Ewch i’r prif gynnwys

Gwneud cais am lety i ôl-raddedigion

Gallwn warantu lle deiliadaeth sengl yn llety'r Brifysgol i fyfyrwyr ôl-raddedig.

Gallwch wneud cais ar gyfer llety'r Brifysgol ar ôl i chi dderbyn eich cynnig i astudio yma. Gallwch wneud hynny drwy system ar-lein Prifysgol Caerdydd (SIMS). Bydd angen eich enw defnyddiwr a'ch cyfrinair a anfonwyd atoch drwy ebost yn fuan wedi i ni gael eich cais.

Sut i wneud cais

Rydym yn cynnig amrywiaeth o lety'r Brifysgol yn dibynnu ar eich ffordd o fyw a'ch cyllideb. Gallai fod o ddefnydd i chi ystyried y ffactorau canlynol wrth benderfynu ble rydych am fyw:

I wneud yn siŵr eich bod yn cael lle deiliadaeth sengl yn llety'r Brifysgol, rhaid i chi wneud y canlynol:

  • anfon eich cais ar-lein a gwneud taliad ymlaen llaw o £200 na fyddwn yn ei ad-dalu
    • erbyn dydd Sadwrn 31 Gorffennaff 2021
  • cael/derbyn cynnig diamod i astudio erbyn dydd Gwener 3 Medi 2021.

Os byddwch yn methu'r dyddiadau cau hynny, byddwn yn gwneud ein gorau i gynnig llety i chi a bydd eich cais yn cael ei brosesu ar sail y cyntaf i'r felin.

Trefn ymgeisio

Mae eich cais yn cael ei brosesu yn ôl amser, yn unol a dau ddyddiad:

  • y cyntaf yw'r dyddiad y cawn gadarnhad gan Derbyn Myfyrwyr bod gennych gynnig diamod i astudio yma
  • yr ail yw dyddiad derbyn eich cais.

Ôl-raddedigion y Cyngor Prydeinig neu'r rhai a noddir

Mae myfyrwyr y Cyngor Prydeinig neu fyfyrwyr ôl-raddedig a noddir wedi’u heithrio rhag talu’r £200 ymlaen llaw.

I fod yn gymwys ar gyfer yr eithriad hwn, rhaid i chi gadw eich cais ar-lein ac anfon tystiolaeth ddogfennol addas ymlaen sy’n dangos eich bod chi'n fyfyriwr y Cyngor Prydeinig, neu fel opsiwn arall, prawf bod eich costau byw’n cael eu noddi, i'r Swyddfa Preswylfeydd drwy ebostio: residences@caerdydd.ac.uk neu ffacsio: +44 (0)29 2087 4661.

Os nad ydych yn cadw eich cais ar-lein ac yn rhoi'r dystiolaeth hon erbyn dydd Sadwrn 31 Gorffennaf 2021, dim ond ar gyfer cyrsiau gyda dyddiad dechrau wedi’i ohirio), ni ellir gwarantu lle i chi yn llety'r Brifysgol.

Byddwn yn ceisio cynnig un o'ch prif ddewisiadau i chi, wrth ddyrannu lle i chi yn llety'r Brifysgol.

Os nad oes lle ar gael yn eich dewis cyntaf o lety, byddwn yn ystyried eich holl ddewisiadau eraill yn ôl trefn blaenoriaeth hyd nes y byddwn yn gallu dyrannu llety i chi.

Gan fod y preswylfeydd yn amrywio o ran nifer y myfyrwyr sy'n byw ynddynt, a bod rhai yn fwy poblogaidd nag eraill, ni ellir rhoi gwarantu y dyrennir eich prif ddewisiadau i chi. Os nad yw'r llety sy'n well gennych ar gael mwyach, byddwn yn gwneud cynnig arall i chi sydd yn addas yn ein tyb ni.

Mae'n bolisi gennym roi llety i fyfyrwyr mewn fflatiau cymysg o ran rhywedd a chenedligrwydd/hil lle bynnag y bo'n bosibl, gan gynnwys ystafelloedd gwely astudio ar y llawr gwaelod. Os hoffech fyw mewn fflat dynion yn unig neu fenywod yn unig, rhowch wybod i ni yn eich cais ar-lein.

Os byddwch yn byw yn Nhŷ Clodien dyw'r canlynol ddim yn gymwys, a byddwch yn cael rhagor o wybodaeth yn uniongyrchol gan Unite.

Ddiwedd mis Gorffennaf/Awst/Medi, byddwch yn cael ebost yn rhoi gwybod i chi bod eich cais wedi'i brosesu, a bod angen i chi fwrw golwg ar eich Cynnig Llety ar-lein a’i dderbyn.

Rhaid i chi dderbyn eich Cynnig o Lety ar-lein ymhen pum diwrnod, neu bydd eich cynnig yn dod i ben a bydd yr ystafell yn cael ei chynnig i fyfyriwr arall. Felly, mae’n bwysig eich bod chi’n cadw llygad ar eich cyfrifon ebost yn ystod y cyfnod hwn.

Sylwer: gallai’r neges gael ei thrin fel sbam gan rai darparwyr ebost, felly cofiwch edrych yn eich ffolder sothach/sbam yn ogystal â’ch blwch derbyn.

Mae eich Cynnig Llety ar-lein yn cynnwys y canlynol:

  • cytundeb llety
  • telerau ac amodau preswyl
  • gwybodaeth ynghylch cyrraedd
  • canllawiau talu am lety.

Unwaith eich bod wedi derbyn eich Cynnig Llety, bydd eich ystafell yn cael ei chadw i chi a byddwch yn cael ebost yn cadarnhau hynny.

Cewch gynnig lle am gyfnod penodol a phan fyddwch yn derbyn eich Cynnig Llety, chi fydd yn gyfrifol am dalu'r ffioedd a'r costau cysylltiedig ar gyfer y cyfnod preswyl ar eich Cytundeb Llety.

Er mwyn gwarantu eich lle yn llety'r Brifysgol yn ddiamheuol, rhaid i chi gyrraedd a chasglu allwedd eich ystafell o fewn y dyddiadau/amserau a fanylir yn y wybodaeth am gyrraedd.

Os na allwch gyrraedd o fewn y dyddiadau penodedig, bydd eich Cynnig Llety'n cael ei dynnu'n ôl a dyrennir eich ystafell i fyfyriwr arall. Ni fyddwn mwyach yn gallu gwarantu lle i chi yn llety'r Brifysgol a bydd angen i chi gysylltu â'r Swyddfa Preswylfeydd pan fydd eich dyddiad teithio wedi'i gadarnhau, er mwyn gwirio bod ystafell ar gael.

Llety dros dro

Os nad ydych wedi cael Cynnig Llety cyn cyrraedd Caerdydd, mae'n bosibl y bydd llety dros dro mewn gwesty ar gael (yn ystod cyfnod cyfyngedig ym mis Medi/mis Hydref), a chodir ffi fechan am hynny. I roi syniad i chi, £15 oedd y tâl a godwyd ar gyfer sesiwn 2020/2021.

Dyddiadau pwysig

TasgDyddiad cau
Cyflwynwch eich cais ar-lein a gwneud taliad ymlaen llaw o £200 (na allwn ei ad-dalu)Dydd Sadwrn 31 Gorffennaf 2021 
Cael / derbyn eich cynnig diamod i astudioDydd Gwener 3 Medi 2021
Derbyn eich Cynnig Llety (ar-lein)Ymhen pum diwrnod o ddyrannu eich ystafell i chi.
Casglu allwedd eich ystafellO fewn y dyddiadau/amseroedd a bennir yn y wybodaeth ynghylch cyrraedd.

Cyrraedd ar ôl mis Medi

Yn anffodus, ni allwn warantu lle ym mhreswylfeydd y Brifysgol i fyfyrwyr sy’n cyrraedd yn ystod y flwyddyn academaidd. Bydd angen i chi gysylltu â Swyddfa Preswylfeydd y Brifysgol i holi pa lety sydd ar gael.

Swyddfa Preswylfeydd