Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Mae Prifysgol Caerdydd, ochr yn ochr â phrifysgolion partner Abertawe a Bangor, wedi cael £2,249,927 i arwain y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Ymchwil i Iechyd a Lles y Boblogaeth (NCPHWR), sef Canolfan Ymchwil Cymru gyfan

Bydd yr arian gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru yn cefnogi nod y ganolfan o gael effaith sylweddol ar iechyd a lles poblogaeth Cymru drwy ymchwil gymhwysol. Dyma'r tro cyntaf i waith ymchwil i iechyd y boblogaeth gael ei gydlynu yng Nghymru.

Bydd y ganolfan ymchwil yn rhoi Cymru ar lwyfan byd-eang o ran gwyddoniaeth iechyd y poblogaeth, drwy greu sylfaen dystiolaeth ar gyfer polisïau, gwasanaethau ac ymyriadau iechyd cyhoeddus, a gweithredu canfyddiadau ar raddfa sy'n cael effaith ar y boblogaeth gyfan. 

Bydd NCPHWR yn cydlynu ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol aml-sefydliadol, amlddisgyblaethol ac aml-asiantaeth. Bydd hefyd yn cydweithio â llunwyr polisïau ac ymarferwyr, ac yn ymgysylltu â'r cyhoedd ledled Cymru. Bydd hefyd yn ehangu cysylltiadau â grwpiau ymchwil rhyngwladol blaenllaw i iechyd y boblogaeth.

Bydd y ganolfan yn adeiladu ar feysydd o ragoriaeth wyddonol barod yng Nghymru, a bydd ei themâu ymchwil craidd yn canolbwyntio ar blant a phobl ifanc a hybu a chynnal iechyd drwy fywyd gwaith hirach.

Bydd yr Athro Simon Murphy o Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd, yn arwain y rhaglen ymchwil i Wella Iechyd y Cyhoedd yn NCPHWR. Meddai: "Bydd y rhaglen hon yn adeiladu ar lwyddiant Rhwydwaith Ymchwil Gwella Iechyd y Cyhoedd dros y degawd diwethaf, a bydd hefyd yn gyrru'r Rhwydwaith Ymchwil arloesol i Iechyd Ysgolion yn ei flaen. Byddwn hefyd yn gweithio ar gorff cydweithredol o waith gyda Chanolfan Ymchwil a Datblygu Gofal Cymdeithasol Plant a Sefydliad Gofal Sylfaenol ac Iechyd Cyhoeddus Prifysgol Caerdydd, yn rhan o agweddau cydweithredol ar y rhaglen."

Bydd NCPHWR yn cyfrannu at amcanion polisi Cymru, sef rhoi dechrau iach a diogel mewn bywyd i fwy o blant, lleihau anghydraddoldebau, a sicrhau safon uchel o fywyd am amser hwy. O safbwynt oedolion, bydd yn canolbwyntio ar wella lles a gweithgarwch corfforol y boblogaeth gyffredinol, ac yn cefnogi ymchwil i arthritis, asthma, anhwylderau cardiofasgwlaidd, heintiau ac anafiadau.

Mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru (y Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Iechyd a Gofal Cymdeithasol gynt) yn sefydliad cenedlaethol, amlweddog a rhithiol a gaiff ei ariannu a'i oruchwylio gan Isadran Ymchwil Iechyd a Gofal Cymdeithasol Llywodraeth Cymru.

Four of our second-year undergraduates – Sarah Fuller, Carly-jo Rosselli, Megan Belcher and Merilynn Pratt – have been awarded overseas summer placements in New York and Dortmund.

Sarah and Carly-jo will be on placement at the prestigious Murphy Institute, City University of New York's School of Professional Studies, whilst Megan and Merilynn will be on placement at Sozialforschungsstelle Dortmund, one of Germany's most respected research institutes.

The call for applications was sent to all second year students and candidates were shortlisted and interviewed by an internal selection panel. Dr Sin Yi Cheung, Director for International and Engagement, and project leads, Dr Steve Davies and Dr Dean Stroud joined Placements Manager Andy Dodge to interview each student.

Andy also supported the students through the application process and ensured their experience would be useful after graduating: "It's important to make sure our students are getting employability skills to complement their studies" he said. "Providing these opportunities to complete application forms and interviews, as well as to get detailed feedback following the panel interview, was a really important part of the process."

Sarah is looking forward to the experience and is excited to spend time in New York, explaining "It's a great honour to be selected to be part of a leading research team to help look at labour issues that we face here in the UK, but in a new and fascinating environment."

The placement at the Murphy Institute will give Carly-jo and Sarah the opportunity to work with leading researchers and trade unions. The Murphy Institute brings together both academics and practitioners in a powerful example of public sociology in action.

Carly-jo added: "I feel extremely lucky to be a student in the School of Social Sciences. The opportunities and support that have been provided to me regarding placements have been invaluable."

Dr Stroud has worked with Sozialforschungsstelle Dortmund for a number of years and believes that Megan and Merilynn will benefit massively from the experience: "This placement offers the students an excellent opportunity to gain experience of working with an outstanding team of researchers and practitioners on European Union funded social innovation projects."

These placements have been supported by Cardiff University's Global Opportunity Centre and Erasmus+, with the School obtaining nearly £13,000 funding from the former. The Global Opportunity Centre provides a dedicated resource and source of expertise for all of the opportunities available at Cardiff University for students to gain an international experience.

Eleni, bydd prosiect Cymunedau Iach, Pobl Iachach Prifysgol Caerdydd yn noddi trafodaethau Twyn y Waun, sy'n rhan o Ŵyl Gwrthryfel Merthyr (Merthyr Rising) 2015.

Ar 30 Mai 1831, daeth dros 2,000 o weithwyr o Ferthyr Tudful a Sir Fynwy ynghyd ar gyfer cyfarfod torfol ar Dwyn y Waun uwchben Dowlais, i drafod anfon deiseb at y Brenin i ofyn am ddiwygiadau, gan gynnwys galw am ddiddymu'r Llys Ceisiadau a rhoi terfyn ar gyflogau isel yn y diwydiant haearn.

Roedd y cyfarfod hwn yn rhan o Wrthryfel Merthyr, un o'r achosion cynharaf o weithredu a drefnwyd gan weithwyr diwydiannol ym Mhrydain yn y 19eg Ganrif.

Ar 30 Mai 2015 – union 184 o flynyddoedd ar ôl y digwyddiad gwreiddiol – bydd trafodaethau Twyn y Waun yn coffáu ysbryd y trafodaethau gwreiddiol a gynhaliwyd yn ystod Gwrthryfel Merthyr. Bydd trafodaethau cyfoes Twyn y Waun yn pwyso a mesur syniadau radical ein hoes ac yn cwestiynu'r hyn a gaiff ei ystyried yn gonfensiynol, gan geisio annog trafodaeth fywiog ar faterion economaidd a gwleidyddol cyfredol. Cefnogir y sesiwn gan brosiect Cymunedau Iach, Pobl Iachach, ac o dan gadeiryddiaeth Dr Martin O'Neill o Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd, bydd yn cwestiynu'r cysyniad modern o galedi economaidd ac yn ystyried sut mae'n cael ei lunio a'i gyfleu.

Mae'r cyfranwyr yn cynnwys Ross Ashcroft, sylfaenydd y wefan Renegade Economist, sy'n cwestiynu esboniadau traddodiadol ar gyfer materion economaidd, a'r Athro Steve Keen, awdur Debunking Economics, sy'n cwestiynu esboniadau neo-glasurol a modelau economeg. Yn ogystal, bydd Dr Mike Berry o Ysgol Astudiaethau Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant Prifysgol Caerdydd yn cyflwyno ei waith ar y sylw a roddwyd i'r argyfwng ariannol gan y cyfryngau prif ffrwd yn y DU.

Mae Cymunedau Iach, Pobl Iachach yn un o bum prosiect ymgysylltu blaenllaw a ddechreuwyd i ddatblygu cyfraniad y Brifysgol i'r gymdeithas. Nod y prosiect yw datblygu model cynaliadwy o effaith, cyfnewid gwybodaeth, ymgysylltiad, addysg ac ymchwil gydweithredol rhwng y Brifysgol a chymunedau lleol, a pheilota'r model hwn.

Dywedodd Dr Martin O'Neill, Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol: "Mae'n braf gweld Prifysgol Caerdydd yn cyfrannu at fentrau cymunedol fel Gŵyl Gwrthryfel Merthyr (Merthyr Rising), sy'n dathlu diwylliant a hanes balch de Cymru. Bydd y digwyddiad hwn yn dangos ymrwymiad y Brifysgol at weithio mewn partneriaeth â chymunedau cyfagos, fel sydd wedi'i amlinellu yn amcanion prosiect Cymunedau Iach, Pobl Iachach."

Cynhelir Trafodaethau Twyn y Waun yn rhan o Ŵyl Gwrthryfel Merthyr (Merthyr Rising) ar 30 Mai 2015 yn Theatr Soar, Merthyr Tudful, 10am-3pm. Gallwch brynu tocynnau am £5 y pen ar wefan Gŵyl Gwrthryfel Merthyr (Merthyr Rising).

Harry Corin, Lizzie Harris and Carly-jo Rosselli – second year undergraduates at the School of Social Sciences - have successfully secured one year paid placements on the Welsh Government's Social Research Internship Scheme.  

The internship scheme gives students insights into how social research is used by government to inform and shape policy.  Harry will be based in the Department for Economy, Science and Transport (Tourism Research), Lizzie will be based in the Department for Economy, Science and Transport and Carly-jo will be based in the Finance and Corporate Services Division (Sustainable Futures Research Team). 

All three students are currently studying the second year Working Knowledge: Analysing and Experiencing Employment module coordinated by Professor Alan Felstead. 

The second year module allows students to develop relevant knowledge and expertise through first-hand work experience. Completing a work placement away from campus gives students a chance to gain experience in a professional setting, acquiring practical skills to complement their academic qualifications.

Harry said: "The working knowledge module has given me a fundamental insight into the processes within the world of work, whilst also highlighting the essential need for work experience in improving my employability. This helped me secure the Welsh Government placement which will support my future plans to work in the tourism or market research sectors." 

Along with lectures in the autumn semester, students on the module attend seminars on CV writing as well as working on job application and interview techniques.  In the spring semester they complete a credit bearing work placement with a host organisation matched to their interests.

Competition for the Welsh Government  scheme was fierce, with applications coming from other schools within Cardiff University as well as from the universities of South Wales, Swansea, Bath, Bristol and Exeter. Andy Dodge, Placements Manager at the School of Social Sciences, was instrumental in the students' success.  He coached and advised a number of  students through the rigorous application and selection process.

Lizzie attributes her successful application to the module, saying: "The module enabled me to effectively tailor my CV and complete the competency based assessments as part of my application.  I gained useful interview and work experience which proved invaluable when being interviewed for the Welsh Government placement.  I am delighted to have this opportunity which will support my future career plans as a researcher".  Carly-jo added that she believed the module was central to her successful application and that the experience will be vital to her preferred future career in the Civil Service.

Professor Felstead spoke on behalf of the School of Social Sciences and said of the students' success: "We are delighted that the employability skills the students have learned during the course of the module have been put to such good and immediate effect. This marks a clean sweep for the School with all available places on this sought after placement going to our students.  It is especially gratifying to see students who have taken the placement module excel against fierce competition for such prestigious opportunities.  It is a tangible outcome of our recent efforts to improve the student experience and provide students with the employability skills they will need when they graduate".

From Friday May 1st to Sunday May 3rd, The Abacus Gallery in Cardiff will house an exhibition of film, sculpture, and sound created by young artists from Merthyr Tydfil.

Graphic Moves is part of the Productive Margins programme, an Economic and Social Research Council funded venture bringing together community organisations and social enterprises in Bristol and South Wales. The project also sees collaboration between academics from the University of Bristol, Cardiff University, and the University of Aberdeen. 

Working with academics, community partners and artists, the Productive Margins programme aims to release the creativity, knowledge and passions of young people - often at the margins of decision-making and power - to co-produce new forms of research, engagement and decision-making. 

The event at Abacus is the first of a series of exhibitions co-produced by young people and the artists. At this event, young artists from Merthyr have created exhibition pieces about their relationship with their town and landscape.

Dr Gareth M. Thomas, a Research Associate in the School of Social Sciences, says of the event: "The exhibition at The Abacus is a fantastic outlet for young people from Merthyr Tydfil to demonstrate their talents and highlight the relationship they have with their town and their landscape. It also provides a different perspective of Merthyr, a place often subjected to unfair and disparaging portrayals in the wider media. This is the first exhibition of many going on over the next few months and we're really pleased to be working with young people to engage with, and draw upon, their collective knowledge, resources and capabilities".

The School of Social Sciences is represented on the Productive Margins programme by Professor Emma Renold, Professor Martin Innes, Dr Eva Elliott, and Dr Gareth M. Thomas. The team also includes Professor Gabrielle Ivinson from the University of Aberdeen (but who was previously employed by the Cardiff School of Social Sciences). The Graphic Moves exhibition is at The Abacus Gallery (Wood Street, Cardiff) from Friday 1 May – Sunday 3 May, before moving on to Newport and Merthyr throughout June. It will also be displayed at the local launch of Cardiff University's 'Strong Communities, Healthier People' project in the summer.

New research suggests many adolescents try e-cigarettes, but few become regular users

E-cigarettes are popular with teens, including those who have never smoked, but few of those who try them become regular users, with most of those who do so also being smokers, finds research by the University.

Published in the online journal BMJ Open, the researchers from the Development and Evaluation of Complex Interventions for Public Health Improvement (Decipher), at the University's School of Social Sciences base their findings on the results of two nationally representative surveys of primary and secondary schoolchildren from more than 150 schools, carried out in Wales in 2013 and 2014.

Read the full news story in the Cardiff University News Centre.

Researchers from Cardiff and Manchester have used Twitter to predict election result

A group of researchers from Cardiff and Manchester Universities have used Twitter to predict a hung parliament on 7 May.

Dr Pete Burnap, Dr Luke Sloan, and Dr Matthew Williams from Cardiff, along with colleagues from Manchester University, make up one of twelve groups of leading academics who are showcasing their findings today at a major LSE conference.

You can read the full story on the Cardiff University news pages.

This seminar took place at Cardiff University on Thursday 19 March sharing the network's achievements with representatives from research, policy and practice

Over 70 delegates attended the event including researchers from across Wales, the participation officer from the office of the Child Commissioner for Wales, and staff from Public Health Wales and Sport Wales. The seminar was timed to coincide with the completion of the network's scoping and feasibility study.

Professor Liz Waters, Jack Brockhoff Chair of Public Health and Director of the Brockhoff Child Health and Wellbeing Program at the University of Melbourne, spoke at the event. Delegates also heard from Heather Cooper, Deputy Head Teacher, Cefn Hengoed Community School, about how the network is helping the school to identify areas of improvement for health and wellbeing, develop measures to address these, and evaluate the impact of these actions.

Achievements and key milestones discussed included feedback on the scoping and feasibility study, and the development of tailored school health and wellbeing reports for all member schools based on data from the Health Behaviours in School-Aged Children Survey.

Next steps include planning future recruitment of network schools and, following feedback from member schools, networking events for school staff in North and South Wales during the summer term. It is hoped that the network will continue to be able to meet schools annually and to use webinars and newsletters as a means of communication during the rest of the year.

The School Health Research Network was established in June 2014. It is a network of secondary schools in Wales who have joined together with researchers and other organisations that support young people's health, to increase the quality, quality and impact of school-based health improvement research. 

The network works closely with existing structures such as the Welsh Network of Healthy School Schemes. Their involvement in research projects is modelled on the Public Health Improvement Research Network and takes research ideas forward through to research grant proposal and execution. The network has a strong focus on meaningfully connecting research with policy and practice, and involving young people. You can find out more on the network's website.

The Big Lottery Fund Wales has awarded a coalition of charities, including Cardiff University's Children's Social Care Research and Development Centre (CASCADE), £4.75 million to improve outcomes for children living in foster care, residential children's homes and kinship care.

As part of this investment CASCADE has been awarded nearly £500,000 to evaluate the effectiveness of the 'Confidence in Care' programme. 

This programme will provide 12 week training programmes for carers in all 22 local authorities in Wales over the next five years, aiming to stabilise and enhance care and reduce the number of children and young people having to move home due to placement breakdown. Confidence in Care will also develop groups for children in care, helping them learn new skills for managing their behaviour and understanding their emotions. Part of the research will investigate how looked after children experience and respond to these skills groups.

Professor Sally Holland, Director of CASCADE, explains: "Instability of care is thought to be one of the main reasons that many looked after children experience poor educational and health outcomes. This research will provide new evidence about how to increase stability and improve children's and carers' well-being. It breaks new ground in its research design and scale in the context of children's social care in Wales."

The research will be run in partnership with Cardiff University's South East Wales Trial Unit whose Director, Dr Michael Robling, will act as Chief Investigator. The research will measure whether the Confidence in Care programme improves outcomes for looked after children, following them for up to one year after their carers receive the training programme and comparing them to those who have not yet received the programme.

Confidence in Care is a consortium of six charities and academic bodies, including Cardiff University, The Fostering Network Wales, Action for Children, Barnardo's, The British Association for Adoption and Fostering Cymru and The Adolescent and Children's Trust. You can read the full media release on The Fostering Network website.

CASCADE Voices, CASCADE's unique partnership with Voices from Care Cymru, will involve care leavers as peer researchers in the evaluation.

Tuesday 17 March marked a celebration of social work across the world. The School of Social Sciences hosted the Wales event.

For the past four years the School has jointly hosted the national event in conjunction with the British Association of Social Workers (BASW) Cymru. The focus of this year's event was: Promoting the dignity and worth of peoples.

The theme relates to the second pillar of the Global Agenda for Social Work and Social Development, focusing the joint work of the International Federation of Social Workers, the International Association of Schools of Social Work and the International Council on Social Welfare.

Social work students from Cardiff University, Swansea University, Cardiff Metropolitan and University of South Wales attended the event at the School's prestigious Glamorgan building to listen to a range of speakers, including Professor Sally Holland, Dr Neil Thompson, Jeff Norman (talking about people trafficking) and Dr Dalija Snieskiene from Lithuania.

Rhian Huws Williams, Chief Executive Officer of the Care Council for Wales, opened the conference and spoke about the new Social Services and Wellbeing Act Wales (2014). Dundee University also participated through a live link up.

Dr Alyson Rees, Senior Lecturer and School representative who organised the event, said: "It was a great celebration which was well attended. The speakers covered some vital aspects of current social work principles and practice. The students very much enjoyed the live link up with social work students from Scotland and were great ambassadors for Cardiff University. We hope to continue with the event in the coming years".

World Social Work Day is an annual event championed by the Institute for Social Work. BASW is the largest professional association for social work in the UK, promoting the best possible social work services for all people who may need them, while also securing the wellbeing of social workers.