Ewch i’r prif gynnwys

Ein polisi diogelu data

Mae'r Brifysgol yn cymryd ei chyfrifoldebau o ddifrif wrth brosesu'r data personol mae'n ei gasglu am ei staff, myfyrwyr a phobl eraill mae'n ymwneud â nhw.

Mae Prifysgol Caerdydd yn Rheolydd Data at ddibenion deddfwriaeth diogelu data ac yn gofrestredig gyda Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.

Data personol yw unrhyw ddata y gellir ei ddefnyddio fel ffordd o adnabod unigolyn byw. Caiff prosesu data personol ei gwmpasu gan ddeddfwriaeth diogelu data sy'n cynnwys y Rheoliad Cyffredinol Diogelu Data a Deddf Diogelu Data 2018.

Mae'r ddeddfwriaeth yn darparu fframwaith i sicrhau bod sefydliadau'n prosesu data personol mewn modd agored a thryloyw gydag ystyriaeth ddyledus i hawliau a rhyddid unigolion.

Ein polisi diogelu data

Data Protection policy (Cymraeg)

The purpose of the Data Protection Policy is to clarify the requirements of the Data Protection legislation in the context of Cardiff University

Ein hysbysiadau preifatrwydd

I'ch helpu chi i ddeall sut y caiff eich data personol ei brosesu, yn ei hysbysiadau diogelu data mae'r Brifysgol wedi egluro pa wybodaeth mae'n ei dal, pam fod ei hangen, y sail gyfreithiol ar gyfer prosesu ac i bwy y gellir trosglwyddo'r data hwnnw. Gallwch weld hefyd sut caiff eich gwybodaeth ei sicrhau ac am ba mor hir y caiff ei chadw. Ein Hysbysiadau:

Eich hawliau

Mae’r ddeddfwriaeth hefyd yn rhoi’r hawl i chi weld pa wybodaeth mae sefydliad yn ei storio amdanoch a gwneud cais am gopïau ohoni yn ogystal â hawliau eraill mewn perthynas â phrosesu eich data personol.

Ceir rhagor o wybodaeth am yr hawliau hyn, ble gallent fod yn gymwys a sut i'w hymarfer yn eich hawliau diogelu data.

Swyddog diogelu data

Rhaid i'r Brifysgol gael swyddog diogelu data y gellir cysylltu â nhw os oes gennych chi unrhyw ymholiadau, pryderon neu gwynion am y ffordd y caiff eich data personol ei brosesu. Swyddog Diogelu Data Prifysgol Caerdydd yw James Merrifield.

Cysylltwch â ni

Gallwch gysylltu â'r Swyddog Diogelu Data drwy ysgrifennu at:

Y Swyddog Diogelu Data
Cydymffurfiaeth a Risg, Swyddfa Ysgrifennydd y Brifysgol
Prifysgol Caerdydd
Friary House
Heol y Brodyr Llwydion
Caerdydd
CF10 3AE

neu ar yr ebost isod

Ceisiadau Gwybodaeth

Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth

Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth sy'n gyfrifol am reoleiddio diogelu data yn y DU. Rydym ni'n gobeithio y gallwn ddatrys eich cwestiynau, ymholiadau neu bryderon ond os ydych chi'n dal yn anfodlon gallwch gysylltu â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.