Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Gallai astudiaeth annibynnol a gynhaliwyd gan ymchwilwyr y Brifysgol osod sylfaen ar gyfer gwella iechyd, diogelwch a lles gweithwyr yn sylweddol yn y diwydiant porthladdoedd cynwysyddion byd-eang.

Cynhaliwyd yr adroddiad pwysig hwn, Experiences of arrangements for health, safety and welfare in the global container terminal industry, gan yr Athro David Walters a Dr Emma Wadsworth, o Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol y Brifysgol, a hon yw'r unig astudiaeth o'i math a gynhaliwyd ar lefel mor drylwyr. Cafodd ei chomisiynu gan IOSH (y Sefydliad Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol) a'r ITF (y Ffederasiwn Rhyngwladol ar gyfer Gweithwyr ym maes Trafnidiaeth).

Mae'r ymchwil yn cadarnhau canfyddiadau astudiaeth flaenorol am iechyd a diogelwch mewn terfynfeydd rhwydwaith byd-eang ac yn nodi peryglon, materion sy'n peri pryder, a diffygion parhaus yn y systemau rheoli ymddygiad a ddefnyddir yn rheolaidd gan weithredwyr. Mae hefyd yn cynnig awgrymiadau clir ynglŷn â sut i wella.

Cafodd yr ymchwilwyr gyfle unigryw i gael mynediad at weithleoedd chwe gweithredwr porthladdoedd/terfynfeydd rhwydwaith rhyngwladol, sy'n ymddangos yn ddienw yn y data.

Er bod yr adroddiad yn cydnabod y cynnydd parhaus a wnaed gan weithredwyr porthladdoedd, mae'r adroddiad yn argymell y dylid rhoi sylw i'r meysydd canlynol sy'n peri pryder:

 • Adroddiadau anghywir am ganlyniadau iechyd a diogelwch: hyd yn oed yng nghyd-destun modelau rheoli iechyd a diogelwch, a bod lefelau'r risgiau ac anafiadau'n uwch na'r hyn a nodir yn yr adroddiadau.
 • Diffyg darpariaeth ar gyfer y rhywiau: canfu'r arolygiad mai prin iawn yw'r sylw a roddir i anghenion penodol gweithwyr benywaidd.
 • Cyfyngiadau systemau rheoli ymddygiad: mae'r adroddiad yn canfod bod y model iechyd a diogelwch galwedigaethol ymddygiadol a ddefnyddir yn eang yn llai effeithiol na systemau cyfranogol, sy'n pwysleisio rôl gweithwyr fel partneriaid yn y broses o reoli iechyd a diogelwch.
 • Pwyslais ar risgiau diogelwch uniongyrchol ar draul effeithiau tymor hwy ar iechyd.
 • Trefniadau isgontractio sy'n tanseilio'r gwaith o lunio adroddiadau a'r diwylliant o sicrhau diogelwch: mae'r adroddiad yn dangos bod canlyniadau iechyd a diogelwch yn waeth ar gyfer gweithwyr a isgontractiwyd.
 • Targedau cynhyrchiant sy'n tanseilio awydd pobl i flaenoriaethu iechyd, diogelwch a lles.
 • Diffyg ymagwedd gyson at reoli iechyd a diogelwch galwedigaethol, o leiaf o ran gosod y safonau uchaf waeth beth fo'r wlad.

Dywedodd yr Athro Walters: “Hon yw'r astudiaeth fawr gyntaf i roi esboniad manwl o'r trefniadau iechyd a diogelwch mewn terfynfeydd cynwysyddion blaenllaw ledled y byd. Er bod ei chanfyddiadau'n dangos cyd-ymrwymiad ymhlith gweithredwyr terfynfeydd byd-eang blaenllaw at fynd i'r afael â rheoli diogelwch yn y terfynfeydd hyn ledled y byd, maent hefyd yn dangos rhai bylchau sylweddol rhwng disgwyliadau gweithredwyr ynglŷn ag effeithiolrwydd y trefniadau hyn, a phrofiadau ac argraffiadau'r gweithwyr fu'n rhan o'r astudiaeth.

“Yn benodol, mae'n dangos bod lefel y trefniadau diogelwch ar gyfer gweithwyr mewn gwahanol swyddi, dan wahanol drefniadau cyflogaeth ac yng ngwahanol derfynfeydd mewn gwledydd gwahanol, yn amrywio'n sylweddol. Nid yw'n syndod ei bod yn dangos bod y cyd-destunau rheoleiddiol a chysylltiadau llafur cenedlaethol y mae'r terfynfeydd wedi eu lleoli ynddynt hefyd yn chwarae rhan sylweddol o ran ffurfio profiadau gweithwyr o ddiogelwch ac iechyd galwedigaethol.”

Esboniodd Paddy Crumlin, llywydd ITF a chadeirydd ei adran docwyr: "Yr ymchwil hon yw'r dystiolaeth fwyaf cynhwysfawr sydd ar gael ynglŷn ag iechyd a diogelwch galwedigaethol mewn terfynfeydd cynwysyddion. Hon yw'r unig astudiaeth ryngwladol o'i math, ac mae wedi nodi meysydd allweddol. Mae'r rhain yn cynnwys gwahaniaethau rhwng canfyddiadau'r gweithwyr a'r rheolwyr ynglŷn â gweithredu polisïau iechyd a diogelwch galwedigaethol, ynghyd â gwerth sylweddol sicrhau cyfraniad gan weithwyr ac undebau at y gwaith o ddatblygu'r polisïau hynny a'u rhoi ar waith."

"Rydym yn croesawu cefnogaeth sawl cwmni sydd wedi cydweithio â'r astudiaeth annibynnol hon gyda'r nod o sicrhau bod porthladdoedd yn lleoedd mwy diogel. Credwn y bydd y materion a nodwyd o ddiddordeb iddynt, a, gobeithiwn, i'r diwydiant cyfan. Byddwn yn ymdrechu i sicrhau cydweithrediad y diwydiant o ran datrys y problemau hyn. Y ffaith syml yw na ellir rhoi pris ar fywydau docwyr. Rydym hefyd yn argymell yn gryf y dylid ystyried y canfyddiadau sylweddol hyn yng Nghyfarfod Arbenigwyr Technegol yr ILO (y Sefydliad Llafur Rhyngwladol), a fydd yn gweithio i ddiwygio Cod Ymarfer Iechyd a Diogelwch ym Mhorthladdoedd y sefydliad hwnnw yng Ngenefa ym mis Tachwedd eleni."

Dywedodd Richard Jones, Pennaeth Polisi a Materion Cyhoeddus yn IOSH: "Mae IOSH yn croesawu'r canfyddiadau ymchwil hyn, a byddem yn annog pob gweithredwr terfynfa i'w hystyried yn ofalus. Er bod rhai enghreifftiau o arferion da, ceir hefyd anghysondeb sy'n peri pryder, gan fod gweithwyr yn sôn am lefel uwch o niwed sy'n gysylltiedig â'r gwaith sydd heb ei gofnodi yn nata'r cwmnïau, ac am bryderon ynglŷn â'u hiechyd, diogelwch a lles. Hoffem, felly, weld arferion da yn cael eu datblygu a'u rhannu, safonau uwch, a rheolaeth well o'r gadwyn gyflenwi ar draws cwmnïau logistaidd a phorthladdoedd cynwysyddion ledled y byd.

"Mae'r negeseuon allweddol yn cynnwys yr angen i weithredwyr adolygu eu systemau iechyd a diogelwch, yn enwedig sut caiff eu gweithwyr sy'n gontractwyr eu rheoli, sut maent yn sicrhau lles pobl, a sut caiff cyfraniad y gweithwyr ei hybu. Yn ogystal â helpu i osgoi anafiadau a salwch, mae rheoli cadwyn gyflenwi mewn modd effeithiol yn gwneud llawer o synnwyr o safbwynt busnes. Gwyddom o ganlyniad i ymchwil arall a wnaed bod teimladau cadarnhaol ynglŷn â'r gwaith o ran cynyddu cynhyrchiant a phroffidioldeb, a hybu teyrngarwch ymhlith cwsmeriaid a gweithwyr. Felly, mae trefniadau iechyd a diogelwch da nid yn unig yn achub bywydau, maent yn cynnal busnesau ac yn fuddsoddiad yn hytrach na chost."

Bydd academyddion o'r DU a chyfandir Ewrop yn trin a thrafod un o'r materion cymdeithasol a pholisi pwysicaf sy'n wynebu'r DU, sef yr argyfwng mudo yn Ewrop, mewn symposiwm yng Nghaerdydd.

Cynhelir cynhadledd Yr Argyfwng Mudo yn Ewrop ar 30-31 Awst 2016, ar y cyd rhwng Prifysgol Caerdydd a Chymdeithas Astudiaethau Seicolegol a Materion Cymdeithasol.

Bydd yn gyfle i seicolegwyr cymdeithasol ac arbenigwyr polisi ddod ynghyd i drafod materion megis sut y caiff mudwyr a chwilwyr lloches eu cynrychioli yn y cyfryngau ac mewn trafodaethau ymhlith y cyhoedd, a sut mae ffoaduriaid yn ymdoddi i gymdeithas.

Traddodir y prif ddarlithoedd gan yr Athro Batja Mesquita, Athro mewn Seicoleg yn KU Leuven, Gwlad Belg, a'r Athro Steve Reicher, Athro mewn Seicoleg a Niwrowyddoniaeth ym Mhrifysgol St Andrews.

Dywedodd yr Athro Antony Manstead, Ysgol Seicoleg Prifysgol Caerdydd ac aelod o Bwyllgor Llywio'r Gymdeithas, a fu wrthi'n cyd-drefnu'r gynhadledd: "Ar hyn o bryd, mae Ewrop yn wynebu'r symudiad mwyaf o bobl o wlad i wlad ers 1945, felly mae'n amserol ac yn bwysig bod y gynhadledd hon yn cael ei chynnal.

"Yn rhan o raglen y gynhadledd, trafodir effaith gymdeithasol a seicolegol yr argyfwng, ac ystyrir y materion cymdeithasol a pholisi sy'n wynebu'r DU yn yr hinsawdd sydd ohoni."

Bydd y pynciau trafod o dan sylw yn y symposiwm yn cynnwys sut mae'r wasg yn cyfleu'r argyfwng mudo yn y DU, Sbaen, yr Eidal, Sweden a'r Almaen; rôl addysg wrth leihau rhagfarn tuag at fewnfudwyr; a sut mae plant Prydeinig sy'n hanu o deuluoedd mewnfudwyr yn addasu'n seicolegol.

Noda'r Athro Dominic Abrams, Athro ym Mhrifysgol Caint ac aelod o Bwyllgor Llywio'r Gymdeithas, bod: "Y Gymdeithas yn un ar gyfer Astudiaethau Seicolegol a Materion Cymdeithasol. Mae'n rhan o'r Gymdeithas Seicolegol Americanaidd a'i bod yn endid rhyngwladol ynddi ei hun. Mae gan aelodau'r Gymdeithas yr un diddordeb mewn rhannu'r wybodaeth seicolegol orau ar faterion cymdeithasol o bwys ag asiantau polisi dylanwadol mewn mannau pwysig, gan gynnwys y llywodraeth. Mae'r Gymdeithas yn y DU yn ddatblygiad newydd o dan nawdd y Gymdeithas ar lefel ryngwladol, a'r nod yw pwysleisio'r ymrwymiad at ryngwladoli a chroesawu cyfraniad sylweddol gwaith ymchwil seicolegol y DU yn ehangach yn rhyngwladol."

Cefnogir y gynhadledd gan Ysgolion y Gwyddorau Cymdeithasol a Seicoleg y Brifysgol. Gallwch gadw lle yn y gynhadledd ar http://spssiuk-cardiffuni.eventbrite.co.uk unrhyw bryd cyn 26 Awst 2016.

Am ragor o wybodaeth ynghylch y Gymdeithas a sut gallwch chi gymryd rhan, ewch i www.spssi.uk neu anfonwch neges ebost at spssiuk@spssi.org.

A new book by sociologist Professor Harry Collins has been sparking debate on a US university campus.

Are We All Scientific Experts Now? has been chosen as common reading for the incoming class of 2020 at Hofstra University (Long Island, New York). 2,000 copies have been printed with a special extra page and one will be given to each freshman student.

The common reading scheme is part of a summer orientation programme designed to prepare students for orientation and whet their appetites for the university experience.

Students are encouraged to take part in online discussions around the book, as well as submit entries to an essay competition on any topic relating to the common reading. Professor Collins will present the winners with prizes during a Welcome Week address to the first-year class in early September.

The book is a timely publication in light of how public confidence in science has been dented in recent years by scientific scandals, revelations such as Climategate, and debates about the safety of the MMR vaccine.  Professor Collins seeks to redeem scientific expertise, reassert science’s special status, and warn against the dubious “default” expertise displayed by many of those outside the scientific community.

Books chosen by Hofstra in previous years have been:

2008      Arthur M. Schlesinger, Rating the Presidents: Washington to Clinton
2009      Jonathan Alter, The Defining Moment (selections), Paul Krugman, What Obama Must Do, Gary Becker, The Free Market’s Trial by Fire
2010      Nadine Gordimer, The Pickup
2011      Tracy Kidder, Mountains beyond Mountains
2012      Jim Lehrer, Tension City: Inside the Presidential Debates
2013      Will Allen, Good Food Revolution
2014      Kwame Anthony Appiah, The Honor Code: How Moral Revolutions Happen
2015      Suzan-Lori Parks, Topdog/Underdog

The 2016 National Student Survey (NSS) published this week found that 90% of our final-year undergraduate students were satisfied with their overall experience at the School of Social Sciences.

Published annually, the NSS asks undergraduates to rate their University experience in areas including teaching, academic support and personal development.

Dr Robert Evans, Director of Teaching and Learning for the School of Social Sciences, said: “I’m pleased to see that our overall satisfaction rating remains high as we work hard to provide an excellent student experience. We are proud of the level of student engagement within the School, particularly our committed student representatives who help us ensure that students can make the most of their time here.”

The School of Social Sciences was rated highly in a range of areas, including the following:

 • Staff are good at explaining things (96% agreed)
 • The library resources and services are good enough for my needs (92%)
 • I have been able to access general IT resources when I needed to (92%)

The results also show continued satisfaction with Cardiff University Students’ Union (87%) cementing its place as one of the very best in the UK.

Mae Caerdydd wedi'i henwi fel y partner arweiniol ar gyfer un o'r 14 o Bartneriaethau Hyfforddiant Doethurol newydd (DTPs) a gyhoeddwyd gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC).

Mae'r 14 o Bartneriaethau, ynghyd â dwy Ganolfan ar gyfer Hyfforddiant Doethurol (CDTs), yn ffurfio Rhwydwaith Hyfforddiant Doethurol newydd y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol sy'n ehangu mynediad ôl-raddedigion yn sylweddol i arian gan y Cyngor Ymchwil yn y DU.

Mae Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol Cymru'r Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol yn gydweithrediad rhwng Caerdydd, Abertawe, Bangor ac Aberystwyth, gyda dau lwybr sy'n ymgorffori darpariaeth benodol ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd a Swydd Gaerloyw, yn y drefn honno.  O Hydref 2017 ymlaen, bydd yn cefnogi chwe charfan flynyddol newydd o fyfyrwyr doethurol ar draws y gwyddorau cymdeithasol, gyda'r mwyafrif o'r llwybrau achrededig yn cael eu cynnal yng Nghaerdydd. Mae'n disodli Canolfan Hyfforddiant Doethurol bresennol y Brifysgol.

Bydd myfyrwyr yng Nghaerdydd, ac yn lleoliadau eraill y Bartneriaeth Hyfforddiant Doethurol, yn elwa ar gael fynediad at hyfforddiant o'r radd flaenaf yn y gwyddorau cymdeithasol, gan roi'r sgiliau, y chwilfrydedd a'r creadigrwydd sydd eu hangen ar y genhedlaeth nesaf o ymchwilwyr i fod yn arloesol.

Mae'r hyfforddiant yn canolbwyntio ar ddarparu sgiliau megis:

 • gweithio mewn timau rhyngddisgyblaethol
 • cyfathrebu syniadau ymchwil a chanfyddiadau yn glir
 • cydweithio â phartneriaid rhyngwladol
 • gallu ymgymryd â gwaith dadansoddi o safon uchel
 • ymdrin â gwahanol fathau o ddata
 • cydweithio â sefydliadau yn y sector preifat, y sector cyhoeddus a'r trydydd sector.

Dywedodd yr Athro David James, Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd: "Mae llwyddiant ein cais consortiwm ar gyfer Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol Cymru'r Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol yn ein galluogi i hyfforddi cenhedlaeth newydd o ymchwilwyr o'r radd flaenaf ar draws bron pob un o'r gwyddorau cymdeithasol. Gwnaeth ein cynnig gryn argraff ar adolygwyr cymheiriaid, o ran sut mae'n adeiladu ar y gwaith y mae ein Canolfan Hyfforddiant Doethurol presennol wedi'i wneud eisoes, gan gynnwys ein llwyddiannau wrth gynhyrchu trefniadau cydweithredol dilys gyda phartneriaid anacademaidd ar gyfer nifer o ysgoloriaethau ymchwil.

"Mae'r Bartneriaeth Hyfforddiant Doethurol newydd yn ein galluogi ni i gynnig sawl llwybr rhyngddisgyblaethol newydd mewn meysydd megis Gwyddor Data, Iechyd a Lles, ac Economi Digidol a Chymdeithas."

Jennifer Hampton, a PhD student at the School of Social Sciences, writes on a recent quantitative research workshop with visiting professors from Stanford and New York Universities.

Poverty, inequality, and big data were the topics under discussion at Monday’s quantitative research workshop held by WISERD.  At this well-attended workshop colleagues from Cardiff University presented their work and welcomed a panel consisting of visiting professors from Stanford and New York Universities.  The panellists included Professor Mike Hout (New York University), Professor David Grusky (Stanford University), and Professor Matthew Snipp (New York University). It was great to see attendees from across different schools, with both staff and postgraduate colleagues enjoying and engaging with the interesting presentations and discussion.

Three highly interesting and informative presentations were given by staff and postgraduate students based at Cardiff University.  Dr Rod Hick (School of Social Sciences) presented early findings from a Nuffield-funded project examining in-work poverty in the UK (co-authored with Dr Alba Lanau).  His presentation focused on the transitory nature of in-work poverty and gave some insight into the level of transitions in and out of in-work poverty, as well as what state these individuals transit too.  Gwyther Rees (PhD student, School of Social Sciences) presented some findings from his study of child subjective wellbeing, whilst considering important implications in terms of policy usefulness.  It was particularly interesting to hear about how subjective wellbeing changes as children move through adolescence and the gendered differences apparent in his data.  In a slightly different approach, Dr Pete Burnap gave a presentation on the work of the Social Data Science Lab and the highly useful COSMOS tool for analysing ‘big social data’.  It was fascinating to get an insight into how the software operates, along with the many applications for which it can be used.

Following the presentations, the panellists provided insightful comments and reflections about the presentations, along with some probing questions.  Of particular note was the comment made by Professor Snipp, reflecting on Dr Burnap’s presentation, on how computational social science presents an exciting development akin to the birth of survey method design in the 30s and 40s.  These comments and questions led to a lively, open discussion between panellists, speakers and attendees.

Excellent feedback from the first MSc Skills and Workforce Development cohort encouraged 18 new recruits to join the course in 2016.

This innovative part-time programme aimed at practitioners, policy makers and researchers in the East Asian region is a leading-edge collaboration between the School of Social Sciences at Cardiff University and the Institute for Adult Learning (IAL) in Singapore.

The two-year executive Master's aims to develop expertise and enhance professional capacity in the field of employment, skills and workforce development in a changing global context.

Students attended their first learning event in May at the IAL in Singapore to be greeted by Professor Phil Brown, Professor Alan Felstead and Dr Dean Stroud from the School of Social Sciences. They were joined by Dr Sin Yi Cheung and Dr Nick Bailey, who were teaching the first cohort of students, and Honorary Professor Johnny Sung from the IAL.

Professor Caroline Lloyd, Programme Director, reported on the growth in the number of students: “We are very pleased with the number and calibre of the students on the programme. This success reflects the high quality and relevance of the programme to practitioners and policy makers in Singapore.’

A number of students from the first cohort participated in a promotional video for new recruits. Outlining the benefits of the first year of their studies, one senior manager in a training company described how the course ‘opened up a global perspective’, while another emphasised how it ‘created awareness’ and ‘crystallised my thoughts and arguments’.

A student currently working as a consultant in a multinational company explained that it had ‘shed a lot of light on how I can do my job better,’ while at the same time the programme is important for those who would like to ‘make a difference in shaping the economy of Singapore going forward’.

The MSc in Skills and Workforce Development aims to build the next generation of senior policy makers, divisional directors, researchers and other professionals required to meet the skills and workforce challenges of the future. Applications are now open for the next cohort of students starting in April 2017.

You can find out more about the course and application process via the School of Social Sciences website.

Bydd rhaglen ôl-raddedig arloesol ar gyfer athrawon newydd gymhwyso yn dathlu ei graddedigion cyntaf yr wythnos hon (13 Gorffennaf). Bydd 198 o athrawon yn cael eu gradd Meistr.

Yn ystod y tair blynedd diwethaf ers cymhwyso i addysgu, mae'r graddedigion wedi bod yn ymgymryd â gweithgareddau heriol mewn ystafelloedd dosbarth er mwyn datblygu'n broffesiynol a sicrhau rhagoriaeth ymhlith y gweithlu addysgu yng Nghymru.

Lansiwyd y rhaglen yn 2013 ac mae'n cael ei chyflwyno'n ddwyieithog gan gynghrair o brifysgolion (Bangor, Aberystwyth, Caerdydd a Sefydliad Addysg, Coleg Prifysgol Llundain). Mae wedi'i hariannu gan Lywodraeth Cymru yn rhan o ymrwymiad i wella ansawdd addysgu a'r deilliannau i ddisgyblion.

Mae'r athrawon sydd wedi cymryd rhan wedi'u cefnogi drwy gydol y rhaglen gan gyfuniad arloesol o diwtoriaid academaidd a mentoriaid allanol o'r proffesiwn addysgu. Maent wedi cynnal cyfres o ymchwiliadau bychain i feysydd craidd addysgu, gan gynnwys llythrennedd, rhifedd a lleihau effaith tlodi ar gyrhaeddiad. Mae'r seremoni raddio yn cydnabod sgiliau a nodweddion bron i 200 o athrawon-ymchwilwyr sydd mewn sefyllfa i ddatblygu ymarfer arloesol er mwyn gwella addysg disgyblion ac ansawdd yr addysgu mewn ysgolion yng Nghymru.

I gydnabod safon uchel yr ymchwil a gynhaliwyd gan yr athrawon a gymerodd ran yn y rhaglen, mae Cymdeithas Ymchwil Addysg Prydain (BERA) ac Addysg WISERD (rhan o Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru) wedi dyfarnu gwobr ar gyfer 'Gwobr Ymchwiliad Rhagorol gan Athro/Athrawes'. Yr enillydd eleni yw Sarah Brian am ei gwaith yn datblygu dulliau gwella sillafu disgyblion ysgolion cynradd.

Disgwylir i 550 yn rhagor o athrawon raddio yn ystod y ddwy flynedd nesaf. Bydd hyn yn cael effaith ar ysgolion yn 22 awdurdod lleol Cymru ac yn cynnig manteision i ddisgyblion, athrawon ac ysgolion.

Meddai'r Athro Amanda Coffey, Pennaeth Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol:

"Rydym yn falch iawn o fod yn arwain y rhaglen arloesol hon. Mae'r rhaglen yn cydnabod pwysigrwydd y broses bontio i athrawon newydd gymhwyso, a pha mor anodd ydyw, er mwyn iddynt fod yn arweinwyr hyderus yn yr ystafell ddosbarth. "Drwy raglen ymarferol sy'n seiliedig ar ymchwil, rydym yn eu galluogi i wella arferion addysgu a chodi safonau addysgol ar draws ysgolion yng Nghymru."

Yn rhan o seremonïau graddio'r Brifysgol a gynhelir drwy gydol yr wythnos, bydd 6,500 o israddedigion ac ôl-raddedigion yn graddio ar ôl cwblhau rhaglenni ledled y Brifysgol.

Yn ystod yr wythnos, bydd nifer o unigolion dylanwadol ac uchel eu parch yn cael Cymrodoriaethau er Anrhydedd gan y Brifysgol. Mae'r rhain yn cynnwys yr awdures Sarah Waters, y dyfarnwr rygbi Nigel Owens, y Capten Hannah Winterbourne, y milwr trawsrywiol uchaf ei statws ym Myddin Prydain, a'r Athro y Fonesig Teresa Rees, cyn-Ddirprwy Is-Ganghellor y Brifysgol a chyn-Gomisiynydd Cyfle Cyfartal Cymru.

Mae dros 100 o athrawon o bob cwr o Gymru wedi dod ynghyd ym Mhrifysgol Caerdydd ar gyfer digwyddiad i geisio datblygu eu sgiliau a'u hyder wrth gyflwyno elfen newydd o Fagloriaeth Cymru.

Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol y Brifysgol a gynhaliodd Cynhadledd Athrawon Bagloriaeth Cymru (5 Gorffennaf 2016), a dyma'r eildro i'r Brifysgol gynnal y digwyddiad.

Lluniwyd rhaglen eleni gan ymchwilwyr Prifysgol Caerdydd mewn partneriaeth â CBAC ac athrawon cynghorol. Mae'n canolbwyntio ar gydran y Prosiect Unigol a Heriau Dinasyddiaeth Fyd-eang ym Magloriaeth Cymru.

Roedd cyfle gan y rhai oedd yn bresennol fynd i 4 gweithdy o dan arweiniad ymchwilwyr. Nod y gweithdai oedd ceisio cefnogi'r gwaith o gyflwyno sgiliau a gaiff eu hasesu, gan gynnwys meddwl yn feirniadol a datrys problemau.  Canolbwyntiodd y gweithdai eraill ar ddulliau ymchwil, gan gynnwys cynllunio, casglu data, setiau data a dadansoddi.

Yn ogystal â'r gweithdai, roedd cyfle hefyd i ymuno â fforwm amser cinio oedd yn rhoi gwybodaeth am ddigwyddiadau, gweithgareddau ac adnoddau eraill sy'n ymwneud â Bagloriaeth Cymru a gynigir gan Brifysgol Caerdydd a sefydliadau partner, gan gynnwys CBAC, Llywodraeth Cymru ac Amgueddfa Genedlaethol Cymru.

Arweiniwyd y digwyddiad gan Rhys Jones, Darlithydd Dulliau Meintiol Addysg Bellach yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol: "Yn dilyn llwyddiant y llynedd, aethom ati i greu digwyddiad sy'n diwallu anghenion athrawon a darlithwyr Bagloriaeth Cymru ledled y wlad.

"Cafwyd rhagor o weithdai eleni, gan gynnwys gweithgareddau ymarferol i gefnogi'r modd y cyflwynir y cymhwyster gwerthfawr hwn. Mae'r digwyddiad yn gyfle gwerthfawr i ni a'r sector addysg bellach/ysgolion gydweithio fel bod myfyrwyr yn barod ar gyfer addysg uwch."

Cefnogwyd y gynhadledd gan Brosiect Partneriaeth Ysgolion Prifysgol Caerdydd yn rhan o Raglen Bagloriaeth Cymru a ariennir gan Gynghorau Ymchwil y DU.

Yn ôl Sue Diment, Swyddog Partneriaeth Ysgolion y Brifysgol: "Mae Cynhadledd Bagloriaeth Cymru yn gyfle gwych i athrawon ddysgu sgiliau newydd a chynyddu eu hyder wrth addysgu ac asesu'r Prosiect Unigol a Heriau Dinasyddiaeth Fyd-eang.   Yn yr un modd, mae'r digwyddiad yn galluogi ymchwilwyr i ymgysylltu'n uniongyrchol ag ysgolion a cholegau, rhannu eu hymchwil a'u harbenigedd, yn ogystal ag ysbrydoli athrawon i geisio codi dyheadau eu myfyrwyr a chefnogi datblygiad y genhedlaeth nesaf o ymchwilwyr."

Meddai’r Athro Patricia Price, Dirprwy Is-ganghellor y Brifysgol ar gyfer Profiad Myfyrwyr a Safonau Academaidd: "Rwyf wrth fy modd gyda'r ffordd y mae'r cydweithio hwn wedi datblygu mor llwyddiannus dros gyfnod mor fyr. Drwy gydweithio'n agos â CBAC a staff addysgu mewn cysylltiad â'r Fagloriaeth newydd, mae Prifysgol Caerdydd yn dangos ei hymrwymiad i annog disgyblion yng Nghymru i barhau i ddatblygu eu sgiliau a helpu i'w paratoi ar gyfer profiad mewn prifysgol. Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi cyfrannu at lwyddiant ysgubol y gynhadledd."

Professor Sally Power, co-director of WISERD, has been appointed as Chair of ESRC Grant Assessment Panel B.

This is a crucial role for the ESRC and will involve ensuring all applications are subject to a comprehensive discussion and robust final grading. Panel B covers Education, Linguistics, Social Work, Science & Technology Studies, Socio-Legal Studies, and Sociology.

Professor Power’s main area of research expertise is in education, where she is interested in many aspects of education, policy and inequality.

Dr Robert Evans, Director of Teaching and Learning at the School of Social Sciences, has also been appointed as a member of ESRC Grant Assessment Panel B.