Ewch i’r prif gynnwys

Seiciatreg

Mae'r cwrs yn addas ar gyfer gweithwyr meddygol proffesiynol a gweithwyr iechyd proffesiynol eraill sy’n dymuno meithrin gwybodaeth drylwyr o’r syniadau a’r arferion cyfredol ym maes seiciatreg.

Mae modiwlau annibynnol yn ffordd wych o wella eich gwybodaeth a chyfrannu at bortffolio eich datblygiad proffesiynol parhaus. Bydd cwblhau pob modiwl yn llwyddiannus yn rhoi credyd sefydliadol ichi, ond nid diben y modiwlau annibynnol a restrir yma yw gweithio tuag at gymhwyster penodol (e.e. PGCert/PgDip/MSc). Os hoffech chi astudio er mwyn ennill cymhwyster a enwir, edrychwch ar ein MSc Seiciatreg.

Maes meddygaeth yw seiciatreg y bydd pob gweithiwr gofal iechyd proffesiynol yn dod ar ei draws yn aml drwy gydol ei yrfa. Boed yn achos ysgafn o straen ac iselder neu salwch seiciatrig mwy difrifol, mae ein dealltwriaeth glinigol o'r cyflyrau hyn wedi gwella'n aruthrol yn ystod y degawdau diwethaf.

Mae gan ymchwil ar y ffactorau genetig, biolegol, niwrowybyddol ac amgylcheddol sy'n dylanwadu ar nifer yr achosion o salwch seiciatrig yn y boblogaeth gyffredinol yn cael effaith uniongyrchol ar y ffordd rydyn ni’n defnyddio ein hymarfer dyddiol yn glinigol. Oherwydd natur gymhleth salwch seiciatryddol, byddai gwell dealltwriaeth o seiciatreg o fudd i weithwyr proffesiynol sy'n gweithio mewn meysydd sy'n gysylltiedig â seiciatreg a/neu'n debygol o ddod i gysylltiad â salwch seiciatryddol yn rheolaidd.

Gan ein bod yn sefydliad ymchwil byd-enwog ym maes seiciatreg, seicoleg a niwrowyddoniaeth, mae Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd yn falch o gynnig y modiwlau annibynnol hyn.

Bydd pob modiwl annibynnol ar Lefel 7, sydd â 20 credyd, yn digwydd unwaith pob blwyddyn academaidd, ac mae’n cael ei gynnal ar-lein yn rhan-amser ar sail dysgu o bell. Mae'r modiwlau e-ddysgu hyn yn defnyddio rhyngwyneb gwe modern sy'n gydnaws ag ystod eang o ddyfeisiau electronig, boed yn gyfrifiaduron personol neu lechenni. Bydd myfyrwyr yn cael gweld darlithoedd wedi'u recordio gan arbenigwyr pwnc, fideos o gyfweliadau â chleifion, tiwtorialau rhyngweithiol ar-lein, strategaeth asesu wedi'i moderneiddio a hyblyg, gwerslyfrau ar-lein ac e-adnoddau.

Yn y modiwl hwn, bydd myfyrwyr yn dysgu sut i wneud diagnosis a rheoli cleifion ag anhwylderau sy'n gysylltiedig â gorbryder ac ofn yn ogystal ag anhwylderau gorfodaeth obsesiynol, datgysylltiol ac iselhaol. Bydd y myfyrwyr hefyd yn dysgu'r seicoleg, y ffarmacoleg, y niwrowyddoniaeth a’r geneteg sy'n sail i’r diagnosis a sut i reoli'r mathau hyn o salwch.

Bydd y modiwl yn canolbwyntio ar brif nodweddion seiciatreg, gyda’r pwyslais ar Feddyginiaeth sy’n seiliedig ar Dystiolaeth a’i ddiben yw rhoi'r galluoedd academaidd y mae eu hangen ar y myfyriwr i ymarfer seiciatreg ar y lefel uchaf un.

Yn y modiwl hwn, bydd myfyrwyr yn dysgu sut i wneud diagnosis a rheoli cleifion â sgitsoffrenia neu anhwylderau seicotig sylfaenol eraill ac anhwylderau deubegwn ac anhwylderau cysylltiedig. Bydd y myfyrwyr hefyd yn dysgu'r seicoleg, y ffarmacoleg, y niwrowyddoniaeth a’r geneteg sy'n sail i’r diagnosis a sut i reoli'r mathau hyn o salwch.

Bydd y modiwl yn canolbwyntio ar brif nodweddion seiciatreg, gyda’r pwyslais ar Feddyginiaeth sy’n seiliedig ar Dystiolaeth a’i ddiben yw rhoi'r galluoedd academaidd y mae eu hangen ar y myfyriwr i ymarfer seiciatreg ar y lefel uchaf un.

Yn y modiwl hwn, bydd y myfyrwyr yn dysgu sut i wneud diagnosis a rheoli cleifion â mathau gwahanol o syndrom dementia, anhwylderau deffro cwsg, anhwylderau bwyta ac anhwylderau'r pwerperïwm ac anhwylderau seicorywiol. Bydd y myfyrwyr hefyd yn dysgu'r seicoleg, y ffarmacoleg, y niwrowyddoniaeth a’r geneteg sy'n sail i’r diagnosis a sut i reoli'r mathau hyn o salwch.

Bydd y modiwl yn canolbwyntio ar brif nodweddion seiciatreg, gyda’r pwyslais ar Feddyginiaeth sy’n seiliedig ar Dystiolaeth a’i ddiben yw rhoi'r galluoedd academaidd y mae eu hangen ar y myfyriwr i ymarfer seiciatreg ar y lefel uchaf un.

Yn y modiwl hwn, bydd y myfyrwyr yn dysgu sut i adnabod arwyddion anhwylderau organig yr ymennydd sy'n achosi symptomau seiciatrig a sut i reoli'r symptomau seiciatrig hynny. Bydd y myfyrwyr yn dysgu sut i adnabod a rheoli mathau seiciatrig o salwch mewn pobl ag anabledd deallusol. Ymdrinnir yn fanwl ag anhwylderau penodol megis epilepsi a deliriwm. Bydd y myfyrwyr hefyd yn dysgu am y niwroleg, y niwroanatomeg, y niwrobatholeg a’r niwroseiciatreg sy'n gysylltiedig ag anhwylderau genetig a chlefydau organig yr ymennydd gan gynnwys tiwmorau, anafiadau corfforol a mathau o salwch niwrolegol sy'n sail i’r diagnosis a sut i reoli'r mathau hyn o salwch.

Bydd y modiwl yn canolbwyntio ar brif nodweddion seiciatreg, gyda’r pwyslais ar Feddyginiaeth sy’n seiliedig ar Dystiolaeth a’i ddiben yw rhoi'r galluoedd academaidd y mae eu hangen ar y myfyriwr i ymarfer seiciatreg ar y lefel uchaf un.

Yn y modiwl hwn, bydd y myfyrwyr yn dysgu sut i wneud diagnosis a rheoli troseddwyr ag anhwylder meddwl, cleifion ag anhwylderau personoliaeth neu anhwylderau meddwl oherwydd camddefnyddio sylweddau. Bydd y myfyrwyr hefyd yn dysgu'r seicoleg, y ffarmacoleg a’r niwrowyddoniaeth sy'n sail i ddiagnosis a sut i reoli'r mathau hyn o salwch yn ogystal ag agweddau ar gyfraith y DU fel y bo'n berthnasol i seiciatreg.

Bydd y modiwl yn canolbwyntio ar brif nodweddion seiciatreg, gyda’r pwyslais ar Feddyginiaeth sy’n seiliedig ar Dystiolaeth a’i ddiben yw rhoi'r galluoedd academaidd y mae eu hangen ar y myfyriwr i ymarfer seiciatreg ar y lefel uchaf un.

Yn y modiwl hwn, bydd y myfyrwyr yn dysgu sut i wneud diagnosis a rheoli salwch meddwl plant a phobl ifanc gan gynnwys y mathau hynny o salwch sy'n datblygu yn ystod plentyndod megis anhwylder diffyg canolbwyntio a gorfywiogrwydd ac anhwylder ar y sbectrwm awtistig. Bydd y myfyrwyr hefyd yn dysgu'r seicoleg a'r ffarmacoleg sy'n sail i ddiagnosis a sut i reoli'r mathau hyn o salwch

Bydd y modiwl yn canolbwyntio ar brif nodweddion seiciatreg, gyda’r pwyslais ar Feddyginiaeth sy’n seiliedig ar Dystiolaeth a’i ddiben yw rhoi'r galluoedd academaidd y mae eu hangen ar y myfyriwr i ymarfer seiciatreg ar y lefel uchaf un.

Lluniwyd y modiwl yn benodol ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol sydd â chefndir clinigol sy'n gweithio mewn lleoliadau iechyd meddwl/seiciatryddol ar hyn o bryd. Mae'r modiwl yn cael ei ddatblygu yn unol â chanllawiau a gyhoeddwyd gan Goleg Brenhinol y Seiciatryddion a'r Gyfadran Arweinyddiaeth a Rheolaeth Feddygol.

Bydd y myfyrwyr yn dysgu am strwythur sefydliadol gwasanaethau iechyd meddwl a seiciatrig Gwasanaeth Iechyd Gwladol y DU (GIG) ac ystyried yr amryw o rolau sydd gan weithwyr gofal iechyd proffesiynol sy'n rhan o'r tîm amlddisgyblaethol (MDT). Bydd y modiwl yn canolbwyntio ar sut mae aelodau'r tîm amlddisgyblaethol (MDT) yn gweithio gyda'i gilydd i ddarparu gofal o safon sy'n canolbwyntio ar y claf, a sut y dangoswyd bod arweinyddiaeth effeithiol yn arwain at ddeilliannau dymunol ym maes gofal cleifion.

Lluniwyd y modiwl ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb penodol mewn datblygiadau ymchwil blaengar ym maes iechyd meddwl. Mae'r modiwl yn cael ei lywio gan ddatblygiadau cyfredol ym maes ymchwil seiciatrig yn sgil cyflwyno’r datblygiadau hyn mewn cyfnodolion gwyddonol a adolygwyd gan gymheiriaid a chynadleddau cenedlaethol a rhyngwladol. Gan y byddwn yn canolbwyntio ar ymchwil ddiweddar, bydd y pynciau yn hynod ddeinamig ac yn cael eu diweddaru'n flynyddol.

Bydd y myfyrwyr yn dysgu am ymchwil seiciatrig ddiweddar ac yn ei harfarnu'n feirniadol, a hynny yng nghyd-destun ystod o bynciau sy'n ymwneud â modiwlau MET461-466 yn ogystal â’r agweddau methodolegol sy’n rhan o’u hyfforddiant meddygaeth ar sail tystiolaeth ar draws y modiwlau. Byddant yn datblygu ymwybyddiaeth o ddulliau a safbwyntiau ymchwil gwahanol, gan gynnig prosiectau ymchwil at y dyfodol ac yn cynnal trafodaethau gwybodus o safon.

Rydyn ni’n cadw'r hawl i ganslo modiwlau unigol. Gallai hyn ddigwydd os na fydd digon wedi cofrestru ar gwrs neu os bydd newid yn yr amgylchiadau. Digwydd hyn gan fod angen lleiafswm o fyfyrwyr ar rai modiwlau cyn y gellir eu cynnal. Diben hynny yw sicrhau y gellir cynnal addysg o safon briodol. Pan fydd hyn yn digwydd byddwn yn rhoi ad-daliad llawn neu rannol, gan ddibynnu ar a gynhaliwyd unrhyw ddosbarthiadau.

Gofynion mynediad

Fel arfer, bydd myfyrwyr sy'n dymuno ymrestru ar y rhaglen hon yn meddu ar radd gychwynnol mewn meddygaeth a ddyfarnwyd gan sefydliad cydnabyddedig.

Byddwn yn ystyried graddedigion yn y meysydd astudio canlynol hefyd: seicoleg, nyrsio neu unrhyw bwnc cysylltiedig ym maes gofal iechyd neu wyddor fiolegol. Gellir hefyd ystyried graddedigion o ddisgyblaethau eraill

Yn ôl disgresiwn y Brifysgol, gellir derbyn myfyrwyr nad ydynt yn raddedigion hefyd ar y modiwl a gynigir, ar yr amodau canlynol:

  • Rydych wedi dal swydd gyfrifol sy'n berthnasol i'r cwrs am o leiaf ddwy flynedd.

neu

  • o dan amgylchiadau eithriadol, bernir eich bod yn gallu dangos sgiliau cyfatebol sy'n ddigonol i fodloni gofynion y cwrs.

Sut i wneud cais

Cysylltwch â’n Tîm Derbyn Ôl-raddedigion a Addysgir i gael manylion am sut i wneud cais.

Cyllid a ffioedd

Ewch i’n tudalennau ffioedd dysgu mewn perthynas â’r rhaglenni hyn.

Tîm Derbyn Ôl-raddedig a Addysgir

Yr Ysgol Meddygaeth