Ewch i’r prif gynnwys

Compound Semiconductor Manufacturing

Rydym yn falch o gynnig detholiad o fodiwlau ôl-raddedig a addysgir y gellir eu dewis yn unigol.

Mae'r modiwlau hyn yn addas ar gyfer graddedigion neu ymarferwyr profiadol sy'n gweithio gyda lled-ddargludyddion cyfansawdd, sy'n edrych i uwchsgilio neu wella eu gyrfa, ac sy'n hapus i astudio ochr yn ochr â myfyrwyr MSc rhaglen lawn.

Dewisir y modiwlau annibynnol hyn o'r MSc mewn Ffiseg Lled-ddargludyddion (Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth) ac MSc mewn Electroneg Lled-ddargludyddion Cyfansawdd (Ysgol Peirianneg).

Credydau

Modiwl 10 credyd (cyfeirnod PXT301)

Dyddiadau

Semester yr Hydref. Cysylltwch â ni i gael y wybodaeth ddiweddaraf am yr amserlen.

Cost

 • £540 (i fyfyrwyr y DU)
 • £1,220 (i fyfyrwyr rhyngwladol)

Asesu

50% arholiad, 50% asesiad ysgrifenedig.

Disgrifiad amlinellol

 • Cyflwyno hanfodion technegau saernïo lled-ddargludyddion cyfansawdd.
 • Ymgyfarwyddo myfyrwyr â'r cyfleusterau a'r offer saernïo diweddaraf sydd ar gael yng Nghaerdydd ac yn Sefydliad y Lled-ddargludyddion Cyfansawdd.
 • Paratoi myfyrwyr i ymgymryd â hyfforddiant mewn cyfleusterau lled-ddargludyddion diwydiannol ac academaidd.
 • Cyflwyno'r adnoddau o'r radd flaenaf mewn technegau saernïo micro a nano.
 • Caniatáu i fyfyrwyr ymgymryd â phrosiect sy'n gysylltiedig â saernïo yn hyderus.

Amcanion

  Ar ôl cwblhau'r modiwl, dylai myfyriwr allu gwneud y canlynol:

 • Disgrifio a deall prosesau a gweithdrefnau saernïo micro a nano a'r ffiseg sy'n sail iddynt.
 • Dadansoddi weithdrefnau hysbys a'u haddasu i syntheseiddio rhai newydd, gan ddewis yr adnoddau mwyaf priodol i'w cyflawni.
 • Cydweithio a rhyngweithio'n effeithiol ag arbenigwyr saernïo gan ddefnyddio gwybodaeth ac iaith briodol er mwyn datblygu a dysgu gweithdrefnau newydd.
 • Datblygu technegau a gweithdrefnau newydd drwy ddadansoddi ac addasu rhai hysbys.
 • Dadansoddi strwythurau mympwyol a chyrchu eu gallu i weithgynhyrchu, gan ystyried graddfa, deunyddiau ac ystyriaethau eraill.
 • Trafod prosiectau saernïo posibl yn hyderus gydag arbenigwyr blaenllaw gan ddefnyddio gwybodaeth ac iaith dechnegol briodol.
 • Gwybod am ffowndrïau sydd ar gael a sut i gael mynediad atynt.

Dull cyflwyno

Darlithoedd 8 awr x 2, darlithoedd gwadd 2 awr, aseiniadau, aseiniad grŵp, labordy a thaith ystafell lân.

Cynnwys y maes llafur

 • Twf a Dyddodiad: dulliau twf epitacsiol dyddodiad anwedd cemegol organig metel (MOCVD), epitacsi pelydr moleciwlaidd (MBE) a dyddodiad haen atomig (ALD); dulliau dyddodi deunydd dyddodi anwedd cemegol gyda chymorth plasma (PECVD), anweddiad thermol, anweddiad pelydr-e, 'sputtering', gwydrau troelli.
 • Lithograffeg ac ysgythru/creu a chodi: dulliau patrymu lithograffeg optegol, lithograffeg dwfn uwch-fioled, lithograffeg pelydr-e; gosod a dylunio masgiau; technegau ysgythru sych ysgythriad ïon adweithiol (RIE), ysgythriad plasma wedi'i gyplysu'n anwythol (ICP), ysgythriad trawst ïon â chymorth cemegol (CAIBE); technegau ysgythru gwlyb.
 • Ffowndrïau: rhediadau waffer aml-ddefnyddiwr; rheolau dylunio a gwirio rheolau dylunio; rhagfynegiad/dilysiad mwgwd/cynllun.
 • Enghreifftiau: ffugio dyfais canllaw tonnau; ffugio LED; ffugio dyfais optoelectroneg gymhleth.

Credydau

Modiwl 10 credyd (cyfeirnod PXT302)

Dyddiadau

Semester y Gwanwyn Cysylltwch â ni i gael y wybodaeth ddiweddaraf am yr amserlen.

Cost

 • £540 (i fyfyrwyr y DU)
 • £1,220 (i fyfyrwyr rhyngwladol)

Asesu

50% arholiad, 50% asesiad ysgrifenedig

Disgrifiad amlinellol

 • Adeiladu ar sylfaen Electromagneteg a ffiseg cyflwr solet a gafwyd mewn Ffiseg Israddedig
 • Cyflwyno'r cysyniadau sylfaenol sy'n sail i ffotoneg Lled-ddargludyddion Cyfansawdd
 • Datblygu gwybodaeth sylfaenol am ddyfeisiau ffotoneg
 • Cyflwyno myfyrwyr i broblemau ymchwil cyfredol mewn Ffotoneg Lled-ddargludyddion Cyfansawdd
 • Paratoi myfyrwyr i ymgymryd â phroblem ymchwil ffotoneg yn hyderus.

Amcanion

Ar ôl cwblhau'r modiwl, dylai myfyriwr allu gwneud y canlynol:

 • Disgrifio a deall gweithrediad dyfeisiau ffotoneg Lled-ddargludyddion Cyfansawdd o'r radd flaenaf fel LEDs, celloedd solar a laserau
 • Cymhwyso theori canllaw tonnau, opteg aflinol, opteg cwantwm a ffiseg lled-ddargludyddion i ddylunio dyfeisiau o'r fath o'r egwyddorion cyntaf
 • Addasu swyddogaethau ffotoneg hysbys i systemau a deunyddiau Lled-ddargludyddion Cyfansawdd newydd
 • Trafod yn hyderus prosiectau ac atebion posib i broblemau ymchwil gydag arweinwyr yn y maes gan ddefnyddio iaith dechnegol briodol
 • Deall a dadansoddi papurau ymchwil a chyhoeddiadau ym maes ffotoneg yn feirniadol
 • Dylunio strategaethau gwyddonol i wella perfformiad dyfeisiau ffotoneg Lled-ddargludyddion Cyfansawdd.

Amcanion

Darlithoedd (7 awr x 2), dosbarthiadau datrys problemau (4 awr), ymarferion wedi'u marcio, aseiniad mawr (adroddiad ysgrifenedig neu gyflwyniad llafar ar bapur ymchwil).

Cynnwys y maes llafur

Ffotoneg Goddefol:

 • Hafaliadau Maxwell a theori canllaw tonnau
 • Opteg aflinol (effaith electro-optig, effaith Kerr, amsugno dau ffoton)
 • dylunio a gweithredu tonnau canllaw tonnau/ switshis ffotoneg/cyplyddion
 • ffynonellau ffoton sengl (herodrol a chydlynol)
 • opteg gwantwm

Dyfeisiau ffotoneg gweithredol:

 • strwythur band, electronau a thyllau, dopio a chyffyrdd p-n
 • heterostrwythurau a chyfyngiant cwantwm
 • deuodau allyrru golau
 • laserau
 • celloedd solar a chysyniadau datblygedig
 • ffynonellau ffoton sengl (dotiau cwantwm a chanol yn cynnwys nitrogen).

Er mwyn helpu myfyrwyr i ddatblygu sgiliau cydweithredol a sgiliau datrys problemau rhifiadol, gofynnir i fyfyrwyr weithio mewn grwpiau i ddatrys problemau a chyflwyno atebion i weddill y dosbarth. Neilltuir pedair awr gyswllt i'r dasg hon.

Tua diwedd y ddarlith gofynnir i'r myfyrwyr ddewis papur ymchwil o restr ddethol a rhoi cyflwyniad llafar i weddill y dosbarth (cyflwyniad 20 munud wedi'i ddilyn gan drafodaeth). Anogir myfyrwyr i weithio mewn grwpiau o ddau.

Credydau

Modiwl 10 credyd (cyfeirnod PXT303)

Dyddiadau

Semester y Gwanwyn Cysylltwch â ni i gael y wybodaeth ddiweddaraf am yr amserlen.

Cost

 • £540 (i fyfyrwyr y DU)
 • £1,220 (i fyfyrwyr rhyngwladol)

Asesu

40% adroddiad ysgrifenedig, 40% asesiad yn seiliedig ar waith ymarferol, 20% prawf dosbarth.

Disgrifiad amlinellol

Mae Lled-ddargludyddion Cyfansawdd yn cynnig cyfle i ddatblygu Cylchedau Integredig Ffotoneg mewn modd tebyg i esblygiad Silicon fel sail ar gyfer Cylchedau Integredig ar gyfer electroneg yn yr 1970au a'r 1980au. Yn y modiwl hwn, byddwn yn astudio natur model ffowndri Lled-ddargludyddion Cyfawnsawdd cyffredinol ar gyfer Cymhwyso Cylchedau Ffotonig Integredig Penodol, o ddiffinio blociau adeiladu sylfaenol ar sail uned syml o fecanwaith ffisegol i flociau adeiladu cyfansawdd a chylchedau integredig ffotonig ar raddfa lawn a'r ffiseg y maent yn ei ddefnyddio.

Mae’r modiwl yn astudio’r mecanweithiau ffisegol, y dull systematig tuag at dechnoleg gyffredinol, efelychu a dylunio systemau o’r fath, ystyried goddefgarwch gweithgynhyrchu a dulliau profi, a chymeriad cyswllt optegol syml ar-sglodyn a ddatblygwyd gan y myfyrwyr. Byddwn yn ystyried enghreifftiau o waith ymchwil perthnasol a blaengar yn y diwydiant sy’n seiliedig ar Led-ddargludyddion Silicon a Chyfansawdd i bwysleisio’r tebygrwydd a’r gwahaniaethau cysyniadol. Bydd hyn yn cynnwys agweddau perthnasol ar Dwf, Saernïo a Nodweddu Lled-ddargludyddion Cyfansawdd.

Bydd myfyrwyr yn deall ffiseg sylfaenol y dechnoleg bwysig hon, yn deall y dull trosfwaol, y cyd-destun a'r cymhellion ar gyfer methodoleg o'r fath, yn cael eu cyflwyno i offer dylunio cyfrifiadol, y dulliau saernïo a'r dulliau nodweddu arbrofol sy'n cael eu defnyddio gan y Diwydiant Lled-ddargludyddion Cyfansawdd.

Credydau

10 modiwl credyd (cyfeirnod ENT610)

Dyddiadau

Semester yr hydref. Cysylltwch â ni i gael y wybodaeth ddiweddaraf am yr amserlen.

Cost

 • £540 (i fyfyrwyr y DU)
 • £1,220 (i fyfyrwyr rhyngwladol)

Asesu

Arholiad 70%, asesiad ysgrifenedig o 30% o brosiect ar CAD.

Disgrifiad amlinellol

Bydd y modiwl hwn yn anelu at ddatblygu dealltwriaeth y myfyrwyr o'r ffactorau sy'n effeithio ar berfformiad a dyluniad tair dyfais amledd uchel terfynol yn seiliedig ar Led-ddargludyddion Cyfansawdd, sef HFETs a HBTs. Bydd y systemau deunyddiau a ystyrir yn cynnwys galiwm arsenid (GaAs), indiwm ffosffid (InP) a galiwm nitrid (GaN).

Amcanion

Ar ôl cwblhau'r modiwl, dylai myfyriwr allu gwneud y canlynol:

 • Deall y ffactorau sy'n gyrru datblygiad tair dyfais amledd uchel terfynol yn seiliedig ar Led-ddargludyddion Cyfansawdd
 • HFETs: Deall cysyniad a rôl dopio modiwleiddio wrth weithredu dyfeisiau
 • HBTs: Deall y cysyniad a bandgap a chludiant cludwr wrth weithredu dyfeisiau
 • Meddu ar wybodaeth sylfaenol am fodelau corfforol a ddefnyddir ar gyfer HFETs a HBTs
 • Meddu ar wybodaeth lawn am sut y gellir trawsnewid y modelau corfforol hyn yn fodelau cylched cyfatebol
 • Meddu ar wybodaeth dda am sut y gellir tynnu model FET o ddata arbrofol, a sut i gael gafael ar y data hwn.

Dull cyflwyno

Cyflwynir y modiwl drwy gyfuniad o ddeunydd addysgu a dysgu ar-lein, astudio dan arweiniad, a dosbarthiadau wyneb yn wyneb ar y campws (sesiynau tiwtorial, sesiynau labordy).

Cynnwys y maes llafur

Bydd y modiwl hwn yn anelu at ddatblygu dealltwriaeth y myfyrwyr o'r ffactorau sy'n effeithio ar berfformiad a dyluniad tair dyfais amledd uchel terfynol yn seiliedig ar Led-ddargludyddion Cyfansawdd, sef HFETs a HBTs.

 • Bydd ffiseg a strwythur gweithredol sylfaenol y ddyfais yn cael eu hadolygu a thrafodir y ffactorau sy'n cyfyngu ar eu perfformiad amledd uchel; cyflymder electronau, amser cludo, ac ati. Yna rhoddir sylw i rôl 'heterojunctions' o ran gwella eu perfformiad amledd uchel
 • Rôl dopio Modiwleiddio mewn HFETs
 • Rôl y drafnidiaeth gyfredol ar draws 'heterojunctions' mewn HBTs
 • Bydd modelu dyfeisiau yn cael sylw o fodelu corfforol a safbwynt model cylched cyfatebol, gyda 2 labordy yn dysgu hanfodion modelu a nodweddu transistorau amledd uchel (DCIV a S-paramedrau).

Amcanion

Ar ôl cwblhau'r modiwl, dylai myfyriwr allu gwneud y canlynol:

 • Deall cyd-destun ac egwyddorion dull ffowndri cyffredinol a’r elfennau sy’n gwneud dull o’r fath yn bosibl.
 • Cyfuno a dadansoddi’r egwyddorion sylfaenol hyn yn feirniadol, a chymhwyso dull o’r fath i systemau nad ydynt wedi’u gweld.
 • Deall egwyddorion ffisegol sylfaenol elfennau o gylchedau ffotonig a chyfosod natur ymarferol cylchedau cyffredinol yn seiliedig ar y ddealltwriaeth hon trwy gyfuno elfennau.
 • Dangos dealltwriaeth weithiol o offer dylunio ffotonig safonol.
 • Dylunio Cylched Integredig Ffotoneg y gellir ei weithgynhyrchu a’i nodweddu, gan ddefnyddio ffowndri cyffredinol.
 • Dangos dealltwriaeth weithiol am gyfarpar caffael data safonol a chyfarpar nodweddu i gasglu, arbrofi, allforio a storio data arbrofol.
 • Nodi, addasu a chyfuno technegau dadansoddi data priodol i dynnu gwybodaeth o ddata arbrofol a chyfosod datrysiadau gwyddonol priodol.

Dull cyflwyno

Bydd y modiwl yn cynnwys darlithoedd, sesiynau cyfrifiadurol, sesiynau ymarferol a dosbarthiadau problemau.

Datblygu sgiliau

Sgiliau Dylunio Cylched Ffotoneg, ffiseg arbrofol, sgiliau cyfathrebu, sgiliau personol, datrys problemau, sgiliau ymchwilio, sgiliau cyfrifiadurol, sgiliau dadansoddi, profiad o labordai ymchwil gweithredol.

Cynnwys y maes llafur

 • Trosolwg o integreiddio generig (cyd-destun, pwrpas a gofynion).
 • Blociau Adeiladu Sylfaenol (BBBs) a Blociau Adeiladu Cyfansawdd (CBBs) – cysyniadau a mecanweithiau ffiseg.
 • Gan adeiladu ar agweddau Saernïo PXT301 a'r egwyddorion gweithredu a ddatblygwyd yn PXT302 dylai disgrifiad o'r gwaith o gyflawni BBBs beirniadol gynnwys: canllaw tonnau goddefol (bas a dwfn), SOA, Amsugnwr Dirlawn, Canllaw tonnau Ffotosynhwyrydd, Modylydd 'electrorefractive', Modylydd 'electroabsorption', Modylydd 'thermooptic', adlewyrchydd bragg y gellir ei dwnio, ynysu trydanol, cylchdro polareiddio, trawsnewidydd maint sbot, terfynu canllaw tonnau.
 • Dylai'r disgrifiad o'r CBBs gynnwys: cyffyrdd, cyplyddion ymyrraeth amlfodd a hidlwyr, amlblecsydd gratio tonnau tonnau, modylydd ymyrraeth mach zehnder a switsh, laser wedi'i gloi.
 • Methodoleg Saernïo er enghraifft systemau – Silicon Ffotoneg, InP.
 • Amgylchedd dylunio: offer modelu corfforol, efelychwyr cylched, cynllun masg.
 • Pecynnau datblygu perfformiad.
 • Materion pecynnu generig.
 • Cysyniadau profi generig.
 • Prosiect dylunio – e.e. dolen cyswllt optegol: dylunio a nodweddu.

Credydau

10 modiwl credyd (cyfeirnod ENT672)

Dyddiadau

Semester yr hydref. Cysylltwch â ni i gael y wybodaeth ddiweddaraf am yr amserlen.

Cost

 • £540 (i fyfyrwyr y DU)
 • £1,220 (i fyfyrwyr rhyngwladol)

Asesu

100% gwaith cwrs.

Disgrifiad amlinellol

Er mwyn sicrhau y gall myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol gyflawni sylfaen gyffredin wrth ddefnyddio nifer o adnoddau meddalwedd a thechnegau efelychu o safon diwydiant gan gynnwys Keysight ADS, Swyddfa Microdonnau AWR, Efelychwyr 3D, Meddalwedd Awtomeiddio Mesur.

Yn ogystal â chael eu defnyddio ledled diwydiant, defnyddir yr adnoddau hyn yn helaeth o fewn y grwpiau ymchwil unigol sy'n cyfrannu at gyfansoddiad y rhaglenni MSc ac MRes, sy'n bwysig oherwydd yr adnoddau hyn fydd yn cael eu defnyddio mewn llawer o weithgareddau Traethawd Hir MSc neu MRes. Bydd y modiwl yn anelu at sicrhau bod myfyrwyr yn deall sut y gellir cymhwyso'r adnoddau hyn i broblemau peirianneg microdonnau a chyfathrebu bywyd go iawn.

Amcanion

Ar ôl cwblhau'r modiwl, dylai myfyriwr allu gwneud y canlynol:

 • Deall pa adnoddau meddalwedd a thechnegau efelychu sydd ar gael er mwyn mynd i'r afael â natur amlddisgyblaethol y meysydd pwnc peirianneg microdonnau a gwmpesir yn y rhaglenni MSc/MRes.
 • Parhewch, drwy ddefnyddio'r adnoddau meddalwedd sydd ar gael, i ddatblygu dealltwriaeth o'r astudiaethau arbenigol a ddarperir yn yr MSc/MRes, i'r pwynt y gellir eu defnyddio'n llwyddiannus yng ngham traethawd hir y rhaglen.

Dull cyflwyno

Mae myfyrwyr yn cwblhau nifer o sesiynau labordy sy'n ymdrin ag ystod o adnoddau a thechnegau efelychu. Goruchwylir pob labordy a rhoddir arweiniad i'r myfyrwyr fel y bo'n briodol. Fel rhan o'r ymarfer labordy, bydd pob myfyriwr yn datblygu ei waith, ar ei gyflymder ei hun, a bydd disgwyl iddo gyfrannu at drafodaethau labordy.

Cynnwys y maes llafur

 • Drwy ymarferion dysgu ar eich cyflymder eich hun mewn labordy, bydd myfyrwyr i ddechrau yn dysgu sut i ddefnyddio adnodd efelychu ADS safonol diwydiant Agilent, ac yn ystyried yn benodol ddyluniad a dadansoddiad cylched mwyhawyr amledd radio syml. Ochr yn ochr, byddant yn dysgu hanfodion awtomeiddio meddalwedd (LabView).
 • Gan symud tuag at ddyluniad corfforol amledd uwch, bydd effeithau electromagnetig nodweddiadol yn cael eu harchwilio gan ddefnyddio adnoddau efelychu eraill gan gynnwys Keysight Momentum, EMPro neu HFSS. Yn olaf, bydd sawl agwedd a ddysgwyd yn cael eu cymhwyso i ddyluniad cymhleth.
 • I grynhoi, bydd llawer o agweddau ar ddylunio yn cael eu hystyried, gan gynnwys cynllun sgematig, efelychu cydbwysedd harmonig, efelychu amlen, dylunio a phrofi mwyhadur, ymchwilio i ffynonellau aflinoledd, ffynonellau a chanlyniadau gweithredu dyfeisiau aflinol, ynghyd â chyflwyniad i dechnegau efelychu electromagnetig ac Amlffiseg.

Credydau

10 modiwl credyd (cyfeirnod ENT799)

Dyddiadau

Semester y gwanwyn. Cysylltwch â ni i gael y wybodaeth ddiweddaraf am yr amserlen.

Cost

 • £540 (i fyfyrwyr y DU)
 • £1,220 (i fyfyrwyr rhyngwladol)

Asesu

100% gwaith cwrs.

Disgrifiad amlinellol

Mae'r gallu i ddefnyddio ystod o adnoddau CAD datblygedig ac offer mesur modern yn nodwedd allweddol o beiriannydd diwifr/RF modern. Mae'r modiwl hwn yn canolbwyntio ar y ddau adnodd CAD mwyaf perthnasol i'r diwydiant, eu nodweddion uwch, a sut y gellir defnyddio'r rhain wrth ddylunio cylched microdon modern.

Yn dilyn hyn, trafodir ac ymarferir cysyniadau, egwyddorion gweithredu a phensaernïaeth offer mesur allweddol. Yn ogystal, archwilir technegau saernïo a phrototeipio cylched microdon modern, ac yna defnyddir yr holl dechnegau hyn wrth ddylunio, adeiladu a phrofi cylchedau microdon go iawn.

Mae'r modiwl hefyd yn darparu mynediad at ddiwydiant rhyngwladol cyfredol, prif ffrwd ym maes Cyfathrebu Di-wifr a Meicrodonnau, drwy amrywiaeth o ddigwyddiadau ffocws a arweinir gan ddiwydiant, gan gynnwys darlithoedd a thiwtorialau.

Amcanion

Ar ôl cwblhau'r modiwl, dylai myfyriwr allu gwneud y canlynol:

 • Archwilio nodweddion uwch adnoddau CAD peirianneg microdon datblygedig modern.
 • Deall y cysyniadau, yr egwyddorion gweithredu a'r pensaernïaeth y tu ôl i'r offer a'r technegau mesur diwifr a microdonnau pwysig a ddefnyddir yn y diwydiant heddiw. Dysgu sut i weithredu'r offer hyn, a deall sut y gellir defnyddio data wedi'i fesur yn y cylch datblygu gwaith dylunio, adeiladu a phrofi.
 • Cael ymwybyddiaeth o'r gwahanol fathau o gylchedau microdonnau modern.
 • Ennill profiad mewn technegau gwneuthuriad cylched microdonnau modern a phrototeipio.
 • Cael mynediad i ddiwydiant rhyngwladol, prif ffrwd ym maes Cyfathrebu Di-wifr a Meicrodonnau, drwy amrywiaeth o ddigwyddiadau ffocws a arweinir gan ddiwydiant, darlithoedd a thiwtorialau. Gwerthfawrogi cryfderau a gwendidau'r adnoddau CAD cydnabyddedig diwydiant sydd ar gael heddiw i beirianwyr diwifr a microdonnau.
 • Deall maint y galluoedd datblygedig sy'n cael eu defnyddio gan yr adnoddau CAD modern hyn.
 • Gan ddefnyddio'r adnoddau hyn, datblygwch gymhwysedd mewn cyd-efelychu, dal sgematig, efelychu sgematig, efelychu electro-magnetig (EM), cynhyrchu modelau, optimeiddio a delweddu. Datblygu ymwybyddiaeth o ffynonellau gwall, a'r anhawsterau sy'n ymwneud â mesur ar amleddau uchel iawn (microdonnau a thonnau mm).
 • Datblygu ymwybyddiaeth o adnoddau ac offer Mesur Microdonnau nodweddiadol a ddefnyddir gan beirianwyr RF/Microdonnau yn y diwydiant heddiw.

Dull cyflwyno

Cyflwynir y modiwl drwy gyfuniad o ddeunydd addysgu a dysgu ar-lein, astudio dan arweiniad, a dosbarthiadau wyneb yn wyneb ar y campws (sesiynau tiwtorial, sesiynau labordy). Mae amser labordy ychwanegol yn cael ei gadw i ddarparu arweiniad ar broblemau dylunio.

Cynnwys y maes llafur

 • Cymariaethau o adnoddau CAD microdonnau modern. Nodweddion uwch adnoddau CAD microdonnau modern
 • Y dadansoddwr rhwydwaith fector
 • Y dadansoddwr sbectrwm
 • Y mesurydd ffigwr sŵn
 • Y dadansoddwr signal fector
 • Ffynonellau microdonnau uwch
 • Mesuriadau a disgrifio nodweddion dyfais microdonnau
 • Modelu aflinol wedi'i seilio ar fesurau
 • Gwneuthuriad cylched microdonnau modern.

Credydau

10 modiwl credyd (cyfeirnod ENT870)

Dyddiadau

Semester y gwanwyn. Cysylltwch â ni i gael y wybodaeth ddiweddaraf am yr amserlen.

Cost

 • £540 (i fyfyrwyr y DU)
 • £1,220 (i fyfyrwyr rhyngwladol)

Asesu

100% gwaith cwrs.

Disgrifiad amlinellol

 • Cyflwyno egwyddorion saernïo graddfa micro a nano yng nghyd-destun dyfeisiau electronig a thechnoleg cylched integredig amledd uchel
 • Cymhwyso egwyddorion sylfaenol wrth ddylunio a gwireddu dyfeisiau a phroblemau amledd uchel yn seiliedig ar IC mewn systemau cyfredol ac yn y dyfodol
 • Datblygu gwerthfawrogiad o'r ffordd y mae deunyddiau priodweddau electronig a thechnoleg o'r radd flaenaf yn cael eu defnyddio i wella dyfeisiau a pherfformiad IC amledd uchel a datblygu cymwysiadau newydd
 • Datblygu gwerthfawrogiad o dechnegau hunan-osod a chyflwyno'r cysyniad o ddylunio 'o'r gwaelod i fyny' gan gynnwys dyluniad cynllun dyfeisiau electronig.

Amcanion

Ar ôl cwblhau'r modiwl, dylai myfyriwr allu gwneud y canlynol:

 • Deall cymhwysiad y rheolau a'r fethodoleg ddylunio ar gyfer gwireddu ystod o oddefwyr a transistorau graddfa ficro a nano a sut mae prosesau'n cael eu cyfuno i greu cylched integredig (IC) electronig amledd uchel
 • Cydnabod y cyfyngiadau i dechnoleg bresennol, a gwerthfawrogi ffyrdd arloesol o oresgyn cyfyngiadau
 • Cymhwyso egwyddorion technegau saernïo graddfa ficro a nano i ystod o broblemau peirianneg cyfarwydd ac anghyfarwydd. Dadansoddi strwythurau graddfa ficro / nano ar raddfa syml a chymhleth a gwerthfawrogi terfynau technoleg
 • Dadansoddi canlyniadau nodweddu a'u cymharu â chanlyniadau efelychu.

Dull cyflwyno

Asesir y modiwl hwn gan arholiad dwy awr a drefnwyd yn semester y Gwanwyn (50%).

Defnyddir adroddiadau labordy i asesu ar gyfer elfennau ymarferol yr hyfforddiant ystafell glân, eu saernïo a'u cymharu ag efelychiadau (50%).

Cynnwys y maes llafur

 • Cysyniad cyffredinol saernïo micro a nano
 • Datblygiad dyfeisiau electronig a thechnoleg ficro a nano IC amledd uchel. Ailddechrau sylfaenol gweithrediad transistorau CS
 • Dyfeisiau Electronig amledd uchel ac egwyddorion ICs. Dyluniad Dyfais Electronig Amledd Uchel a chynllun IC
 • Gwerthuso deunydd a dyfais ar gyfer cymwysiadau amledd uchel. Trosi math mewn lled-ddargludyddion
 • Agweddau damcaniaethol modiwlau saernïo gyda phwyslais ar ddyfeisiau amledd uchel a Ffotolithograffeg gwireddu IC
 • Lithograffeg pelydr-e Meteleiddio/gwaredu Dyddodiad Dielectrig
 • Ysgythru deunyddiau – methodoleg a phrosesau Gwireddu strwythurau graddfa ficro/nano Meteleiddio ac inswleiddio
 • Cynhyrchu mygydau
 • Gofynion technoleg ar gyfer electroneg cyflym hyd at don Filimedr ar gyfer cymwysiadau radar. Gofynion technoleg ar gyfer electroneg pŵer uchel ar gyfer cymwysiadau 5G.

Credydau

10 modiwl credyd (cyfeirnod ENT898)

Dyddiadau

Semester y gwanwyn. Cysylltwch â ni i gael y wybodaeth ddiweddaraf am yr amserlen.

Cost

 • £540 (i fyfyrwyr y DU)
 • £1,220 (i fyfyrwyr rhyngwladol)

Asesu

4 prawf ar-lein 40%, 60% o waith cwrs (ffeiliau ac adroddiadau CAD labordy)

Disgrifiad amlinellol

 • Dysgu hanfodion dylunio mwyhadur pŵer
 • Dysgu'r technegau dylunio mwyaf cyffredin, a rhai datblygedig
 • Deall llinoledd a dysgu defnyddio llinelloli.

Bydd y modiwl hwn yn cwmpasu'r hanfodion a rhai cysyniadau datblygedig wrth ddylunio a llinelloli mwyhawyr pŵer amledd uchel. Mwyhawyr pŵer yw'r gydran a drafodir fwyaf mewn electroneg amledd uchel, mewn ymchwil academaidd a diwydiant. Mae gan eu perfformiad ddylanwad cryf ar fanylebau pwysig fel defnydd pŵer ac ystumio signal.

Ar ôl cyflwyno rôl mwyhawyr pŵer mewn electroneg amledd uchel, bydd y modiwl yn adolygu'r cysyniadau sylfaenol mewn trigonometreg sy'n sail i'r dadansoddiad. Ceir trosolwg o ddyfeisiau cyflwr solet a ddefnyddir ar gyfer dylunio mwyhawyr pŵer. Astudir dosbarthiadau mwyhawyr pŵer a phensaernïaeth uwch yn fanwl. Yn olaf, astudir y cysyniad o ystumio, ar hyd y ffigurau llinoledd pwysicaf dulliau teilyngdod a llinelloli.

Amcanion

Ar ôl cwblhau'r modiwl, dylai myfyriwr allu gwneud y canlynol:

 • Dylunio mwyhwyr pŵer amledd uchel yn seiliedig ar fanylebau perfformiad
 • Deall y prif fetrigau llinoledd
 • Mynd i'r afael â dyluniad llinolwr.

Dull cyflwyno

 • Fideos byr ar gyfer y theori sylfaenol
 • Tiwtorialau wyneb yn wyneb gydag ymarferion a phroblemau
 • Tiwtorialau adnodd CAE.

Cynnwys y maes llafur

 • Cyflwyniad i fwyhawyr pŵer: pwysigrwydd; ffigurau teilyngdod trigonometreg aflinol: cofio'r sail
 • Dosbarth A PA. Dosbarth C i Ddosbarth AB
 • Dyluniad PA amledd uchel: ymarferoldeb dosbarthiadau effeithlonrwydd uchel
 • Technegau gwella effeithlonrwydd Dyluniad ymarferol Doherty PA
 • Hanfodion ystumio aflinol Technegau llinelloli.

Gofynion mynediad

Dylai fod gan ymgeiswyr radd gyntaf dda (2:1 fel arfer neu gymhwyster cyfatebol) neu brofiad gwaith cyfatebol mewn disgyblaeth berthnasol.

Rhaid i ymgeiswyr nad ydynt yn siarad Saesneg fel iaith gyntaf fodloni gofynion iaith Saesneg y Brifysgol.

Er mwyn gwneud cais, mae’n rhaid i chi gyflwyno eich tystysgrifau a’ch trawsgrifiadau sy’n gysylltiedig â’ch cymwysterau blaenorol, datganiad personol a thystiolaeth o’ch hyfedredd mewn Saesneg (lle bo’n berthnasol).

Sut i wneud cais

Mae'r holl wybodaeth ar y dudalen hon yn gywir adeg ei chyhoeddi, ond gall manylion y modiwl newid.

Cysylltwch â'r Uned DPP i gael arweiniad pellach ar y broses ymgeisio:

Yr Uned Datblygu Proffesiynol Parhaus