed year two.

You will have support to apply for placements that appeal to you from a wide range of industrial partners. Placements are available in Cardiff, across the UK and also internationally and most have competitive salaries.

 Recent placement providers have included: CGI, Department for Business, Energy and Industrial Strategy, Goldman Sachs, Ministry of Defence, National Air Traffic Service and Walt Disney.

 When you are on placement, your work will be directly supervised by your placement provider. You will be working on real problems and using mathematics to produce results. You will also have close contact with our placement coordinators so they can discuss your progress and ensure you get the most out of the year. This will include visits as well as regular email contact.

 We will support you in preparing for your work placement through a range of skills development programmes. 

Astudio yn Gymraeg

Mae hyd at 36% o'r cwrs hwn ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg. Cysylltwch â'r Tiwtor Derbyn am wybodaeth bellach.

icon-academic

Diwrnod agored nesaf i israddedigion

Gwanwyn 2020

icon-international

Rhyngwladol

icon-contact

Cysylltwch â ni

icon-pen

Sut i wneud cais