Ewch i’r prif gynnwys

Derbyn cymwysterau

Rydym ni’n derbyn amrywiaeth eang o gymwysterau ar gyfer mynediad i’n cyrsiau israddedig.

Mynediad i Addysg Uwch

Rydym yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n cynnig y cymhwyster Mynediad i AU ar y mwyafrif o gyrsiau (gall gofynion pwnc fod yn berthnasol). Dylai ymgeiswyr gynnwys eu holl hanes addysgol ar eu cais a chyflenwi datganiad personol sy'n cynnwys eu cymhelliant i ddilyn cwrs Mynediad. Dylai ymgeiswyr sydd â diddordeb mewn Peirianneg neu Optometreg wneud cais i'r fersiwn o'r cwrs sy'n cynnwys blwyddyn ragarweiniol neu flwyddyn sylfaen. Nid yw'r cwrs Mynediad yn dderbyniol ar gyfer mynediad i'r Deintyddiaeth neu Feddygaeth.

Bagloriaeth Sgiliau Uwch Cymru/Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru

Rydym yn derbyn Bagloriaeth Sgiliau Uwch Cymru/ Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru ar gyfer mynediad i'n holl raglenni gradd israddedig sy'n gyfwerth ag un lefel A ar yr un radd.

Os ydych yn astudio'r naill gymhwyster neu'r llall ar y cyd â tair lefel A, bydd unrhyw gynnig a gewch ar gyfer mynediad yn hyblyg, gan ganiatáu i chi fodloni'r graddau sydd eu hangen naill ai o'r Fagloriaeth a dwy lefel A penodedig neu ofynion gradd ar gyfer tair Safon Uwch. Bydd unrhyw ofynion pwnc-benodol hefyd yn cael eu nodi yn y cynnig.

Cymwysterau eraill yn lle Mathemateg Lefel 2 (TGAU)

Pan fydd TGAU Mathemateg yn ofyniad mynediad, oni nodir yn wahanol yng ngofynion mynediad penodol rhaglenni, byddwn yn derbyn:

  • TGAU Mathemateg a TGAU Mathemateg (Rhifedd) ar sail gyfartal
  • Mathemateg Graidd (sy'n cyfateb i lefel UG). Mae pedwar math o gymwysterau Mathemateg Graidd:
    • Tystysgrif Astudiaethau Mathemategol Lefel 3 AQA
    • Tystysgrif Mathemateg yn ei Chyd-destun Lefel 3 Pearson Edexcel
    • Tystysgrif Mathemateg Graidd A Lefel 3 OCR (MEI)
    • Tystysgrif Mathemateg Graidd B Lefel 3 OCR (MEI)

Mathemateg Safon Uwch a Mathemateg Safon Uwch (Pur a Chymhwysol).

Cymwysterau eraill yn lle Mathemateg Lefel 3 (Safon Uwch)

Rydym yn derbyn Mathemateg Safon Uwch, Mathemateg Safon Uwch (Pur a Chymhwysol), Mathemateg ac Ystadegau Pur Safon Uwch, a Mathemateg ac Ystadegau Safon Uwch ar sail gyfartal wrth ystyried ceisiadau pan fydd Mathemateg Safon Uwch yn ofyniad mynediad, oni nodir yn wahanol yng ngofynion mynediad penodol rhaglenni.

Cambridge Pre-U

Rydym yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy’n cynnig cymhwyster Diploma Cambridge Pre-U a bydd yn ffurfio ei chynigion ar sail sy’n cyfateb â 3 chymhwyster Safon Uwch. Byddwn hefyd yn derbyn Prif Bynciau Pre-U yn lle pynciau Safon Uwch ac eithrio Persbectifau Byd-eang ac Ymchwil Annibynnol.

Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhyngwladol (EPQ/IPQ)

Rydym yn ceisio cefnogi ymgeiswyr sy'n dilyn y cymhwyster EPQ/IPQ drwy gydnabod A yn y cymhwyster EPQ/IPQ i ostwng y gofynion mynediad o un radd ar gyfer ymgeiswyr sy'n astudio Safon Uwch (a Thystysgrif Her Sgiliau Uwch Bagloriaeth Cymru/Bagloriaeth Cymru), ar gyfer pob rhaglen bar Deintyddiaeth (BDS), Meddygaeth (MBBCh) a'r DipHE mewn Hylendid Deintyddol.

Er enghraifft, byddai AAB Lefel A yn cynnig i ymgeisydd sy'n cymryd yr EPQ/IPQ yn cael ei newid i "AAB o 3 Safon Uwch neu ABB o 3 Safon Uwch a gradd A yn yr EPQ/IPQ.

Gellir ystyried cymwysterau eraill sy'n cael eu cymryd ochr yn ochr ag EPA/IPQ lle gellir gostwng cynnig yn ôl yr hyn sy'n cyfateb i un radd Safon Uwch neu gellir ystyried cyrhaeddiad yn y cymhwyster EPQ/IPQ pan fyddwn yn derbyn eich holl ganlyniadau.

Sgiliau Allweddol

Rydym ni’n croesawu tystiolaeth o gymhwysedd mewn Sgiliau Allweddol yn frwd ac yn dymuno annog ymgeiswyr i amlygu unrhyw sgiliau o’r fath yn eu cais. Fodd bynnag, ar gyfer y mwyafrif o raglenni gradd, nid ydym yn cynnwys llwyddiant yn y cymhwyster Sgiliau Allweddol yn ein gofynion mynediad ffurfiol.

Cymwysterau ‘Higher’ ac ‘Advanced’ yr Alban

Bydd cymwysterau ‘Higher’ ac ‘Advanced Higher’ yr Alban yn cael eu hystyried at ddibenion mynediad at flwyddyn 1 ein rhaglenni israddedig. Er mwyn rhoi syniad ichi o'r graddau y bydd eu hangen arnoch, rydym wedi cynnwys canllawiau y gellir ei gymharu yn unol â gofynion mynediad nodweddiadol Safon Uwch a restrir ar dudalennau cyrsiau israddedig y Brifysgol.

Lefelau T

Ym mis Medi 2020 cyflwynwyd Lefelau T yn Lloegr. Rydym yn gallu derbyn Lefelau T ar gyfer mynediad i'r rhan fwyaf o'n rhaglenni israddedig, yn amodol ar ofynion gradd a phynciau penodol. Gweler gofynion mynediad rhaglen unigol i gael rhagor o fanylion am feini prawf derbyn.

Diplomâu Cymhwysol Lefel 3 CBAC

Rydym yn derbyn Diploma Cymhwysol Lefel 3 CBAC gradd A* i E ar gyfer mynediad i bob un o'n rhaglenni gradd israddedig, yn gyfwerth ag un cymhwyster Safon Uwch ar yr un radd. Bydd y cynnig hefyd yn nodi unrhyw ofynion o ran pynciau penodol.

Rydym yn derbyn Diploma Cymhwysol Lefel 3 CBAC gradd D* i P ar gyfer mynediad i bob un o’n rhaglenni gradd israddedig, yn gyfwerth ag un cymhwyster Safon Uwch ar y graddau isod:

Diploma Cymhwysol CBACYn gyfwerth â Safon Uwch
D*A*
DA
DB
MC

Bydd y cynnig hefyd yn nodi unrhyw ofynion o ran pynciau penodol.