Ewch i’r prif gynnwys

Ein polisi diogelu data

Mae'r Brifysgol yn cymryd ei chyfrifoldebau o ddifrif wrth brosesu'r data personol mae'n ei gasglu am ei staff, myfyrwyr a phobl eraill mae'n ymwneud â nhw.

Mae Prifysgol Caerdydd yn Rheolydd Data at ddibenion deddfwriaeth diogelu data ac yn gofrestredig gyda Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.

Data personol yw unrhyw ddata y gellir ei ddefnyddio fel ffordd o adnabod unigolyn byw. Caiff prosesu data personol ei gwmpasu gan ddeddfwriaeth diogelu data sy'n cynnwys y Rheoliad Cyffredinol Diogelu Data a Deddf Diogelu Data 2018.

Mae'r ddeddfwriaeth yn darparu fframwaith i sicrhau bod sefydliadau'n prosesu data personol mewn modd agored a thryloyw gydag ystyriaeth ddyledus i hawliau a rhyddid unigolion.

Ein polisi diogelu data

Polisi diogelu data

Diben y Polisi Diogelu Data yw egluro gofynion Deddf Diogelu Data yng nghyd-destun Prifysgol Caerdydd

Ein hysbysiadau preifatrwydd

I'ch helpu chi i ddeall sut y caiff eich data personol ei brosesu, yn ei hysbysiadau diogelu data mae'r Brifysgol wedi egluro pa wybodaeth mae'n ei dal, pam fod ei hangen, y sail gyfreithiol ar gyfer prosesu ac i bwy y gellir trosglwyddo'r data hwnnw. Gallwch weld hefyd sut caiff eich gwybodaeth ei sicrhau ac am ba mor hir y caiff ei chadw. Ein hysbysiadau:

Eich hawliau

Mae’r ddeddfwriaeth hefyd yn rhoi’r hawl i chi weld pa wybodaeth mae sefydliad yn ei storio amdanoch a gwneud cais am gopïau ohoni yn ogystal â hawliau eraill mewn perthynas â phrosesu eich data personol.

Ceir rhagor o wybodaeth am yr hawliau hyn, ble gallent fod yn gymwys a sut i'w hymarfer yn eich hawliau diogelu data.

Swyddog diogelu data

Rhaid i'r Brifysgol gael swyddog diogelu data y gellir cysylltu â nhw os oes gennych chi unrhyw ymholiadau, pryderon neu gwynion am y ffordd y caiff eich data personol ei brosesu. Swyddog Diogelu Data Prifysgol Caerdydd yw Andrew Lane.

Cysylltwch â ni

Gallwch gysylltu â'r Swyddog Diogelu Data drwy ysgrifennu at:

Y Swyddog Diogelu Data
Cydymffurfiaeth a Risg, Swyddfa Ysgrifennydd y Brifysgol
Prifysgol Caerdydd
Ty McKenzie
30-36 Heol Casnewydd 
Caerdydd
CF24 0DE

neu ar yr ebost isod

Gwasanaeth ceisiadau am wybodaeth

Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth

Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth sy'n gyfrifol am reoleiddio diogelu data yn y DU. Rydym ni'n gobeithio y gallwn ddatrys eich cwestiynau, ymholiadau neu bryderon ond os ydych chi'n dal yn anfodlon gallwch gysylltu â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.