Ewch i’r prif gynnwys

Pwyllgorau

Manylion pwyllgorau’r Brifysgol, eu haelodau, amserlen o gyfarfodydd 2021/22 a chofnodion y tair blynedd academaidd ddiwethaf.

Pwyllgorau a chysylltiadau

Mae’r tîm Cefnogi Pwyllgorau yn gwasanaethu cyfarfodydd Pwyllgorau Allweddol ar draws y Brifysgol. Er mwyn dysgu rhagor am bwyllgorau’r Brifysgol neu os oes gennych unrhyw gwestiynau yn ymwneud â phwyllgorau, cysylltwch â thîm Cefnogi Pwyllgorau:

Cefnogi pwyllgorau

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â Fwrdd Gweithredol y Brifysgol, y corff ymgynghorol i’r Llywydd a’r Is-Ganghellor, cysylltwch â Tom Hay:

Tom Hay

Vice-Chancellor's Office

Aelodaeth o’r pwyllgorau

I weld pwy sy'n rhan o Bwyllgorau’r Brifysgol, llwythwch i lawr ein rhestr o aelodau. Mae’r ddogfen hefyd yn cynnwys strwythur ein pwyllgorau.

Gall aelodaeth newid yn aml, felly cysylltwch â Chefnogi Pwyllgorau os oes gennych unrhyw gwestiynau am y rhestr.

Cofnodion pwyllgorau

Rydym yn cyhoeddi cofnodion pwyllgorau yn Saesneg ar gyfer y flwyddyn bresennol a’r tair blynedd academaidd flaenorol yn unol â chyfansoddiad a Chynllun Cyhoeddi’r Brifysgol. Os oes angen cofnodion nad ydynt wedi’u rhestru yma, cysylltwch â’r tîm Cefnogi Pwyllgorau:

Calendr y pwyllgorau

I weld beth sydd wedi’i drefnu ar gyfer y flwyddyn academaidd bresennol, edrychwch ar ein calendr pwyllgorau sy’n rhestri'r holl gyfarfodydd i ddod.

Cyflwyno papur i Bwyllgor

Cysylltwch â’r tîm Cefnogi Pwyllgorau os hoffech chi gyflwyno papur i’w gynnwys mewn cyfarfod o’r Pwyllgor. Sylwch fod agendâu yn cael eu cytuno tua 7 wythnos cyn cyfarfod o bwyllgor, a bydd angen cytundeb y Cadeirydd i ychwanegu papur ar ôl y cyfnod hwnnw.

Mae’n rhaid cyflwyno papurau ar gyfer pwyllgorau at committees@cardiff.ac.uk erbyn hanner dydd ar y dyddiad bythefnos cyn y cyfarfod (er enghraifft ar gyfer cyfarfod a gynhelir ar 16 Mehefin, byddai rhaid cyflwyno’r papur erbyn 12:00 ar 2 Mehefin).

Mae angen i unrhyw bapurau a gyflwynir gynnwys taflen glawr. Caiff rhif ei roi i’r papur ar ôl ei dderbyn, ond bydd rhaid i awdur y papur lenwi gweddill y dudalen glawr. Sicrhewch fod yr unigolyn/unigolion sy’n cyflwyno’r papur i Bwyllgor wedi cymeradwyo’r papur.

Dod i gyfarfodydd

Mae’n bosibl dod o hyd i wybodaeth benodol am hygyrchedd ystafelloedd cyfarfod Prifysgol Caerdydd yn y wybodaeth am hygyrchedd adeiladau. Os oes gennych unrhyw ofynion dietegol, neu fynediad nad ydym yn ymdrin â nhw yn y wybodaeth uchod, cysylltwch â’r tîm cyn gynted ag y bo modd.