Ewch i’r prif gynnwys

Meini prawf derbyn ar gyfer astudio ôl-raddedig

Close up of a student sitting in a lecture hall

Rydym yn croesawu ceisiadau gan pob myfyriwr sydd â'r potensial i lwyddo yn y brifysgol hon.

Anelwn at dderbyn y myfyrwyr y gellir dangos, drwy gyfrwng eu hamrywiaeth o gymwysterau a chyflawniadau, fod ganddynt y potensial i elwa o’n dysgu a’n haddysgu ar sail ymchwil.

Bydd angen i chi argyhoeddi'r Tiwtor Mynediadau eich bod wedi cwrdd â neu y byddwch chi wedi cwrdd â'r meini prawf academaidd ac anacademaidd sydd eu hangen ar gyfer y rhaglen astudio. Byddwn hefyd yn ystyried ymgeiswyr cymwys sydd heb ddilyn cwrs astudio penodol. Mae ceisiadau'n cael eu hystyried ar sail rhinweddau unigol.

Bydd ein chwiliwr cyrsiau ar-lein a'r prosbectws i ôl-raddedigion yn rhoi arolwg eang i chi o’r anghenion mynediad ar gyfer rhaglenni gradd benodol. Fodd bynnag, rydym yn croesawu'r rhai hynny sy'n cynnig cymwysterau amgen. Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau oddi wrth y rheiny sydd â chyfuniad o gymwysterau ac ymgeiswyr sydd â phrofiad bywyd/gwaith perthnasol.

Myfyrwyr Ewropeaidd a Rhyngwladol

Lawrlwythwch ein rhestr o gymwysterau cyfwerth ar gyfer myfyrwyr Ewropeaidd neu Ryngwladol i weld os yw eich cymhwyster yn bodloni ein meini prawf mynediad.

Postgraduate Taught Qualification Equivalences

Check if your qualification meets our entry criteria.

Os nad ydych yn gallu gweld eich cymhwyster, cysylltwch â ni am arweiniad pellach:

Admissions

Gofynion iaith Saesneg

Mae'n rhaid i ymgeiswyr nad yw Saesneg yn iaith gyntaf iddynt feddu ar sgiliau Saesneg ysgrifenedig a llafar sydd yn ddigon safonol iddynt elwa'n llawn o'u cwrs astudio. Gweler ein tudalen gofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth.

Cydraddoldeb ac amrywiaeth

Os ydych yn meddwl dod i Brifysgol Caerdydd neu'n fyfyriwr yma'n barod, rydym yn ymdrechu i ddarparu'r gefnogaeth gorau posibl i'n holl fyfyrwyr. Mae'r Brifysgol yn hyrwyddo cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn ei harferion a'i gweithgareddau, gan gynnwys recriwtio, dethol a derbyn myfyrwyr.

Ein nod yw sefydlu diwylliant cynhwysol sy'n croesawu ac sy'n sicrhau cydraddoldeb cyfle ar gyfer ymgeiswyr ar sail oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, beichiogrwydd a mamolaeth, hil (gan gynnwys tarddiad ethnig, lliw neu genedligrwydd), crefydd neu gred (gan gynnwys anghrediniaeth), rhyw a chyfeiriadedd rhywiol.

I ddarganfod mwy, ewch i'n tudalennau cydraddoldeb ac amrywiaeth

Mynediad gohiriedig

Fel arfer mae gennych ddewis i wneud cais am fynediad gohiriedig i'r rhan fwyaf o'n rhaglenni ôl-raddedig.

Os na wnaethoch wneud cais am fynediad gohiriedig pan wnaethoch eich cais, ond rydych am ei ohirio wedyn, mae'n rhaid i chi gysylltu â'r Tîm Derbyn Myfyrwyr gan esbonio'r amgylchiadau yn ymwneud â'ch bwriad i ohirio.

Ar gyfer ysgoloriaethau a ariennir mae'n bosibl na fydd yr Ysgol yn caniatáu mynediad gohiriedig ond gall fod yn hyblyg o ran y dyddiad cychwyn.